education - חינוך פניות ותלונות הציבור
 
 
 
 
 
 
 
 
לקראת פתיחת שנת הלימודים התשע"ז
 

 

תאריכי הלידה של חייבי הרישום לגני ילדים (גילי 3,4,5) -חוק לימוד חובה
חינוך חינם מגיל 3
חריגי גיל בגני ילדים
השארת ילד בגן חובה לשנה נוספת
סייעת נוספת בגני ילדים
רישום תלמידים למוסדות חינוך והעברה ממוסד אחד למשנהו
אגרת תלמידי חוץ
רישום ילדי עובדים זרים
הימים הראשונים ללימודים במוסדות החינוך
שעת אפס
לוח החופשות והחגים לשנת הלימודים התשע"ז
תשלומי ההורים המאושרים לשנה"ל התשע"ז
איסור גביה על הרשמה למוסד חינוכי
איסור פגיעה בתלמיד בשל אי תשלום
פעילות חלופית לתלמיד שהוריו לא שילמו בגין תכנית קרב
תרומות לבית הספר
עיקרי תכנית ציל"ה
מספר התלמידים הממוצע במסגרת ציל"ה
מספר התלמידים המינימלי לפתיחת מסגרת ציל"ה
צמצום מספר התלמידים בכיתות
ביטוח תאונות אישיות
הרכב התלמידים בכיתות
הימנעות משיבוץ תלמיד בכיתה בה מלמד בן משפחה
תקנון בית ספרי
תלבושת אחידה
שימוש בטכנולוגיה אישית במהלך פעילות בית ספרית
חיפוש כלי נשק בתיקי תלמידים
איסור עישון
משקל ילקוט
ספרי לימוד לשנת הלימודים התשע"ז
השאלת ספרי לימוד
כתיבה בספרי לימוד
תכנית ההיבחנות החדשה
מועדי ההיבחנות בבחינות הבגרות
תעודות הצטיינות
התכנית להתפתחות אישית ומעורבות קהילתית
הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת ההישגים בחינוך העל-יסודי
הקשר בין ביה"ס להורים פרודים או גרושים
הצהרת בריאות
הזנה במוסד החינוכי
הזנה לתלמידים בעלי צרכים תזונתיים מיוחדים
מכונות לממכר משקאות ומזון במוסדות החינוך
פרסומת מסחרית במוסדות החינוך
שירותי עזרה ראשונה בביה"ס
מימון פינוי חרום של תלמיד
אופניים חשמליים
תעודות סיום - חטיבה עליונה

 

 

תאריכי הלידה של חייבי הרישום לגני ילדים (גילי 3,4,5) על-פי חוק לימוד חובה

בהתאם לחוק נקבעים תאריכי הגיל הקובע לרישום, על-פי לוח השנה הלועזי.

תאריכי הלידה של חייבי הרישום על פי חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשע"ז הם:

 • גיל 5: כ"ה בטבת התשע"א, 1 בינואר 2011, עד ה' בטבת התשע"ב, 31 בדצמבר 2011.
 • גיל 4: ו' בטבת התשע"ב, 1 בינואר 2012, עד י"ח בטבת התשע"ג, 31 בדצמבר 2012.
 • גיל 3: י"ט בטבת התשע"ג, 1 בינואר 2013, עד כ"ח בטבת התשע"ד, 31 בדצמבר 2013.

לחוזר המלא

 

 


 

חינוך חינם מגיל 3

 

החל משנת הלימודים התשע"ו חייבים כל הילדים בגילאי 3-4 לבקר בגן בבעלות של הרשות המקומית (גנים רשמיים) או בגן פרטי בעל רישיון הפעלה (גנים מוכרים שאינם רשמיים).

 

גנים רשמיים פועלים ללא תשלום, בימים א'-ה', בשעות 07:55-14:00, וביום ו' עד השעה 12:45.

 

גנים מוכרים שאינם רשמיים פועלים ללא תשלום, בימים א'-ה', בשעות 07:55-13:20, וביום ו' עד השעה 12:45.

 

כל שירות נוסף הניתן מעבר לשעות אלה כרוך בתשלום ההורים ובאחריות הרשות או התאגיד.

 

להרחבה ולמידע נוסף

 

 

 


 

חריגי גיל בגני ילדים

 

עם החלת חינוך חובה חינם לגילאי 3 ובהמשך לפניות של הורים בבקשה לאשר חריגי גיל, על מנת שיתאפשר לילדיהם ללמוד חינם במסגרות המוכרות, נקבעו קריטריונים לאישור חריגי הגיל.

 

ראה סעיף 2.1 בנוהל.

 

על הבקשה לאישור חריג לעמוד בכל תנאי הסף שנקבעו ע"י משרדנו, ובהמשך היא מובאת לבחינת ועדה בהשתתפות נציגי המשרד והרשות המקומית.

 

חשוב להדגיש כי לאור החלטת הממשלה משנת 2012, הורים, שבקשתם תאושר, אינם פטורים מתשלום שכר לימוד מלא הזהה לשיעור השתתפות המשרד.

 

 


 

השארת ילד בגן חובה לשנה נוספת

 

בתחילת שנת הלימודים, בפגישה הראשונה של הגננת עם כלל ההורים, תביא הגננת לידיעתם את התהליך ואת הנוהל של קבלת החלטה בדבר הישארות ילד בגן שנה נוספת.

 

בתהליך קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנה נוספת שותפים ההורים, הגננת ופסיכולוג הגן תוך היוועצות בגורמים חינוכיים וטיפוליים רלוונטיים נוספים המכירים את הילד, ככל שישנם כאלה.

 

במקרים בהם קיימים חילוקי דעות וההורים מתנגדים להמלצה המקצועית, רשאים הם להפנות בקשה בכתב לדיון בפני מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית הרלוונטית למקום מגוריהם.

 

על החלטת הרשות ניתן לערער בפני מנהל המחוז עד 15 ביוני של אותה שנה לכל המאוחר.

 

החלטת מנהל המחוז היא סופית.

 

לחוזר המלא


 

 


 

סייעת נוספת בגני ילדים

 

החל משנת הלימודים התשע"ו נוספה סייעת שנייה לגני הילדים הרשמיים והמוכרים שאינם רשמיים שבהם מתחנכים לפחות 30 ילדים בגילאי 3-4, וזאת ללא השתתפות כספית של ההורים.

 

 

על מנת לקבל סייעת נוספת, בין יתר תנאי הסף, על הגן להיות בעל אישורי בטיחות (גן רשמי) ורישיון בתוקף (גן מוכר שאינו רשמי), וכן מפוקח ע"י המשרד.

 

 

להרחבה

 

 


 

רישום תלמידים למוסדות חינוך והעברה ממוסד אחד למשנהו

 

תאריכי הרישום למוסדות החינוך מעוגנים בחוק לימוד חובה. על פי החוק, על ביצוע הרישום מופקדות הרשויות המקומיות, כל אחת בתחומה.

 

עפ"י תקנות הרישום, כל הורה רשאי להגיש בקשת העברה של ילדו ממוסד חינוכי אחד למשנהו. אם החליטה רשות החינוך המקומית לסרב לבקשה, היא תפרט בהודעה על החלטתה את נימוקי סירובה, ואם מדובר על העברה מבי"ס אחד למשנהו, ההורה רשאי לערער על כך אצל מנהל המחוז במשרד החינוך.

 

החלטת מנהל המחוז תהיה סופית.

 

יובהר כי אין משרדנו מהווה רשות ערעור לעניין שיבוץ או העברות בגני ילדים.

 

 

 


 

אגרת תלמידי חוץ

 

רשות מקומית הקולטת במוסדות החינוך שבתחומה תלמידים מרשות מקומית אחרת, וכן בעלות הקולטת תלמידים מהחינוך המיוחד, זכאיות לגבות מהרשות המקומית השולחת "תשלום עבור תלמידי חוץ" בעד החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד שאינן מכוסות על-ידי תקציב משרד החינוך ו/או על ידי משרדי ממשלה אחרים.

 

 

תשלום זה מחויב מתוקף אחריותן של הרשויות המקומיות השולחות באשר לתלמידים הגרים בתחומן, על-פי הנקבע בחוקי החינוך.

 


במקרים בהם נשלח התלמיד ללמוד מחוץ לתחום הרשות ביוזמת הוריו, על ההורים לקבל אישור על כך הן מהרשות השולחת והן מהרשות הקולטת, וההורים יישאו בהוצאות הנובעות מכך.


לחוזר המלא

 

 רישום ילדי עובדים זרים


חוק לימוד חובה חל על כל ילד הגר בישראל, לרבות ילדי עובדים זרים, ללא קשר למעמדו במרשם האוכלוסין במשרד הפנים.

 

לחוזר המלא

 

 


 

 

הימים הראשונים ללימודים במוסדות החינוך

בגני ילדים -

בכל הגנים, היום הראשון ללימודים יתחיל בשעה 07:55.

בגנים לגילאי חובה יתקיימו הלימודים כסדרם למן היום הראשון.

בגנים שמבקרים בהם ילדים בני 3-4 יתקיימו הלימודים ביום הראשון עד השעה 10:00, ביום השני עד השעה 11:00 ומהיום השלישי ואילך יתנהלו הלימודים כסדרם.

ילדים שזו להם שנת לימודיהם השנייה בגן הילדים, ישהו בגן מן היום הראשון עד תום יום הלימודים.

בגני יוח"א, ביום הראשון והשני לשנת הלימודים יסתיימו הלימודים בשעה 14:00. מהיום השלישי ואילך יתנהלו הלימודים כסדרם, עד השעה 16:00.

בגנים של החינוך המיוחד לגילאי 4-3 הנקלטים לראשונה יתקיימו הלימודים ביום הראשון עד השעה 11:00, וביום השני עד השעה 13:00. מהיום השלישי ואילך יתנהלו הלימודים כסדרם, על פי שעות הפעילות של המסגרת, בהתאם לאפיון החריגות של כיתות הגן.

 

בבתי הספר -

היום הראשון ללימודים יתחיל בכל הכיתות (א' – י"ב) בשעה 08:00.

בחינוך הרגיל יתקיימו הלימודים עד השעה 12:00 לפחות בביה"ס היסודי, ועד השעה 11:50 בביה"ס העל יסודי.

בבתי-ספר של החינוך המיוחד יתקיימו הלימודים ביום הראשון עד השעה 12:00 לפחות ומן היום השני ואילך יתקיימו הלימודים על פי שעות הפעילות של המסגרת בהתאם לאפיון החריגות של כיתות בית הספר.

לחוזר המלא

 


 

שעת אפס

אין לקיים לימודים בשעת אפס. הלימודים יחלו בשעה 8:00 ואין לקיים לימודים לפני שעה זו.

בבתי ספר על יסודיים המקיימים תפילה מדי יום כשגרה אפשר להתחיל את יום הלימודים לפני השעה 8:00 לצורך תפילה, אך לא לפני השעה 7:00.

לחוזר המלא

 


 

לוח החופשות והחגים לשנת הלימודים התשע"ז

חינוך ממלכתי וממלכתי-דתי

חינוך חרדי

חינוך ערבי

חינוך דרוזי

 

 


 

תשלומי ההורים המאושרים לשנה"ל התשע"ז

ועדת החינוך של הכנסת אישרה את תשלומי ההורים לשנה"ל התשע"ז.

 

לטבלת תשלומי ההורים המלאה

 


 

איסור גביה על הרשמה למוסד חינוכי

אין לגבות תשלום עבור הרשמת תלמידים למוסדות חינוך, ואין להתנות רישום תלמידים בתשלום כלשהו.

 

לחוזר המלא

 


  

איסור פגיעה בתלמיד בשל אי תשלום

 

אין לפגוע בתלמיד שהוריו אינם עומדים בתשלומים המוטלים עליהם. כל נושא התשלומים יטופל ישירות מול ההורים, מבלי לערב את התלמידים.

 

לחוזר המלא

 


 

 

פעילות חלופית לתלמיד שהוריו לא שילמו בגין תכנית קרב

 

תכניות קרב מיועדות לכלל התלמידים במוסד החינוכי. כדי לשלב את פעילות קרב במהלכו של יום הלימודים (ולא רק בסופו) יש לקבל את הסכמת 75% מההורים לפחות. תלמידים שהוריהם אינם מעוניינים שישתלבו בתכנית, ישובצו בפעילות חלופית בבית הספר. אם התנגדות ההורים נובעת מקשיים כלכליים, תדאג הרשות המקומית למתן הנחות ולהקלות בתשלום לתלמידים אלה עבור השתתפותם בתכנית קרב.

 


לחוזר המלא

 

 


 

תרומות לבית הספר

 

הורה רשאי, לבקשת ועד ההורים, לתרום למוסד חינוכי כל כסף וכל שווה כסף, אולם מנהל מוסד חינוך אינו רשאי להתרים הורים או לפנות להורים בבקשת תרומה כלשהי.

 

אין לחייב הורה להרים תרומה כלשהי, ואין למנוע שירות מתלמיד שהוריו לא הרימו את התרומה.

 

מנהל מוסד חינוך רשאי לקבל תרומה מידי כל אדם שאינו הורה – זולת מפלגה – אם ייעד אותם התורם למוסד או לתלמידים המתחנכים בו.

 

לחוזר המלא

 

 


 

עיקרי תכנית ציל"ה

 

בהתאם להחלטת הממשלה לאמץ את המלצות דו"ח וועדת טרכטנברג ולסבסד העשרה בתום יום הלימודים לגילאי 3-8, החלה מערכת החינוך ביישום ההמלצות החל משנה"ל התשע"ג.

 

תכנית ההעשרה מופעלת ברשויות המשתייכות לאשכולות חברתיים כלכליים 1-3. התכנית מופעלת בתום יום הלימודים עד השעה 16:00, למשך 5 ימים בשבוע, בימים א'-ה', בגנים ובכיתות א'-ב' . גנים שאינם באופק חדש יסיימו את יום הלימודים ב 15:45 ובבתי"ס הפועלים במסגרת חוק יוח"א ואינם באופק חדש ומופעלת בהם תכנית ציל"ה, התכנית תפעל יום אחד בלבד. כלל התלמידים בכיתות אלה זכאים להשתתף בתכנית.

 

בשנה"ל התשע"ז תעמוד העלות החודשית להורים על 40 ש"ח בלבד.

 

להרחבה

 

 


 

מספר התלמידים הממוצע במסגרת ציל"ה

 

גני ילדים - 22 ילדים במסגרת לימודית.
בתי הספר - 28 תלמידים במסגרת לימודית.
חינוך מיוחד - 8 תלמידים במסגרת לימודית לחינוך המיוחד.


 

 


 

מספר התלמידים המינימלי לפתיחת מסגרת ציל"ה

 

פתיחת מסגרת בחינוך הרגיל (גן או בית ספר) מותנית במספר מינימלי של 11 מהילדים הרשומים בכיתה, עפ"י הרשום בקבצי משרד החינוך.

 

פתיחת מסגרת של החינוך המיוחד (גן או בית ספר) מותנית במספר מינימלי של 5 מהילדים הרשומים בכיתה, עפ"י הרשום בקבצי משרד החינוך.

 

 

 


 

צמצום מספר התלמידים בכיתות

 

החל משנה"ל התשע"ו נכנס לתוקפו המתווה החדש לצמצום מס' התלמידים בכיתות, לפיו ילמדו תלמידי ישראל בכיתות קטנות המכילות 32-34 תלמידים בלבד. בשנה הראשונה חל המתווה על כיתות א', ובכל שנה תצטרף כיתה נוספת, כך שבתוך 5 שנים המהלך יושלם מכיתה א' ועד כיתה ו'. בהתאם לכך, בשנה"ל הנוכחית יחול המתווה על כיתות א'-ב'.

 

להרחבה

 

 


 

ביטוח תאונות אישיות

 

על פי חוק, כל תלמיד במדינת ישראל מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות הרשויות המקומיות, ובכפוף לתשלום ההורים, בעלות הנקבעת ומאושרת מידי שנה ע"י ועדת החינוך של הכנסת. הכיסוי הביטוחי חל על תאונות, 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה (למעט תאונות דרכים, פעולות איבה וסיכוני מלחמה ופעילות צבאית סדירה), והפיצוי ניתן בגין נכות זמנית, קבועה או חו"ח מוות.

 

מידע בנושא ניתן לקבל באתר המחלקה לביטוח שבמשרדנו.

 

 


 

הרכב התלמידים בכיתות

 

הרכב התלמידים בכיתות נקבע בהתאם לשיקוליהם של מנהל ביה"ס והמועצה הפדגוגית.

 

 


 

הימנעות משיבוץ תלמיד בכיתה בה מלמד בן משפחה

 

ככלל, יש להימנע משיבוץ תלמיד בכיתה שבה מלמד בן משפחה מדרגה ראשונה – הורה, אח, אחות, גיס וגיסה.

 

במקרים בהם אי אפשר להימנע ממצב זה, על מנהל בית הספר לפנות אל מנהל המחוז או אל מי שהוסמך מטעמו ולקבל את אישורו.

 

לחוזר המלא

 

 


 

תקנון בית ספרי

 

על כל מוסד חינוכי לקבוע תקנון בית ספרי שיכלול שני תחומים: התנהלות בשגרה ותגובות לאירועי אלימות. בתקנון ייכללו נושאי החובה המופיעים בטבלאות שבחוזר מנכ"ל עה/8(ב). ביה"ס רשאי לכלול בתקנון נושאים נוספים שאינם כלולים בחוזר המנכ"ל, זאת בהלימה לרוח החוזר ובלי לפגוע בזכויות התלמידים.

 

התקנון הבית-ספרי ייבנה על פי הצרכים, גיל התלמידים והתפיסה החינוכית של בית הספר והקהילה ויהלום את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ואת חוק זכויות התלמיד, תוך שמירה על כבוד התלמיד ועל כבודם של עובדי ההוראה ואנשי צוות המוסד החינוכי.

 

חשוב כי המורים, ההורים והתלמידים יהיו שותפים לכתיבת התקנון לאחר קיומו של שיח משמעותי בנושא. האישור הסופי של התקנון יהיה באחריות מנהל בית הספר, והוא יובא לידיעת המפקח הכולל של בית הספר.

 

יש לפרסם את התקנון במקום מרכזי בבית הספר או באתר האינטרנט של בית הספר, באופן שיהיה גלוי לכל קהילת המוסד החינוכי.

 

יש לבחון מדי שנה את התאמת התקנון לצורכי בית הספר ולמציאות המשתנה ולעדכנו בהתאם.

 

 

 


 

תלבושת אחידה

 

חובה על בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים להנהיג תלבושת אחידה.

 

ההחלטה בדבר סוג התלבושת האחידה, צבעה, הסמל והכיתוב שיופיעו עליה תתקבל באמצעות תהליך חינוכי משתף שיהיו שותפים לו הצוות החינוכי של בית הספר, התלמידים וההורים.

 

בחטיבה העליונה מומלץ להנהיג תלבושת אחידה. החלטה בדבר הנהגתה של התלבושת בחטיבה העליונה תתקבל באמצעות תהליך חינוכי דמוקרטי, שיהיו שותפים לו צוות בית הספר, התלמידים וההורים.

 

כמו כן רשאית הנהלת בית-הספר להחליט על הגבלות בלבוש ובהופעה הכללית, ובכלל זה תספורת, איפור, תכשיטים, סוג הנעליים וכד'.

 

מידע נוסף בנושא התלבושת האחידה ניתן למצוא בחוזרי המנכ"ל ע/8(א) וסד/8(א).

 

 

 


 

שימוש בטכנולוגיה אישית במהלך פעילות בית ספרית

 

על בתי הספר לקבוע מדיניות בנושא ההתנהלות ברשת, לעסוק בנושא בתקנון ולעודד אחריות אישית בשימוש בטכנולוגיה כדי למנוע פגיעות. הנהלת בית הספר רשאית לאסור הבאת מכשירים ניידים לבית הספר או להגביל את השימוש בהם בהתאם להחלטות הצוות. בכל מקרה תהיה המדיניות הבית-ספרית בהלימה להנחיות המשרד.

 

מומלץ להימנע מהבאת מכשירים סלולריים לבית הספר (בשל החשש מקרינה סלולרית, וכדי שהמכשירים לא ישמשו יעד לגנבות ובאופן עקיף לאלימות בבית הספר). בכל מקרה של הבאת המכשיר יש ליידע את התלמידים ואת הוריהם כי בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם לו, לאבדנו או לגנבתו.

 

השימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור ובזמן בחינות אסור, אלא אם ניתנה הנחיה לפעילות חינוכית-לימודית מוגדרת על ידי הצוות החינוכי. ככלל, יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי ואין להציבו על השולחן בכיתה, אלא אם ניתנה כאמור הנחיה לפעילות חינוכית-לימודית מוגדרת על ידי הצוות החינוכי. השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות.

 

צילום או הקלטה בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסורים בהחלט. צילום במהלך פעילות חינוכית (בתוך הכיתה או מחוצה לה) ייעשה בהתאם להנחיות הצוות החינוכי, ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו.

 

לחוזר המלא

 

 

 


 

חיפוש כלי נשק בתיקי תלמידים

 

מנהל המוסד החינוכי או סגנו רשאים להתיר עריכת חיפוש בכליו של תלמיד על ידי שוטר או שומר שהוסמך לכך בחוק, אם מתעורר חשד מבוסס שתלמיד פלוני מחזיק בכלי נשק ולא נמצאה דרך אחרת לאתר את כלי הנשק.

 

החיפוש ייערך באופן מוצנע ובנוכחות שני אנשי צוות שאינם מלמדים את התלמיד תוך שמירה על כבודו של התלמיד.

 

לחוזר המלא

 

 


 

איסור עישון

 

חל איסור על עישון בכל שטח המוסד החינוכי, ובכלל זה בחדר המורים ובחצר. הנהלת בית הספר אינה רשאית להתיר קיומם של פינות או חדרי עישון לתלמידים, למורים ולעובדי המוסד החינוכי בין כותלי המוסד.

 

להרחבה

 

 


 

משקל ילקוט

 

משקל הילקוט, לרבות תכולתו, חייב להיות מותאם למבנה גופו ולחוסנו של התלמיד, ולא יעלה על 15% ממשקל התלמיד.

 

לחוזר המלא

 

 


 

ספרי לימוד לשנת הלימודים התשע"ז

 

רשימת ספרי הלימוד שאושרו לשימוש בתי הספר בשנת הלימודים התשע"ז, ובה מחירי הספרים, מופיעה באתר האינטרנט של האגף לספרי לימוד.

 

ביה"ס יבחר את ספרי הלימוד אך ורק מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים.

 


 

השאלת ספרי לימוד

 

תכליתה של התכנית להשאלת ספרי הלימוד היא להקל את נטל התשלומים על ההורים בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק השאלת ספרי לימוד התשע"ד (2014). הפרויקט הוא פרויקט חברתי-קהילתי המאפשר הזדמנות להטמיע ערכים של שוויון, שמירה על הרכוש ותרומה לקהילה. החל משנת הלימודים התשע"ז כלל בתי הספר מחויבים להצטרף לתכנית השאלת הספרים. חטיבות עליונות שבשל שינוי מתכונת תכנית הלימודים אין כדאיות כלכלית בהפעלת תכנית ההשאלה במסגרתן, תוכלנה לבקש שלא להפעילה טרם פתיחת שנת הלימודים התשע"ז.

 

גובה דמי ההשאלה לשנת הלימודים התשע"ז הוא: בכיתות א'-ט' - עד 280 ₪ ובכיתות י'-י"ב - עד 320 ₪.

 

תמורת דמי ההשאלה מקבל התלמיד סל ספרים מלא, לרבות חוברות עבודה מאושרות וערכות אביזרים.

 

לחוזר המלא

 

 


 

כתיבה בספרי לימוד

 

ככלל, חל איסור לכתוב בספרי הלימוד. הנחייה זו נועדה לאפשר העברה של ספרי לימוד מתלמיד לתלמיד, אם במסגרת תכנית ההשאלה ואם באופן פרטי. לכתיבה במחברות יש ערך לימודי: הכתיבה כשלעצמה היא מיומנות חיונית שיש לטפחה, והמחברת מזמנת כתיבה נרחבת יותר מאשר בספר או בחוברת ותרומתה רבה יותר לפיתוח החשיבה, יכולת ההבעה, הסדר והארגון ועוד. טעם נוסף לאיסור הכתיבה בספר לימוד הינו חסכון בכסף ובמשאבים סביבתיים.

 

במקרים מסוימים יש יתרון חינוכי ודידקטי דווקא בכתיבה בספר הלימוד או בחוברת נלווית, כמפורט בחוזר המנכ"ל.

 

 


 

תכנית ההיבחנות החדשה

 

על פי התכנית הלאומית ללמידה משמעותית, מבנה הלימודים בחטיבה העליונה יכיל מקצועות שתתקיים בהם היבחנות חיצונית וגם הערכה בית-ספרית ומקצועות שתתקיים בהם הערכה פנימית בלבד. ברוב מקצועות הלימוד שמתקיימת בהם הערכה חיצונית יתקיים אירוע בחינה חיצוני אחד, המבוסס על חלק מחומר הלימוד. בנוסף, יוגבל מספר הבחינות החיצוניות שהתלמיד רשאי להשתתף בהן. צמצום אירועי הבחינה החיצוניים בחינוך העל-יסודי יסייע בפינוי זמן להוראה וללמידה בדרך מעמיקה ומשמעותית.

 

 


 

מועדי ההיבחנות בבחינות הבגרות

 

הבחינות תתקיימנה בשלושה מועדים: מועד הקיץ בסוף כיתה י"א, מועד החורף בכיתה י"ב ומועד הקיץ בסוף כיתה י"ב.

 

 

 


 

תעודות הצטיינות

 

על פי התכנית, תלמידים יקבלו תעודת הצטיינות ממשרד החינוך אם יעמדו בכל הדרישות המצטברות שלהלן:

 • הצטיינו בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית.
 • למדו ונבחנו באנגלית ברמה של 5 יחידות לימוד.
 • למדו ונבחנו במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד לפחות.
 • ממוצע ציוניהם בתעודת הבגרות הוא 90 ומעלה.

 


 

התכנית להתפתחות אישית ומעורבות קהילתית

 

התכנית החינוכית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית הינה תכנית לימודים תלת-שנתית (כיתה י'-י"ב), שבה נדרש כל תלמיד להשתתף באופן פעיל.

 

התכנית תורמת לטיפוח בוגר עצמאי, מעורב, בעל תודעה חברתית, בעל חוסן נפשי, אכפתי ורואה את המעורבות כדרך חיים.

 

רק עם סיום החובות הנדרשות יוכל התלמיד לקבל את ההערכה "עמד במשימה בהצלחה", שהיא תנאי הכרחי לזכאות לתעודת הבגרות.

 

התכנית מתפרסת כאמור על פני 3 שנים של למידה משמעותית ומעורבות פעילה (כיתה י'-י"ב):

בכיתה י': 60 שעות התנסות מעשית פרטנית + 30 שעות התנסות מעשית קבוצתית.

בכיתה יא': השלמת המשימות בכיתה י' + 30 שעות התנסות מעשית פרטנית + 30 שעות התנסות מעשית קבוצתית.

בכיתה יב': השלמת המשימות בכיתה י' ובכיתה י"א + 30 שעות התנסות מעשית פרטנית או קבוצתית.

 

 

 


 

הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת ההישגים בחינוך העל-יסודי

 

בית הספר הוא בית חינוך, ובתור שכזה מטרתו לחנך את התלמיד להתנהגות לימודית הכוללת, בין היתר, רמה אקדמית ותפקוד בסיסי. הנוכחות הסדירה בשיעורים היא תנאי בסיסי להתנהלות תקינה של הלימודים ולהצלחת התלמידים בלימודיהם. תלמיד שנוכחותו אינה סדירה (נעדר משיעורים, מגיע באיחור, עוזב את הכיתה ללא רשות וכד') פוגע ברצף הלמידה וביכולת ההתמדה שלו הדרושים לתפקוד סביר עבורו ועבור חבריו לכיתה.

 

משרדנו פרסם הנחיות בנושא בחודש אפריל 2008, בהן באה לידי ביטוי התפיסה שהנוכחות הסדירה היא חלק מהלמידה ויש לכלול את מספר ההיעדרויות והחיסורים של כל תלמיד בכל מקצוע בחישוב הסופי של הציונים בכל גיליון הערכה ובציון הבית-ספרי המסכם (שיטת המנות).

 

 


 

הקשר בין ביה"ס להורים פרודים או גרושים

 

מעורבותם של שני ההורים בחיי ילדיהם לאחר הפרֵדה היא גורם משמעותי בשמירה על יציבותם של הילדים, ביכולת הסתגלותם למצב החדש ובהתפתחותם התקינה. בשל כך על מערכת החינוך לשאוף במידת האפשר לערב את שני ההורים בהיבטים משמעותיים בחיי הילד במוסד החינוכי, גם במקרה בו אחד ההורים לא ביקש להיות מעורב. זאת מתוך דאגה לצורכי הילד ולבריאותו הנפשית.

 

על המוסד החינוכי לקיים ככל האפשר קשר ישיר עם שני ההורים בכל הנושאים הקשורים לתפקוד הילד במוסד החינוכי. המוסד החינוכי לא ישלול או יגביל זכויות הורה כל עוד לא הומצאה לידיו החלטה שיפוטית שאומתה על ידי לשכת הרווחה, השוללת את זכויותיו.

 

במקרים שתישלל או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים בהחלטה שיפוטית, והדבר ייוודע למוסד החינוכי, יהיה על המוסד החינוכי לפעול לפי הנחיות בית המשפט.

 

לחוזר המלא

 

 


 

הצהרת בריאות

 

חובה על כל הורה למלא בתחילת שנת הלימודים טופס הצהרת בריאות. המידע המופיע בטופס משמש את הצוותים להיערכות מותאמת לשגרת יום הלימודים ולפעילות החוץ-בית-ספרית.

 

במקרים בהם יש צורך בהתייחסות מיוחדת בשל לקויות בריאות שהתלמיד לוקה בהן, על ההורים לצרף מסמך רפואי מנחה מהגורם הרפואי המטפל בתלמיד.

 

המידע שההורים מוסרים יהיה גלוי רק למחנך הכיתה, לצוות הבריאות, למנהל ולמי שמנהל המוסד החינוכי החליט על פי שיקול דעתו להעבירו אליו.

 

לחוזר המלא

 

 


 

 

הזנה במוסד החינוכי

 

כאשר ישנה הזנה מאורגנת במוסד החינוכי, במסגרת חוק ארוחה יומית, החלטות ממשלה/משרד החינוך או התארגנות רשותית/בית ספרית אחרת, ההתקשרות החוזית עם הספק תהיה בהתאם לכללי ההתקשרות הנדרשים על פי דין.

 

הספק חייב לעמוד בהנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך בנושאי התזונה והמזון לרבות הרכב התפריט.

 

גם מכירת מזון בשטח ביה"ס (מזנון, קיוסק, קפטריה או מכונות אוטומטיות לממכר מזון ומשקאות) כפופה להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך.

 

לחוזר המלא

 

 


 

הזנה לתלמידים בעלי צרכים תזונתיים מיוחדים

 

בהתאם להזמנת המוסד החינוכי, על הספק להכין מנות אישיות מותאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בהזנה (כגון ילדים חולי צליאק וסוכרת, ילדים בעלי רגישות למוצרי מזון שונים וכן צמחונים) על פי המידע שיימסר למוסד החינוכי על ידי ההורים ובאחריותם.

 

על הספק להכין מנות אלה בתנאי שמשרד הבריאות קבע תקן לייצור מנות מזון מותאמות לסוג הרגישות של אותם תלמידים. אם לספק המספק מזון לבעלי רגישויות אין דרך לבחון אם המזון מתאים לבעלי רגישות זו או אחרת, ולא קיימת ערכה מתאימה לעריכת הבדיקה, לא יהיה ניתן לספק מזון לתלמידים בעלי אותה רגישות.

 

אם קיימים במוסד החינוכי תלמידים שלא נמצאה עבורם מנת מזון מותאמת לצרכיהם המיוחדים, כאמור, על הספק, בתיאום עם המוסד החינוכי וההורים לנסות ולהתאים לתלמיד מנה המורכבת מרכיבים "בטוחים", שאינם מכילים את הגורם לרגישות (כגון ירקות ופרות). יודגש כי הרכב המנה החלופית חייב לקבל את אישור ההורים מראש ובכתב, תוך הבהרה שהאחריות בעניין זה חלה עליהם.

 

לחוזר המלא

 

 


 

מכונות לממכר משקאות ומזון במוסדות החינוך

 

בתי הספר, בתיאום, בהסכמה ובשיתוף עם ועד ההורים המוסדי ועם התלמידים, יכולים ליזום מהלך להצבת מכונות לממכר משקה או מזון בתחום המוסד החינוכי. המטרה היא לספק לתלמידים מזון איכותי, העונה על צורכיהם התזונתיים והבריאותיים, ולאפשר להם לרכוש במחיר סביר ומפוקח מזון נאות מבחינת הכמות, הגיוון והאיזון, כחלק מהשירות שניתן במוסד החינוכי. תוך כדי השגת מטרה מעשית זו יש לחנך לתזונה נכונה על כל מגוון היבטיה.

 

מכונות לממכר מזון ומשקאות תהיינה ללא כל פרסומת מסחרית או מיתוג.

 

לחוזר המלא

 

 


 

פרסומת מסחרית במוסדות החינוך

 

השימוש בפרסומת מסחרית במוסדות חינוך ללא קבלת היתר של הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית במשרדנו, הוא עבירה על החוק.

 

פרסומת מסחרית היא כל הודעה ברבים, כגון מודעות, חוברות, פלקטים, חומרי פרסום של אביזרים, וכן מכירה, שירות או שיווק של מוצר או של אירוע שאינו בטיפול ישיר של משרדי הממשלה.

 

הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית אוסרת את הדברים הבאים:

 • מגע ישיר של המפרסמים עם תלמידים.
 • חלוקת חומר פרסומי ושיווקי.
 • חלוקת מתנות ושוברים להגרלות.
 • קבלת פרטים מזהים מתלמידים.
 • החתמת תלמידים על מסמכים.
 • פרסום של שמות מותגים ומוצרים של אביזרי לבוש וציוד.

לחוזר המלא

 

 


 

שירותי עזרה ראשונה בביה"ס

 

שירותי עזרה ראשונה לתלמידים במוסדות החינוך, בבתי הספר ובגני ילדים, ניתנים ללא תשלום באמצעות מד"א. במקרה של פציעה או פגיעה שגרתית, תיעשה פנייה של מוסד החינוך למוקד הטלפוני של מד"א, שמספרו: 1700-55-00-96. המוקד פועל בין השעות 7:30-16:00, בכל ימי הלימודים הרשמיים במגזרים השונים.

 

במקרים של פגיעה/פציעה מסכנת חיים המחייבת פינוי חירום, על ביה"ס לפנות ישירות למוקד 101 של מד"א.

 

לחוזר המלא

 

 


 

מימון פינוי חרום של תלמיד

 

 • במקרה שהתלמיד קיבל טיפול באמצעות מטפל מטעם המוקד הייעודי ופונה בעקבות הטיפול לבית החולים אך לא אושפז, יחול מימון הפינוי על מד"א.
 • על-פי חוק ביטוח הבריאות הממלכתי התשנ"ד (1994), מבוטח שהוסע לבית החולים באמבולנס (גם במקרה מחלה) ואושפז לא יחויב בתשלום, ואם יחויב יקבל החזר מלא תמורת קבלה מקופת החולים שהוא מבוטח בה. מבוטח המוסע באמבולנס של נט"ן (ניידת טיפול נמרץ), אם הוא פונה בעקבות חבלה יקבל החזר של 50% מההוצאה מקופ"ח תמורת קבלה.
 • בכל מקרה של פינוי תלמיד באמבולנס בעקבות בעיית בריאות (ולא פציעה) ללא אשפוז יחולו הוצאות הפינוי על הורי התלמיד.
 • מימון/החזר הוצאות פינוי לבית החולים על-ידי משרד החינוך יינתן במקרים בהם תלמיד נפגע במהלך פעילות רשמית במוסד החינוכי ופונה לבית החולים על ידי אמבולנס של מד"א או נט"ן או ע"י מונית ולא אושפז ושסוג הפגיעה הוגדר כמצב מסכן חיים.
 • יינתן מימון ע"י המשרד גם במקרים בהם תלמיד נפגע בכל סוג של פגיעה במהלך פעילות רשמית מחוץ למוסד החינוכי (בטיול, בהצגה וכד') ופונה לבית החולים ע"י אמבולנס של מד"א או נט"ן או ע"י מונית ולא אושפז.

על מנהלי מוסדות החינוך להנחות את הורי התלמידים בכל הקשור לזכויותיהם ולחובותיהם כמפורט בחוזר המנכ"ל. בקשה להחזר הוצאות הפינוי תעשה באמצעות בית הספר, אשר יגישה לאחראים על ההסעות במחוז, בצירוף דוח תאונה, קבלה המעידה על התשלום ופרטי החשבון להפקדת ההחזר.

 

 


 

אופניים חשמליים

 

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה תקנות המסדירות את השימוש באופניים חשמליים. תקנות אלו נכנסו לתוקפן בחודש ספטמבר 2014.

 

עפ"י התקנות, ניתן לנהוג על אופניים חשמליים מגיל 14 על שבילי אופניים בלבד, והחל מגיל 16 ניתן לנסוע בהם על הכביש.

 

על בתי הספר להקפיד על הנהלים שלהלן:

 • על התלמידים חלה חובת חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים חשמליים.
 • עם כניסת התלמיד לשטח בית הספר, האופניים יונחו ויינעלו במתקן מסודר לאופניים.
 • חל איסור לנוע עם אופניים חשמליים בשטח בית הספר.
 • הסוללה תישאר צמודה לאופניים בלבד. חל איסור לנוע בשטח בית הספר עם סוללה של אופניים.

מנהלי בתי הספר מתבקשים להדגיש שחל איסור על רכיבה על אופניים חשמליים מתחת לגיל 14.

 

לחוזר המלא

 

 


 

 

תעודות סיום - חטיבה עליונה

 

בסיום תכנית הלימודים יוכל התלמיד לקבל לפחות אחת מ-4 התעודות הבאות:

 1. תעודת בגרות: תעודת הבגרות מוענקת במדינת ישראל לכל בוגר חטיבה עליונה או נבחן חיצוני שעמד בהצלחה בכל הדרישות הלימודיות כפי שהוגדרו על ידי משרד החינוך.
 2. תעודת הסמכה טכנולוגית: תעודת הסמכה טכנולוגית מוענקת במדינת ישראל לכל בוגר בית ספר על-יסודי שעמד בהצלחה ב-3 מקצועות באחד המסלולים של החינוך הטכנולוגי.
 3. תעודת גמר: תעודת גמר היא תעודה המעידה על סיום 12 שנות לימוד והיא תונפק לבוגרים שאינם זכאים לתעודת בגרות מלאה או לתעודה טכנולוגית אשר נכחו ב-80% מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה ובנוסף, עמדו בהצלחה בהיבחנות חיצונית במקצוע אחד לפחות.
 4. תעודה לסיום 12 שנות לימוד: תעודה לסיום 12 שנות לימוד במדינת ישראל היא תעודה המוענקת לכל בוגר בית ספר תיכון שלקח חלק בפעילות בית ספרו ונכח ב-80% מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה בכל אחת משנות הלימודים עד סוף כיתה י"ב לפחות.
  התעודה תונפק על ידי משרד החינוך לכל תלמיד שיעמוד בדרישות ולא יהיה זכאי לתעודת בגרות או לתעודת גמר.

 

לחוזר המלא

 

 


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/08/2016    

עדכוני rss