education - חינוך מוסדות תורניים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אגף בכיר מוסדות תורניים
 
 

רקע

אגף מוסדות תורניים הוקם בשנת 2004, בעקבות פירוק המשרד לענייני דתות, האגף מורכב מארבע יחידות:

  • אגף מוסדות תורניים
  • תחום מלגת לימודים
  • לשכה משפטית
  • חשבות 

אגף מוסדות תורניים

אגף מוסדות תורניים מרכז את התמיכה בכ-1600 מוסדות תורניים לתלמידים מעל גיל 18, המונים כ-125,000 תלמידים, בהתאם למבחני התמיכה.

 

תחום מלגת לימודים

 

במסגרת האגף פועלת תחום מלגת לימודים לאברכים. המחלקה מחלקת מידי שנה מילגת לימודים ליותר מ-10,000 משפחות אברכים זכאים.

לשכה משפטית

הלשכה המשפטית עוסקת במתן יעוץ משפטי שוטף בתחום היחידה, ניהול מו"מ על חוזים. מרכזת את ההליכים הכרוכים בתביעות משפטיות המוגשות ע"י היחידה או נגדה, בתיאום עם פרקליטת המדינה. מייצגת את היחידה בפני גופים שיפוטיים.

חשבות האגף

החשבות מטפלת בתשלומים החודשיים עבור כ-1600 מוסדות וכ-11,000 משפחות אברכים, מבצעת עיקולים וחסימות בהתאם להחלטת ועדת התמיכות.

בנוסף החשבות מבצעת תשלומים לספקים בעקבות התקשרויות חוזים, הזמנות וכדומה.

 

* במקרה של סתירה בין האמור באתר זה לבין מבחני התמיכה ו/או הוראות שר האוצר ו/או הוראות כל דין (להלן: "המבחנים"), יקבעו הוראות המבחנים.

לפיכך, בכל מקרה שקיים ספק לגבי פרשנותה של הוראה כלשהי יש לפנות למבחנים.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/12/2014