education - חינוך הפיקוח על הבריאות
 
   
 
 
 
 
 
 
דבר המפמ"רית
 הגב' עירית ליבנה
 

הבריאות היא משאב המאפשר איכות חיים, פיתוח יכולות והשתלבות בחיי החברה והכלכלה.

 

בעיות בריאות  אצל ילדים עלולות לפגוע ביכולות למידתם, בהשתתפותם במסגרת הלימודים ובהפקת המיטב ממנה לתועלתם הם ולתועלת החברה. כמו כן הן עלולות לגרום לליקויים בהתפתחותם במהלך החיים. מכאן חשיבותם הרבה של השמירה על הבריאות והחינוך לבריאות.

 

המונח בריאות התלמיד מוגדר כמונח כוללני של רווחה גופנית, נפשית, חברתית וסביבתית של התלמידים במוסד החינוכי כתנאי חיוני למימוש יכולתם האישית והלימודית וכחלק מתהליך החינוך. גורמים שונים משפיעים על בריאות התלמיד, ביניהם: אורחות חייו, אפיוני משפחתו, הסביבה הפיסית והחברתית במוסד החינוכי ובקהילה, המצב החברתי-כלכלי ורמת שירותי הבריאות.

 

בהתאם לכך, החזון של מערכת החינוך הוא לאפשר את קידום הבריאות ואת מימוש היכולות הלימודיות, התפקודיות והחברתיות לכל התלמידים, תוך מימוש חובתה הממלכתית של המדינה לבריאות התלמידים בסטנדרטים המיטביים. חזון זה מבוסס על ערכים עקרוניים: בריאות כזכות בסיסית של כל תלמידה ותלמיד, הוגנות, צדק חברתי, שותפות, כבוד האדם, סובלנות, אחריות אישית, הדדיות מוסדית וארגונית.

 

החינוך לבריאות נמצא בלב העשיה החינוכית בבית הספר וכולל שילוב של פעילויות חינוכיות והתנסות לימודית שמטרתן לשפר אוריינות בריאותית, להקנות ידע ולפתח כישורי חיים ולהביא את הלומד לאימוץ רצוני של התנהגות בריאותית.  החינוך לבריאות מהווה חלק מתחומי הפעולה לקידום בריאות. קידום בריאות הינו תהליך המאפשר לאנשים להגביר את שליטתם על בריאותם ולשפרה ברמת הפרט וברמת הקהילה., וכולל מספר תחומי פעולה: קביעת מדיניות ציבורית בריאה, בניית סביבה מקדמת בריאות, הטמעת חינוך לבריאות וכישורי חיים, שיתוף הקהילה ושימת דגש על שירותי בריאות מקדמי בריאות.

 

כחלק ממדיניות זאת הכריז שר החינוך על "אורח חיים בריא ופעיל" כנושא השנתי בשנת הלימודים התשע”ב. העיסוק בנושא יתקיים כחלק מאורח החיים של בית הספר, תוך שילוב בין הוראת תכנים חינוכיים ושיפור רמת הידע והמודעות של התלמידים לבין הנהגת מדיניות בריאות בית-ספרית והפעלת שירותי הבריאות לתלמידים. תכניות מקדמות בריאות שיזם המשרד ותכניות משלימות חוץ מוסדיות יופעלו בבתי הספר ובגני הילדים, וזאת במטרה להקנות ידע, עמדות ומיומנויות אשר יובילו להתנהגות מקדמת בריאות ולמניעת התנהגויות סיכוניות. תכניות אלו יפעלו  תוך  תיאום  ושילוב כוחות בין כל הפועלים בשטח ברמת המוסד החינוכי וקהילתו.
מטרת מערכת החינוך היא להביא לשינוי התנהגותי בנושא הבריאות במסגרת הבית והמשפחה, שינוי שיוטמע באמצעות הילדים. לשם כך יש לעסוק בנושא בגן ובבית הספר כחלק משגרת יום הלימודים ולשלבו בתכנית הלימודים במקצועות השונים ובפעילויות העשרה תוך שיתוף ההורים בתהליך ועידוד מעורבותם בתכניות במוסדות החינוך.

 

מערכת החינוך שמה דגש על סיוע לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים בתחום הבריאות באופן שיקל על השתלבותם הלימודית והחברתית. חוזר מנכ"ל זה עוסק בקידום בריאות בלבד, ולא בהנחיות בנושא הסיוע לאוכלוסיות ייחודיות אלו. את ההנחיות העוסקות בתלמידים בעלי צרכים ייחודיים אפשר למצוא בהוראות הקבע השונות בנושא ובאתר הפיקוח על הבריאות.

 

הצוותים החינוכיים במוסדות החינוך הם המובילים והמטמיעים בפועל את הנושא. במטרה לתת להם כלים מוצעות להם השתלמויות ופעילויות העשרה רבות הן במרכזי הפסג"ה והן כהשתלמויות ארציות שהמטה יוזם. מנהלי מוסדות החינוך נקראים לעודד את הצוות החינוכי לקחת חלק בהשתלמויות אלו.
חוזר מנכ"ל זה מתמקד בתכניות ובפעילויות ייחודיות המוקדשות לקידום הבריאות, תכניות שהמערכת מחויבת ללמדן ולהטמיע אותן באופן מיטבי, כשם שהיא מחויבת לתכניות פדגוגיות ולימודיות אחרות.

 

במהלך השנה יפורסמו בחוזרי מנכ"ל ובאתר האינטרנט של המשרד הנחיות, תכנים ופעילויות נוספים. מנהלי המחוזות, המפקחים ומנהלי מוסדות החינוך  נקראים לעקוב אחר פרסומים אלו ולהסתייע בהם ובחומרים שבחוזר זה בתהליך הטמעת הנושא. כמו כן קיימות הנחיות מפורטות לפעילותם של שירותי הבריאות בשגרת שנת הלימודים בחוזרים קודמים שונים.

 

אנו מקווים שבמהלך שנה זו נזכה ליהנות משמירה על בריאותנו ועל סביבתנו בכל מוסדות החינוך ובקהילה הרחבה, וששנה זו תהיה פתח לשנים בריאות רבות לכל התלמידים, המורים והורי התלמידים במערכת החינוך.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/12/2018    

עדכוני rss