education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 המרות שאלוני היבחנות טרום רפורמה לרפורמה - מועד קיץ תשע"ח
 

ירושלים, י"ז בכסלו תשע"ח

05 בדצמבר 2017

 

לכבוד

מנהל בית הספר העל יסודי

רכז בחינות הבגרות

 

שלום רב,

הנדון: המרות בין שאלוני טרום רפורמה (עולם ישן) לשאלוני רפורמה - מועד קיץ תשע"ח (2018)

במהלך המועדים האחרונים, ועם השתרשותה של תכנית הרפורמה בבתי הספר, הולכת ומצטמצמת כמות הנבחנים בשאלוני "עולם ישן".

לאור זאת, ומתוך שיקולי התייעלות כלכלית ותפעולית, הוחלט לעבור באופן מדורג להיבחנות בשאלוני רפורמה בלבד.

לטובת נבחני המשנה (בוגרי תשע"ו-2016 ומטה), אשר מבקשים לשפר את ציוניהם או להשלים בחינות חסרות, מצורפת טבלת המרה אשר מפרטת אלו שאלונים יומרו לשאלוני הרפורמה במועד קיץ תשע"ח (2018), ואלו שאלונים עתידים להתבטל לחלוטין.

שאלוני עולם ישן אשר אינם מופיעים בקובץ, ימשיכו להתקיים כרגיל.

לצד סמלי השאלונים אשר הוחלט לבטלם, מצוינים סמלי השאלונים המקבילים ברפורמה, אשר על הנבחן להיבחן בהם, על מנת להשלים את חובותיו במקצוע. חשוב לציין, כי ההמרות בוצעו בשיתוף עם הגורמים הפדגוגיים, ונבדק באופן קפדני, כי אין בהמרה משום פגיעה בנבחן המשנה, בתכנים עליו הוא עתיד להיבחן ו/או בהיקפם.

לתשומת ליבכם, ישנו מספר מצומצם של שאלונים, אשר הוחלט לבטלם באופן מוחלט (ללא קביעה של שאלוני רפורמה מקבילים), זאת משום שלא היתה במועדים החולפים, דרישה להיבחנות בשאלונים אלו.

 

בברכה,

דויד גל

מנהל אגף א' בחינות

 

הטבלאות מעודכנות לתאריך 13.12.2017. העדכונים מסומנים בצהוב:

טבלת המרות מפורטת 

טבלת המרות מקוצרת         

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/12/2017