education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
נוהל 10: מענק שעות / החזר שכר לימוד
 

מענקי שעות והחזרי שכר לימוד לעובדי הוראה / חוזר מנכ"ל הוראות קבע עד/8(א) (החלפה) סעיף 8.2-22

מענקים והחזרי שכר לימוד תשע"ה

לחינוך המוכר שאינו רשמי (חרדי) ינתנו בשנת הלימודים תשע"ה:

 • מענק שעות בהתאם לחוזר מנכ"ל
 • החזר שכר לימוד עד גובה של 80% מהבקשה.

כל זאת בכפוף לחוזר מנכ"ל בנושא ולתקציב שימצא בתקנה.

 

לקראת שנת הלימודים תשע"ו נפתחה מערכת מקוונת להגשת בקשות למענקי לימודים. את טופס הבקשה למענקי שעות ניתן למצוא בפורטל עובדי הוראה - מענקי לימודים.

 

 הדגשים והנחיות:

 

 1. האחריות על הגשת הבקשה בזמן חלה על עובד ההוראה.
 2. שעות מענק ניתן לקבל עבור לימודים להסמכה להוראה, לתעודת הוראה ראשונה וכן לתארים אקדמאיים ראשון, שני ושלישי.
 3. לימודים ביחידות המשך, לימוד חוץ ולימודי תעודה, גם אם הם מתקיימים במוסדות אקדמאיים, אינם מוכרים לצורך המענק.
 4. רשאי להגיש בקשה מי שקבוע במשרתו וימצא בעת קבלת המענק בשנת עבודתו הרביעית והרצופה לפחות, ובכל השנים הללו קיבל את שכרו מהמדינה – מגזברות מחוז עבודתו או מאותה בעלות. היקף משרה לעניין זה – 1/3 משרה לפחות.
 5. אינם זכאים להגיש בקשה:
  - עובד הוראה בשבתון מלא
  - עובד מנהלי בדירוג עובדי הוראה המועסק על-ידי רשות מקומית
  - עובד הוראה המועסק באופן זמני או כממלא מקום.
 6. מודגש בזה: גובה המענקים שיאושרו ויחולקו בפועל ייקבע על פי גבולות התקציב של משרד החינוך ובהתאם לחוק התקציב.
 7. למי להעביר את טופסי הבקשה:

שם הרכזת

מחוז עובד/ת ההוראה

כתובת משרד החינוך

מספר פקס

מיכל אברהם

ירושלים - מנח"י

כנפי נשרים 22 ירושלים 91911

02-5601566

טלי פרטוש

צפון

ת.ד. 530 קריית הממשלה נצרת עילית 17105

04-6500341

יעל אמסלם

חיפה

שד' פל"ים 15 א'  קריית הממשלה,  חיפה 33095

04-8632592

מירי אדרי

מרכז

השלושה  2  תל-אביב 67060

03-6896628

רותם בורה

תל אביב

השלושה  2  תל-אביב 67060

03-6896826

נורית סער

דרום

התקווה 4, קריית הממשלה באר-שבע

08-6263116

מטי אסייג

חינוך התיישבותי

השלושה 2 תל-אביב 67060

03-6898841

עליזה סלמן

עו"ה בסמינרים

דבורה הנביאה 2 ירושלים

02-5603603

לאה פנירי

חינוך מוכר - חרדי (כיתות גן - יב')

מורים העובדים בחינוך מוכר - חרדי, שולחים את טופס הבקשה באמצעות הבעלות המעסיקה / מוסד הלימודים

02-5601815

 

מידע נוסף ומפורט נמצא בחוזר המנכ"ל ובטופס הבקשה.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/07/2015  

עדכוני rss