education - חינוך
המינהל הפדגוגי האגף לחינוך על יסודי

עדכוני rss

 
   
 
 
  
כתבו לנו אודות האגף
 

 אתר 70 שנה לעצמאות ישראל
  

 

  
 רשימת בתי הספר זוכי תגמול דיפרנציאלי לשנת תשע"ז
  
 התפרסמה ערכת מתנ"ה לשנת תשע"ט
  
 ד"שבועי תשע"ח
  
 ארגון הלימודים בגרויות ותעודות הסיום- לקט שאלות ותשובות
  
 תכנית שלהב"ת לתשע"ח
  
 נוהל בחירת גורם מפעיל בחטיבה העליונה
  
 התפרסם חוזר "סוגיות כוח אדם בהוראה בהערכות להטמעת עוז לתמורה לתשע"ח"
  
 מתווה ליישום המלצות ועדת ביטון במסגרת לימודי השכלה כללית בכיתות י'