education - חינוך מטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים
 
 
 
 
 
 
 
 
סל הצעות פעילות לבתי הספר תשע"ט
 
 
המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במשרד החינוך מופקד על תחום החינוך לדמוקרטיה ולחיים משותפים בכלל מערכת החינוך, על כל מגזריה ובכל שכבות הגיל –גן ועד יב'.
המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים פועל ליישום המלצות הדו"ח "להיות אזרחים", הרואה את החינוך לאזרחות כמכוון לשילוב והשלמה בין יסודותיה הדמוקרטיים והיהודיים של מדינת ישראל.
לשם הגשמת מטרות אלה, כפי שבאות לידי ביטוי בחוק החינוך ובמטרה ב‘ של התכנית האסטרטגית והתווית מדיניות מערכת החינוך בנושאים: חינוך אזרחי, חינוך לדמוקרטיה וחינוך לחיים משותפים, פועל המטה באמצעות רפרנטים ומדריכים מחוזיים.
אנשי המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים שותפים, מעורבים ומסייעים בדרכים מגוונות למיזמים, ופעילויות בתחום ואנו מזמינים אתכם מורים ומנהלים כאחד, לפנות אלינו בכל נושא הרלוונטי לתחום החינוך האזרחי והחיים המשותפים.
בעלון זה, אנו מתכבדים להציג בפניכם:
1. מיזמים, פעילויות ותכניות אותם מבצע ומציע המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים.
2. משאבים עליהם מופקד המטה לחינוך זרחי וחיים משותפים לשם הגשמת מטרותיו.
מקווים שתמצאו בעלון זה מידע ורעיונות שיהוו השראה עבורכם לעשייה משמעותית בתחום החינוך האזרחי והחיים המשותפים.

עלון סל הצעות תשע“ט
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/08/2018    

עדכוני rss