education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - חינוך מדעי טכנולוגי
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
חינוך לקיימות
 אודות
 

 

ההתקדמות המדעית והפיתוחים הטכנולוגיים בעולם הביאו לקידמה באורח החיים של האדם, אך בה בעת פגעו פגיעה קשה בסביבתו הטבעית. קיומה והמשכיותה של החברה האנושית תלויים ביכולתו של האדם לקיים מערכת יחסי גומלין מאוזנים עם סביבתו ולתרום לשמירתה ושיקומה. 

יש אפוא חשיבות רבה בהערכה נכונה של השפעת האדם על הסביבה למענו בהווה ולמען הדורות הבאים. זוהי חובה קיומית ומוסרית.

בעשור האחרון עלתה המודעות הציבורית לנושאים סביבתיים וחברתיים בחברה האזרחית, כמו כן התפתחו יוזמות סביבתיות-חברתיות-כלכליות של הממשלה. כל אלו מקדמים את יצירת ועיצוב התשתית לשינוי הסביבתי והחברתי הדרוש לנו.  האתגר הגדול העומד בפנינו הוא המעבר לחברה ותרבות מקיימת, כאשר החינוך הינו מנוע מרכזי ביצירתו.

 

משרד החינוך רואה בחינוך לקיימות יעד מרכזי והציב לעצמו כמטרה להביא להטמעת ויישום החינוך לקיימות במערכת החינוך הפורמלית בישראל. המנהל למדע ולטכנולוגיה בראשות ד"ר עופר רימון והמפמ"ר למדע וטכנולוגיה, מנהלת תחום המדעים  הגב' שושי כהן, הקימו צוות ארצי לחינוך לקיימות. הצוות עובד בשיתוף פעולה מלא עם צוות המשרד להגנת הסביבה והארגונים הירוקים - הרשת הירוקה והחברה להגנת הטבע. החינוך לקיימות מחזק את החינוך לערכים דמוקרטיים, חברתיים וסביבתיים. מטרתו לפתח אזרחים המאמצים עמדות והתנהגויות אחראיות מבחינה סביבתית וחברתית, פיתוח אקטיביזם ומנהיגות סביבתית, עיצוב אקלים חינוכי מיטבי והתאמת תכנית הלימודים למציאות המשתנה בארץ ובעולם.

 

בחמש השנים האחרונות פותחו תכניות לחינוך לקיימות  העוסקות הן ברמה הרעיונית והן ברמה היישומית,  בארבעה היבטים: ידע, מיומנויות, ערכים, התנהגויות . תכניות אלו משלבות בין עקרונות החינוך הסביבתי-מדעי ועקרונות הקיימות לבין תכניות הלימודים במערכת החינוך, מתמקדות  בלימוד דילמות סביבתיות הרלוונטיות לחברה ובפיתוח קודים של התנהגות ערכית-מוסרית כלפי הסביבה והאדם בסביבה. הגישה החינוכית שבבסיס התכניות קושרת בין למידה בתוך בית הספר ורכישת ידע והבנה לבין התנהגות המובילה למעורבות חברתית ולאזרחות פעילה. החינוך לקיימות הוא משימה מאתגרת שהצלחתה תלויה בפיתוח יכולתם של התלמידים לבצע סינתזה בין העקרונות הסביבתיים-מדעיים-טכנולוגיים לבין העקרונות החברתיים והכלכליים. כלומר שילוב בין צורכי החברה, הפיתוח, הכלכלה והמחיר הסביבתי.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/01/2014  

עדכוני rss