education - חינוך הוראת תלמוד ותושבע''פ ממלכתי דתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
דף הבית
 
 

 

 

לכל הרבנים, המורים והמורות,

התורה שבכתב שורשה מהעליונים, מדבר ה' שהתגלה לעם ישראל בהר סיני.

מעמד הר סיני, נמשך מאז ולנצח. הוא מתגדל ומתעצם בלמידה ובפרשנות התורה לאורך כל הדורות, מאז ומעולם, ועד עולם. התורה שבעל פה למקצועותיה והופעותיה השונות והמגוונות הם המשך ישיר לאותה התגלות ייחודית, לרצון להבין ולהעמיק בהבנת דבר ה': "תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם" (במדבר טו, טז). שדברי תורה שבכתב ודברי תורה שבעל פה כולם נתנו מרועה אחד. כולם אל אחד  אמרן למשה מסיני (במדבר רבה [וילנא] פרשה יג, טו) .

התורה שבעל פה נאמרה והתלבנה ע"י תנאים, אמוראים, סבוראים, גאונים, ראשונים ואחרונים, פרשנים, פוסקים, ראשי ישיבות, לאורך כל ההיסטוריה בארץ ישראל ובכל הגלויות השונות, עד עצם היום הזה, ושורשם בהר סיני.   

מקרא, משנה, הלכות, תלמוד, תוספתות, אגדות, ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר לפני רבו, כולן נאמרו למשה בסיני שנאמר: "יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא" (קהלת א, י) חבירו משיב עליו: "כבר היה לעולמים" (שם).  (ויקרא רבה [וילנא] פרשה כב, א)

 

דורנו זה ממשיך ומתחבר לשרשרת הדורות. התלמידים העוסקים בתורה שבכתב ושבעל פה, ממשיכים הלאה את אותה התגלות שמימית ייחודית מעת מתן תורה. מרכז תורה גדול מאד צומח כאן בארץ ישראל, דבר שלא היה כמוהו כבר אלפי שנים. בתי ספר, תיכונים, תלמודי תורה, ישיבות, אולפנות, ומסגרות רבות ומגוונות בהם עוסקים ולומדים תורה מדי יום ביומו אלפים רבים בכל הגילאים.

 

תפקידנו הוא להתוות דרכים, להמשיך הלאה את לימוד התורה בעם ישראל, לפתח ולהעמיק, להקיף ולהרחיב. לגדל את הדורות הבאים להיות ספוגים ומלאים בדבר ה' אליהם. להתחדש ולהתרענן בלימוד תלמוד ותושבע"פ. בכל יום יהיו בעיניך חדשים.

 

אתר המפמ"ר הוא בעצם האתר של המורים והמורות המלמדים. הרצון הוא שהכל יהיו שותפים בו. שיהיה בבחינת לב, מקבל ומזרים דם לכל הגוף. לקבל רעיונות, הצעות, חומרים, ולהעניק גם כן לכל. לשמש מקור עצום לחשיבה משותפת, ליצירה, לדיון, לליבון, להעברת מידע, ולתועלת רבה לכל העוסקים במלאכת ההוראה. להגדיל תורה ולהאדירה, לשמוע ללמוד וללמד.

 

                                        בברכה רבה ויהי חיילנו לאורייתא

 

                                                 הרב יהודה זולדן

                                      המפמ"ר להוראת תלמוד ותושבע"פ

 

מדורים עיקריים באתר זה

הודעות *  תכה"לבגרותמיצב * השתלמויותחומרי למידה * ההדרכה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/06/2014