education - חינוך הפיקוח על החינוך המוזיקלי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 דבר המפמ"ר
 

נפרדים מד"ר יעל שי ז"ל מפמ"ר מוזיקה 2002-2014

 
 

ברוכים הבאים לאתר מוזיקה! 

 

עשייה מוזיקלית מהווה מקור השראה וגורם מכריע בעיצוב תהליכים חינוכיים, חברתיים ותרבותיים. עיסוק שיטתי ורצוף בתחומים השונים של מקצוע המוזיקה מאפשר טיפוחה של יכולת אישית וחברתית שמהווה בסיס איתן להתפתחות יצירה תרבותית-אנושית והוא מבטיח את צמיחתה והתרחבותה. מכאן, עמדתנו הברורה בדבר חשיבותו של החינוך המוזיקלי כגורם המעצב את אישיותו של התלמיד בהווה ומשפיע עליו לטווח ארוך לקראת היותו אדם בוגר בעתיד.

תפקידנו הוא, אם כן, להציב את העשייה החינוכית והמוזיקלית במרכז העשייה הבית ספרית, לגלות יוזמה ואחריות, הובלה ומנהיגות בקידום העשייה המוזיקלית על כל גווניה, להרחיבה ולהעצימה במערכת החינוך ומחוצה לה.

הנושא השנתי לשנת תשע"ד הוא "האחר – הוא-אני". נושא זה, שמוביל לקיומה ולביסוסה של חברת מופת כולל את העקרונות הבאים:

  • לגלות אחריות אישית וחברתית בשמירה על זכויותיהם של בני האדם וחירותם.
  • לקדם ערכים של צדק חברתי, ערבות הדדית, סולידאריות ודאגה לכל אדם באשר הוא נברא בצלם אלוהים.
  • להכיר בזכותו של כל אדם לחיות את חייו על פי ערכיו ותפיסת עולמו, באופן אוטונומי ועצמאי, כל עוד אינו פוגע בזכויותיו של האחר.
  • לגלות סובלנות, אנושיות, אכפתיות, הבנה, ורגישות, לצרכיו של האחר. להיות מודעים לעובדה שבמצבים מסוימים כל אחד מאתנו הוא ה"אחר".

מן הגיל הרך ועד לסיום לימודיו במערכת החינוך חשוף התלמיד למקצוע המוזיקה על כל ענפיו הרבים והמגוונים. עקרונות אלה באים לידי ביטוי ביצירות המוזיקליות ובשירים הנלמדים בבתי הספר לאורך תקופה ארוכה זו. חובה עלינו, כמורים וכמחנכים להוביל באמצעותם את הנושא השנתי הנבחר, נושא כה משמעותי לכל חברה בריאה שמכבדת את עצמה.

מקווה אני כי כל באי האתר, אך במיוחד אתם המורים למוזיקה, תהיו שותפים לשיח החינוכי המתוקשב לטובת קידום החינוך המוזיקלי.

 

מוזמנים לעיין בעלון החדש, בצליל מקוון.

 

 

בברכה נאמנה,

 

 ד"ר יעל שי

מפמ"ר מוזיקה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/02/2015