education - חינוך
המינהל הפדגוגי האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
  
כתבו לנו אודות האגף
 

 רשימת בתי הספר זוכי תגמול דיפרנציאלי לשנת תשע"ז
  
 ארגון הלימודים בגרויות ותעודות הסיום- לקט שאלות ותשובות
  
 תכנית שלהב"ת לתשע"ח
  
 נוהל בחירת גורם מפעיל בחטיבה העליונה
  
  כל הפרטים על "המחצית השלישית" שיפור ציוני בגרות במעבר מכיתה לכיתה סמסטר קיץ תשע"ז
  
 התפרסם חוזר "סוגיות כוח אדם בהוראה בהערכות להטמעת עוז לתמורה לתשע"ח"
  
 ד"שבועי תשע"ז
  
 מתווה ליישום המלצות ועדת ביטון במסגרת לימודי השכלה כללית בכיתות י'