education - חינוך פניות ותלונות הציבור
 
 
 
 
 
 
 
 
מינהל חינוכי
חינוך ביתי
 
מי רשאי להגיש בקשה לחינוך ביתי?
בידי מי הסמכות לאשר או לא לאשר חינוך ביתי?
מהם נוהלי הגשת הבקשה לקבלת פטור מחינוך חובה וקבלת רשות למתן חינוך ביתי?
האם, עד לאישור החינוך הביתי, חייב התלמיד לבקר בבית ספר?
מי הם חברי הוועדה במחוז, שדנה בבקשה לחינוך ביתי?
האם ביקור בבית התלמיד, הוא חלק מהליך הבדיקה של הועדה, שדנה בבקשה לחינוך ביתי?
האם לאחר שאושרה הבקשה, ניתן על פי בקשת ההורים, להחזיר את הילד לבית הספר?
לכמה זמן תקף האישור לחינוך ביתי?
במה מותנית הארכת תוקף האישור לחינוך ביתי?
האם ילד שיאושר לו חינוך ביתי מבוטח?
האם ילד שאושר לו חינוך ביתי יכול, למרות זאת, עדין להשתתף בפעילויות שונות של בית הספר, בו הוא היה אמור ללמוד?

 אילו מסמכים יש לצרף לבקשה לחינוך ביתי?

 באילו תנאים ניתן לבטל את האישור לחינוך ביתי?
 האם ניתן לקיים במסגרת חינוך ביתי לימוד משותף לכמה משפחות?
 האם ניתן לערער על ההחלטה לשלול בקשה לחינוך ביתי?

________________________________________________________ 

מי רשאי להגיש בקשה לחינוך ביתי? 

הורים לילדים בגיל חינוך חובה המבקשים להקנות לילדם חינוך ביתי.

 

חוזר מנכ"ל ס"ט 8(א)

________________________________________________________ 

בידי מי הסמכות לאשר או לא לאשר חינוך ביתי? 

הסמכות לאשר או לא לאשר חינוך ביתי נתונה בידי שר החינוך על פי סעיף 5(ב) (1), (2) ו- (3) של חוק לימוד חובה, התש"ט- 1949. השר אצל את סמכותו זו למנהל הכללי.

 

חוזר מנכ"ל ס"ט 8(א)

________________________________________________________ 

מהם נוהלי הגשת הבקשה לקבלת פטור מחינוך חובה וקבלת רשות למתן חינוך ביתי? 

הורים לילד בגיל חובה המבקשים להקנות לילדם חינוך ביתי יפנו בבקשה לקבלת פטור מלימוד חובה ואישור למתן חינוך ביתי אל מנהל המחוז.
העתק מהבקשה יועבר למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית שבה התלמיד מתגורר. אין באמור כדי לפטור הורים לתלמיד מרישום הילד במוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה.

מנהל המחוז יחליט אם לאשר את הבקשה ויודיע על כך למבקש תוך שלושה חודשים מיום הגשתה.

 

חוזר מנכ"ל ס"ט 8(א)

________________________________________________________ 

האם, עד לאישור החינוך הביתי, חייב התלמיד לבקר בבית ספר? 

כן. כל עוד לא נתקבל אישור לחינוך ביתי, הילדים והוריהם חייבים בקיום הוראת חוק לימוד חובה וביקור סדיר, וחובה עליהם להבטיח שהילד מבקר במוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה.

 

חוזר מנכ"ל ס"ט 8(א)

________________________________________________________ 

מי הם חברי הוועדה במחוז, שדנה בבקשה לחינוך ביתי? 

במחוז שבו תוגש בקשה לאישור חינוך ביתי ימנה מנהל המחוז ועדה לחינוך ביתי (להלן – הוועדה) שתורכב מבעלי התפקידים האלה: מפקח כולל שמונה על ידי מנהל המחוז כרפרנט לחינוך ביתי – יו"ר הוועדה, מפקח כולל על בתי ספר או על גני ילדים, מנהל בית ספר, פסיכולוג חינוכי או יועץ חינוכי, המפקח על הביקור הסדיר, מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית או מי מטעמו, וכן חברים נוספים, על פי החלטת מנהל המחוז.
מניין החברים בישיבות הוועדה לא יפחת מ-3, ובהם יו"ר הוועדה, פסיכולוג חינוכי או יועץ חינוכי ומפקח כולל.

 

חוזר מנכ"ל ס"ט 8(א)

________________________________________________________ 

האם ביקור בבית התלמיד, הוא חלק מהליך הבדיקה של הועדה, שדנה בבקשה לחינוך ביתי? 

הביקור הוא אכן חלק מעבודתה של הועדה. אחד מחברי הועדה יבקר בבית הורי התלמיד או במקום שבו יוקנה לו החינוך הביתי. מטרת הביקור בבית המשפחה או במקום שבו יתקיימו  הלימודים היא לוודא כי אכן מתקיימים כל התנאים המאפשרים עמידה בתכנית המוצעת ע"י ההורים. בתום הביקור הביתי או במועד סמוך לו תיפגש הוועדה שוב בהרכב מלא לגיבוש המלצותיה.
מועד הביקור יתואם עם ההורים.

 

חוזר מנכ"ל ס"ט 8(א)

________________________________________________________ 

האם לאחר שאושרה הבקשה, ניתן על פי בקשת ההורים, להחזיר את הילד לבית הספר? 

ביקשו ההורים להחזיר את ילדם למוסד חינוך מוכר או בוטל הפטור מחוק לימוד חובה והאישור לחינוך ביתי, הוא ישולב בכיתה המתאימה. ההורים אחראים, בשיתוף המוסד החינוכי, להשלמת חסרים לימודיים ככל שהדבר ידרש.

 

חוזר מנכ"ל ס"ט 8(א)

________________________________________________________ 

לכמה זמן תקף האישור לחינוך ביתי? 

משך תוקף האישור לא יעלה על שנתיים.

 

חוזר מנכ"ל ס"ט 8(א)

________________________________________________________

 

במה מותנית הארכת תוקף האישור לחינוך ביתי? 

הורים המבקשים להאריך את תוקף האישור לחינוך ביתי יפנו כמפורט בנוהל זה חודשיים לפני פקיעת האישור הורים. הארכת תוקף האישור מותנית בקבלת דוחות המעקב בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, ובכלל זה בדיקת תוצרי הלמידה.

 

חוזר מנכ"ל ס"ט 8(א)

________________________________________________________

 

האם ילד שיאושר לו חינוך ביתי מבוטח? 

ביטוחים מכל סוג שהוא לגבי ילד שיאושר לו חינוך ביתי הם באחריות ההורים.

 

חוזר מנכ"ל ס"ט 8(א)

________________________________________________________

האם ילד שאושר לו חינוך ביתי יכול, למרות זאת, עדין להשתתף בפעילויות שונות של בית הספר, בו הוא היה אמור ללמוד? 

מומלץ שיתקיים קשר בין הילד לבין בית הספר שבו הוא אמור היה ללמוד לצורך קבלת שירותים כגון שימוש בספרייה או במרכז המשאבים של בית הספר. תינתן לילד אפשרות, אם רצונו בכך, להשתתף בפעילויות חברתיות של בית הספר. ההשתתפות מותנית בהסכמת מנהל בית הספר. הסכמה זו תתקבל בכל מקרה לגופו ולאחר שההורים יוודאו שהילד מבוטח בתכנית לביטוח מפני תאונות כמקובל במערכת החינוך.

 

חוזר מנכ"ל ס"ט 8(א)

________________________________________________________
 

אילו מסמכים יש לצרף לבקשה לחינוך ביתי?

 

על מגיש בקשה לצרף לבקשה כדלקמן:
טופס בקשה לפטור מחוק לימוד חובה ואישור לחינוך ביתי ובו הפרטים המזהים של ההורים והתלמיד, כמפורט בטופס הגשת הבקשה בנספח א, וכן תצלום תעודת הזהות של ההורים שבה הילד רשום. הבקשה תפרט מדוע גישתם החינוכית של ההורים מחייבת לטענתם את חינוך ילדם במסגרת חינוך ביתי. משרד החינוך מאפשר גישות חינוך שונות, ואולם על הגישה החינוכית המוצגת לספק את צורכי החינוך של הילדים ולהבטיח רכישת מיומנויות לימודיות, חינוכיות וחברתיות.

תכנית מפורטת שתעמוד בתנאים האלה:

  •  הילד ייחשף לתחומי ידע שונים בהיקף של 55% לפחות מתחומי הידע שבתכנית היסוד (הליבה) במערכת החינוך על פי מבנה האשכולות, ובלבד שילמד מיומנויות לשון בשפת האם (עברית/ערבית), מתמטיקה ומיומנויות חברתיות. נוסף לכך ההורים והילד רשאים לבחור כל תחום ידע שהילד מגלה בו עניין.
  •  התכנית תזמן הזדמנות מתאימה לילד להתייחס באופן נאות לקבוצת בני הגיל ולאחרים ולשתף עמם פעולה.
  •  התכנית תאפשר לילד לפתח ערכים ביחס לחיים בחברה.
  •  התכנית תאפשר את פיתוח כישורי הילד בפתרון בעיות, בניתוח, בסינתזה, בקומוניקציה, באיסוף מידע, בחקירה, ברפלקציה ובשימוש בטווח של טכנולוגיות, כולל טכנולוגיות מבוססות-מחשב.
  •  התכנית תפרט את דרכי ההערכה ו/או את פירוט התוצרים הצפויים שאפשר יהיה ללמוד מהם שהלמידה אכן התרחשה בתוך התקופה שהוגדרה בה.

 

חוזר מנכ"ל ס"ט 8(א)

________________________________________________________
 

באילו תנאים ניתן לבטל את האישור לחינוך ביתי?

 

אם מנהל המחוז נוכח כי לא נתקיים או חדל להתקיים תנאי מהתנאים שבמילוים הותנה האישור, הוא רשאי לבטל את האישור.

א.    טרם ביטול האישור יערוך מנהל המחוז או מי מטעמו שימוע בכתב או בעל-פה לבעל האישור.

ב.   ביטל מנהל המחוז אישור לפטור מלימוד חובה ואישור לחינוך ביתי, רשאי ההורה לפנות בבקשה לעיון חוזר על החלטת  מנהל המחוז למנהל הכללי, כאמור ב-3.11 לעיל.

 

חוזר מנכ"ל ס"ט 8(א)

________________________________________________________
 

האם ניתן לקיים במסגרת חינוך ביתי לימוד משותף לכמה משפחות?

 

לא. מדובר בחינוך של ילד בודד או של ילדי משפחה אחת ולא בהתכנסות לצורך לימודים של ילדי כמה משפחות יחד.

 

חוזר מנכ"ל ס"ט 8(א)

 

________________________________________________________
 

האם ניתן לערער על החלטה לשלול בקשה לחינוך ביתי?

 

במקרה של סירוב מנהל המחוז לתת אישור, המבקש רשאי, תוך 14 יום מהיום שהודע לו על הסירוב, לפנות בבקשה בכתב לעיון חוזר למנהל הכללי באמצעות הממונה על החינוך הביתי במשרד החינוך, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים.

 

(חוזר מנכ"ל ס"ט 8(א

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/09/2010    

עדכוני rss