education - חינוך מטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים
 
 
 
 
 
 
 
 
קול קורא ימי לוח
 

המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים מפיק חומרים לפעילויות המתקיימות  מדי שנה בימי לוח ייעודיים:

 • יום הסובלנות (16/11)
 • יום זכויות האדם הבינלאומי (10/12)
 • יום המאבק הבינלאומי בגזענות (21/3)

פעילויות אלו מתפרסמות מדי שנה בחוזר מנכ"ל לקראת מועד ימי הלוח שהוזכרו לעיל.
הפעילויות מיועדות לבתי ספר יסודיים , חט"ב ותיכונים.

לקראת שנה"ל תשע"ט  מבקש המטה להרחיב את מעגל כותבי חומרי הלמידה לפעילויות האמורות  ופונה בזאת לגופים מהמגזר השלישי העוסקים בתחום ומעוניינים לקחת חלק פעיל בגיבוש חומרי למידה חדשים וכנסים לעובדי הוראה (במידה וככל שיוחלט על קיומם)  בשיתוף ובהובלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים בנושא המועדים שצוינו לעיל. 
בשלב זה מבקש המטה לשתף פעולה עם 2-3 גופים כאמור לקראת כל אחד מימי הלוח.
המשרד שומר לעצמו את האפשרות לעבוד עם כל אחד מהגופים גם מספר פעמים.  אנו מבקשים להבהיר  שהכנת המערכים תיעשה על ידי הגופים שייבחרו ומתקציבם ולאחר אישורם הפצתם לבתי הספר תיעשה על ידי משרד החינוך.

 

עבודת המטה לחינוך אזרחי מושתת על מטרות חוק החינוך הממלכתי כפי שהן מופיעות בחוק חינוך ממלכתי התשי"ג-1953 בדגש על המטרות הבאות: 
(1) לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו;
(2) להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים; ….
(7) לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית, מחשבה עצמאית ויוזמה, ולפתח מודעות וערנות לתמורות ולחידושים; …
(9) לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל; ….
(11) להכיר את השפה, התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת הייחודית של האוכלוסייה הערבית ושל קבוצות אוכלוסייה אחרות במדינת ישראל, ולהכיר בזכויות השוות של כל אזרחי ישראל.

 

המטה לחינוך אזרחי וחיים מבקש להטמיע את הידע והערכים העומדים ביסוד קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית תוך יצירת פתיחות, תחושת אחריות ומחויבות  בקרב תלמידים ואנשי חינוך.

 

ההצעות שתוגשנה לשיתוף פעולה כאמור תבחנה על-פי אמות המידה שיפורטו להלן:

 1. התאמה בין מטרות הגוף, מגיש ההצעה למטרות חוק החינוך הממלכתי ומטרות המטה
 2. נסיון של שלוש שנים בתוך עשר שנים אחרונות לפחות בפיתוח וכתיבת חומרי למידה בתחומים הנ"ל.  
 3. איכות חומרי למידה אשר הוכנו ע"י הגוף (בעצמו) בעבר. יש לצרף 3 דוגמאות של חומרים להצעה ולציין לאלו שכבות גיל מיועדים החומרים. 
 4. נכונות לעבוד בצוות 
 5. התחייבות לכך שחומרי הלמידה שיפותחו יעמדו בדרישות/בהלימה לחוזר מנכל השיח החינוכי על הנושאים השנויים במחלוקת

 

העקרונות המנחים בכתיבת החומרים:

 1. התאמה של חומרי הלמידה לנושאים כפי שייקבעו על ידי המשרד  בכל שנת לימודים  . 
 2. חומרי הלמידה לכל אחת מקבוצות הגיל ייבנו בהלימה להיקף השיעורים המתוכנן  (בין שעתיים לארבע שעות הוראה).
 3. "בכל "נושא"  שייבחר יבואו לידי ביטוי הן דגשים נושאיים וערכיים והן תשתיות ידע, יצירות יסוד
 4. חומרי הלימוד ייבנו בדרך בה עיון במקורות ספרותיים קלאסיים בגרסתם המקורית ישולב עם לימוד מתוך מקורות מעובדים- לפי רמת ההבנה של התלמידים בכל שכבת גיל ובהתאם ליכולותיהם.
 5. חומרי הלמידה יכוונו  ללימוד פעלתני המתאפיין בשיטות של חקר, עבודה אישית וקבוצתית, בין-תחומיות ועוד. 
 6. חומרי הלמידה ידגישו את ההיבטים – הקוגניטיבי, הערכי, הרגשי וההתנהגותי.
 7. חומרי הלמידה ילוו בדיון ערכי של "הבהרת ערכים", ללא כפייתם, תוך קישור הטקסטים הנלמדים עם סוגיות אקטואליות ורלוונטיות לחייו של התלמיד, בדרך של חינוך ערכי פעיל, "מהלכה למעשה".


הצעות לגבי כל אחד מימי הלוח שצויינו לעיל בשנה"ל תשע"ט יש להגיש עד 1.9.18
תשובות למציעים תישלחנה עד אמצע חודש אוקטובר 2018.
את ההצעות יש לשלוח ל: דנה פרידמן, מפמ"ר מדעי החברה ומנהלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים בדוא"ל

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/09/2018    

עדכוני rss