education - חינוך מוסדות תורניים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אגף בכיר מוסדות תורניים
 
 

רקע

אגף מוסדות תורניים הוקם בשנת 2004, בעקבות פירוק המשרד לענייני דתות, האגף מורכב מארבע יחידות:

  • אגף מוסדות תורניים
  • תחום סיוע ללומדי תורה נזקקים - קהל"ת
  • לשכה משפטית
  • חשבות

אגף מוסדות תורניים

אגף מוסדות תורניים מרכז את התמיכה בכ-1,650 מוסדות תורניים לתלמידים מעל גיל 18, המונים כ-150,000 תלמידים, בהתאם למבחני התמיכה.

תחום סיוע ללומדי תורה נזקקים

מתן הסיוע הכלכלי למשפחות לומדי התורה מוענק מתוך הכרה בתרומתם של האברכים לעולם לימוד התורה, לשימור העם היהודי, פיתוח תרבותו, ועתידו הרוחני בארץ ובעולם.

לשכה משפטית

הלשכה המשפטית עוסקת במתן יעוץ משפטי שוטף בתחום היחידה, ניהול מו"מ על חוזים. מרכזת את ההליכים הכרוכים בתביעות משפטיות המוגשות ע"י היחידה או נגדה, בתיאום עם פרקליטת המדינה. מייצגת את היחידה בפני גופים שיפוטיים.

חשבות האגף

החשבות מטפלת בתשלומים החודשיים עבור כ-1,650 מוסדות וכ-4,500 משפחות אברכים, מבצעת עיקולים וחסימות בהתאם להחלטת ועדת התמיכות.

בנוסף החשבות מבצעת תשלומים לספקים בעקבות התקשרויות חוזים, הזמנות וכדומה.

* במקרה של סתירה בין האמור באתר זה לבין מבחני התמיכה ו/או הוראות שר האוצר ו/או הוראות כל דין (להלן: "המבחנים"), יקבעו הוראות המבחנים.

לפיכך, בכל מקרה שקיים ספק לגבי פרשנותה של הוראה כלשהי יש לפנות למבחנים.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/11/2018