education - חינוך מינהל פדגוגי פורטל הורים פורטל עובדי הוראה פורטל תלמידים
 
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
היחידה לתוכניות משלימות למידה
חזון היחידה
 

תכלית

מערכת החינוך בשאיפה ובחתירה מתמדת לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים הלימודיים והאיכות החינוכית, ולצמצום הפערים חברתיים. הגדירה את היעדים המדידים הבאים; שיפור הישגים לימודיים, וצמצום פערים חברתיים ויכולת הכלה.

 

היחידה לתכניות משלימות למידה היא יחידת מטה במינהל הפדגוגי המופקדת על ביצוע תכניות אסטרטגיות המאריכות את משך יום הלימודים או מעבות אותו.

תכניות אלו תומכות ביישום חוקים, החלטות ממשלה ויישום מדיניות המשרד.

 

תכניות אלו נועדו להרחיב ולקדם את תפקודם והתפתחותם הלימודיים, החברתיים והרגשיים של התלמידים, במטרה לצמצום פערים ויצירת שוויון הזדמנויות חברתי.

בנוסף, היחידה ממונה על הניהול הפדגוגי והפיקוח של מערכת הצהרונים הארצית.

יעדי היחידה

  • לקדם וליישם את החוקים, החלטות הממשלה והתכניות שבאחריות היחידה לשם כך, הוגדרו מטרות ויעדים לשיפור התוצאות במונחים של הצלחה באיכות, בכמות ובהיקף.
  • היחידה שמה דגש על מיקוד מטרות, נהלי עבודה, פיתוח בקרות ותהליכים לשיפור השירות בכלל התכניות.
  • היחידה פועלת להובלה ופיתוח תכניות ומודלים ייחודים המותאמים לצרכי האוכלוסיות השונות תוך עמדה חיובית ותפיסה חינוכית , ערכית ובניית אמון עם מבצעיהן.

הנושאים שבטיפול היחידה

 

מיל''תסל תרבות ארציאורח חיים בריאניצניםיוח''אהזנההשאלת ספרי לימודספרייה לאומית

 

צוות היחידה לתוכניות משלימות למידה

 

שם תפקיד טלפון פקס
חיים הלפרין מנהל היחידה לתכניות משלימות למידה 02-5603759 02-5603763
יורם אדלר מדריך ארצי לתכניות משלימות למידה 02-5602135 02-5603763
בת שבע ביטון מנהלת תקציבי היחידה 02-5604032 02-5603484
רחל שכטר ממונה השאלת ספרי לימוד 02-5604033 02-5603089
עינת בדיחי אחראית תזונה ומזון  02-5604031 02-5603089
לילך ברקאי ממונה תכנית הצהרונים 02-5604179 02-5603763
שרה משה מדריכה ארצית תכנית "ניצנים"  
מירב אילוז מזכירות טלפון: 02-5603759 פקס: 02-5603763

 

רפרנטים לנושא השאלת ספרי לימוד 

 

מחוז

 

שם

טלפון

מייל

ירושלים

מיכל אורעד

050-2380430

michalor3@education.gov.il

 

מנח"י

מיכל אורעד

050-2380430

 

 

michalor3@education.gov.il

 

חרדי

שושנה אלימלך

050-6210797

shoshiel@education.gov.il

 

חיפה

כרמלה קנר

050-6288966

carmelka@education.gov.il

 

מרכז

אביבה בן רפאל

052-2805799

avivabe@education.gov.il

תל אביב

אירית מור

050-6283179

Iritmo@education.gov.il

 

דרום

עליזה לוי

050-6282526

alizale2@education.gov.il

 

התיישבותי

יוסי בר כוכבא

050-6232403

yosib@kfar-olami.org.il

צפון

עופר אידלברג

 

050-7503367

 

oferei@education.gov.il

קבצי הנחיות

 ספטמבר - ינואר סיכום בקרות ספקים - שנה"ל תשע"ז 

 מפרט מוצרים בתכנית ההזנה

 הנחיות משרד הבריאות

 לאכול ולגדול

 מאגר ספקי הזנה 

 סיכום בקרות ספקים שנה"ל תשע"ח

  

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  02/01/2020