education - חינוך פניות ותלונות הציבור
 
 
 
 
 
 
 
 
תשלומי הורים
 

האם חובה לשלם על שירותי בריאות השן גם אם לתלמיד יש ביטוח שיניים?

האם חובה לשלם עבור מזגנים בביה"ס?

מהם תשלומי החובה ומהם תשלומי הרשות, ומהו הסכום המקסימלי שמותר למוסד החינוכי לגבות מההורים?

מהי רכישת שירותים מרצון?

מהי תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים?

מהם אמצעי הסיוע שיש למוסד החינוכי, ולמי הם מיועדים?

האם משרד החינוך מעניק מלגות לתלמידים מעוטי יכולת?

מהם התבחינים לפיהם נקבע מי התלמידים הזכאים למלגה?

מיהו הגורם הקובע מי יהיו התלמידים שיקבלו מלגה?

האם תלמיד שלא השתתף בטיול זכאי לקבל את כספו בחזרה?

האם מותר לגבות מההורים תשלום עבור פיצול והקטנת כיתות?

האם ניתן למנוע מתלמיד קבלת ספרי לימוד או השתתפות בטיול, אם הוריו לא שילמו את מלוא התשלומים?

מהם האמצעים שמותר לנקוט במקרה שהורים לא שילמו את תשלומי ההורים?

האם ניתן להטיל עונש כספי על תלמיד?

האם מותר לגבות מההורים תשלום עבור מתנות לעובדי ההוראה?

האם בי"ס דתי רשאי לחייב הורים על תשלום נוסף בגין תל"ן תורני?

האם הורים למספר ילדים בבי"ס דתי זכאים להנחה בתשלום תל"ן תורני?

מה דינו של מוסד חינוכי שחורג מהנהלים בנוגע לתשלומי הורים?

מדוע נדרשים ההורים לשלם תשלומי הורים במסגרת חינוך החינם?

האם ניתן להתנות קבלתו של תלמיד למוסד החינוכי בתשלום כלשהו?

כיצד יש לנהוג עם תלמיד שהוריו לא שילמו תשלום רשות כלשהו?

האם מותר לגבות סכומים גבוהים יותר מאלה שאושרו, או בגין נושאים אחרים מאלה שאושרו אם ההורים מסכימים לכך, או אף מבקשים זאת?

מהם הנושאים שאין לגבות עבורם כספים מההורים?

מהו המועד בו אמור ביה"ס לגבות את תשלומי ההורים?

האם ההורים מחוייבים לשלם על "תכנית קר"ב"?

כיצד נקבע גובה התשלום עבור "תכנית קר"ב"?

האם ניתן לגבות תשלום נפרד על הוצאות נסיעה לפעילויות "סל תרבות"?

האם ניתן לגבות תשלום על פעילות ועדי הורים?

האם ניתן לדרוש מההורים להשתתף במימון שיעורי שחייה?

כיצד יש לנהוג אם לא נוצלו כל הכספים שיועדו לטיול מסוים?

כיצד נקבע אילו בתי ספר ישתתפו בפרויקט "השאלת ספרי לימוד"?

מהי מידת השקיפות הנדרשת בעת גביית תשלומי הורים?

________________________________________________________

האם חובה לשלם על שירותי בריאות השן גם אם לתלמיד יש ביטוח שיניים?

התשלום עבור שירותי בריאות השן הוא תשלום חובה באותן רשויות מקומיות שהשירות ניתן בהן לתושביהן בפועל. ניתן השירות, יהיה התשלום חובה גם אם בחרו ההורים שלא לקבלו. אם השירות אינו ניתן, או אם אין אישורים כנדרש, אין לשלם תשלום זה.

חוזר מנכ"ל ס"ג 3(א)

________________________________________________________

האם חובה לשלם עבור מזגנים בביה"ס?

התשלום עבור מזגנים הינו בגדר תרומה.
אין לפגוע בתלמיד אשר הוריו בחרו שלא לתרום.


חוזר מנכ"ל ס"ג 3(א)

________________________________________________________

מהם תשלומי החובה ומהם תשלומי הרשות, ומהו הסכום המקסימלי שמותר למוסד החינוכי לגבות מההורים?

בכל שנה מפרסם משרדנו רשימה מעודכנת של שירותי החובה והרשות, ואת המחירים המירביים המותרים לגבייה עבור כל אחד משירותים אלה.

תשלומי החובה היחידים שעל ההורים לשלם הם עבור ביטוח תאונות אישיות ועבור בריאות השן – במיגבלות שצוינו לעיל. כל יתר התשלומים לביה"ס הינם תשלומי רשות.
נוסף לשירותי החובה והרשות רשאי ביה"ס להציע גם תוכנית לימודים נוספת, וכן רכישה מרוכזת של ציוד ו/או שירותים נוספים להעשרת הפעילות החינוכית, החברתית והתרבותית, כגון: חוגים, תלבושת אחידה, תמונה כיתתית, עיתון ביה"ס, קרן קרב ועוד. שירותים אלה והתשלום עבורם הם בגדר רכישת שירותים מרצון.

 

חוזר מנכ"ל ס"ג 3(א)

________________________________________________________

מהי רכישת שירותים מרצון?

נוסף לתשלום החובה ולתשלומי הרשות, יש עוד שירותים המוצעים ע"י בית הספר, בדרך כלל כדי לחסוך בהוצאות ע"י רכישה מרוכזת, או שהם ניתנים לנוחיות ההורים. השירות או המצרך והתשלום עבורם הם במסגרת "קונה מרצון ומוכר מרצון".
גבייה לשירותים אלה חייבת לקבל את אישור כל הורי התלמידים המקבלים את השירות ואת אישורו של מפקח בית הספר.
בשום מקרה אין לחייב תלמידים להזדקק לשירותים אלה ולחייב את ההורים ברכישתם.
אפשר לקיים שירותים אלה במסגרת יום הלימודים או אחריו. אם יופעל השירות במהלך יום הלימודים, ישותפו בו כל התלמידים, ובכלל זה מי שלא שילמו עבורו.
דוגמאות לרכישת שירותים מרצון: חוגים, ריתמוסיקה, שימוש באינטרנט, פרוייקטים לימודיים, הזנה, עיתון בית ספר, קרן "קרב".


חוזר מנכ"ל ס"ג3(א)

________________________________________________________

מהי תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים?

חוק חינוך ממלכתי והתקנות שהותקנו על-פיו, קבעו כי הורים רשאים לפנות בבקשה לתוספת שעות לימוד מעבר לתכנית הלימודים הבסיסית אולם במקרה זה עליהם לממן את עלותה. גם רשות החינוך המקומית יכולה לפי רצונה לממן שעות אלו, חלקן או את כולן. תכנית הלימודים הנוספת היא תכנית רשות ואי אפשר לחייב בתשלום הורים שאינם מעוניינים שילדיהם ישתתפו בה. לפיכך מקיימים אותה לרוב בשעות שלאחר הלימודים כהמשך רצוף ליום הלימודים התקני, אלא אם כל ההורים הסכימו לשלם עבורה. 
נקבע מחיר מירבי לשעת לימוד נוספת. מותר להוסיף מקסימום 3 שעות לימוד.

 חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953
חוזר מנכ"ל ס"ג 3(א)

________________________________________________________

מהם אמצעי הסיוע שיש למוסד החינוכי, ולמי הם מיועדים?

משרד החינוך מקצה תקציב למלגות שמטרתן לסייע לתלמידים שיד הוריהם אינה משגת לממן רכישת ספרים, אבזרי לימוד ופעולות העשרה לימודיות, חינוכיות וחברתיות. המלגות מיועדות לתלמידים בבתי הספר שבפיקוח ממלכתי וממלכתי-דתי וכן לרשתות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני המלמדים את תכנית הליבה.

ההקצאה לבתי הספר נעשית על פי קריטריונים סוציו-אקונומיים.

על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב המלגות. הפרסום ייעשה במצורף למכתב הבקשה לתשלומי הורים וכן על לוחות המודעות במשרדי בית הספר.

בנוסף, ניתן לחלק את תשלום אגרת השירותים הנוספים ואת כל הגביות מההורים למספר תשלומים, למשפחות ברוכות ילדים, להורים המתקשים לשלם בתשלום אחד ולהורים שיש להם יותר מילד אחד במוסדות חינוך. יש לאפשר להורים לשלם בצ'קים דחויים או בהוראות קבע. 

 

חוזר מנכ"ל תשס"ג/3(א)
חוזר מנכ"ל  תשע"ג/1(א)________________________________________________________


האם משרד החינוך מעניק מלגות לתלמידים מעוטי יכולת?

משרד החינוך מקצה תקציב למלגות שמטרתן לסייע לתלמידים שיד הוריהם אינה משגת לממן רכישת ספרים, אבזרי לימוד ופעולות העשרה לימודיות, חינוכיות וחברתיות. המלגות מיועדות לתלמידים בבתי הספר שבפיקוח ממלכתי וממלכתי-דתי וכן לרשתות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני המלמדים את תכנית הליבה.

 

ההקצאה לבתי הספר נעשית על פי קריטריונים סוציו-אקונומיים. גודל התקציב לכל מוסד נקבע על פי שכבת הגיל והעשירון שבו בית הספר נמצא על מדד הטיפוח, והוא יחסי למספר התלמידים. כדי לרכז את המאמץ התקציבי בעשירונים הנמוכים בתי הספר הנמצאים בעשירונים 1 ו-2 אינם מקבלים הקצאה למלגות כלל.

גובה המלגה לתלמיד ינוע בין 180 ל-360 ש"ח בחינוך היסודי ובין 250 ל-500 ש"ח בחינוך העל-יסודי

במקרים חריגים, שבהם לא יימצא פתרון במסגרת ההקצאה של בית הספר, יוכל מנהל בית הספר להעביר המלצה מנומקת לוועדת חריגים במשרד לקבלת תקציב נוסף.

 

חוזר מנכ"ל  תשע"ג/1(א)

________________________________________________________

מיהו הגורם הקובע מיהם התלמידים שיקבלו מלגה?

עם קבלת ההודעה על אישור תקציב המלגות למוסד יכנס בית הספר ועדת מלגות פנימית שתמנה שלושה אנשים לפחות, אחד מהם מנהל בית הספר או נציג מטעמו. ועדה זו תקבע על-פי קריטריונים מוסכמים מי מהתלמידים זכאי למלגה ומהו גובה המלגה הניתן לכל תלמיד, בהתאם למכתב ההקצאה.

נציג ועד ההורים לא ישתתף בדיונים פרטניים של הוועדה ולא ייחשף לידע אישי אודות מצב התלמיד והוריו.

 

 

חוזר מנכ"ל תשע"ג/1(א)

________________________________________________________

מהם התבחינים לפיהם נקבע מי התלמידים הזכאים למלגה?

מאחר שאין אפשרות לסייע באמצעות המלגות שהמשרד מעמיד לכלל התלמידים המתקשים בתשלום, מטרת ועדת המלגות לאתר את הנצרכים ביותר ולסייע להם, ולו באופן חלקי. שיקול הדעת בדבר התלמידים הזכאים וגובה המלגה נמסר לוועדת המלגות של בית הספר בהנחה שהצוות החינוכי במקום מכיר היטב את הצרכים ויבצע את חלוקת התקציב באופן מושכל והוגן.

 

על הוועדה לקבוע קריטריונים ומשקלות לקביעת הזכאות למלגה ומועדים להגשת הבקשות וכן לדיון בהשגות על החלטותיה. הפרוטוקולים של דיוני ועדת המלגות חסויים, והם יישמרו בבית ספר. פניות ישירות של הורים למשרד החינוך בבקשות למלגה תועברנה לטיפול של מנהל בית הספר, והוא יפנה אותן לוועדה.

 

הזכאות נמדדת לפי פרמטרים מסוימים המעניקים ניקוד מצטבר שעל פיו קובעים את הקצאת המלגות.
-הכנסה חודשית לנפש: ניתן ניקוד עבור כל מדרגת הכנסה. הכנסה לנפש ,כלומר, סך כל ההכנסות ברוטו של שני ההורים מעבודה או מעסק לחלק במספר הנפשות בבית, ובכלל זה ילדים עד גיל 18.

-אישור מלשכת הרווחה שהמשפחה נמצאת בטיפול מזכה בנקודות נוספות.

-ניקוד פרטני לפי שיקול דעת מנומק של ועדת המלגות מזכה גם כן בעוד נקודות.

 

יש לדרג את כל התלמידים שהגישו בקשות לפי סדר יורד של מספר הנקודות. את הקצאת המלגות שקיבל בית הספר יש לחלק בין התלמידים הזכאים לפי טווח גובה המלגה, כמפורט במכתב ההקצאה.

 

 

חוזר מנכ''ל תשע"ג/1(א)

________________________________________________________

האם תלמיד שלא השתתף בטיול זכאי לקבל את כספו בחזרה?

תלמיד שלא השתתף בטיול מסיבות מוצדקות (מפאת מחלה, אבל, המצב הביטחוני וכיו"ב), ושילם מראש עבור ההשתתפות, יוחזר לו חלק התשלומים האישיים המשולמים לפי תלמיד בודד, כמו דמי כניסה לאתרים, לינה באכסניות, אוכל, כלכלה, אטרקציות וכו'. אם לא נגרמו למוסד החינוכי הפסדים או הוצאות עקב ביטול ההשתתפות, רשאי מנהל ביה"ס, על פי שיקול דעתו, להחזיר לתלמיד את כל הסכום ששולם עבור הטיול.


חוזר מנכ"ל ס"ד 2(א)

חוזר מנכ"ל ס"ה 9(ג)

________________________________________________________

האם מותר לגבות מההורים תשלום עבור פיצול והקטנת כיתות? 

לא. פיצול והקטנת כיתות מצריכים העסקת כוח אדם נוסף, נושא שבגינו חל איסור לגביית תשלום מההורים.

 

חוזר מנכ"ל ס"ג 3(א)

________________________________________________________ 

האם ניתן למנוע מתלמיד קבלת ספרי לימוד או השתתפות בטיול, אם הוריו לא שילמו את מלוא התשלומים? 

בשום אופן אין למנוע מתלמיד קבלת שירות, שהוריו שילמו עבורו, אם לא שילמו עבור שירותים אחרים, ואין לחייב את ההורים בתשלום תשלומים מרצון, שאין הם מעוניינים לשלמם.

 

חוזר מנכ"ל ס"ג 3(א)

 

________________________________________________________ 

מהם האמצעים שמותר לנקוט במקרה שהורים לא שילמו את תשלומי ההורים? 

במקרה של הורים שלא שילמו את המגיע מהם במסגרת תשלומי החובה, יש לפנות לרשות המקומית או לבעלות לקבלת סיוע לגביית התשלומים כחוק.

במקרה של הורים שלא שילמו עבור פעילות רשות כלשהי (שלא עקב בעיה כלכלית), לא ישותף התלמיד באותה פעילות.

במקרה של הורים שלא שילמו את המגיע מהם במסגרת תשלומי הרשות או תכנית לימודים נוספת, וההורים הביעו קודם לכן את הסכמתם בכתב או רכשו את השירותים ואת המצרכים הנוספים שהוצעו, יש לפנות לקבלת סיוע משפטי לרשות המקומית או לבעלות להסדרת התשלומים בדרכי גבייה המפורטים בחוק.

 


חוזר מנכ"ל ס"ג 3(א)

________________________________________________________

האם ניתן להטיל עונש כספי על תלמיד? 

במקרה של גרימת נזק לרכוש בית הספר על ידי תלמיד, ניתן לחייבו בתשלום עבור תיקון הנזק.
יתירה מזאת: במקרה של אי הסכמה לתשלום שלא מסיבות כלכליות ניתן לבצע התייעצות בית-ספרית, הזמנת ההורים ודיון סביב ההתנגדות עם אפשרות לתביעה משפטית במקרה של סירוב.

 

חוזר מנכ"ל ע' 1(א)
חוזר מנכ"ל ס"ג3(א)

________________________________________________________ 

האם מותר לגבות מההורים תשלום עבור מתנות לעובדי ההוראה? 

אין לבקש או לגבות מהורים כל סכום כסף שהוא עבור מתנות למורים או למנהלים בסוף שנת לימודים, אלא לשי סמלי כגון פרחים, תרומת עצים של הקק"ל או תשורה מעבודות תלמידים, והדבר ייעשה אך ורק ביוזמת ההורים.

 

חוזר מנכ"ל ס"ג 3(א)

________________________________________________________

האם בי"ס דתי רשאי לחייב הורים בתשלום נוסף על תל"ן תורני?


הורה המבקש לרשום את ילדו למוסד המקיים תכנית לימודים ממלכתית-דתית באזור רישום שילדו משתייך אליו, יוכל לבחור בין כיתה המשלבת תכנית לימודים נוספת תורנית שבגינה נגבה תשלום נוסף ובין כיתה שאינה משלבת תכנית לימודים נוספת תורנית.
הורה המבקש לרשום את ילדו למוסד חינוך המשלב תכנית לימודים נוספת תורנית יחתום על הסכמתו לתכנית הלימודים ולתשלומים הנדרשים לקיומה על פי חוזר זה. מאחר שתכנית הלימודים הנוספת התורנית אינה מתוקצבת מתקציבי משרד החינוך, יהיה ברישום התלמיד משום הסכמה של ההורה לשאת בעלויות הנובעות מהפעלתה של תכנית זו.

עלות תכנית לימודים נוספת תורנית לא תעלה על העלות של 0.8 ש"ש (שעה שנתית), אשר תוגדר בכל שנה על פי העלות של שעת תקן בחינוך היסודי או שעת שכל"ם בחינוך העל-יסודי.
 

חוזר מנכ"ל ע' 3(א)

________________________________________________________

האם הורים למספר ילדים בבי"ס דתי זכאים להנחה בתשלום על תל"ן תורני?

המוסד החינוכי יקבע מנגנון למתן הנחות למשפחה שילדה לומד במוסד ושמספר ילדיה הלומדים במוסדות חינוך תורניים עולה על שניים, כדלקמן:

 1. שני אחים: הנחה של 5%
 2. שלושה אחים: הנחה של 10% 
 3. ארבעה אחים: הנחה של 15%
 4. חמישה אחים: הנחה של 20%.

מוסד חינוך תורני יקיים מנגנון לסיוע למשפחות אשר בשל מצבן הכלכלי-חברתי מתקשות לשאת בעלויות הנדרשות מלימוד במוסד חינוך תורני. מנגנון הסיוע יכלול קריטריונים שוויוניים סבירים ושקופים אשר יפורסמו לכלל ההורים במוסד החינוכי לקראת שנת הלימודים.

 חוזר מנכ"ל ע' 3(א)

________________________________________________________

מה דינו של מוסד חינוכי שחורג מהנהלים בנוגע לתשלומי הורים?

מוסדות חינוך שיחרגו מהנהלים בנוגע לתשלומי הורים יינקטו נגדם האמצעים האלה: 

 1. העמדת מנהל המוסד החינוכי לדין משמעתי.
 2. בדיקת הדו"חות הכספיים של תשלומי ההורים בכל אחת משבע השנים האחרונות באמצעות רואה חשבון חיצוני.
 3. עריכת בדיקה מקפת של עמידת המוסד החינוכי הנדון בתנאי הרישוי של מוסדות חינוך ושלילת רישיונו של מוסד חינוכי שלא יעמוד בתנאי הרישוי.

חוזר מנכ"ל ס"ב 9(א)

________________________________________________________

מדוע נדרשים ההורים לשלם תשלומי הורים במסגרת חינוך החינם?


הפעילות במוסדות החינוך מתבססת בעיקרה על שירותים הניתנים על-ידי המדינה ועל ידי הרשויות המקומיות במסגרת לימוד חינם: העסקת מורים, מנהלים, עובדי חינוך ומינהל אחרים, וכן בנייה ואחזקה של מוסדות חינוך. אך יש שירותים ומוצרים שהמדינה והרשות המקומית אינן מחויבות לתת אותם חינם. לכן ההורים נדרשים לממן את השירותים האלה. מדובר בשירותים כמו: טיולים וסיורים, סל תרבות, מסיבות, חוגים, פרויקטים וכו', שכאמור הם תשלומי רשות, והסכומים הנגבים בגינם אושרו ע"י ועדת החינוך של הכנסת

חוזר מנכ"ל ס"ג 3(א)

________________________________________________________

האם ניתן להתנות קבלתו של תלמיד למוסד החינוכי בתשלום כלשהו?


אין לגבות תשלום עבור הרשמה, ואין להתנות רישום תלמידים בתשלום כלשהו.

 

חוזר מנכ"ל ס"ג 3(א)

________________________________________________________

כיצד יש לנהוג עם תלמיד שהוריו לא שילמו תשלום רשות כלשהו?


תשלומי הרשות הם בגדר רשות בלבד. לפיכך אין לחייב בתשלום הורה שאינו מעוניין בקבלת השירות, ואין להתנות מתן שירות אחד במתן שירות אחר. אם הוחלט לקיים את השירות (רשות) למרות אי-הסכמת כל ההורים, יש לשתף את כל התלמידים בשירות האמור או לחלופין לדאוג לפעילות חינוכית אחרת לתלמיד אשר אינו משתתף בשירות (כגון שילובו בכיתה אחרת, או פעילות בספריית ביה"ס וכד'). אין למנוע מתלמידים השתתפות בפעילויות בשל אי תשלום עקב קשיים כלכליים, ויש למצוא פתרונות דרך הרשות המקומית והנהלת בית הספר לשתפם.
עם זאת, הורים בעלי יכולת שאינם מעוניינים לשלם עבור פעילות מסוימת - מותר לא לשתף את ילדיהם בפעילות זו או למנוע מהם שירות אשר הוריהם לא שילמו עבורו, כפי שפורט לעיל.

חוזר מנכ"ל ס"ג 3(א)

חוזר מנכ"ל ס"ב 9(א)

________________________________________________________

האם מותר לגבות סכומים גבוהים יותר מאלה שאושרו, או בגין נושאים אחרים מאלה שאושרו, אם ההורים מסכימים לכך, או אף מבקשים זאת?


אין לגבות מחירים גבוהים יותר מן המחירים המאושרים, אפילו רוב ההורים מוכנים לשלם סכום גבוה יותר, ואין לגבות תשלומי הורים עבור נושאים לא מאושרים. זאת כדי לעודד חיסכון בהוצאות, להימנע מראוותנות מיותרת ולהפחית את הלחץ החברתי המוטל על ההורים שמצבם הכלכלי טוב פחות

חוזר מנכ"ל ס"ג 3(א)

חוזר מנכ"ל ס"ב 9(א)

________________________________________________________

מהם הנושאים שאין לגבות עבורם כספים מההורים?


אלה הנושאים שאין לגבות עבורם כספים מההורים:

 1. חומרי מלאכה, חומרי לימוד וערכות להוראת טכנולוגיה ומדעים.
 2. אגרת שכפול.
 3. הוצאות מינהלה, אחזקה, ציוד, התקנת ציוד ותשתיות, תפעול ורכישת ציוד בסיסי של המוסד, מכונות צילום, דואר, טלפון, צורכי משרד, ביקורת חשבונות וכד', חשמל, מים, חומרי ניקוי וסניטציה, בדק בית, סיוד, צביעה, תיקוני נגרות ושמשות וכד', תיקוני ריהוט וציוד, הוצאות ביטוח ציוד נגד גנבות (ובכלל זה השתתפות עצמית), נסיעות, אש"ל, הובלות, ביטוח ואחזקה וכד'.
 4. שכר עובדי מינהלה ושירותים ושכר עובדי הוראה, למעט שכר במסגרת תכנית לימודים נוספת.
 5. שכפול חוזרים מינהליים והודעות של בית הספר להורים.
 6. שימוש בספרייה והשאלת ספרי עיון.
 7. תשלומים כוללים לקופת כיתה נפרדת, למעט תשלום מוגבל לנושאים מיוחדים, כיתתיים, חד- פעמיים שפורסמו בחוזר "הודעות ומידע" (אין לנהל קופת כיתה).
 8. הפעלת תכנית השלמה בבית-הספר (ובכלל זה שיעורי השלמה לעולים חדשים).
 9. שירותי היגיינה:

  - חינוך להרגלי בריאות.
  - עזרה ראשונה במוסד החינוך.

 10. טיפול מונע - עבודת עובדים סוציאליים למניעת חיסורים ונשירה במוסד החינוך ולעידוד הביקור.
 11. ייעוץ מקצועי הניתן בין כותלי בית הספר.
 12. עמלה עבור גביית תשלומים כלשהם.
 13. תשלום עבור הנפקת תעודת בגרות.
 14. אגרת שמירה.
 15. מבחנים פנימיים.

חוזר מנכ"ל ס"ג 3(א)

________________________________________________________


מהו המועד בו אמור ביה"ס לגבות את תשלומי ההורים?


תשלומי החובה הנגבים מן ההורים ייגבו לקראת פתיחת שנת הלימודים. כל תשלום חובה שלא יוסדר עד 15 בספטמבר, אפשר להצמידו למדד יוקר המחיה, לפי המדד ביום התשלום. לגבי טיולים, סיורים ושיעורי שחייה יהיה התשלום צמוד ככל האפשר למועד האירוע, אלא אם הוגשה תכנית הוצאה סופית ומוזלת מראש באשר להיקף ההוצאה, או אם נדרשת מקדמה לפי ההסכם עם נותן השירות. באשר לתכנית לימודים נוספת (תל"ן), לאחר אישורה על ידי משרד החינוך והסכמת כל ההורים, אפשר יהיה לגבות מראש את מלוא העלות שאושרה, ללא תוספת תשלום במהלך השנה. במקרה של פריסת התשלום לאורך השנה בצמוד לקיום התכנית יהיו התשלומים צמודים להתייקרויות במשק, לפי המדד ביום התשלום הראשון.

חוזר מנכ"ל ס"ג 3(א)

________________________________________________________

האם ההורים מחוייבים לשלם על "תכנית קר"ב"?

מוסד חינוכי שהוצע לו להצטרף לתכנית קרב על ידי רשות החינוך המקומית יבחן את נכונותו של צוות בית הספר לקיים את התכנית ואת הסכמת הורי התלמידים לקיום התכנית ולהשתתפות במימונה.

כניסת תכנית קרב למוסד חינוכי מותנית בהסכמתם של 75% מההורים לפחות.

בכל מקרה, חלקם של ההורים בהשתתפות במימון התכנית לא יעלה על חלק הרשות. תלמידים שהוריהם אינם מעוניינים להשתלב בתכנית ישובצו בפעילות חינוכית חלופית בבית הספר. אם התנגדות ההורים נובעת מקשיים כלכליים, תדאג הרשות המקומית להנחות ולהקלות בתשלום עבור הפעילות של תכנית קרב.

 

תשע"ב/10(א)

________________________________________________________

כיצד נקבע גובה התשלום עבור "תכנית קר"ב"?

תכנית קרב ממומנת על ידי הגורמים האלה: משרד החינוך, הרשויות המקומיות, ההורים וקרן קרב

משרד החינוך משתתף בשיעור של עד 50% מהעלות. שיעור ההשתתפות של הרשות וההורים נקבע באופן דיפרנציאלי על ידי ועדת הכספים של התכנית, נסמך על חיבור מדד הלמ"ס הרשותי עם מדד הטיפוח העדכני של המשרד (כיום "מדד שטראוס") וכפוף למגבלות התקציב של המשרד.

חלקם של ההורים בהשתתפות במימון התכנית לא יעלה על חלק הרשות

 

חוזר מנכ"ל תשע"ב/10(א)________________________________________________________


האם ניתן לגבות תשלום נפרד על הוצאות נסיעה לפעילות "סל תרבות"?

לא. המחירים המרביים לפעילויות כוללים הוצאות נלוות בפועל של הסעות התלמידים ושל מלווים מבוגרים, במידת הצורך. התחשיב של הוצאות אלו ייעשה בהתאם להוצאות בפועל, לפי פירוט העלויות והצגת קבלות כנדרש.

 

חוזר מנכ"ל ס"ג 3(א)

________________________________________________________


האם ניתן לגבות תשלום על פעילות ועדי ההורים?

משרד החינוך מאשר לגבות מההורים, עם שאר תשלומי הרשות, דמי חבר לוועד ההורים המוסדי ולוועד ההורים הארצי. הסכומים שייגבו ויועברו על ידי הרשויות הגובות לוועדי ההורים היישוביים ולארגון ההורים הארצי.
העלות המרבית של דמי חבר לארגוני ההורים מפורסמת בחוזר המנכ"ל
"הודעות ומידע".

חוזר מנכ"ל ס"ג 3(א)

________________________________________________________


האם ניתן לדרוש מההורים להשתתף במימון שיעורי שחייה?

הרשות המקומית והנהלת בית הספר אחראיות לגביית החזר ההוצאות מהורי התלמידים בשיעור של 100% עבור דמי כניסה ו/או 100% עבור הוצאות הנסיעה בתחבורה מאורגנת לבריכת שחייה

 

תלמיד המנוי בברכה שבה ייערכו שיעורי השחייה יהיה פטור מתשלום עבור דמי כניסה.

חוזר מנכ"ל תשס"ג/10(א)
חוזר מנכ"ל תשס"ג/3(א)

________________________________________________________


כיצד יש לנהוג אם לא נוצלו כל הכספים שיועדו לטיול מסוים?

כספים שיישארו כעודף מטיול מסוים ינוצלו כדי להקטין את ההוצאות בטיולים הבאים. אם אין אפשרות לבצע זאת, יוחזרו הכספים להורי התלמידים. 

 

חוזר מנכ"ל ס"ג 3(א)

________________________________________________________


כיצד נקבע אילו בתי ספר ישתתפו בפרויקט "השאלת ספרי לימוד"?

במסגרת הפרויקט ניתנת אפשרות לכל בתי הספר לבקש להצטרף לתכנית, בתנאי של הסכמת רוב הורי התלמידים (60% לפחות). כל מנהלי בתי הספר מחויבים להציע להורים את אפשרות הבחירה בתכנית ההשאלה, וההורים הם שיחליטו אם להצטרף אליה. בית ספר המעוניין להצטרף לפרויקט, והרשות או הבעלות לא צירפו אותו, יפנה לפיקוח הכולל וכן לממונה על תכנית ההשאלה במשרד, ויעדכן את הרשות ו/או את הבעלות על פנייתו. משרד החינוך יחליט על צירוף רשויות, בעלויות או בתי ספר על פי סדרי העדיפויות המתפרסמים באתר המשרד, במסמך "קריטריונים לתקצוב רשויות עבור הפעלת התכנית להשאלת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ד ואילך".

 

המשרד מעניק תמיכה ראשונית לבתי הספר המצטרפים לתכנית בהתאם למדד הטיפוח הבית-ספרי, כמפורט ב-6.2 להלן. בית ספר המעוניין להשתמש בגרסה דיגיטלית מאושרת של ספר לימוד מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים יוכל לעשות זאת במסגרת תקציב ההשאלה, כיוון שהגרסה הדיגיטלית כלולה במחיר הספר המודפס

 

חוזר מנכ"ל תשע"ג/7(ב)

________________________________________________________

 

מהי מידת השקיפות הנדרשת בעת גביית תשלומי הורים?

יש לפרט להורים בכתב את שיעור התשלומים ואת השירותים הניתנים
תמורתם לפי סוגיהם, כל אחד בנפרד, חובה ורשות.

הורה המבקש פירוט בנוגע לשימוש שנעשה בכספים שנגבו בשל הוצאה או בשל שירות שבית הספר נתן לילדיו זכאי לקבל את העתק הדו"ח הכספי פעם בשנה ממנהל המוסד החינוכי או מיושב ראש ועד ההורים או מהרשות המקומית.

בתחילת שנת הלימודים מנהל המוסד החינוכי חייב להעביר לוועד ההורים דוח כספי של השנה הקודמת, המפרט את השימוש בכספי ההורים, חובה ורשות.

עבור כל תשלום יינתנו להורה אישור או קבלה או אישור זמני במקרה של המחאות דחויות. בכל מקרה יהיה תיעוד לכל תקבול במוסד החינוכי.

כמו כן, מנהל מוסד חינוך יאפשר, בכל עת,לוועד ההורים, ואם אין ועד הורים – לנציגות ההורים במוסד, לעיין במסמכי חשבון הבנק ובכל המסמכים המפרטים את התשלומים ואת התקבולים.

חוזר מנכ"ל ס"ג 3(א)
חוזר מנכ"ל ס"ה 4(א)

________________________________________________________

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/11/2014    

עדכוני rss