education - חינוך פניות ותלונות הציבור
 
 
 
 
 
 
 
 
לקראת פתיחת שנת הלימודים התשע"ח
 

 

תאריכי הלידה של חייבי הרישום לגני ילדים (גילי 3,4,5) -חוק לימוד חובה
חינוך חינם מגיל 3
ילדים בלי גמולים בגן
חריגי גיל בגני ילדים
השארת ילד בגן חובה לשנה נוספת
סייעת נוספת בגני ילדים
רישום תלמידים למוסדות חינוך והעברה ממוסד אחד למשנהו
רישום כוזב למוסדות החינוך
תשלום עבור תלמידי חוץ
רישום ילדי עובדים זרים
הימים הראשונים ללימודים במוסדות החינוך
שעת אפס
לוח החופשות והחגים לשנת הלימודים התשע"ח
תשלומי הורים לשנה"ל התשע"ח
איסור גביה על הרשמה למוסד חינוכי
פעילות חלופית לתלמיד שהוריו לא שילמו בגין תכנית קרב
תרומות לבית הספר
עיקרי תכנית ניצנים – צהרוני העשרה לגילאי 3-8
מספר התלמידים במסגרת בתכנית ניצנים
צמצום מספר התלמידים בכיתות
ביטוח תאונות אישיות
האם כל תלמיד מבוטח בביטוח תאונות אישיות?
על מי חלה חובת התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות?
הרכב התלמידים בכיתות
הימנעות משיבוץ תלמיד בכיתה בה מלמד בן משפחה
תקנון בית ספרי
תלבושת אחידה
שימוש בטכנולוגיה אישית במהלך פעילות בית ספרית
חיפוש כלי נשק בתיקי תלמידים
איסור עישון
משקל ילקוט
ספרי לימוד לשנת הלימודים התשע"ח
השאלת ספרי לימוד
כתיבה בספרי לימוד
הצהרת בריאות
שירותי עזרה ראשונה בביה"ס
מימון פינוי חרום של תלמיד
הזנה במוסד החינוכי
הזנה לתלמידים בעלי צרכים תזונתיים מיוחדים
מכונות לממכר משקאות ומזון במוסדות החינוך
הקשר בין ביה"ס להורים פרודים או גרושים
נציגות הורים במוסד החינוכי

 

 

תאריכי הלידה של חייבי הרישום לגני ילדים (גילי 3,4,5) על-פי חוק לימוד חובה

 

בהתאם לחוק נקבעים תאריכי הגיל הקובע לרישום, על-פי לוח השנה הלועזי.
תאריכי הלידה של חייבי הרישום על פי חוק לימוד חובה לשנה"ל התשע"ח הם:

  • גיל 5: ו' בטבת התשע"ב, 1 בינואר 2012, עד י"ח בטבת התשע"ג, 31 בדצמבר 2012.
  • גיל 4: י"ט בטבת התשע"ג, 1 בינואר 2013, עד כ"ח בטבת התשע"ד, 31 בדצמבר 2013.
  • גיל 3: כ"ט בטבת התשע"ד, 1 בינואר 2014, עד ט' בטבת התשע"ה, 31 בדצמבר 2014.

לחוזר המלא

 

 


 

חינוך חינם מגיל 3

 

החל משנת הלימודים התשע"ו חייבים כל הילדים בגילאי 3-4 לבקר בגן בבעלות של הרשות המקומית (גנים רשמיים) או בגן פרטי בעל רישיון הפעלה (גנים מוכרים שאינם רשמיים).

 

גנים רשמיים פועלים ללא תשלום, בימים א'-ה', בשעות 07:55-14:00, וביום ו' עד השעה 12:45.

 

גנים מוכרים שאינם רשמיים פועלים ללא תשלום, בימים א'-ה', בשעות 07:55-13:20, וביום ו' עד השעה 12:45.

 

כל שירות נוסף הניתן מעבר לשעות אלה כרוך בתשלום ההורים ובאחריות הרשות או התאגיד.

 

 

למידע נוסף

 

 

 


 

ילדים בלי גמולים בגן

 

עם החלת חוק חינוך חובה חינם על גילאי שלוש-ארבע, זכאים כל הילדים בגילאי שלוש במדינת ישראל ללמוד במערכת החינוך הקדם יסודי במשרד החינוך. החלת חוק זה אינה מאפשרת להימנע מקבלת ילדים לא גמולים לגני הילדים.

 

עבודת הגננת עם גילאי שלוש כוללת גם חינוך לגמילה בדרכים חינוכיות. עבודה חינוכית-טיפולית מקצועית, אווירה תומכת וחמה ושיתוף בין הבית למערכת החינוך יבטיחו תהליך גמילה תקין.

 

סייעת הגן אחראית להחלפת החיתולים לילדים לא-גמולים ויחד עם הגננת מלווה את הילד בשלבים הרגישים של תהליך הגמילה.

 

על הרשות המקומית/הבעלות לדאוג לתנאים פיזיים נאותים לטיפול בילדים הבלתי גמולים.

 

לחוזר המנכ"ל

 


 

חריגי גיל בגני ילדים

 

עם החלת חוק חינוך חובה חינם לגילאי 3 ובהמשך לפניות הורים בבקשה לאשר חריגי גיל, על מנת שיתאפשר לילדיהם ללמוד חינם במסגרות המוכרות, נקבעו קריטריונים לאישור חריגי הגיל

 

בקשה לאישור חריג מובאת לדיון בוועדה משותפת למשרד החינוך ולרשות המקומית, ועליה לעמוד בכל תנאי הסף שנקבעו בהנחיות המשרד.

 

חשוב להדגיש כי לאור החלטת הממשלה משנת 2012, הורים, שבקשתם תאושר, אינם פטורים מתשלום שכר לימוד מלא הזהה לשיעור השתתפות המשרד.

 

 


 

השארת ילד בגן חובה לשנה נוספת

 

בתחילת שנת הלימודים, בפגישה הראשונה של הגננת עם כלל ההורים, תביא הגננת לידיעתם את התהליך ואת הנוהל של קבלת החלטה בדבר הישארות ילד בגן שנה נוספת.

 

בתהליך קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנה נוספת שותפים ההורים, הגננת ופסיכולוג הגן תוך היוועצות בגורמים חינוכיים וטיפוליים רלוונטיים נוספים המכירים את הילד, ככל שישנם כאלה.

 

במקרים בהם קיימים חילוקי דעות וההורים מתנגדים להמלצה המקצועית, רשאים הם להפנות בקשה בכתב לדיון בפני מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית הרלוונטית למקום מגוריהם.

 

על החלטת הרשות ניתן לערער בפני מנהל המחוז עד 15 ביוני של אותה שנה לכל המאוחר.

 

החלטת מנהל המחוז היא סופית.

 

לחוזר המנכ"ל

 

 

 


 

סייעת נוספת בגני ילדים

 

החל משנת הלימודים התשע"ו נוספה סייעת שנייה לגני הילדים הרשמיים והמוכרים שאינם רשמיים שבהם מתחנכים לפחות 30 ילדים בגילאי 3-4, וזאת ללא השתתפות כספית של ההורים.

 

על מנת לקבל סייעת נוספת, בין יתר תנאי הסף, על הגן להיות בעל אישורי בטיחות (גן רשמי) ורישיון בתוקף (גן מוכר שאינו רשמי), וכן מפוקח ע"י המשרד.

 

להרחבה

 

 


 

רישום תלמידים למוסדות חינוך והעברה ממוסד אחד למשנהו

 

הסמכות החוקית לרישום תלמידים למוסדות חינוך נתונה בידי רשות החינוך המקומית. היא זו שקובעת את אזורי הרישום ואת מקום לימודיו של כל תלמיד ותלמיד. לאחר רישום התלמיד לבית הספר שקבעה לו הרשות, רשאים הוריו להגיש לרשות החינוך המקומית בקשת העברה מבית הספר שנקבע לבית הספר המבוקש.

 

משרד החינוך מתערב כגורם ערעור בלבד. אם רשות החינוך המקומית דחתה את בקשת ההעברה שהגישו הוריו של התלמיד, רשאים ההורים לפנות למנהל/ת המחוז במשרד החינוך. החלטת מנהל/ת המחוז היא סופית ומחייבת הן את ההורים והן את רשות החינוך המקומית.

 

יובהר כי אין משרדנו מהווה רשות ערעור לעניין שיבוץ או העברות בגני ילדים.

 רישום כוזב למוסדות החינוך


הורה הבא לרשום ילדו למוסד חינוכי חייב במסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של ילדו. מסירת פרטים לא מדויקים תביא לביטול הרישום.

 

על מנת להתמודד עם תופעת הרישום הכוזב, רשאית הרשות המקומית להשתמש באמצעים המפורטים בחוזר המנכ"ל.

 

 

 


 

 

תשלום עבור תלמידי חוץ

רשות מקומית הקולטת במוסדות החינוך שבתחומה תלמידים מרשות מקומית אחרת, וכן בעלות הקולטת תלמידים מהחינוך המיוחד, זכאיות לגבות מהרשות המקומית השולחת "תשלום עבור תלמידי חוץ" בעד החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד שאינן מכוסות על-ידי תקציב משרד החינוך ו/או על ידי משרדי ממשלה אחרים.

תשלום זה מחויב מתוקף אחריותן של הרשויות המקומיות השולחות באשר לתלמידים הגרים בתחומן, על-פי הנקבע בחוקי החינוך.

במקרים בהם נשלח התלמיד ללמוד מחוץ לתחום הרשות ביוזמת הוריו, על ההורים לקבל אישור על כך הן מהרשות השולחת והן מהרשות הקולטת, וההורים יישאו בהוצאות הנובעות מכך.

 

לחוזר המנכ"ל


 

רישום ילדי עובדים זרים

חוק לימוד חובה חל על כל ילד הגר בישראל, לרבות ילדי עובדים זרים, ללא קשר למעמדו במרשם האוכלוסין במשרד הפנים.

 

לחוזר המנכ"ל 

 


 

הימים הראשונים ללימודים במוסדות החינוך

בגני ילדים:

בכל הגנים, היום הראשון ללימודים יתחיל בשעה 07:55.

בגנים לגילאי חובה יתקיימו הלימודים כסדרם למן היום הראשון.

בגנים שמבקרים בהם ילדים בני 3-4 יתקיימו הלימודים ביום הראשון עד השעה 10:00, ביום השני עד השעה 11:00 ומהיום השלישי ואילך יתנהלו הלימודים כסדרם.

ילדים שזו להם שנת לימודיהם השנייה בגן הילדים, ישהו בגן מן היום הראשון עד תום יום הלימודים.

בגני יוח"א, ביום הראשון והשני לשנת הלימודים יסתיימו הלימודים בשעה 14:00. מהיום השלישי ואילך יתנהלו הלימודים כסדרם, עד השעה 16:00.

בגנים של החינוך המיוחד לגילאי 4-3 הנקלטים לראשונה יתקיימו הלימודים ביום הראשון עד השעה 11:00, וביום השני עד השעה 13:00. מהיום השלישי ואילך יתנהלו הלימודים כסדרם, על פי שעות הפעילות של המסגרת, בהתאם לאפיון החריגות של כיתות הגן.

 

בבתי הספר:

היום הראשון ללימודים יתחיל בכל הכיתות (א' – י"ב) בשעה 08:00.

בחינוך הרגיל יתקיימו הלימודים עד השעה 12:00 לפחות בביה"ס היסודי, ועד השעה 11:50 בביה"ס העל יסודי.

בבתי-ספר של החינוך המיוחד יתקיימו הלימודים ביום הראשון עד השעה 12:00 לפחות ומן היום השני ואילך יתקיימו הלימודים על פי שעות הפעילות של המסגרת בהתאם לאפיון החריגות של כיתות בית הספר.

 

לחוזר המנכ"ל

 


 

שעת אפס

אין לקיים לימודים בשעת אפס. הלימודים יחלו בשעה 8:00 ואין לקיים לימודים לפני שעה זו.

 

בבתי ספר על יסודיים המקיימים תפילה מדי יום כשגרה אפשר להתחיל את יום הלימודים לפני השעה 8:00 לצורך תפילה, אך לא לפני השעה 7:00.

 

לחוזר המנכ"ל

 


 

לוח החופשות והחגים לשנת הלימודים

 


 

תשלומי הורים לשנה"ל התשע"ח

ועדת החינוך של הכנסת אישרה את  גובה תשלומי ההורים לשנת הלימודים התשע"ח.

 


   

איסור גביה על הרשמה למוסד חינוכי

 

ככלל, אין לגבות תשלום עבור הרשמת תלמידים למוסדות חינוך ואין להתנות רישום תלמידים בתשלום כלשהו.

 

לחוזר המנכ"ל

 

עם זאת, מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי בחינוך היסודי ומוסד במעמד פטור יהיו רשאים לגבות דמי רישום במועד הרישום.

 

גובה דמי הרישום יהיה לכל היותר 5 אחוזים משכר הלימוד המאושר למוסד או 150 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.  גביית דמי הרישום אפשרית בתנאי שמוסד החינוך ישיב את דמי הרישום להורי התלמיד אם התלמיד לא ילמד במוסד, אלא אם זו החלטתם של ההורים.

 

לחוזר המנכ"ל

 


 

 

פעילות חלופית לתלמיד שהוריו לא שילמו בגין תכנית קרב

 

תכניות קרב מיועדות לכלל התלמידים במוסד החינוכי. כדי לשלב את פעילות קרב במהלכו של יום הלימודים (ולא רק בסופו) יש לקבל את הסכמת 75% מההורים לפחות. תלמידים שהוריהם אינם מעוניינים שישתלבו בתכנית, ישובצו בפעילות חלופית בבית הספר. אם התנגדות ההורים נובעת מקשיים כלכליים, תדאג הרשות המקומית למתן הנחות ולהקלות בתשלום לתלמידים אלה עבור השתתפותם בתכנית קרב.

 


לחוזר המלא

 

 


 

תרומות לבית הספר

 

הורה רשאי, לבקשת ועד ההורים, לתרום למוסד חינוכי כל כסף וכל שווה כסף, אולם מנהל מוסד חינוך אינו רשאי להתרים הורים או לפנות להורים בבקשת תרומה כלשהי.

 

אין לחייב הורה להרים תרומה כלשהי, ואין למנוע שירות מתלמיד שהוריו לא הרימו את התרומה.

 

מנהל מוסד חינוך רשאי לקבל תרומה מידי כל אדם שאינו הורה – זולת מפלגה – אם ייעד אותם התורם למוסד או לתלמידים המתחנכים בו.

 

 

לחוזר המנכ"ל

 

 


 

עיקרי תכנית ניצנים – צהרוני העשרה לגילאי 3-8

 

"ניצנים"  היא תכנית כלל ארצית להפעלת צהרונים בסבסוד משרד החינוך, המיועדת  לילדים בגילאי 3-8 הנמצאים בגני הילדים באשכולות למ"ס 1-5 (להוציא גני יוח"א) ובכיתות א'-ב' בבתי הספר בכל אשכולות למ"ס,  1-10 (להוציא מוסדות יוח"א הלומדים 5 ימים בשבוע).

 

סבסוד המשרד נקבע על פי הדירוג הסוציואקונומי של הרשות, מ- 150 ₪ עד 600 ₪ לתלמיד

 

הרשות היא המפעילה את התכנית, במישרין או באמצעות מפעיל הנבחר בהליך המתחייב ע"פ החוק. הפעילות מתקיימת 5 ימים בשבוע, מתום יום הלימודים עד השעה 16.00.

 

למידע נוסף

 


 

מספר התלמידים במסגרת בתכנית ניצנים

 

גני ילדים - מ- 15 תלמידים ועד 30 תלמידים.
בתי ספר - מ-18 תלמידים ועד 34 תלמידים.
חינוך מיוחד - עד 12 תלמידים למסגרת.

 

למידע נוסף


 

 


 

צמצום מספר התלמידים בכיתות

 

החל משנה"ל התשע"ו נכנס לתוקפו המתווה החדש לצמצום מס' התלמידים בכיתות, לפיו ילמדו תלמידי ישראל בכיתות קטנות המכילות 32-34 תלמידים בלבד. בשנה הראשונה חל המתווה על כיתות א' כאשרבכל שנה מצטרפת כיתה נוספת. בתוך 5 שנים מתחילתו, יושלם המהלך ויחול על כיתות א'-ו'. בהתאם לכך, בשנה"ל הנוכחית יחול המתווה על כיתות א'-ג'.

 

להרחבה

 

 


 

ביטוח תאונות אישיות

 

על פי חוק, כל תלמיד במדינת ישראל מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות הרשויות המקומיות, ובכפוף לתשלום ההורים, בעלות הנקבעת ומאושרת מידי שנה ע"י ועדת החינוך של הכנסת. הכיסוי הביטוחי חל על תאונות, 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה (למעט תאונות דרכים, פעולות איבה וסיכוני מלחמה ופעילות צבאית סדירה), והפיצוי ניתן בגין נכות זמנית, קבועה או חו"ח מוות.

 

מידע בנושא ניתן לקבל באתר המחלקה לביטוח שבמשרדנו.

 

 


 

האם כל תלמיד מבוטח בביטוח תאונות אישיות?

 

על פי החוק,  הרשות המקומית היא האחראית לבטח את תלמידיה. בעל מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי חייב לוודא עם הרשות המקומית כי תלמידי מוסדו אכן מבוטחים.

 

לחוזר המנכ"ל

 

 


 

על מי חלה חובת התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות?

 

דמי הביטוח נגבים מהורי התלמידים כתשלום חובה, ושיעורם מאושר על ידי ועדת החינוך של הכנסת.

 

על מנת ליצור שוויון בנטל דמי הביטוח, בוצעו ביולי 2016 תיקוני חקיקה בחוק לימוד חובה ובמסגרתם חויבו הרשויות להתקשר בחוזה ביטוח תאונות לתלמידים עם זכיין אחד בלבד הנבחר במכרז פומבי שעורכת חברה משותפת לכלל הרשויות.

 

בעקבות זאת נערך מכרז, והחברה שזכתה היא "איילון".

 

לחוזר המנכ"ל

 

 


 

הרכב התלמידים בכיתות

 

הרכב התלמידים בכיתות נקבע בהתאם לשיקוליהם של מנהל ביה"ס והמועצה הפדגוגית.

 

 

 

 


 

הימנעות משיבוץ תלמיד בכיתה בה מלמד בן משפחה

 

ככלל, יש להימנע משיבוץ תלמיד בכיתה שבה מלמד בן משפחה מדרגה ראשונה – הורה, אח, אחות, גיס וגיסה.

 

במקרים בהם אי אפשר להימנע ממצב זה, על מנהל בית הספר לפנות אל מנהל המחוז או אל מי שהוסמך מטעמו ולקבל את אישורו.

 

לחוזר המנכ"ל

 

 

 


 

תקנון בית ספרי

 

על כל מוסד חינוכי לקבוע תקנון בית ספרי שיכלול שני תחומים: התנהלות בשגרה ותגובות לאירועי אלימות. בתקנון ייכללו נושאי החובה המופיעים בטבלאות שבחוזר מנכ"ל עה/8(ב).

 

ביה"ס רשאי לכלול בתקנון נושאים נוספים שאינם כלולים בחוזר המנכ"ל, זאת בהלימה לרוח החוזר ובלי לפגוע בזכויות התלמידים.

 

התקנון הבית-ספרי ייבנה על פי הצרכים, גיל התלמידים והתפיסה החינוכית של בית הספר והקהילה ויהלום את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ואת חוק זכויות התלמיד, תוך שמירה על כבוד התלמיד ועל כבודם של עובדי ההוראה ואנשי צוות המוסד החינוכי.

 

חשוב כי המורים, ההורים והתלמידים יהיו שותפים לכתיבת התקנון לאחר קיומו של שיח משמעותי בנושא. האישור הסופי של התקנון יהיה באחריות מנהל בית הספר, והוא יובא לידיעת המפקח הכולל של בית הספר.

 

יש לפרסם את התקנון במקום מרכזי בבית הספר או באתר האינטרנט של בית הספר, באופן שיהיה גלוי לכל קהילת המוסד החינוכי.

 

יש לבחון מדי שנה את התאמת התקנון לצורכי בית הספר ולמציאות המשתנה ולעדכנו בהתאם.

 

 

 


 

תלבושת אחידה

 

חובה על בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים להנהיג תלבושת אחידה.

 

ההחלטה בדבר סוג התלבושת האחידה, צבעה, הסמל והכיתוב שיופיעו עליה תתקבל באמצעות תהליך חינוכי משתף שיהיו שותפים לו הצוות החינוכי של בית הספר, התלמידים וההורים.

 

בחטיבה העליונה מומלץ להנהיג תלבושת אחידה. החלטה בדבר הנהגתה של התלבושת בחטיבה העליונה תתקבל באמצעות תהליך חינוכי דמוקרטי, שיהיו שותפים לו צוות בית הספר, התלמידים וההורים.

 

כמו כן רשאית הנהלת בית-הספר להחליט על הגבלות בלבוש ובהופעה הכללית, ובכלל זה תספורת, איפור, תכשיטים, סוג הנעליים וכד'.

 

מידע נוסף בנושא התלבושת האחידה ניתן למצוא בחוזרי המנכ"ל

 

סד/8(א)

 

ו-ע/8(א)

 

 

 


 

שימוש בטכנולוגיה אישית במהלך פעילות בית ספרית

 

על בתי הספר לקבוע מדיניות בנושא ההתנהלות ברשת, לעסוק בנושא בתקנון ולעודד אחריות אישית בשימוש בטכנולוגיה כדי למנוע פגיעות. הנהלת בית הספר רשאית לאסור הבאת מכשירים ניידים לבית הספר או להגביל את השימוש בהם בהתאם להחלטות הצוות. בכל מקרה תהיה המדיניות הבית-ספרית בהלימה להנחיות המשרד.

 

מומלץ להימנע מהבאת מכשירים סלולריים לבית הספר (בשל החשש מקרינה סלולרית, וכדי שהמכשירים לא ישמשו יעד לגנבות ובאופן עקיף לאלימות בבית הספר). בכל מקרה של הבאת המכשיר יש ליידע את התלמידים ואת הוריהם כי בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם לו, לאבדנו או לגנבתו.

 

השימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור ובזמן בחינות אסור, אלא אם ניתנה הנחיה לפעילות חינוכית-לימודית מוגדרת על ידי הצוות החינוכי. ככלל, יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי ואין להציבו על השולחן בכיתה, אלא אם ניתנה כאמור הנחיה לפעילות חינוכית-לימודית מוגדרת על ידי הצוות החינוכי. השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות.

 

צילום או הקלטה בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסורים בהחלט. צילום במהלך פעילות חינוכית (בתוך הכיתה או מחוצה לה) ייעשה בהתאם להנחיות הצוות החינוכי, ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו.

 

לחוזר המנכ"ל

 


 

חיפוש כלי נשק בתיקי תלמידים

 

מנהל המוסד החינוכי או סגנו רשאים להתיר עריכת חיפוש בכליו של תלמיד על ידי שוטר או שומר שהוסמך לכך בחוק, אם מתעורר חשד מבוסס שתלמיד פלוני מחזיק בכלי נשק ולא נמצאה דרך אחרת לאתר את כלי הנשק.

 

החיפוש ייערך באופן מוצנע ובנוכחות שני אנשי צוות שאינם מלמדים את התלמיד תוך שמירה על כבודו של התלמיד.

 

לחוזר המנכ"ל

 


 

איסור עישון

 

חל איסור על עישון בכל שטח המוסד החינוכי, ובכלל זה בחדר המורים ובחצר. הנהלת בית הספר אינה רשאית להתיר קיומם של פינות או חדרי עישון לתלמידים, למורים ולעובדי המוסד החינוכי בין כותלי המוסד.

 

להרחבה

 


 

משקל ילקוט 

 

משקל הילקוט, לרבות תכולתו, חייב להיות מותאם למבנה גופו ולחוסנו של התלמיד, ולא יעלה על 15% ממשקל התלמיד.

 

לחוזר המנכ"ל

 

 


 

ספרי לימוד לשנת הלימודים התשע"ח

 

רשימת ספרי הלימוד שאושרו לשימוש בתי הספר בשנת הלימודים התשע"ח, ובה מחירי הספרים, מופיעה באתר האינטרנט של האגף לספרי לימוד.

 

ביה"ס יבחר את ספרי הלימוד אך ורק מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים

 

 


 

השאלת ספרי לימוד

 

תכליתה של התכנית להשאלת ספרי הלימוד היא להקל את נטל התשלומים על ההורים בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק השאלת ספרי לימוד התשע"ד (2014). הפרויקט הוא פרויקט חברתי-קהילתי המאפשר הזדמנות להטמיע ערכים של שוויון, שמירה על הרכוש ותרומה לקהילה.

 

התכנית מיועדת לכל כיתות א'-י"ב בכפיפות לתנאים האלה:

 

א. בית הספר קיים שנה אחת לפחות
ב. בית ספר יסודי חייב להיות לפחות בן 5 שכבות גיל מ-א' עד ה' (על בית ספר שבו פחות מ-5 שכבות גיל והוא מעוניין להפעיל את תכנית ההשאלה לקבל את אישור הממונה על השאלת ספרי לימוד).

 


החל משנת הלימודים התשע"ח תכנית ההשאלה מחייבת את כלל בתי הספר, והיא אינה מוגדרת כתכנית רשות (כאמור, בכפוף לתנאים הנ"ל).

 


הורה שמתנגד יוכל לבחור שלא להשתתף בתכנית. אם יותר מ-40% מההורים מתנגדים להשתתף בתכנית, המנהל רשאי לפנות לפיקוח ולבקש דחייה בשנה נוספת. בידי מנהל המחוז הסמכות לאשר את הדחייה.

 


גובה דמי ההשאלה לשנת הלימודים התשע"ח הוא: בכיתות א'-ט' - עד 280 ₪ ובכיתות י'-י"ב - עד 320 ₪.

 


תמורת דמי ההשאלה מקבל התלמיד סל ספרים מלא, לרבות חוברות עבודה מאושרות וערכות אביזרים.

 

לחוזרי המנכ"ל עז/8(א)

 

לחוזר המנכ"ל עז/8

 


 

כתיבה בספרי לימוד

 

ככלל, חל איסור לכתוב בספרי הלימוד. הנחייה זו נועדה לאפשר העברה של ספרי לימוד מתלמיד לתלמיד, אם במסגרת תכנית ההשאלה ואם באופן פרטי. לכתיבה במחברות יש ערך לימודי: הכתיבה כשלעצמה היא מיומנות חיונית שיש לטפחה, והמחברת מזמנת כתיבה נרחבת יותר מאשר בספר או בחוברת ותרומתה רבה יותר לפיתוח החשיבה, יכולת ההבעה, הסדר והארגון ועוד. טעם נוסף לאיסור הכתיבה בספר לימוד הינו חסכון בכסף ובמשאבים סביבתיים.

 

במקרים מסוימים יש יתרון חינוכי ודידקטי דווקא בכתיבה בספר הלימוד או בחוברת נלווית, כמפורט בחוזר המנכ"ל.

 

 

 


 

הצהרת בריאות

 

חובה על כל הורה למלא בתחילת שנת הלימודים טופס הצהרת בריאות. המידע המופיע בטופס משמש את הצוותים להיערכות מותאמת לשגרת יום הלימודים ולפעילות החוץ-בית-ספרית.

 

במקרים בהם יש צורך בהתייחסות מיוחדת בשל לקויות בריאות שהתלמיד לוקה בהן, על ההורים לצרף מסמך רפואי מנחה מהגורם הרפואי המטפל בתלמיד.

 

המידע שההורים מוסרים יהיה גלוי רק למחנך הכיתה, לצוות הבריאות, למנהל ולמי שמנהל המוסד החינוכי החליט על פי שיקול דעתו להעבירו אליו.

 

לחוזר המנכ"ל

 

 


 

שירותי עזרה ראשונה בביה"ס ינות

 

שירותי עזרה ראשונה לתלמידים במוסדות החינוך, בבתי הספר ובגני ילדים, ניתנים ללא תשלום באמצעות מד"א. במקרה של פציעה או פגיעה שגרתית, תיעשה פנייה של מוסד החינוך למוקד הטלפוני של מד"א, שמספרו: 1700-55-00-96. המוקד פועל בין השעות 7:30-16:00, בכל ימי הלימודים הרשמיים במגזרים השונים. 

 

במקרים של פגיעה/פציעה מסכנת חיים המחייבת פינוי חירום, על ביה"ס לפנות ישירות למוקד 101 של מד"א.

 

לחוזר המנכ"ל

 

 


 

מימון פינוי חרום של תלמיד

 

*במקרה שהתלמיד קיבל טיפול באמצעות מטפל מטעם המוקד הייעודי ופונה בעקבות הטיפול לבית החולים אך לא אושפז, יחול מימון הפינוי על מד"א.

 

*על-פי חוק ביטוח הבריאות הממלכתי התשנ"ד (1994), מבוטח שהוסע לבית החולים באמבולנס (גם במקרה מחלה) ואושפז לא יחויב בתשלום, ואם יחויב יקבל החזר מלא תמורת קבלה מקופת החולים שהוא מבוטח בה. מבוטח המוסע באמבולנס של נט"ן (ניידת טיפול נמרץ), אם הוא פונה בעקבות חבלה יקבל החזר של 50% מההוצאה מקופ"ח תמורת קבלה.

 

*בכל מקרה של פינוי תלמיד באמבולנס בעקבות בעיית בריאות (ולא פציעה) ללא אשפוז יחולו הוצאות הפינוי על הורי התלמיד.

 

*מימון/החזר הוצאות פינוי לבית החולים על-ידי משרד החינוך יינתן במקרים בהם תלמיד נפגע במהלך פעילות רשמית במוסד החינוכי ופונה לבית החולים על ידי אמבולנס של מד"א או נט"ן או ע"י מונית ולא אושפז ושסוג הפגיעה הוגדר כמצב מסכן חיים.

 

*יינתן מימון ע"י המשרד גם במקרים בהם תלמיד נפגע בכל סוג של פגיעה במהלך פעילות רשמית מחוץ למוסד החינוכי (בטיול, בהצגה וכד') ופונה לבית החולים ע"י אמבולנס של מד"א או נט"ן או ע"י מונית ולא אושפז.

 

על מנהלי מוסדות החינוך להנחות את הורי התלמידים בכל הקשור לזכויותיהם ולחובותיהם כמפורט בחוזר המנכ"ל. בקשה להחזר הוצאות הפינוי תעשה באמצעות בית הספר, אשר יגישה לאחראים על ההסעות במחוז, בצירוף דוח תאונה, קבלה המעידה על התשלום ופרטי החשבון להפקדת ההחזר.

 

 

 


 

הזנה במוסד החינוכי

 

כאשר ישנה הזנה מאורגנת במוסד החינוכי, במסגרת חוק ארוחה יומית, החלטות ממשלה/משרד החינוך או התארגנות רשותית/בית ספרית אחרת, ההתקשרות החוזית עם הספק תהיה בהתאם לכללי ההתקשרות הנדרשים על פי דין.

 

הספק חייב לעמוד בהנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך בנושאי התזונה והמזון לרבות הרכב התפריט.

 

גם מכירת מזון בשטח ביה"ס (מזנון, קיוסק, קפטריה או מכונות אוטומטיות לממכר מזון ומשקאות) כפופה להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך.

 

לחוזר המנכ"ל

 


 

הזנה לתלמידים בעלי צרכים תזונתיים מיוחדים

 

בהתאם להזמנת המוסד החינוכי, על הספק להכין מנות אישיות מותאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בהזנה (כגון ילדים חולי צליאק וסוכרת, ילדים בעלי רגישות למוצרי מזון שונים וכן צמחונים) על פי המידע שיימסר למוסד החינוכי על ידי ההורים ובאחריותם.

 

על הספק להכין מנות אלה בתנאי שמשרד הבריאות קבע תקן לייצור מנות מזון מותאמות לסוג הרגישות של אותם תלמידים. אם לספק המספק מזון לבעלי רגישויות אין דרך לבחון אם המזון מתאים לבעלי רגישות זו או אחרת, ולא קיימת ערכה מתאימה לעריכת הבדיקה, לא יהיה ניתן לספק מזון לתלמידים בעלי אותה רגישות.

 

אם קיימים במוסד החינוכי תלמידים שלא נמצאה עבורם מנת מזון מותאמת לצרכיהם המיוחדים, כאמור, על הספק, בתיאום עם המוסד החינוכי וההורים לנסות ולהתאים לתלמיד מנה המורכבת מרכיבים "בטוחים", שאינם מכילים את הגורם לרגישות (כגון ירקות ופרות). יודגש כי הרכב המנה החלופית חייב לקבל את אישור ההורים מראש ובכתב, תוך הבהרה שהאחריות בעניין זה חלה עליהם.

 

 

לחוזר המנכ"ל

 


 

מכונות לממכר משקאות ומזון במוסדות החינוך

 

בתי הספר, בתיאום, בהסכמה ובשיתוף עם ועד ההורים המוסדי ועם התלמידים, יכולים ליזום מהלך להצבת מכונות לממכר משקה או מזון בתחום המוסד החינוכי. המטרה היא לספק לתלמידים מזון איכותי, העונה על צורכיהם התזונתיים והבריאותיים, ולאפשר להם לרכוש במחיר סביר ומפוקח מזון נאות מבחינת הכמות, הגיוון והאיזון, כחלק מהשירות שניתן במוסד החינוכי. תוך כדי השגת מטרה מעשית זו יש לחנך לתזונה נכונה על כל מגוון היבטיה.

 

מכונות לממכר מזון ומשקאות תהיינה ללא כל פרסומת מסחרית או מיתוג.

 

לחוזר המנכ"ל

 


 

 

הקשר בין ביה"ס להורים פרודים או גרושים

 

מעורבותם של שני ההורים בחיי ילדיהם לאחר הפרֵדה היא גורם משמעותי בשמירה על יציבותם של הילדים, ביכולת הסתגלותם למצב החדש ובהתפתחותם התקינה. בשל כך על מערכת החינוך לשאוף במידת האפשר לערב את שני ההורים בהיבטים משמעותיים בחיי הילד במוסד החינוכי, גם במקרה בו אחד ההורים לא ביקש להיות מעורב. זאת מתוך דאגה לצורכי הילד ולבריאותו הנפשית.

 

על המוסד החינוכי לקיים ככל האפשר קשר ישיר עם שני ההורים בכל הנושאים הקשורים לתפקוד הילד במוסד החינוכי. המוסד החינוכי לא ישלול או יגביל זכויות הורה כל עוד לא הומצאה לידיו החלטה שיפוטית שאומתה על ידי לשכת הרווחה, השוללת את זכויותיו.

 

במקרים שתישלל או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים בהחלטה שיפוטית, והדבר ייוודע למוסד החינוכי, יהיה על המוסד החינוכי לפעול לפי הנחיות בית המשפט.

 

לחוזר המנכ"ל

 

 


 

נציגות הורים במוסד החינוכי

 

מערכת החינוך רואה את ההורים כשותפים מלאים בתהליך החינוכי בבית הספר. הניסיון המעשי המצטבר, וכן גם הספרות המחקרית, מעידים שתלמידים מפיקים תועלת מכך שבין הבית ובין בית הספר שוררים יחסים של כבוד הדדי וקיימים ביניהם ערוצי תקשורת פתוחים.

 

הקמת נציגות הורים היא זכות להורים ולא חובה, ותתבצע בהליך דמוקרטי כמפורט בחוזר המנכ"ל.

 

נציגות ההורים בגנים ובבתי הספר תיבחר מדי שנה לא יאוחר מחודשיים מפתיחת שנת הלימודים ומשך כהונתה הוא עד בחירת נציגות חדשה בראשית שנת הלימודים הבאה.

 

 


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/08/2017    

עדכוני rss