education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
הודעת רישום לבחינות הבגרות שנה"ל תשע"ח (2018) לבוגרי תיכון
 

תשרי תשע"ח

ספטמבר 2017

 

 

אל: נבחני המשנה בוגרי בית ספר תיכון (אינטרנים)

 

נפתח הרישום לבחינות הבגרות מועד חורף תשע"ח (2018) בבתי הספר התיכוניים. הרישום יסתיים ביום חמישי, כ"ז בחשוון תשע"ח, 16.11.2017.

רשימת השאלונים המתקיימים במועד חורף תשע"ח (2018)

מצ"ב הודעת הבהרה לגבי רישום לשאלונים בתנ"ך לבוגרי טרום-רפורמה (מחזור תשע"ו-2016 ומטה):

לתנ"ך לבי"ס כללי

לתנ"ך לבי"ס דתי

 

הרישום לבחינות מועד הקיץ תשע"ח (2018) יתקיים בין התאריכים: כ"ז בחשוון – כ"ח באדר תשע"ח, 16.11.2017-15.3.2018.

הרישום וההיבחנות נעשים בבית הספר התיכון שבו סיים הנבחן כיתה י"ב. הרישום אינו כרוך בתשלום.

אם בית הספר נסגר, יש לפנות לשלוחת הבחינות האקסטרנית לרישום.

פרטי השלוחות האקסטרניות

 

נבחן שאושרו לו התאמות בדרכי היבחנות בעבר, יש לציין זאת בעת הרישום בבית הספר. ההתאמות שאושרו בתיכון תקפות עד לסיום שנה"ל שבו ימלאו לנבחן 25 שנה.

נבחן שיש בידו דו"ח אבחון חדש ומעוניין לקבל התאמות על פי המלצות האבחון, יש להגיש עותק מהאבחון לבית הספר בעת הרישום.

מחובתו של כל נבחן לוודא לפני ביצוע הבחינה כי קיבל לידיו את שאלון הבחינה שאליו הוא נרשם וכי מספר תעודת הזהות שלו מופיע על גבי מחברת הבחינה, כדי למנוע תקלות בקבלת הציון ו/או בחישוב הרכב הבחינות.

 

בהצלחה ושנה טובה!

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/09/2017