education - חינוך הפיקוח על הוראת העברית

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים לבית הספר היסודי
 

 

תכנית הלימודים לבית הספר היסודי, הממלכתי והממלכתי דתי,מכונה בשם "חינוך לשוני: עברית" שפה, ספרות ותרבות.

התכנית התפרסמה בתשס"ג.

מטרת התכנית היא לטפח קוראים וכותבים פעילים וביקורתיים המשתמשים בשפה לצורכיהם ועל-פי בחירתם.

הלשון העברית וספרותה הן במוקד החינוך הלשוני.

על התכנית ראו גם באגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

 

ההישגים המצופים

מסמך ההישגים המצופים המובא כאן מצטרף ומשלים את מסמכי תכניות הלימודים המפורטות ואת מסמכי ההלימה ולמעשה מהווים תמצות ומיקוד שלהם. נדגיש כי בתהליכי תכנון ההוראה-למידה-הערכה ראוי לפיכך להתבסס על שלושת סוגי המסמכים ולא להסתפק רק בהתייחסות למסמך ההישגים המצופים.

כמו כן, יש לראות את המסמך המפרט את ההישגים המצופים כחלק מציר אורך של תכנון פדגוגי שניים עשר שנתי.

מסמך ההישגים המצופים

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/02/2015