education - חינוך מטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים
 
 
 
 
 
 
 
 
קול קורא זכויות בני נוער בעבודה
 
במסגרת שיתוף פעולה של משרד החינוך–המפקחת הארצית ליישום חוק זכויות התלמיד/ה, הפיקוח על הוראת מדעי החברה והמטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במזכירות הפדגוגית, ומועצת התלמידים הארצית במינהל חברה ונוער, ומינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, אנו מרחיבים בשנה"ל תשע"ט את הידע הנדרש לנוער בנושא חוקי עבודה לבני נוער באמצעות הרצאות בבתיה"ס ובמסגרות נוספות.

ההרצאות תעסוקנה בלמידה של זכויות וחוקי עבודה רלוונטיים לבני נוער בסביבות עבודה משתנות כפי שהן נגזרות מהאמנה הבינלאומית לזכויות הילד/ה ומחוקי מדינת ישראל– זכויות עליהן לא ניתן להתנות! מטרת ההרצאות היא להעלות את המודעות של בני הנוער לחובות המעסיקים כלפיהם, ולתת כלים לפעולה במקרה וזכויותיהם מופרות.

ההרצאות מיועדות לתלמידים בכיתות ט' – י"ב בבתי ספר ברחבי הארץ וכן למועצות תלמידים מחוזיות ורשותיות. הן תועברנה על ידי מפקחים מומחים בתחום זכויות נוער בעבודה מטעם משרד העבודה והרווחה.

ההרצאות תתקיימנה בנוכחות מחנך/ת הכיתה או כל מורה מהצוות. כמו כן, נדרש כי בכיתה בה תתקיים ההרצאה יהיה מחשב המחובר לאינטרנט, למקרן ולרמקולים. תנאים אלה הכרחיים לקיום המפגש.נשמח שנציגי המועצות התלמידים בבתי הספר ילוו את מפקחי משרד העבודה והרווחה במפגשים בכיתות (התאום מול מועצת התלמידים יעשה על ידי איש הקשר במסגרת הבית ספרית).

על מנת להירשם לתוכנית יש למלא טופס בקשה
הרצאה זכויות נוער בעבודה - טופס רישום לבתי ספר

הרצאות למועצות נוער
ההרצאות תתקיימנה לא יאוחר מהשעה- 17:00. לתשומת ליבכם ברישום ובתיאום עם המרצים !
זכויות נוער בעבודה - טופס רישום למועצות נוער רשותיות ומחוזיות
הרישום יתבצע עד – 10 אוקטובר, 2018

מכתב קול קרא: הרצאה בנושא זכויות בני נוער בעבודה בהנחיית מפקחים מטעם משרד העבודה
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/09/2018    

עדכוני rss