education - חינוך פניות ותלונות הציבור
 
 
 
 
 
 
 
 
לקראת פתיחת שנת הלימודים התשע"ד
 

 

איסור גביה על הרשמה למוסד חינוכי
איסור פגיעה בתלמיד בשל אי תשלום
פעילות חלופית לתלמיד שהוריו לא שילמו את תשלומי הרשות
פעילות חלופית לתלמיד שהוריו לא שילמו בגין תל"ן
פעילות חלופית לתלמיד שהוריו לא שילמו בגין תכנית קרב
תרומות לבית הספר
ביטוח תאונות אישיות
חינוך חינם מגיל שלוש
----------------------------------------------------------------------
תאריכי לידה הקובעים את השלב החינוכי של הילד
רישום תלמידים למוסדות חינוך והעברה ממוסד אחד למשנהו
אגרת תלמידי חוץ
ילדי עובדים זרים
השארת ילד בגן חובה לשנה נוספת
הורדת ילד מכיתה א' לגן
-----------------------------------------------------------------------
ספרי הלימוד לשנת הלימודים תשע"ד
כתיבה בספר לימוד
מקרים בהם מותרת הכתיבה בספר לימוד
השאלת ספרי לימוד
-----------------------------------------------------------------------
לוח החופשות והחגים בבתי הספר היהודיים לשנה"ל התשע"ד
לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים לשנה"ל התשע"ד
לוח החופשות והחגים בבתי הספר הדרוזיים לשנה"ל התשע"ד
לוח החופשות והחגים בבתי הספר החרדיים לשנה"ל התשע"ד
-----------------------------------------------------------------------
הרכב התלמידים בכיתות
הימנעות משיבוץ תלמיד בכיתה בה מלמד בן משפחה
הימים הראשונים ללימודים במוסדות החינוך
-----------------------------------------------------------------------
תקנון בית ספרי
הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת ההישגים בחינוך העל-יסודי
תלבושת אחידה
שימוש בטכנולוגיה אישית במוסדות החינוך
חיפוש כלי נשק בתיקי תלמידים
איסור עישון
משקל ילקוט
הפסקה מתוקה
פרסומת מסחרית במוסדות החינוך
מכונות לממכר משקאות ומזון במוסדות החינוך

 

 

איסור גביה על הרשמה למוסד חינוכי

 

אין לגבות תשלום עבור הרשמת תלמידים למוסדות חינוך, ואין להתנות רישום תלמידים בתשלום כלשהו.

 

 


 

איסור פגיעה בתלמיד בשל אי תשלום

 

אין לפגוע בתלמיד שהוריו אינם עומדים בתשלומים המוטלים עליהם. כל נושא התשלומים יטופל ישירות מול ההורים, בלי לערב את התלמידים.

 

 


 

פעילות חלופית לתלמיד שהוריו לא שילמו את תשלומי הרשות

 

במקרה של הורים שלא שילמו עבור פעילות כלשהי במסגרת תשלומי הרשות, שלא עקב מצבם הכלכלי, רשאי ביה"ס שלא לשתף את ילדם באותה פעילות.

 

ביה"ס יקבע לתלמיד פעילות חלופית.

 

 


פעילות חלופית לתלמיד שהוריו לא שילמו בגין תל"ן

 

תכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה בכתב של ההורים לתכנית ובתשלום עבורה. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו בתכנית זו להשתחרר לביתם. במקרים שבהם שובצה תל"ן באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ישתתפו בה פעילות חלופית.

 

 


 

פעילות חלופית לתלמיד שהוריו לא שילמו בגין תכנית קרב

 

תכניות קרב מיועדות לכלל התלמידים במוסד החינוכי. כדי לשלב את פעילות קרב במהלכו של יום הלימודים (ולא רק בסופו) יש לקבל את הסכמת 75% מההורים לפחות. תלמידים שהוריהם אינם מעוניינים להשתלב בתכנית ישובצו בפעילות חלופית בבית הספר. אם התנגדות ההורים נובעת מקשיים כלכליים, תדאג הרשות המקומית למתן הנחות ולהקלות בתשלום לתלמידים אלה עבור הפעילות של תכנית קרב.

 

 


 

תרומות לבית הספר

 

הורה רשאי לבקשת ועד ההורים לתרום למוסד חינוכי כל כסף וכל שווה כסף, אולם מנהל מוסד חינוך אינו רשאי להתרים הורים או לפנות להורים בבקשת תרומה כלשהי.

 

אין לחייב הורה להרים תרומה כלשהי, ואין למנוע שירות מתלמיד שהוריו לא הרימו את התרומה.

 

מנהל מוסד חינוך רשאי לקבל תרומה מידי כל אדם שאינו הורה – זולת מפלגה – אם ייעד אותם התורם למוסד או לתלמידים המתחנכים בו.

 

 


 

ביטוח תאונות אישיות

 

על פי החוק כל תלמיד במדינת ישראל מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות הרשויות המקומיות, ובכפוף לתשלום ההורים, בעלות שנקבעה ואושרה ע"י ועדת החינוך של הכנסת. הביטוח מכסה תאונות הקורות 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה (למעט תאונות דרכים, פעולות איבה וסיכוני מלחמה ופעילות צבאית סדירה),  והוא מפצה בגין נכות זמנית, קבועה או חו"ח מוות.

 

את נוסח הפוליסה ניתן לראות באתר משרד החינוך (חוזר מנכ"ל סד/1 (א)).

 

 


 

חינוך חינם מגיל שלוש

 

על פי החלטת ממשלת ישראל מיום 8.1.2012, תספק המדינה חינוך חינם לילדים בגילאי 3–4 שילמדו בגני ילדים ציבוריים החל משנת הלימודים תשע"ג.

 

הורים לילדים בגילאים אלה יהיו פטורים, כאמור, מתשלום שכר לימוד בגנים שנמצאים בבעלות רשות מקומית וכן בגנים שבבעלות תאגיד, הפועלים ברישיון כדין מכוח חוק הפיקוח (כמו החברה למתנס"ים, ארגוני נשים, ועמותות).

 

גנים פרטיים שיבחרו בכך ויעמדו בקריטריונים הנדרשים, יהפכו אף הם לגנים ציבוריים בהם לא ייגבה שכר לימוד על שעות הפעילות שלהלן.

 

גנים אלה יוכרו כחינוך מוכר שאינו רשמי וייכללו במערך גני הילדים שבפיקוח משרד החינוך.

 

בגנים שיוכרו כגנים ציבוריים, כאמור, יהיו שעות הפעילות ללא תשלום: 7:55 – 13:30.
גנים בבעלות הרשות המקומית יפעלו ללא תשלום בין השעות: 7:55- 14:00.

 

יישום החלטת הממשלה למתן חינוך חינם יהיה הדרגתי, במהלך שלוש שנים, בכפוף לפתרונות בינוי ברשויות השונות. עדיפות תינתן לילדים המבוגרים יותר.

 

כל שירות נוסף שיינתן מעבר לשעות אלה יהיה בתשלום ההורים ובאחריות הרשות או התאגיד.

 

 


 

תאריכי לידה הקובעים את השלב החינוכי של הילד

 

תאריכי הלידה של חייבי הרישום על פי חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשע"ד הם:

 

-     גילי 5: א' בטבת התשס"ח  (10 בדצמבר 2007) - ל' בכסלו התשס"ט (27 בדצמבר 2008)

 

-     גילי 4: (שנכללו בצו לימוד חובה): א' בטבת התשס"ט (28 בדצמבר 2008) - ל' בכסלו התש"ע (17 בדצמבר 2009)

 

-     גילי 3: (שנכללו בצו לימוד חובה): א' בטבת התש"ע (18 בדצמבר 2009) - ל' בכסלו התשע"א (7 בדצמבר 2010)

 

 


 

רישום תלמידים למוסדות חינוך והעברה ממוסד אחד למשנהו

 

תאריכי הרישום לגני ילדים ובתי ספר מעוגנים בחוק לימוד חובה. על פי החוק, על ביצוע הרישום מופקדות הרשויות המקומיות, כל אחת בתחומה.

 

עפ"י תקנות הרישום, כל הורה רשאי להגיש בקשת העברה של ילדו מבי"ס לבי"ס. אם החליטה רשות החינוך המקומית לסרב לבקשה, היא תפרט בהודעה על החלטתה את נימוקי סירובה וההורה רשאי לערער על כך אצל מנהל המחוז במשרד החינוך.

 

החלטת מנהל המחוז תהיה סופית.

יובהר כי אין משרדנו מהווה רשות ערעור לעניין שיבוץ או העברות בגני ילדים.

 

 


 

אגרת תלמידי חוץ

 

רשות מקומית הקולטת במוסדות החינוך שבתחומה תלמידים מרשות מקומית אחרת, וכן בעלות הקולטת תלמידים מהחינוך המיוחד, זכאיות לגבות מהרשות המקומית השולחת "תשלום עבור תלמידי חוץ" בעד החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד שאינן מכוסות על-ידי תקציב משרד החינוך ו/או על ידי משרדי ממשלה אחרים.

 

תשלום זה מחויב מתוקף אחריותן של הרשויות המקומיות השולחות באשר לתלמידים הגרים בתחומן, על-פי הנקבע בחוקי החינוך.

 

במקרים בהם נשלח התלמיד ללמוד מחוץ לתחום הרשות ביוזמת הוריו, על ההורים לקבל אישור על כך מן הרשות השולחת והקולטת, וההורים יישאו בהוצאות הנובעות מכך.

 

 


 

ילדי עובדים זרים

 

חוק לימוד חובה חל על כל ילד הגר בישראל, לרבות ילדי עובדים זרים, ללא קשר למעמדו במרשם האוכלוסין במשרד הפנים.

 

 


 

השארת ילד בגן חובה לשנה נוספת

 

בתחילת שנת הלימודים, בפגישה הראשונה של הגננת עם כלל ההורים, תביא הגננת לידיעתם את התהליך ואת הנוהל של קבלת החלטה בדבר הישארות ילד בגן שנה נוספת.

 

בתהליך קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנה נוספת שותפים ההורים, הגננת ופסיכולוג הגן תוך היוועצות בגורמים חינוכיים וטיפוליים רלוונטיים נוספים המכירים את הילד, ככל שישנם כאלה.

 

במקרים בהם קיימים חילוקי דעות וההורים מתנגדים להמלצה המקצועית, רשאים הם להפנות בקשה בכתב לדיון בפני מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית הרלוונטית למקום מגוריהם.

על החלטת הרשות ניתן לערער בפני מנהל המחוז עד 15 ביוני של אותה שנה לכל המאוחר.

החלטת מנהל המחוז היא סופית.

 

 


 

הורדת ילד מכיתה א' לגן

 

אין להוריד חזרה לגן, ילד שעלה לכיתה א'.

 

 


 

ספרי הלימוד לשנת הלימודים תשע"ד

 

בחוזר המנכ"ל מופיעה רשימה שכוללת את ספרי הלימוד שאושרו לשימוש בתי הספר בשנת הלימודים התשע"ד, ובה צוינו מחירי הספרים. ביה"ס יבחר את ספרי הלימוד אך ורק מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים.

 

לא יוחלף ספר לימוד ברשימת ספרי הלימוד של בית הספר אלא לאחר 5 שנים מתאריך קביעתו כספר לימוד בתחום הדעת, ע"י ביה"ס.

 

תלונות על הפקעת מחירים ועל מחסור בספרים יש להפנות אל המינהל הפדגוגי, משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911, טל' 02-5603534, פקס: 02-5603488.

 

לחוזר המנכ"ל

 

 


 

כתיבה בספר לימוד

 

ככלל, חל איסור לכתוב בספרי הלימוד. הנחייה זו נועדה לאפשר העברה של ספרי לימוד מתלמיד לתלמיד, אם במסגרת תכנית ההשאלה ואם באופן פרטי, מטעמים חינוכיים ומטעמי חיסכון בכסף ובמשאבים סביבתיים.  כמו כן, לכתיבה במחברות יש ערך לימודי: הכתיבה כשלעצמה היא מיומנות חיונית שיש לטפחה, והמחברת מזמנת כתיבה נרחבת יותר מאשר בספר או בחוברת ותרומתה רבה יותר לפיתוח החשיבה, יכולת ההבעה, הסדר והארגון ועוד.

 

 


 

המקרים בהם מותרת הכתיבה בספר הלימוד

 

במקרים מסוימים יש יתרון חינוכי ודידקטי דווקא בכתיבה בספר הלימוד או בחוברת נלווית, ובמיוחד בשלבים הראשונים של רכישת מיומנויות, כגון שפה או מתמטיקה. בנוסף, הכתיבה בספרי הלימוד מאפשרת התאמה של ההנחיות לצרכים של אוכלוסיות תלמידים מיוחדות, כמפורט בחוזר המנכ"ל.

 

 


 

השאלת ספרי לימוד

 

בעקבות דו"ח ועדת טרכטנברג, החליט שר החינוך להפעיל את תכנית השאלת ספרי לימוד בכל בתי הספר בארץ, החל משנת הלימודים תשע"ג. התכנית היא באחריות בתי הספר ו/או הרשויות המקומיות, והיא מיועדת לכיתות א'-י"ב.

 

עפ"י ההחלטה, כל בית ספר יקיים הצבעה בקרב ההורים, שכן השתתפות בתכנית מחייבת הסכמה של 60% מההורים שילדיהם לומדים בבית הספר. במסגרת התכנית ייגבו דמי השאלה שבעזרתם יממן ביה"ס את התכנית.

 

גובה דמי ההשאלה לשנה"ל התשע"ד הינו עד 280 ₪ בבתי הספר היסודיים ועד 320 ₪ בבתי הספר העל יסודיים.

 

כדי ליצור תשתית לתכנית להשאלת ספרים על התלמידים להשאיר בבית הספר בשנת ההצטרפות הראשונה את הספרים המשומשים שהם רכשו מכספם בשנת הלימודים הקודמת.

 

התלמידים יקבלו בהשאלה ערכת ספרים לקראת שנת הלימודים החדשה אותם יחזירו לבתי הספר עם סיום שנת הלימודים.

 

תלמיד שלא יחזיר ספר יתבקש לרכוש ספר אחר במקומו, או, לחלופין, לשלם לקופת בית הספר את מחיר עלות הספר.

 

 


 

לוח החופשות והחגים בבתי הספר היהודיים לשנה"ל התשע"ד

 

את לוח החופשות ניתן למצוא בחוזר המנכ"ל תשע"ג/9

 


 

לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים לשנה"ל התשע"ד

 

את לוח החופשות ניתן למצוא בחוזר המנכ"ל תשע"ג/9

 

 


 

לוח החופשות והחגים בבתי הספר הדרוזיים לשנה"ל התשע"ד

 

את לוח החופשות ניתן למצוא בחוזר המנכ"ל תשע"ג/9

 

 


 

לוח החופשות בבתי הספר החרדיים לשנה"ל התשע"ד

 

את לוח החופשות ניתן למצוא בחוזר המנכ"ל תשע"ג/10א

 

 


 

הרכב התלמידים בכיתות

 

המנהל יקבע, לפי הצורך, את הרכב הכיתות וקבוצות הלימוד בהתאם לסיכומי ההישגים הלימודיים של התלמידים, הדיונים במועצה הפדגוגית על תלמידים עולים ונשארים ולאחר קבלת מידע מן הרשות המקומית על תלמידים חדשים ומועברים.

 

 


 

הימנעות משיבוץ תלמיד בכיתה בה מלמד בן משפחה

 

ככלל, יש להימנע משיבוץ תלמיד בכיתה שבה מלמד בן משפחה מדרגה ראשונה – הורה, אח, אחות, גיס וגיסה.

 

במקרים בהם אי אפשר להימנע ממצב זה, על מנהל בית הספר לפנות אל מנהל המחוז או אל מי שהוסמך מטעמו ולקבל את אישורו.

 

 


 

הימים הראשונים ללימודים במוסדות החינוך

 

היום הראשון ללימודים יתחיל בכל הכיתות (א' – י"ב) בשעה שמונה בבוקר, והתלמידים יימצאו בבית הספר עד השעה 12:00, לפחות.

 

בגני ילדים לגילאי חובה יתקיימו הלימודים כסדרם למן היום הראשון.

 

בגנים שמבקרים בהם ילדים בני 3-4 יתקיימו הלימודים ביום הראשון עד השעה 10:00, ביום השני עד השעה 11:00 ומהיום השלישי ואילך יתנהלו הלימודים כסדרם.

ילדים שזו להם שנת לימודיהם השנייה בגן הילדים, ישהו בגן מן היום הראשון עד תום יום הלימודים.

 


 

תקנון בית ספרי

 

התקנון הבית ספרי יכלול שני תחומים: התנהלות בחיי שגרה ותגובות לאירועי אלימות. חובה לכלול בו את הנושאים המופיעים בטבלאות א' וב' בחוזר מנכ"ל ע' 1(א)

 

בנוסף, ביה"ס רשאי לבחור לכלול בו נושאים נוספים. התקנון יקבע לאחר שיח משמעותי עם ההורים ועם התלמידים על הנושאים המופיעים בטבלאות שבחוזר הנ"ל, ועל דרכי התגובה.

 

המורים, ההורים והתלמידים יהיו שותפים בכתיבת התקנון – אך האישור הסופי יהיה באחריות מנהל ביה"ס.

 

יש לפרסם את התקנון בנגישות ובאופן גלוי לכל קהילות ביה"ס. המנהל ישלח עותק של התקנון למפקח הכולל של ביה"ס. התקנון יעוצב ויופץ בדרך מכובדת, אסתטית ומושכת את העין.

אין חובה לקבוע תקנון חדש מידי שנה אך יש לבחון מחדש מדי שנה את התאמתו לצרכי בית הספר.

 

 


 

הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת ההישגים בחינוך העל-יסודי

 

בית הספר הוא בית חינוך, ובתור שכזה מטרתו לחנך את התלמיד להתנהגות לימודית הכוללת, בין היתר, רמה אקדמית ותפקוד בסיסי. הנוכחות הסדירה בשיעורים היא תנאי בסיסי להתנהלות תקינה של הלימודים ולהצלחת התלמידים בלימודיהם. תלמיד שנוכחותו אינה סדירה (נעדר משיעורים, מגיע באיחור, עוזב את הכיתה ללא רשות וכד') פוגע ברצף הלמידה וביכולת ההתמדה שלו הדרושים לתפקוד סביר עבורו ועבור חבריו לכיתה.

 

משרדנו פרסם הנחיות בנושא, בחודש אפריל 2008 בהן באה לידי ביטוי התפיסה שהנוכחות הסדירה היא חלק מהלמידה ויש לכלול את מספר ההיעדרויות והחיסורים של כל תלמיד בכל מקצוע בחישוב הסופי של הציונים בכל גיליון הערכה ובציון הבית-ספרי המסכם (שיטת המנות).

 

 


 

תלבושת אחידה

 

משנה"ל התשע"א חובה על בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים להנהיג תלבושת אחידה.

 

ההחלטה בדבר סוג התלבושת האחידה, צבעה, הסמל והכיתוב שיופיעו עליה תתקבל באמצעות תהליך חינוכי משתף שיהיו שותפים לו הצוות החינוכי של בית הספר, התלמידים וההורים.

 

בחטיבה העליונה מומלץ להנהיג תלבושת אחידה. החלטה בדבר הנהגתה של התלבושת בחטיבה העליונה תתקבל באמצעות תהליך חינוכי דמוקרטי, שיהיו שותפים לו צוות בית הספר, התלמידים וההורים.

 

כמו כן רשאית הנהלת בית-הספר להחליט על הגבלות בלבוש ובהופעה הכללית, ובכלל זה תספורת, איפור, תכשיטים, סוג הנעליים וכד'.

 

 


 

שימוש בטכנולוגיה אישית במהלך פעילות בית ספרית

 

כל שימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור ובזמן בחינות אסור בהחלט. יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי. אין להציבו בשום מקרה על השולחן בכיתה. השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות.

 

צילום בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט.  צילום במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו.

 

מומלץ לא להביא כלל מכשירים ניידים  לבית הספר (פרט לסיכון מהקרינה המכשירים משמשים יעד לגנבות, למסחר ובאופן עקיף לאלימות בבית הספר). בכל מקרה של הבאת המכשיר יש ליידע את התלמידים ואת הוריהם כי בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם לו, לאבדנו או לגנבתו. הנהלת בית הספר רשאית לאסור הבאת מכשירים ניידים לבית הספר או להגביל את השימוש בהם בהתאם להחלטות הצוות. בכל מקרה תהיה המדיניות הבית-ספרית  בהלימה להנחיות לעיל.

 

 


 

חיפוש כלי נשק בתיקי תלמידים

 

מנהל המוסד החינוכי או סגנו רשאים להתיר עריכת חיפוש בכליו של תלמיד על ידי שוטר או שומר שהוסמך לכך בחוק, אם שהתעורר חשד מבוסס שתלמיד פלוני מחזיק בכלי נשק ולא נמצאה דרך אחרת לאתר את הנשק.

 

 


 

איסור עישון

 

חל איסור על עישון בכל שטח המוסד החינוכי, ובכלל זה בחדר המורים ובחצר. מנהל בית הספר אינו רשאי להתיר קיומם של פינות או חדרי עישון לתלמידים בין כותלי המוסד. מנהל המוסד רשאי להקצות חדר עישון למורים ולעובדים בלבד.

 

 


 

משקל ילקוט

 

משקל הילקוט, לרבות תכולתו, חייב להיות מותאם למבנה גופו ולחוסנו של התלמיד, ולא יעלה על 15% ממשקל הילד.

 

 


 

הפסקה מתוקה

 

בבתי ספר רבים רווחת התופעה הפסולה של מכירת ממתקים לתלמידים וקיום "הפסקה מתוקה". על המוסד החינוכי להימנע לחלוטין מקיום "הפסקות מתוקות" או מכל פעילות שבה נמכרים לתלמידים מוצרי מזון עתירי סוכר ועתירי שומן, מהלך המנוגד למטרה החינוכית שמערכת החינוך הציבה לעצמה כדי למנוע השמנה בקרב ילדים.

 

 


 

פרסומת מסחרית במוסדות החינוך

 

פרסומת מסחרית היא כל הודעה ברבים, כגון מודעות, חוברות, פלקטים, חומרי פרסום של אביזרים, וכן מכירה, שירות או שיווק של מוצר או של אירוע שאינו בטיפול ישיר של משרדי הממשלה.

 

השימוש בפרסומת מסחרית במוסדות חינוך ללא קבלת היתר של הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית במשרדנו, הוא עבירה על החוק.

 

הועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית אוסרת את הדברים הבאים:
מגע ישיר של המפרסמים עם תלמידים.
חלוקת חומר פרסומי ושיווקי.
חלוקת מתנות ושוברים להגרלות.
קבלת פרטים מזהים מתלמידים.
החתמת תלמידים על מסמכים.
פרסום של שמות מותגים ומוצרים של אביזרי לבוש וציוד.

 


 

מכונות לממכר משקאות ומזון במוסדות החינוך

 

בתי הספר, בתיאום, בהסכמה ובשיתוף עם ועד ההורים המוסדי ועם התלמידים, יכולים ליזום מהלך להצבת מכונות לממכר משקה או מזון בתחום המוסד החינוכי. המטרה היא לספק לתלמידים מזון איכותי, העונה על צורכיהם התזונתיים והבריאותיים, ולאפשר להם לרכוש במחיר סביר ומפוקח מזון נאות מבחינת הכמות, הגיוון והאיזון, כחלק מהשירות שניתן במוסד החינוכי. תוך כדי השגת מטרה מעשית זו יש לחנך לתזונה נכונה על כל מגוון היבטיה.

 

מכונות לממכר מזון ומשקאות תהיינה ללא כל פרסומת מסחרית או מיתוג.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/07/2013    

עדכוני rss