education - חינוך לימודי היסטוריה בחינוך הכללי
 
   
 
 
 
 
 
 
מבוא
 

לימוד ההיסטוריה הוא הניסיון להבין ככל האפשר את תולדות האנושות, דרכי התפתחותה ואת הסיבות לתהליכים ולאירועים השונים. הכרת העבר והבנתו הם כלי חיוני להבנת ההווה ולהיערכות לקראת העתיד.

 

שפע אירועי העבר והמקורות העוסקים בהם אינו מאפשר התוודעות לכל ההיסטוריה. לכן העיון ההיסטורי הוא סלקטיבי מעצם מהותו. גבולותיו נקבעים הן על פי טיב המקורות ההיסטוריים ששרדו ואשר הגיעו לידינו והן על פי שיקולי דעת שונים של החוקרים - חלקם שיקולים רעיוניים וחלקם שיקולים טכניים. לאור זאת, על הלומדים להיות ערים לגישות השונות לחקר העבר ולמגבלות של כל אחת מהן.

 

מאחר שההיסטוריה האנושית היא אחת, בתכנית זו יש שילוב בין ההיסטוריה הכללית לבין ההיסטוריה של עם ישראל.

 

בלימוד היסטוריה כללית במשולב עם ההיסטוריה של עם ישראל מתוודעים התלמידים לרבגוניותה של האנושות ולקשרים והזיקות בין קבוצות שונות, לימוד זה מאפשר טיפוח ערכים הומניסטיים, אוניברסליים ולאומיים, מטפח את יכולתם העיונית של התלמידים ומזמן פיתוח חשיבה מסתעפת וביקורתית.

 

הלימוד מאפשר ללומדים להבין את המורשת התרבותית הכללית והלאומית שלהם וחושף את הייחודי והשונה שבעם ישראל לצד המשותף והמשיק בין תולדותיו לתולדות כלל האנושות. כמו כן הלימוד תורם לגיבוש זהותם של התלמידים כחלק מבני התרבות האנושית וכחלק מהעם היהודי וכן לחיזוק זיקתם לעם, לחברה ולמדינה.

 

תכנית זו פותחה על פי הרציונל של תכנית הלימודים תשנ"ח, העוסקת לא רק בהיסטוריה פוליטית אלא גם בהיסטוריה חברתית והיסטוריה של התרבות, וכן על פי המתווה שגובש על ידי ועדת המקצוע.

 

הצורך בעדכון תכנית הלימודים לחטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי נובע משלוש סיבות: האחת - העומס הרב בפרטי תוכן של תכנית הלימודים הקיימת (תכנית משנת תשנ"ח) ואי–היכולת ליישמה בפועל בהתאם למספר השעות שמוקצות למקצוע ההיסטוריה (שעתיים לכל שכבת גיל מכיתה ו'-ט');

 

השנייה - אחת המטרות העיקריות של מערכת החינוך היא לפתח אסטרטגיות חשיבה, כישורים ומיומנויות אצל הלומדים, ולמטרה זו יש לצמצם את התכנים ולפנות זמן להפעלת התלמידים;

 

השלישית - בהתאם למדיניות משרד החינוך, שלפיה יש ליצור רצף בין התכניות לאורך כל שנות הלימוד, עלה הצורך לסגת משיטת ההוראה־למידה של שני מעגלי לימוד, המעגל הכרונולוגי בחטיבת ביניים והמעגל התמטי בחטיבה העליונה, ולפתח תכנית לימודים בחטיבת הביניים שתהווה חלק ראשון מלימודי הרצף בהיסטוריה לכיתות ו'-י"ב.

 

בפיתוח התכנית הייתה הוועדה מודעת לשונות הקיימת באוכלוסיית התלמידים. על כן יש בתכנית נושאי רשות (מסומנים ברשת צבע) ויחידות חובה. פרט לנושאי הרשות, התכנית מחייבת את המורים להורות את כל יחידות הלימוד המפורטות לכל שכבת גיל. עם זאת היא מאפשרת למורים, על פי שיקול דעתם ובהתאם לאוכלוסיית התלמידים, לבחור באיזה מבין הנושאים בכל יחידה הם יתמקדו ויעמיקו בתהליך ההוראה־למידה. כל זאת על מנת למנוע עומס ¯יתר בתכנים הנלמדים ולהתאימם למספר השעות המוקצה למקצוע ההיסטוריה בכיתות ו'-ט' וכן לפתח אסטרטגיות, כישורים ומיומנויות חשיבה מגוונות אצל הלומדים.

 

העקרונות שביסוד התכנית

  • התמקדות בתופעות מרכזיות בהיסטוריה של העולם המערבי - בשל ההשפעה המכרעת של התרבות המערבית על החברה הישראלית והזיקה בין ההיסטוריה המערבית והיהודית, נבחרו רוב הנושאים מההיסטוריה של העולם המערבי.
  • נושאי הלימוד נבחרו מתחום ההיסטוריה הפוליטית, החברתית ומתחום ההיסטוריה של התרבות - כדי שהתלמידים יכירו את תולדות האנושות על גוניה השונים. לכן התכנית משלבת תכנים מתחומים שונים כמו: אמנות וספרות.
  • רציפות והמשכיות, שילוב תמה וכרונולוגיה - בחירת נושאי הלימוד התמטיים נעשתה בדרך כלל על פני הרצף הכרונולוגי כדי להעמיק בקרב התלמידים את המודעות לקיום המשכיות והתפתחות בתולדות האנושות לאורך הדורות.
  • רלוונטיות - בבחירת נושאי הלימוד הובא בחשבון השיקול האם הנושא מהותי להבנת תחום הדעת ומשמעותי ללומדים.
  • שילוב בין היסטוריה כללית להיסטוריה של עם ישראל - מאחר שההיסטוריה האנושית היא אחת, השילוב בין ההיסטוריה הכללית לבין ההיסטוריה של עם ישראל הוא עיקרון מנחה בבחירת הנושאים ובארגונם. תולדות עם ישראל נלמדים הן כסיפור ההיסטורי המיוחד של העם היהודי והן בתוך ההקשר של ההיסטוריה הכללית תוך בחינת קשרי הגומלין ביניהם.
  • נושאי הלימוד מוצגים מנקודות מבט שונות - כדי שלימוד המקצוע בבית הספר ישקף את ההיסטוריה על כל מורכבותה, העיסוק בנושאים ייעשה מנקודות ראות שונות הנובעות מגישות שונות והשקפות שונות של בני התקופה ושל ההיסטוריונים החוקרים.
  • התכנים אורגנו סביב רעיונות מרכזיים - הנושאים והתכנים אורגנו סביב סוגיות ושאלות מרכזיות כדי שיזמנו שיח לימודי בכיתה.
  • שימוש באסטרטגיות הוראה מגוונות - אלה מעודדות את התלמידים לקחת חלק פעיל בתהליך הלמידה ומאפשרות להם הבניית ידע וטיפוח כישורי חשיבה מסדר גבוה בצד לימוד חווייתי. דרך זו תאפשר לתלמידים להעמיק את הבנתם בנושאים הנלמדים.

 

 

לקובץ תכנית הלימודים בהיטוריה לכיתות ו'-ט' בבית הספר הממלכתי-דתי לקובץ תכנית הלימודים בהיסטוריה לכיתות ו'-ט' בבית הספר הממלכתי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/02/2015    

עדכוני rss