education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
נוהל 10: מענק שעות / החזר שכר לימוד
 

מענקי שעות והחזרי שכר לימוד לעובדי הוראה / חוזר מנכ"ל הוראות קבע עד/8(א) (החלפה) סעיף 8.2-22

מענקים והחזרי שכר לימוד תשע"ה

לחינוך המוכר שאינו רשמי (חרדי) ינתנו בשנת הלימודים תשע"ה:

 • מענק שעות בהתאם לחוזר מנכ"ל
 • החזר שכר לימוד עד גובה של 80% מהבקשה.

כל זאת בכפוף לחוזר מנכ"ל בנושא ולתקציב שימצא בתקנה.

 

לקראת שנת הלימודים תשע"ו נפתחה מערכת מקוונת להגשת בקשות למענקי לימודים. את טופס הבקשה למענקי שעות והחזר שכר-לימוד ניתן למצוא בפורטל עובדי הוראה - מענקי לימודים.

 

 הדגשים והנחיות:

 1. האחריות על הגשת הבקשה בזמן חלה על עובד ההוראה.
 2. שעות מענק ניתן לקבל עבור לימודים להסמכה להוראה, לתעודת הוראה ראשונה וכן לתארים אקדמאיים ראשון, שני ושלישי.
 3. לימודים ביחידות המשך, לימוד חוץ ולימודי תעודה, גם אם הם מתקיימים במוסדות אקדמאיים, אינם מוכרים לצורך המענק.
 4. רשאי להגיש בקשה מי שקבוע במשרתו וימצא בעת קבלת המענק בשנת עבודתו הרביעית והרצופה לפחות, ובכל השנים הללו קיבל את שכרו מהמדינה – מגזברות מחוז עבודתו או מאותה בעלות. היקף משרה לעניין זה – 1/3 משרה לפחות.
 5. אינם זכאים להגיש בקשה:
  - עובד הוראה בשבתון מלא
  - עובד מנהלי בדירוג עובדי הוראה המועסק על-ידי רשות מקומית
  - עובד הוראה המועסק באופן זמני או כממלא מקום.
 6. מודגש בזה: גובה המענקים שיאושרו ויחולקו בפועל ייקבע על פי גבולות התקציב של משרד החינוך ובהתאם לחוק התקציב.
 7. ניתן להגיש ערעור לוועדת חריגים בנושא מענקים והחזרי שכ"ל עד סוף חודש מאי בכל שנה. להגשת הערעור יש למלא ולשלוח את הטופס המצורף אל: 
  גב' עליזה סלמן (alizasa@education.gov.il
  או:
  גב' ורדה בורובסקי (vardabo@education.gov.il).

 

 
 
    מידע נוסף ומפורט נמצא בחוזר המנכ"ל ובטופס הבקשה.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/03/2016  

עדכוני rss