education - חינוך רשם הקרנות
 
 
 
 
 
 
 
 
רשימת קרנות השייכות לאפיון המקצועי
 
 
 האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך
 הקרן ע"ש חיים הרצוג
 קרן התרבות אמריקה – ישראל מפעל ע"ש משה שרת
 קרן וולף
 קרן חינוך ארה"ב- ישראל
 קרן מלגות ע"ש דן ויוסי ספיר
 קרן מלגות של המרכז האזרחי לתרבות חברה וכלכלה
 קרן נאמנות למילגות של יד טבנקין קרן יגאל השומר
 קרן שושנה ופנחס ספיר
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/10/2012