education - חינוך פניות ותלונות הציבור
 
 
 
 
 
 
 
 
לקראת פתיחת שנת הלימודים התשע"ו
 

 

תאריכי לידה הקובעים את השלב החינוכי בו ילמד הילד
חינוך חינם מגיל שלוש
חריגי גיל בגני ילדים
רישום תלמידים למוסדות חינוך והעברה ממוסד אחד למשנהו
אגרת תלמידי חוץ
רישום ילדי עובדים זרים
השארת ילד בגן חובה לשנה נוספת
הורדת ילד מכיתה א' לגן
----------------------------------------------------------------------
עיקרי תכנית ציל"ה
מספר התלמידים הממוצע במסגרת ציל"ה
מספר התלמידים המינימלי לפתיחת מסגרת ציל"ה
צמצום מספר התלמידים בכיתות
סייעת נוספת בגני ילדים
----------------------------------------------------------------------
איסור גביה על הרשמה למוסד חינוכי
איסור פגיעה בתלמיד בשל אי תשלום
פעילות חלופית לתלמיד שהוריו לא שילמו את תשלומי הרשות
פעילות חלופית לתלמיד שהוריו לא שילמו בגין תל"ן
פעילות חלופית לתלמיד שהוריו לא שילמו בגין תכנית קרב
תרומות לבית הספר
ביטוח תאונות אישיות
-----------------------------------------------------------------------
למידה משמעותית
החלת התכנית
למידה משמעותית – מועדי ההיבחנות בבחינות הבגרות
למידה משמעותית – צמצום אירועי בחינה
תעודות הצטיינות
התכנית להתפתחות אישית ומעורבות קהילתית
הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת ההישגים בחינוך העל-יסודי
-----------------------------------------------------------------------
הרכב התלמידים בכיתות
הקשר בין ביה"ס להורים פרודים או גרושים
הימנעות משיבוץ תלמיד בכיתה בה מלמד בן משפחה
הימים הראשונים ללימודים במוסדות החינוך
שעת אפס
-----------------------------------------------------------------------
תקנון בית ספרי
תלבושת אחידה
שימוש בטכנולוגיה אישית במהלך פעילות בית ספרית
חיפוש כלי נשק בתיקי תלמידים
איסור עישון
אופניים חשמליים
משקל ילקוט
פרסומת מסחרית במוסדות החינוך
-----------------------------------------------------------------------
הזנה במוסד החינוכי
הזנה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בהזנה
מכונות לממכר משקאות ומזון במוסדות החינוך
הפסקה מתוקה
הצהרת בריאות
שירותי עזרה ראשונה בביה"ס
מימון פינוי חרום של תלמיד
-----------------------------------------------------------------------
ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"ו
כתיבה בספר לימוד
המקרים בהם מותרת הכתיבה בספר לימוד
השאלת ספרי לימוד
לוח החופשות והחגים בבתי הספר היהודיים לשנת הלימודים התשע"ו
לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים לשנת הלימודים התשע"ו
לוח החופשות והחגים בבתי הספר הדרוזיים לשנת הלימודים התשע"ו
לוח החופשות בבתי הספר החרדיים לשנת הלימודים התשע"ו

 

 

תאריכי לידה הקובעים את השלב החינוכי בו ילמד הילד

 

בהתאם לחוק נקבעים תאריכי הגיל הקובע לרישום, על-פי לוח השנה הלועזי.

תאריכי הלידה של חייבי הרישום על פי חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשע"ו הם:

 • גיל 5: ט"ו בטבת התש"ע, 1 בינואר 2010, עד כ"ד בטבת התש"ע, 31 בדצמבר 2010.
 • גיל 4: כ"ה בטבת התשע"א, 1 בינואר 2011, עד ה' בטבת התשע"ב, 31 בדצמבר 2011.
 • גיל 3: ו' בטבת התשע"ב, 1 בינואר 2012, עד י"ח בטבת התשע"ג, 31 בדצמבר 2012.

 

 


 

חינוך חינם מגיל שלוש

 

החל משנת הלימודים התשע"ו חייבים כל הילדים בגילאי 3-4 לבקר בגן בבעלות של הרשות המקומית (גנים רשמיים) או בגן פרטי בעל רישיון הפעלה (גנים מוכרים שאינם רשמיים). במהלך שנה זו תינקט גמישות בבחירת הורים במסגרת החינוכית אף אם אינה עולה בקנה אחד עם האמור.

 

גנים רשמיים פועלים ללא תשלום, בימים א'-ה', בשעות 07:55-14:00, וביום ו' עד השעה 12:45.

 

גנים מוכרים שאינם רשמיים פועלים ללא תשלום, בימים א'-ה', בשעות ,07:55-13:20 וביום ו' עד השעה 12:45.

 

כל שירות נוסף הניתן מעבר לשעות אלה כרוך בתשלום ההורים ובאחריות הרשות או התאגיד.

 

 

 


 

חריגי גיל בגני ילדים

 

עם החלת חינוך חובה חינם לגילאי 3 ובהמשך לפניות של הורים בבקשה  לאשר חריגי גיל, על מנת שיתאפשר לילדיהם  ללמוד חינם במסגרות המוכרות, נקבעו  קריטריונים לאישור חריגי הגיל

 

ראה סעיף 2.1 בנוהל.

 

על הבקשה לאישור חריג לעמוד בכל תנאי הסף שנקבעו ע"י משרדנו, ובהמשך היא מובאת לבחינת ועדה בהשתתפות נציגי המשרד והרשות המקומית.

 

חשוב להדגיש כי לאור החלטת הממשלה משנת 2012, הורים שבקשתם תאושר אינם פטורים מתשלום שכר לימוד מלא הזהה לשיעור השתתפות המשרד.

 

 


 

רישום תלמידים למוסדות חינוך והעברה ממוסד אחד למשנהו

 

תאריכי הרישום למוסדות החינוך מעוגנים בחוק לימוד חובה. על פי החוק, על ביצוע הרישום מופקדות הרשויות המקומיות, כל אחת בתחומה.

 

עפ"י תקנות הרישום, כל הורה רשאי להגיש בקשת העברה של ילדו ממוסד חינוכי אחד למשנהו. אם החליטה רשות החינוך המקומית לסרב לבקשה, היא תפרט בהודעה על החלטתה את נימוקי סירובה, ואם מדובר על העברה מבי"ס אחד למשנהו, ההורה רשאי לערער על כך אצל מנהל המחוז במשרד החינוך.

 

החלטת מנהל המחוז תהיה סופית.

 

יובהר כי אין משרדנו מהווה רשות ערעור לעניין שיבוץ או העברות בגני ילדים.


 

 


 

אגרת תלמידי חוץ

 

רשות מקומית הקולטת במוסדות החינוך שבתחומה תלמידים מרשות מקומית אחרת, וכן בעלות הקולטת תלמידים מהחינוך המיוחד, זכאיות לגבות מהרשות המקומית השולחת "תשלום עבור תלמידי חוץ" בעד החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד שאינן מכוסות על-ידי תקציב משרד החינוך ו/או על ידי משרדי ממשלה אחרים.

 


תשלום זה מחויב מתוקף אחריותן של הרשויות המקומיות השולחות באשר לתלמידים הגרים בתחומן, על-פי הנקבע בחוקי החינוך.

 


במקרים בהם נשלח התלמיד ללמוד מחוץ לתחום הרשות ביוזמת הוריו, על ההורים לקבל אישור על כך הן מהרשות השולחת והן מהרשות הקולטת, וההורים יישאו בהוצאות הנובעות מכך.

 

 


 

רישום ילדי עובדים זרים

 

חוק לימוד חובה חל על כל ילד הגר בישראל, לרבות ילדי עובדים זרים, ללא קשר למעמדו במרשם האוכלוסין במשרד הפנים.

 

 


 

השארת ילד בגן חובה לשנה נוספת

 

בתחילת שנת הלימודים, בפגישה הראשונה של הגננת עם כלל ההורים, תביא הגננת לידיעתם את התהליך ואת הנוהל של קבלת החלטה בדבר הישארות ילד בגן שנה נוספת.

 


בתהליך קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנה נוספת שותפים ההורים, הגננת ופסיכולוג הגן תוך היוועצות בגורמים חינוכיים וטיפוליים רלוונטיים נוספים המכירים את הילד, ככל שישנם כאלה.

 


במקרים בהם קיימים חילוקי דעות וההורים מתנגדים להמלצה המקצועית, רשאים הם להפנות בקשה בכתב לדיון בפני מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית הרלוונטית למקום מגוריהם.

 


על החלטת הרשות ניתן לערער בפני מנהל המחוז עד 15 ביוני של אותה שנה לכל המאוחר.

 


החלטת מנהל המחוז היא סופית.

 הורדת ילד מכיתה א' לגן


אין להוריד חזרה לגן, ילד שעלה לכיתה א'.

 


 

 

עיקרי תכנית ציל"ה

בהתאם להחלטת הממשלה לאמץ את המלצות דו"ח וועדת טרכטנברג ולסבסד העשרה בתום יום הלימודים לגילאי 3-8, החלה מערכת החינוך ביישום ההמלצות החל משנה"ל התשע"ג.

 

תכנית ההעשרה מופעלת ברשויות המשתייכות לאשכולות חברתיים כלכליים 1-3. התכנית מופעלת בתום יום הלימודים עד השעה 16:00, למשך 5 ימים בשבוע, בימים א'-ה', בגנים ובכיתות א'-ב' . גנים שאינם באופק חדש יסיימו את יום הלימודים ב 15:45 ובבתי"ס הפועלים במסגרת חוק יוח"א ואינם באופק חדש ומופעלת בהם תכנית ציל"ה, התכנית תפעל יום אחד בלבד. כלל התלמידים בכיתות אלה זכאים להשתתף בתכנית.

 

בשנה"ל התשע"ו העלות החודשית להורים תעמוד על 40 ש"ח בלבד.

 


 

מספר התלמידים הממוצע במסגרת ציל"ה

גני ילדים - 22 ילדים במסגרת לימודית (לעומת 24 תלמידים בשנת התשע"ה).

בתי הספר -  28 תלמידים במסגרת לימודית (לעומת 30 בשנת התשע"ה).

חינוך מיוחד - 8 תלמידים במסגרת לימודית לחינוך המיוחד.

 


 

מספר התלמידים המינימלי לפתיחת מסגרת ציל"ה

פתיחת מסגרת בחינוך הרגיל (גן או בית ספר) מותנית במספר מינימלי של 11 מהילדים הרשומים בכיתה, עפ"י הרשום בקבצי משרד החינוך.

 

פתיחת מסגרת של החינוך המיוחד (גן או בית ספר) מותנית במספר מינימלי של 5 מהילדים הרשומים בכיתה, עפ"י הרשום בקבצי משרד החינוך.

 


 

צמצום מספר התלמידים בכיתות

המתווה החדש לצמצום מס' התלמידים בכיתות יוטמע במערכת באופן הדרגתי החל משנת הלימודים התשע"ו. בשנה הראשונה יחול המתווה על כיתות א', ובכל שנה תצטרף כיתה נוספת, כך שבתוך 5 שנים המהלך יושלם מכיתה א' ועד כיתה ו'.

 

הקטנת הכיתה תעשה באופן דיפרנציאלי, על פי עשירוני הטיפוח:

 • עשירוני טיפוח 10-9: 32 תלמידים בכיתה
 • עשירוני טיפוח 8: 33 תלמידים בכיתה
 • עשירוני טיפוח 7-1: 34 תלמידים בכיתה

משרד החינוך והשותפים בשלטון המקומי ובהסתדרות המורים פועלים במרץ על מנת שמהלך חשוב זה יצא לדרך במועד. 

 


 

סייעת נוספת בגני ילדים

המחקרים בתחום החינוך מראים כי לחינוך בגיל הרך חשיבות רבה בהתפתחותו של הילד בהווה ועל הישגיו הלימודיים בעתיד. על מנת להעשיר את הסביבה החינוכית ולהעניק יחס חם ואישי יותר לכל ילד בגן.

 

החל משנת הלימודים התשע"ו תתווסף סייעת שנייה לגני הילדים הרשמיים והמוכרים שאינם רשמיים  בגילאי 3-4 בהם מתחנכים 30 ילדים לפחות. זאת ללא השתתפות כספית של ההורים.

 

על מנת לקבל סייעת נוספת, בין יתר תנאי הסף, על הגן להיות בעל אישורי בטיחות (גן רשמי) ורישיון בתוקף (גן מוכר שאינו רשמי), וכן מפוקח ע"י המשרד.

 

על הסייעת הנוספת לעמוד בדרישות התפקיד עפ"י המפורסם באתר משרד הפנים ועל הבעלות להתחייב להכשרתה.

 


  

איסור גביה על הרשמה למוסד חינוכי

 

אין לגבות תשלום עבור הרשמת תלמידים למוסדות חינוך, ואין להתנות רישום תלמידים בתשלום כלשהו.

 


 

איסור פגיעה בתלמיד בשל אי תשלום

 

אין לפגוע בתלמיד שהוריו אינם עומדים בתשלומים המוטלים עליהם. כל נושא התשלומים יטופל ישירות מול ההורים, בלי לערב את התלמידים.

 

 


 

פעילות חלופית לתלמיד שהוריו לא שילמו את תשלומי הרשות

 

במקרה של הורים שלא שילמו עבור פעילות כלשהי במסגרת תשלומי הרשות, שלא עקב מצבם הכלכלי, רשאי ביה"ס שלא לשתף את ילדם באותה פעילות.

 


ביה"ס יקבע לתלמיד פעילות חלופית.

 

 


 

פעילות חלופית לתלמיד שהוריו לא שילמו בגין תל"ן

 

תכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה בכתב של ההורים לתכנית ובתשלום עבורה. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו בתכנית זו להשתחרר לביתם. במקרים שבהם שובצה תל"ן במהלכו  של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, זאת גם אם הוריהם לא שילמו עבורה. או לחילופין, יש להציע פעילות חלופית לתלמידים שהוריהם מבקשים שילדיהם לא ישתתפו בה.

 

 


 

פעילות חלופית לתלמיד שהוריו לא שילמו בגין תכנית קרב

 

תכניות קרב מיועדות לכלל התלמידים במוסד החינוכי. כדי לשלב את פעילות קרב במהלכו של יום הלימודים (ולא רק בסופו) יש לקבל את הסכמת 75% מההורים לפחות. תלמידים שהוריהם אינם מעוניינים שישתלבו בתכנית, ישובצו בפעילות חלופית בבית הספר. אם התנגדות ההורים נובעת מקשיים כלכליים, תדאג הרשות המקומית למתן הנחות ולהקלות בתשלום לתלמידים אלה עבור השתתפותם בתכנית קרב.

 

 


 

תרומות לבית הספר

 

הורה רשאי, לבקשת ועד ההורים, לתרום למוסד חינוכי כל כסף וכל שווה כסף, אולם מנהל מוסד חינוך אינו רשאי להתרים הורים או לפנות להורים בבקשת תרומה כלשהי.

 


אין לחייב הורה להרים תרומה כלשהי, ואין למנוע שירות מתלמיד שהוריו לא הרימו את התרומה.

 


מנהל מוסד חינוך רשאי לקבל תרומה מידי כל אדם שאינו הורה – זולת מפלגה – אם ייעד אותם התורם למוסד או לתלמידים המתחנכים בו.

 

 


 

ביטוח תאונות אישיות

 

על פי החוק כל תלמיד במדינת ישראל מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות הרשויות המקומיות, ובכפוף לתשלום ההורים, בעלות הנקבעת ומאושרת מידי שנה ע"י ועדת החינוך של הכנסת. הכיסוי הביטוחי חל על תאונות, 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה (למעט תאונות דרכים, פעולות איבה וסיכוני מלחמה ופעילות צבאית סדירה),  והפיצוי ניתן בגין נכות זמנית, קבועה או חו"ח מוות.
מידע בנושא ניתן לקבל באתר המחלקה לביטוח שבמשרדנו.

 


 

למידה משמעותית

 

תכליתה של התכנית הלאומית "ישראל עולה כיתה", להטמיע  שיח חינוכי חדש במערכת החינוך. מטרת התכנית לקדם למידה משמעותית  בה התלמיד מעורר שאלות, מאתר מקורות מידע, מעבד מידע ויוצר ידע חדש הרלוונטי לעולמו האישי ולחיים בעידן הטכנולוגי, במאה ה- 21.

 

סדרה רחבה של מחקרים מצביעים על כך כי הלמידה המסורתית והפורמלית, אמנם מקנה ידע אך הוא נשמר לפרק זמן קצר בלבד.  במקביל, מחקרים רבים מצביעים כי בתנאים בהם התלמיד פעיל והלמידה רלוונטית לעולמו, הידע שנרכש הינו לטווח ארוך.

 

דרכי ההוראה הנהוגות כיום לא תמיד מדביקות את הקצב בו משתנה העולם שאליו יוצאים התלמידים בעתיד.

 

על מנת לעמוד בקצב בו משתנה המציאות, הלמידה המשמעותית מעודדת יוזמות ונותנת מענה לצרכיהם של התלמידים, מרחיבה את מקורות הידע שלהם ומעודדת למידה פעילה ואינטראקטיבית.

 


 

החלת התכנית

 

הלמידה המשמעותית מוטמעת במערכת החינוך החל משנת הלימודים התשע"ה. התכנית מתייחסת לכל הכיתות בכל רצף הגילאים מכיתה א' עד יב'.

 


 

למידה משמעותית – מועדי ההיבחנות בבחינות הבגרות

 

הבחינות לכל התלמידים שהחלו את לימודיהם בכיתה י' משנת הלימודים התשע"ה ואילך, תתקיימנה בשלושה מועדים: מועד הקיץ בסוף כיתה י"א, מועד החורף בכיתה י"ב ומועד הקיץ בסוף כיתה י"ב.

 

 


 

למידה משמעותית – צמצום אירועי בחינה

 

על פי התכנית, מבנה הלימודים בחטיבה העליונה יכיל מקצועות שתתקיים בהם היבחנות חיצונית וגם הערכה בית-ספרית, ומקצועות שתתקיים בהם הערכה פנימית בלבד. במקצועות הלימוד שבהם תתקיים הערכה חיצונית יהיה אירוע בחינה חיצוני אחד – למעט במקצועות מתמטיקה ואנגלית. בנוסף יוגבל מספר הבחינות החיצוניות שהתלמיד יהיה רשאי להשתתף בהן. צמצום אירועי הבחינה החיצוניים בחינוך העל-יסודי יסייע בפינוי זמן להוראה וללמידה בדרך מעמיקה ומשמעותית.

 


 

תעודות הצטיינות

 

על פי התכנית, תלמידים יקבלו תעודת הצטיינות ממשרד החינוך אם יעמדו בכל הדרישות המצטברות שלהלן:

 • הצטיינו בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית.
 • למדו ונבחנו באנגלית ברמה של 5 יחידות לימוד.
 • למדו ונבחנו במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד לפחות.
 • ממוצע ציוניהם בתעודת הבגרות הוא 90 ומעלה.

 


 

התכנית להתפתחות אישית ומעורבות קהילתית

 

על כל תלמיד להשתתף באופן פעיל בתכנית הלימודים להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית ולעמוד בדרישות המצוינות בה.

 

התכנית תורמת לטיפוח בוגר עצמאי, מעורב, בעל תודעה חברתית, בעל חוסן נפשי, אכפתי  ורואה את המעורבות כדרך חיים.

 

התכנית החינוכית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית היא, כאמור, תלת-שנתית. רק עם סיום החובות הנדרשות יוכל התלמיד לקבל את ההערכה "עמד במשימה בהצלחה", שהיא תנאי הכרחי לזכאות לתעודת הבגרות.

 

התכנית מתפרסת על פני 3 שנים של למידה משמעותית ומעורבות פעילה (כיתה י'-י"ב):

 

בכיתה י': 60 שעות מחויבות אישית ו-30 שעות פעילות קבוצתית.

 

בכיתה יא': 60 שעות התנדבות אישית ובתנאי שהשלים את המשימות בכיתה י'.

 

בכיתה יב': 30 שעות התנדבות אישית ובתנאי שהשלים את המשימות בכיתה י' ובכיתה יא'.

 


 

הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת ההישגים בחינוך העל-יסודי

 

בית הספר הוא בית חינוך, ובתור שכזה מטרתו לחנך את התלמיד להתנהגות לימודית הכוללת, בין היתר, רמה אקדמית ותפקוד בסיסי. הנוכחות הסדירה בשיעורים היא תנאי בסיסי להתנהלות תקינה של הלימודים ולהצלחת התלמידים בלימודיהם. תלמיד שנוכחותו אינה סדירה (נעדר משיעורים, מגיע באיחור, עוזב את הכיתה ללא רשות וכד') פוגע ברצף הלמידה וביכולת ההתמדה שלו הדרושים לתפקוד סביר עבורו ועבור חבריו לכיתה.

 

משרדנו פרסם הנחיות בנושא, בחודש אפריל 2008, בהן באה לידי ביטוי התפיסה שהנוכחות הסדירה היא חלק מהלמידה ויש לכלול את מספר ההיעדרויות והחיסורים של כל תלמיד בכל מקצוע בחישוב הסופי של הציונים בכל גיליון הערכה ובציון הבית-ספרי המסכם (שיטת המנות).

 


 

הרכב התלמידים בכיתות

 

המנהל יקבע, לפי הצורך, את הרכב הכיתות וקבוצות הלימוד בהתאם לסיכומי ההישגים הלימודיים של התלמידים, הדיונים במועצה הפדגוגית על תלמידים עולים ונשארים ולאחר קבלת מידע מן הרשות המקומית על תלמידים חדשים ומועברים.

 

 


 

הקשר בין ביה"ס להורים פרודים או גרושים

 

מעורבותם של שני ההורים בחיי ילדיהם לאחר הפרֵדה היא גורם משמעותי בשמירה על יציבותם של הילדים, ביכולת הסתגלותם למצב החדש ובהתפתחותם התקינה. בשל כך על מערכת החינוך לשאוף במידת האפשר לערב את שני ההורים בהיבטים משמעותיים בחיי הילד במוסד החינוכי, גם במקרה בו אחד ההורים לא ביקש להיות מעורב. זאת מתוך דאגה לצורכי הילד ולבריאותו הנפשית.

 

על המוסד החינוכי לקיים ככל האפשר קשר ישיר עם שני ההורים בכל הנושאים הקשורים לתפקוד הילד במוסד החינוכי. המוסד החינוכי לא ישלול או יגביל זכויות הורה כל עוד לא הומצאה לידיו החלטה שיפוטית שאומתה על ידי לשכת הרווחה, השוללת את זכויותיו.

 

במקרים שתישלל או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים בהחלטה שיפוטית, והדבר ייוודע למוסד החינוכי, יהיה על המוסד החינוכי לפעול לפי הנחיות בית המשפט.

 

 


 

הימנעות משיבוץ תלמיד בכיתה בה מלמד בן משפחה

 

ככלל, יש להימנע משיבוץ תלמיד בכיתה שבה מלמד בן משפחה מדרגה ראשונה – הורה, אח, אחות, גיס וגיסה.

 

במקרים בהם אי אפשר להימנע ממצב זה, על מנהל בית הספר לפנות אל מנהל המחוז או אל מי שהוסמך מטעמו ולקבל את אישורו.

 

 


 

הימים הראשונים ללימודים במוסדות החינוך

 

בגני ילדים -

 

בכל הגנים, היום הראשון ללימודים יתחיל בשעה 07:55.

 

בגנים לגילאי חובה יתקיימו הלימודים כסדרם למן היום הראשון.

 

בגנים שמבקרים בהם ילדים בני 3-4 יתקיימו הלימודים ביום הראשון עד השעה 10:00, ביום השני עד השעה 11:00 ומהיום השלישי ואילך יתנהלו הלימודים כסדרם.

 

ילדים שזו להם שנת לימודיהם השנייה בגן הילדים, ישהו בגן מן היום הראשון עד תום יום הלימודים.

 

בגני יוח"א, ביום הראשון והשני לשנת הלימודים יסתיימו הלימודים בשעה 14:00. מהיום השלישי ואילך יתנהלו הלימודים כסדרם, עד השעה 16:00.

 

בגנים של החינוך המיוחד לגילאי 4-3 הנקלטים לראשונה יתקיימו הלימודים ביום הראשון עד השעה 11:00, וביום השני עד השעה 13:00. מהיום השלישי ואילך יתנהלו הלימודים כסדרם, על פי שעות הפעילות של המסגרת, בהתאם לאפיון החריגות של כיתות הגן.

 

בבתי הספר -

 

היום הראשון ללימודים יתחיל בכל הכיתות (א' – י"ב) בשעה 08:00.

 

בחינוך הרגיל יתקיימו הלימודים עד השעה 12:00 לפחות בביה"ס היסודי, ועד השעה 11:50 בביה"ס העל יסודי.

 

בבתי-ספר של החינוך המיוחד יתקיימו הלימודים ביום הראשון עד השעה 12:00 לפחות ומן היום השני ואילך יתקיימו הלימודים על פי שעות הפעילות של המסגרת בהתאם לאפיון החריגות של כיתות בית הספר.

 

 


 

שעת אפס

 

אין לקיים לימודים בשעת אפס. הלימודים יחלו בשעה 8:00 ואין לקיים לימודים לפני שעה זו.

 

בבתי ספר על יסודיים המקיימים תפילה מדי יום כשגרה אפשר להתחיל את יום הלימודים לפני השעה 8:00 לצורך תפילה, אך לא לפני השעה 7:00.

 


 

תקנון בית ספרי

 

על כל מוסד חינוכי לקבוע תקנון בית ספרי שיכלול שני תחומים: התנהלות בשגרה ותגובות לאירועי אלימות. בתקנון ייכללו נושאי החובה המופיעים בטבלאות שבחוזר עה/8ב'. ביה"ס רשאי לכלול בתקנון נושאים נוספים שאינם כלולים בחוזר המנכ"ל, זאת בהלימה לרוח החוזר ובלי לפגוע בזכויות התלמידים.

 

התקנון הבית-ספרי ייבנה על פי הצרכים, גיל התלמידים והתפיסה החינוכית של בית הספר והקהילה ויהלום את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ואת חוק זכויות התלמיד, תוך שמירה על כבוד התלמיד ועל כבודם של עובדי ההוראה ואנשי צוות המוסד החינוכי.

 

חשוב כי המורים, ההורים והתלמידים יהיו שותפים לכתיבת התקנון לאחר קיומו של שיח משמעותי בנושא. האישור הסופי של התקנון יהיה באחריות מנהל בית הספר, והוא יובא לידיעת המפקח הכולל של בית הספר.

 

יש לפרסם את התקנון במקום מרכזי בבית הספר או באתר האינטרנט של בית הספר, באופן שיהיה גלוי לכל קהילת המוסד החינוכי.

 

יש לבחון מדי שנה את התאמת התקנון לצורכי בית הספר ולמציאות המשתנה ולעדכנו בהתאם.

 

 


 

תלבושת אחידה

 

חובה על בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים להנהיג תלבושת אחידה.

 

ההחלטה בדבר סוג התלבושת האחידה, צבעה, הסמל והכיתוב שיופיעו עליה תתקבל באמצעות תהליך חינוכי משתף שיהיו שותפים לו הצוות החינוכי של בית הספר, התלמידים וההורים.

 

בחטיבה העליונה מומלץ להנהיג תלבושת אחידה. החלטה בדבר הנהגתה של התלבושת בחטיבה העליונה תתקבל באמצעות תהליך חינוכי דמוקרטי, שיהיו שותפים לו צוות בית הספר, התלמידים וההורים.

 

כמו כן רשאית הנהלת בית-הספר להחליט על הגבלות בלבוש ובהופעה הכללית, ובכלל זה תספורת, איפור, תכשיטים, סוג הנעליים וכד'.

 

 


 

שימוש בטכנולוגיה אישית במהלך פעילות בית ספרית

 

על בתי הספר לקבוע מדיניות בנושא ההתנהלות ברשת, לעסוק בנושא בתקנון ולעודד אחריות אישית בשימוש בטכנולוגיה כדי למנוע פגיעות. הנהלת בית הספר רשאית לאסור הבאת מכשירים ניידים לבית הספר או להגביל את השימוש בהם בהתאם להחלטות הצוות. בכל מקרה תהיה המדיניות הבית-ספרית  בהלימה להנחיות המשרד.

 

מומלץ להימנע מהבאת מכשירים סלולריים לבית הספר (בשל החשש מקרינה סלולרית, וכדי שהמכשירים לא ישמשו יעד לגנבות ובאופן עקיף לאלימות בבית הספר). בכל מקרה של הבאת המכשיר יש ליידע את התלמידים ואת הוריהם כי בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם לו, לאבדנו או לגנבתו.

 

השימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור ובזמן בחינות אסור, אלא אם ניתנה הנחיה לפעילות חינוכית-לימודית מוגדרת על ידי הצוות החינוכי. ככלל, יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי ואין להציבו על השולחן בכיתה, אלא אם ניתנה הנחיה לפעילות חינוכית-לימודית מוגדרת על ידי הצוות החינוכי. השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות.

 

צילום או הקלטה בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסורים בהחלט. צילום במהלך פעילות חינוכית (בתוך הכיתה או מחוצה לה) ייעשה בהתאם להנחיות הצוות החינוכי, ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו.

 

 


 

חיפוש כלי נשק בתיקי תלמידים

 

מנהל המוסד החינוכי או סגנו רשאים להתיר עריכת חיפוש בכליו של תלמיד על ידי שוטר או שומר שהוסמך לכך בחוק, אם מתעורר חשד מבוסס שתלמיד פלוני מחזיק בכלי נשק ולא נמצאה דרך אחרת לאתר את כלי הנשק.

 

החיפוש ייערך באופן מוצנע ובנוכחות שני אנשי צוות שאינם מלמדים את התלמיד תוך שמירה על כבודו של התלמיד.

 


 

איסור עישון

 

חל איסור על עישון בכל שטח המוסד החינוכי, ובכלל זה בחדר המורים ובחצר. מנהל בית הספר אינו רשאי להתיר קיומם של פינות או חדרי עישון לתלמידים בין כותלי המוסד. מנהל המוסד רשאי להקצות חדר עישון למורים ולעובדים בלבד.

 

 


 

אופניים חשמליים

 

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה בשנת 2014 תקנות המסדירות את השימוש באופניים חשמליים. תקנות אלו נכנסו לתוקפן בחודש ספטמבר 2014.

 

עפ"י התקנות, ניתן לנהוג על אופניים חשמליים מגיל 14 על שבילי אופניים בלבד, והחל מגיל 16 ניתן לנסוע בהם על הכביש.

 

על בתי הספר להקפיד על הנהלים שלהלן:

 • על התלמידים חלה חובת חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים חשמליים.
 • עם כניסת התלמיד לשטח בית הספר, האופניים יונחו ויינעלו במתקן מסודר לאופניים.
 • חל איסור לנוע עם אופניים חשמליים בשטח בית הספר.
 • הסוללה תשאר צמודה לאופניים בלבד. חל איסור לנוע בשטח בית הספר עם סוללה של אופניים.

מנהלי בתי הספר מתבקשים להדגיש שחל איסור על רכיבה על אופניים חשמליים מתחת לגיל 14.

 


 

משקל ילקוט

 

משקל הילקוט, לרבות תכולתו, חייב להיות מותאם למבנה גופו ולחוסנו של התלמיד, ולא יעלה על 15% ממשקל התלמיד.

 


 

פרסומת מסחרית במוסדות החינוך

 

השימוש בפרסומת מסחרית במוסדות חינוך ללא קבלת היתר של הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית במשרדנו, הוא עבירה על החוק.

 

פרסומת מסחרית היא כל הודעה ברבים, כגון מודעות, חוברות, פלקטים, חומרי פרסום של אביזרים, וכן מכירה, שירות או שיווק של מוצר או של אירוע שאינו בטיפול ישיר של משרדי הממשלה.

 

הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית אוסרת את הדברים הבאים:

 • מגע ישיר של המפרסמים עם תלמידים.
 • חלוקת חומר פרסומי ושיווקי.
 • חלוקת מתנות ושוברים להגרלות.
 • קבלת פרטים מזהים מתלמידים.
 • החתמת תלמידים על מסמכים.
 • פרסום של שמות מותגים ומוצרים של אביזרי לבוש וציוד.

 

הזנה במוסד החינוכי

 

כאשר ישנה הזנה מאורגנת במוסד החינוכי, במסגרת חוק ארוחה יומית, החלטות ממשלה/משרד החינוך או התארגנות רשותית/בית ספרית אחרת, ההתקשרות החוזית עם הספק תהיה בהתאם לכללי ההתקשרות הנדרשים על פי דין.

 

הספק חייב לעמוד בהנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך בנושאי התזונה והמזון לרבות הרכב התפריט.

 

גם מכירת מזון בשטח ביה"ס (מזנון, קיוסק, קפטריה או מכונות אוטומטיות לממכר מזון ומשקאות) כפופה להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך.

 


 

הזנה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בהזנה

 

בהתאם להזמנת המוסד החינוכי, על הספק להכין מנות אישיות מותאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בהזנה (כגון ילדים חולי צליאק וסוכרת, ילדים בעלי רגישות למוצרי מזון שונים וכן צמחונים) על פי המידע שיימסר למוסד החינוכי על ידי ההורים ובאחריותם.

 

על הספק להכין מנות אלה בתנאי שמשרד הבריאות קבע תקן לייצור מנות מזון מותאמות לסוג הרגישות של אותם תלמידים. אם לספק המספק מזון לבעלי רגישויות אין דרך לבחון אם המזון מתאים לבעלי רגישות זו או אחרת, ולא קיימת ערכה מתאימה לעריכת הבדיקה, לא יהיה ניתן לספק מזון לתלמידים בעלי אותה רגישות.

 

אם קיימים במוסד החינוכי תלמידים שלא נמצאה עבורם מנת מזון מותאמת לצרכיהם המיוחדים, כאמור, על הספק, בתיאום עם המוסד החינוכי וההורים לנסות ולהתאים לתלמיד מנה המורכבת מרכיבים "בטוחים", שאינם מכילים את הגורם לרגישות (כגון ירקות ופרות). יודגש כי הרכב המנה החלופית חייב לקבל את אישור ההורים מראש ובכתב, תוך הבהרה שהאחריות בעניין זה חלה עליהם.

 


 

מכונות לממכר משקאות ומזון במוסדות החינוך

 

בתי הספר, בתיאום, בהסכמה ובשיתוף עם ועד ההורים המוסדי ועם התלמידים, יכולים ליזום מהלך להצבת מכונות לממכר משקה או מזון בתחום המוסד החינוכי. המטרה היא לספק לתלמידים מזון איכותי, העונה על צורכיהם התזונתיים והבריאותיים, ולאפשר להם לרכוש במחיר סביר ומפוקח מזון נאות מבחינת הכמות, הגיוון והאיזון, כחלק מהשירות שניתן במוסד החינוכי. תוך כדי השגת מטרה מעשית זו יש לחנך לתזונה נכונה על כל מגוון היבטיה.

 

מכונות לממכר מזון ומשקאות תהיינה ללא כל פרסומת מסחרית או מיתוג.

 

 


 

הפסקה מתוקה

 

בבתי ספר רבים רווחת התופעה הפסולה של מכירת ממתקים לתלמידים וקיום "הפסקה מתוקה". על המוסד החינוכי להימנע לחלוטין מקיום "הפסקות מתוקות" או מכל פעילות שבה נמכרים לתלמידים מוצרי מזון עתירי סוכר ועתירי שומן, דבר המנוגד למטרה החינוכית שמערכת החינוך הציבה לעצמה כדי למנוע השמנה בקרב ילדים.

 


 

הצהרת בריאות

 

חובה על כל הורה למלא בתחילת שנת הלימודים טופס הצהרת בריאות. המידע המופיע בטופס משמש  את הצוותים להיערכות מותאמת לשגרת יום הלימודים ולפעילות החוץ-בית-ספרית.

 

במקרים בהם יש צורך בהתייחסות מיוחדת בשל לקויות בריאות שהתלמיד לוקה בהן, על ההורים לצרף מסמך רפואי מנחה מהגורם הרפואי המטפל בתלמיד.

 

המידע שההורים מוסרים יהיה גלוי רק למחנך הכיתה, לצוות הבריאות, למנהל ולמי שמנהל המוסד החינוכי החליט על פי שיקול דעתו להעבירו אליו. 

 


 

שירותי עזרה ראשונה בביה"ס

 

שירותי עזרה ראשונה לתלמידים ניתנים ללא תשלום באמצעות חברת נטלי.

 

מוקד נטלי פועל בין השעות 16:00-7:30 בכל ימי הלימודים הרשמיים המתקיימים במגזרים השונים.

 

במקרה של פציעה או פגיעה, בעקבות פנייה של בית הספר למוקד הטלפוני של חברת נטלי שמספרו 1-700-55-00-96, ישלח המוקד מטפל לבית הספר לצורך מתן הטיפול הדרוש לתלמיד, או לחלופין יזניק אמבולנס לבית הספר.  האמור איננו חל במקרה של מחלה.

 

במקרים של סכנת חיים כתוצאה מפציעה, מחלה או בעיית בריאות חריפה- על ביה"ס לפנות ישירות למד"א.

 


 

מימון פינוי חרום של תלמיד

 

במקרה של תלמיד הנזקק לטיפול רפואי דחוף בשל בעיית בריאות שאינה פציעה, יישאו ההורים בתשלום בגין הפינוי. פינוי תלמיד הנובע מפציעה ימומן על ידי המשרד באמצעות האחראים על ההסעות במחוז או על ידי חברת נטלי, כהמשך לטיפול של המטפל שהגיע לבית הספר ונתן טיפול לתלמיד.

 

 


 

ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"ו

 

רשימת ספרי הלימוד שאושרו לשימוש בתי הספר בשנת הלימודים התשע"ו ובה מחירי הספרים, מופיעה באתר האינטרנט של האגף לספרי הלימוד.

 

ביה"ס יבחר את ספרי הלימוד אך ורק מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים.

 

עפ"י ההנחיות, לא יוחלף ספר לימוד ברשימת ספרי הלימוד של בית הספר אלא לאחר 5 שנים מתאריך קביעתו כספר לימוד בתחום הדעת, ע"י ביה"ס. אם הספר יצא מרשימת הספרים המאושרים, או אם קיימות נסיבות חריגות ומיוחדות המצדיקות את הוצאת הספר מתכנית הלימודים, יוחלף ספר הלימוד, זאת בהסכמת המפקח הכולל ולאחר קבלת אישור רשמי ממנהל האגף  לאישור ספרי לימוד במטה המשרד.

 

תלונות על הפקעת מחירים ועל מחסור בספרים יש להפנות אל האגף לאישור ספרי לימוד, משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911,
 טל' 02-5603534, פקס: 02-5603488.

 


 

 

כתיבה בספר לימוד

 

ככלל, חל איסור לכתוב בספרי הלימוד. הנחייה זו נועדה לאפשר העברה של ספרי לימוד מתלמיד לתלמיד, אם במסגרת תכנית ההשאלה ואם באופן פרטי. לכתיבה במחברות יש ערך לימודי: הכתיבה כשלעצמה היא מיומנות חיונית שיש לטפחה, והמחברת מזמנת כתיבה נרחבת יותר מאשר בספר או בחוברת ותרומתה רבה יותר לפיתוח החשיבה, יכולת ההבעה, הסדר והארגון ועוד. טעם נוסף לאיסור הכתיבה בספר לימוד הינו חסכון בכסף ובמשאבים סביבתיים.

 


 

המקרים בהם מותרת הכתיבה בספר לימוד

 

במקרים מסוימים יש יתרון חינוכי ודידקטי דווקא בכתיבה בספר הלימוד או בחוברת נלווית, ובמיוחד בשלבים הראשונים של רכישת מיומנויות, כגון שפה או מתמטיקה. בנוסף, הכתיבה בספרי הלימוד מאפשרת התאמה של ההנחיות לצרכים של אוכלוסיות תלמידים מיוחדות, כמפורט בחוזר המנכ"ל.

 

 


 

השאלת ספרי לימוד

 

החל משנת הלימודים התשע"ה תכנית ההשאלה מחייבת את כלל בתי הספר והיא אינה מוגדרת עוד כתכנית רשות. תהליך ההצטרפות של בתי הספר לתכנית החל בהדרגה ויושלם לא יאוחר משנת הלימודים  התשע"ז. סדר ההצטרפות נקבע על ידי משרד החינוך.

 

בשנת הלימודים התשע"ו הצטרפו לתכנית כל בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים. הצטרפות החטיבות עליונות תושלם כאמור עד תשע"ז.

 

על המנהל חלה חובה להפעיל את התכנית בבית הספר, אולם הורה שמתנגד יוכל לבחור שלא להשתתף בה. אם יותר מ-40% מההורים מתנגדים להשתתף בתכנית, המנהל רשאי לפנות לפיקוח ולבקש דחייה בשנה נוספת. בידי מנהל המחוז הסמכות לאשר את הדחייה.

 

גובה דמי ההשאלה לשנת הלימודים התשע"ו הוא: בכיתות א'-ט' - עד 280 ₪ ובכיתות י'-י"ב - עד 320 ₪.

 

כדי ליצור תשתית לתכנית להשאלת ספרים על התלמידים להשאיר בבית הספר בשנת ההצטרפות הראשונה את הספרים המשומשים שהם רכשו מכספם בשנת הלימודים הקודמת.

 

לקראת שנת הלימודים החדשה יקבלו התלמידים בהשאלה ערכת ספרים אותה יחזירו לבתי הספר עם סיום שנת הלימודים.

 

תלמיד שלא יחזיר ספר יתבקש לרכוש ספר אחר במקומו, או, לחלופין, לשלם לקופת בית הספר את מחיר עלות הספר.

 


 

לוח החופשות והחגים בבתי הספר היהודיים לשנת הלימודים התשע"ו

 

את לוח החופשות ניתן למצוא בחוזר המנכ"ל תשע"ה/8 

 

 


 

לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים לשנת הלימודים התשע"ו

 

את לוח החופשות ניתן למצוא בחוזר המנכ"ל תשע"ה/8

 

 


 

לוח החופשות והחגים בבתי הספר הדרוזיים לשנת הלימודים התשע"ו

 

את לוח החופשות ניתן למצוא בחוזר המנכ"ל תשע"ה/8

 

 


 

לוח החופשות בבתי הספר החרדיים לבנות לשנת הלימודים התשע"ו

 

את לוח החופשות ניתן למצוא בחוזר המנכ"ל תשע"ה/11

 

 


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/08/2015    

עדכוני rss