education - חינוך חשבות
 
   
 
 
 
 
 
 
בקשות תמיכה לשנת 2019
 

             
משרד החינוך מודיע כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2019, בנושאים ועל פי המבחנים לחלוקת תמיכות, כפי שיפורטו להלן ובכפוף לאישור התקציב לשנת 2019 ובהתאם להוראות עפ"י סעיף 3 א' לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כל מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחנים המפורטים בהמשך , מוזמן להגיש בקשה ליחידה הממונה במשרד החינוך, עפ"י נושא הבקשה לתמיכה.


לתשומת ליבכם : בקשות התמיכה יוגשו באמצעות מערכת מרכב"ה באתר האינטרנט שכתובתו
היא: https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal
                                    
גופים חדשים , אשר להם זו הפעם הראשונה להגשת בקשה לתמיכה ממשרד החינוך, יפנו לאנשי הקשר  בהתאם לתקנה הרלוונטית  כמפורט בטבלה שלהלן מיד עם פרסום המודעה ,לשם הסדרת כרטיס חכם וקבלת המשך הנחיות, יובהר כי הגשת הבקשות לתמיכה לא תתאפשר בצורה ידנית, אלא רק באמצעות פורטל התמיכות הנ"ל. הגישה לפורטל התמיכות והגשת הבקשות תתאפשר רק באמצעות כרטיס חכם.
הגופים המגישים בקשות לתמיכה באמצעות פורטל התמיכות המרכבה מחויבים  לחתום על בקשות התמיכה בחתימה דיגיטאלית, לפיכך יש להיערך מראש להנפקת כרטיסים חכמים למורשה החתימה בגופים הנתמכים, ממשל זמין נערך לתת סיוע טלפוני שיידרש ע"י הגופים הנתמכים ככל שיזדקקו לכך באתר שכתובתו support@tehila.gov.il
הנחיות נוספות ניתן לקבל אצל אנשי הקשר ביחידות המקצועיות.
מערך הביקורת המרכזית מפעיל מרכז תמיכה מקצועי לגופים שמטרתו לתת מענה לשאלות מהותיות הנוגעות למילוי בקשות התמיכה, לצורך זה הוקם מייל ייעודי אשר יהיה פעיל בין התאריכים 1.12.18 – 15.10.18  בכתובת:
tmichothelp@mof.gov.il


המועד האחרון להגשת הבקשות באמצעות מערכת מרכב"ה הוא: 02.12.2018 יש להקפיד הקפדה יתירה בבחירת מבחני התמיכה בגינן מוגשות הבקשות. המשרד אינו מתחייב להפנות את הבקשה לגורם אחר, נבקש להקפיד על לוחות הזמנים ולהגיש הבקשות בשלמותן מיד עם פרסום קולות הקוראים.

תשומת ליבם של המוסדות מופנית להבהרות הבאות:

א. על מנת שהבקשה תוגש באופן פורמלי יש ללחוץ על "הגשת בקשת התמיכה" ובסוף תהליך ההגשה לוודא כי התקבל אישור על הגשת הבקשה ממערכת מרכבה. יודגש כי גם אם מולאו כלל המסמכים הנדרשים ע"י הגוף מבקש התמיכה אך לא בוצע תהליך ההגשה הסופי, הבקשה תיחשב כאילו לא הוגשה. האחריות לכך שבקשת התמיכה תוגש במועד, באופן מלא ותקין חלה באופן בלעדי על מבקש התמיכה.

ב. בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים, עלולות להיפסל בועדת התמיכות. בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון. כמו כן, מודגש בזאת כי לא ניתן לשנות את בקשות התמיכה לאחר הגשתן.

ג. המשרד יקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להוראות  סעיף 3 א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהם, (להלן נוהל התמיכות), עפ"י מבחני התמיכה הרלבנטיים, החלטות ממשלה והוראות החשכ"ל כפי שנקבעו או ייקבעו כדין.


ד. לא תאושר תמיכה למוסד ציבור ששיעור הוצאות ההנהלה וכלליות שלו מתוך מחזור
      הכנסותיו השנתי, עולה על השיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות כמפורט בנוהל
      התמיכות.

ה. בהתאם להוראת החשב הכללי מס' 6.0.0.2 יש להגיש את בקשת התמיכה בצרוף כל המסמכים הנדרשים , לרבות דוחות כספיים ואישור ניהול תקין מרשם העמותות לשנת 2019.


ו. ניתן לעיין בנוסח משולב לא רשמי של מבחני התמיכה באתר של משרד המשפטים www.justice.gov.il , אולם הנוסח המחייב של כל מבחן תמיכה הוא הנוסח שפורסם בילקוט הפרסומים על כל התיקונים.

ז. בנוהל שר האוצר להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה, חלו שינויים קלים במסמכים, פרוט לגבי המסמכים כולל דוגמאות ניתן לראות בדף הבית של פורטל התמיכות.

 

תקנה

 

נושא

 

סכום באש"ח מיועד לחלוקה

**

 

ילקוט פרסומים

 

מס' ותאריך

 

יחידה

 

איש קשר/

מס' טלפון

 

 

46-02-14

 

פעילות לא פורמלית לחיזוק זהותם הדתית של תלמידי החינוך הדתי לקראת שירות צבאי לבנים ושרות לאומי לבנות

 

15,168

 

73624

 

מינהל החינוך הדתי

 

קרן מליחי

02-5604121

 

46-04-06

מוסדות המקיימים מפגשים בין תלמידים צעירים מאוכלוסיות שונות

 

2,205

 

6820 מ – 18/6/14

 

מינהל חברה ונוער

 

יובל בנימין

02-5603553/4

שושי שפיגל

050-6282923

 

 

46-04-08

 

 

מתנדבים לשנת שירות

 

55,902

 

5432 מ- 31/08/05

5585 מ- 28/09/06

5753 מ- 26/12/07

 

מינהל חברה ונוער

 

יובל בנימין

02-5603553/4

אירית ברוק

02-5603176

 

46-04-09

סיוע ותמיכה בהפעלת קבוצות מחנכים

 

19,707

 

5925 מ- 5/3/09

 

מינהל חברה ונוער

 

יובל בנימין

02-5603553/4

אירית ברוק

02-5603176

 

46-04-10

***

 

פעילות התנדבותית למען הקהילה של תלמידי ט'-יב'

 

8,490

 

7272 מ-25/5/16

 

מינהל חברה ונוער

 

יובל בנימין

02-5603553/4

שושי שפיגל

050-6282923

 

46-04-15

 

מוסדות ציבור העוסקים בהדרכת תלמידים וסגלי הוראה בנושא השואה

 

314

 

7,815 מ- 28.5.18

 

מינהל חברה ונוער

 

יובל בנימין

02-5603553/4

ליאת סלומון

050-6283349

 

46-04-18

תנועות נוער

 

110,163

 

5694 מ - 23/7/07

5842 מ - 24/8/08

6085 מ - 13/5/10

6490 מ – 31/10/12

6760 מ - 23/2/14

 

מינהל חברה ונוער

 

יובל בנימין

02-5603553/4

אירית ברוק

02-5603176

 

46-04-19

 

מוסדות ציבור הפועלים לקידום והעצמה של בני נוער בסיכון

 

6,192

 

6857 מ-14.8.14

7130 מ-21.10.15

 

אגף קידום נוער

 

תמר פתחיה

050-6283540

 

 

46-04-20

***

 

ארגוני נוער

 

39,414

 

6709 מ – 5/12/13

מינהל חברה ונוער

 

יובל בנימין

02-5603553/4

אירית ברוק

02-5603176

 

46-04-23

 

תמיכה במוסדות ציבור בתחומי הדרכת סיורים חינוכיים טבע וסביבה

 

13,392

 

6304 מ- 4/10/11

6372 מ – 7/2/12

 

מינהל חברה ונוער

 

יובל בנימין

02-5603553/4

אלי שיש

02-5603190

 

46-04-24

***

 

תמיכה בתוכנית טרום שרות צבאי או שירות לאומי או שרות אזרחי לבוגרי כיתה יב'

 

12,106

 

6857 מ – 14/8/14

 

מינהל חברה ונוער

 

יובל בנימין

02-5603553/4

דורית בר חי

050-6283295

 

46-04-25

 

תמיכה במוסדות ציבור בתחום האירוח באכסניות חינוכיות ל ילדים ולנוער

3,977

 

6304 מ- 4/10/11

6372 מ- 7/2/12

 

מינהל חברה ונוער

 

יובל בנימין

02-5603553/4

אלי שיש

02-5603190

 

46-04-33

***

 

חוגי סיור

 

1,003

 

4492 מ – 16/2/97

 

מינהל חברה ונוער

 

יובל בנימין

02-5603553/4

אלי שיש

02-5603190

 

46-04-35

***

 

פעולות חינוך במוזיאונים

 

6,260

 

5020 מ-30/9/01

5335 מ- 14/10/04

5694 מ-23/7/07

 

מינהל פדגוגי

 

דינה יעקב

02-5604028

 

 

46-04-43

 

 

פעילות חינוכית של חקלאות עפ"י המסורת היהודית

 

1,014

 

5254 מ- 8/12/03

 

מינהל חברה ונוער

 

יובל בנימין

02-5603553/4

אלי שיש

02-5603190

 

46-08-09

 

תחום מוסדות לחינוך ולמידת מבוגרים

 

67

 

 

חינוך מבוגרים

 

תמר פיזנטי

050-6282311

 

 

46-06-13

 

נוער שוחר מדע

 

1,261

 

7554 מ – 27/7/17

 

מינהל מדע וטכנולוגיה

 

יגאל דור

050-6283063

 

46-04-42

***

 

תמיכה במדריכים מוסיקליים בקונסרבטוריונים

 

18,981

 

7478 מ – 2/4/17

 

חינוך יסודי

 

בצלאל קופרוסר

 050-3199367

 

48-03-08

 

מענקים לשיפוצים במוסדות להגנת הטבע

 

1,141

 

4451 מ – 24/10/96

 

מינהל הפיתוח

 

ארז נחמיאס

02-5602392

 

48-03-10

 

מענקים לשיפוצים באכסניות הנוער

10,374

 

4451 מ – 24/10/96

 

מינהל הפיתוח

 

ארז נחמיאס

02-5602392

 

49-01-01

 

שיעורי תורה ותרבות יהודית שלא במסגרת לימודים פורמאליים

 

74,483

 

5131 מ – 21/11/02

 

תרבות חרדית

 

נאוה גרשי

02-5603756

 

 

49-01-10

 

מדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל

 

18,812

 

7343 מ-15.9.16

 

תרבות יהודית

 

מזל טרבלסי

02-5601307

 

49-02-03

 

גרעינים תורניים

 

20,988

 

5,317 מ-

מינהל חברה ונוער

 

יובל בנימין

02-5603553/4

מושיק כהן

050-6283195

 

**   סה"כ הסכום העומד לחלוקה במועד הפרסום. לתשומת לב הגופים- ייתכנו שינויים בסכום
      זה, ככל שתתקבלנה תוספת תקציבית לתקנה.

 

***  בתקנות המסומנות מתוכננים שינויים במבחני התמיכה, לאחר פרסום נוסח סופי של  
        המבחנים, וככל שיהיה צורך, תינתן אפשרות לתיקון בקשות שהוגשו או הגשת בקשות חדשות.

 

לתקנות המפורטות להלן, לא ניתן בשלב זה להגיש בקשת תמיכה , לגביהן תפורסם הודעה נוספת בהמשך:

 

מס' תקנה

שם תקנה

שם היחידה

 

46-04-11

הפעלת מתנדבים במערכת החינוך

מינהל עובדי הוראה

46-04-12

 

פעילות חינוכית ללימוד מורשת כוחות המגן

מינהל חברה ונוער

46-04-48

כפרי סטודנטים

מינהל חברה ונוער

46-04-50

מכונים למנהיגות אזרחית בחברה הערבית

מינהל חברה ונוער

46-06-27

תמיכה במעבדות טכנולוגיות

מזכירות הפדגוגית

 

46-02-13

פעילות מכוונת להעצמתן הדתית-רוחנית של קהילות בתיה"ס הפועלים ברוח החינוך הממ"ד

מינהל חינוך דתי

49-01-04

מפעלי תרבות יהודית

תרבות יהודית

 

49-01-09

מרכזים להעמקת החינוך היהודי

תרבות יהודית

46-04-02

תמיכה במוסדות ציבור המקיימים בישראל פעילות בלתי פורמלית לילדים, בני נוער וצעירים יהודים בתפוצות

קשרי חוץ

40-02-18

ארגון הורים ארצי

מינהל פדגוגי

46-02-80

פעילות לא פורמלית למתן הכוונה וליווי לתלמידות החינוך הדתי בנוגע לאפשרות השרות הסדיר בצה"ל –

 

מינהל החינוך הדתי

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/10/2018  

עדכוני rss