education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנחיות מעודכנות לגבי הקלדה ע"ג מחשב במקום הכתבה או שעתוק 
 

ירושלים, י"ט בחשוון תשע"ח

 8  בנובמבר  2017

לכבוד

מנהלי בתי ספר העל-יסודי

שלום רב,

 

הנדון: ביצוע ההתאמות הכתבה לבוחן ניטראלי ושעתוק – ע"ג מחשב באמצעות תוכנת ה itest- - עדכון

 

בהמשך לחוזר השנתי של אגף הבחינות מתאריך 3.9.2017, מובאים בזאת מספר דגשים והנחיות לקראת מועד הבחינות:

שעתוק

1. בשנת הלימודים תשע"ח במועד חורף וקיץ, תלמיד הזכאי להתאמה של שעתוק במקצועות: היסטוריה, ספרות ואזרחות, יבצע את הבחינה על גבי מחשב בלבד – באמצעות תוכנת ה-  itest.

2. התאמה זו מיועדת לתלמידים עם דיסגרפיה, שכתב ידם אינו קריא למורים, אך קריא לתלמיד עצמו. יש לזכור שהתאמה זו מיועדת למקרים בודדים וחריגים בלבד.

3. לא יהיה ניתן לבצע שעתוק עבור תלמיד שבקשתו להתאמה מסוג הכתבה לבוחן ניטראלי נדחתה על ידי הוועדה המחוזית ו/או ועדת ערעורים עליונה.

 

הכתבה לבוחן ניטראלי

1. כיתות י"א - התאמה של הקלדה באמצעות מחשב תיושם במועד חורף במקצועות: היסטוריה, ספרות אזרחות. תלמידים הזכאים להתאמה זו, יבצעו אותה, כאמור, על גבי מחשב באמצעות תוכנת ה- itest בלבד!

במועד קיץ, יתווספו מקצועות רבי מלל נוספים בהם ידרשו התלמידים הזכאים להתאמה זו, לבצע את הבחינה באמצעות המחשב. במקרים חריגים שישנם מעל 2 תלמידים לשכבה, שההתאמה הקלדה ע"ג מחשב אינה מסייעת לתלמיד, ניתן לפנות לדיון בוועדת החריגים במכתב בדואר לגב' אהובה סיידוף, מנהלת תחום חריגים, אגף הבחינות, בכתובת: רח' שבטי ישראל 29, ירושלים.  

2. כיתות י"ב - תלמידי שכבה זו, הזכאים להכתבה לבוחן ניטראלי במקצועות: ספרות, היסטוריה ואזרחות, יוכלו לבחור אם לבצע את ההתאמה על ידי גורם אנושי או לחילופין על גבי מחשב – באמצעות תוכנת ה- itest.

3. תלמידי חינוך מיוחד - תלמידים במסלול חינוך מיוחד 07 יוכלו להיבחן או ע"י הקלדה במחשב או ע"י גורם אנושי בהתאם לדרך המתאימה ביותר לצורכי התלמיד.

 

שימו לב: אנו מעדכנים את תאריכי ההדמיה לבחינות המתוקשבות:

מקצוע

סמל שאלון

מועד בחינה

מועד הדמיה

היסטוריה כללי

22281

11.1.2018

21.12.2017

(ללא שינוי)

היסטוריה ממ"ד

29281

היסטוריה למגזר הערבי

23281

היסטוריה למגזר הדרוזי

25281

אזרחות לכל המגזרים

(כולל תרגום לערבית)

34281

1.2.2018

17.1.2018

ספרות כללי

8281

8.2.2018

24.1.2018

ספרות ממ"ד

9181

ערבית למגזר הערבי- ספרות

20181

29.1.2018

18.1.2018

ערבית למגזר הדרוזי- ספרות

21181

 

אנו מאחלים לתלמידים הצלחה בבחינות הבגרות.

 

בברכה,

 

         דויד גל                                                                           לילי טלדן

מנהל אגף הבחינות                                           ממונה על מערך האבחון וההתאמות

                                                                                    אגף לקויות למידה, שפ"י

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/11/2017