education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לוח אירועים
פורום
 
 
 
 
 
 כללי בטיחות והצטיידות תשתיות ומשאבים
 
 

| בטיחות במעבדות מדע וטכנולוגיה | הנחיות לשימוש בחומרים במעבדהכללי בטיחות במעבדה | הצטיידות תשתיות ומשאבים |

הפקת לקחים בעקבות אירועי בטיחות במעבדות בבתי ספר

 מסמך הפקת לקחים

 

בטיחות במעבדות מדע וטכנולוגיה

אנו רואים חשיבות גדולה בכך שהוראת המקצוע מדע וטכנולוגיה ביסודי ובחטיבת הביניים תתבצע בחדר מדע וטכנולוגיה ותשלב התנסויות מעבדתיות בתהליך ההוראה והלמידה.


בכדי להבטיח כי ההתנסויות המעבדתיות יעמדו בדרישות הבטיחות המחייבות ולא יסכנו את התלמידים, את המורים ואת עובדי המעבדה, חובה לוודא כי הניסויים יבוצעו על פי : חוזר המנכ"ל המעודכן תשס"ה 5.1-57 להבטחת הבטיחות במעבדות בתי הספרבנושא הבטחת הבטיחות במעבדות בתי הספר.

 

 חוברת בטיחות מעבדות במוסדות חינוך - חוברת הדרכה לממלאי תפקיד במוסד החינוכי (עודכן ב- 9.3.2014)

 מכתב רענון חוזר בטיחות לפיקוח.

 

הנחיות לשימוש בחומרים במעבדה

 רשימת חומרים אסורים לשימוש

 רשימת חומרים לא מסוכנים המותרים לשימוש

 רשימת חומרים לשימוש תחת אזהרות

 

כללי בטיחות במעבדה יסודי

תשע"ה

כללי בטיחות והתנהגות בחדר המקצוע מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי - (עברית) (עודכן ב-26.1.2015)

 

תשע"ד

 כללי בטיחות והתנהגות במעבדה יסודי - (ערבית)(עודכן ב 2.8.2013)     

 

כללי בטיחות במעבדה חטיבת ביניים

תשע"ה

 כללי בטיחות והתנהגות בחדר המקצוע מדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים - (עברית)(עודכן ב-26.1.2015)

כללי בטיחות והתנהגות בחדר המקצוע מדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים - (ערבית)(עודכן ב-26.1.2015)

 

תשע"ד

 כללי בטיחות והתנהגות במעבדה חטיבת ביניים - (עברית) (עודכן ב-14.8.2013) 

כללי בטיחות והתנהגות במעבדה חטיבת ביניים - (ערבית) (עודכן ב 2.8.2013)

 

הצטיידות תשתיות ומשאבים

במעבדות למדע ולטכנולוגיה מבוצעים פעילויות התנסויותיות, ניסויים והדגמות כחלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים.
להלן פרוגרמה למעבדה בבית הספר היסודי. הפרוגרמה כוללת פירוט של תשתיות וריהוט.

בימים אלו יושב צוות חשיבה הכולל את אנשי אגף הבינוי, המינהל למדע וטכנולוגיה פיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה ומורים כדי להתאים את הפרוגרמה לצרכים המשתנים הנדרשים בתכניות הלימודים במדע וטכנולוגיה, ולבוגר בעל מיומנויות של המאה ה-21.

להלן מפרט הציוד בגני ילדים ובמעבדות בבית הספר היסודי ובחטיבות הביניים להוראת תכנית הלימודים. המפרט הוא לחדר מעבדה אחד.

 

קדם יסודי

 יסודי

חטיבת ביניים

  • הצטיידות מעבדה, תקני מעבדה
  • תקני בטיחות במעבדה - הנחיות לתקן בטיחות מעבדה על פי חוזר מנכ"ל מיום 1.2.2002, המיועדות להציע פתרונות לתשתית הפיזית הנדרשת להוראת המדעים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/01/2017  

עדכוני rss