education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 
 

פרופ' בנימין איזק מאוניברסיטת תל-אביב הוא היסטוריון בעל שיעור קומה בין-לאומי של העולם הקלאסי, שהתמקד בכתיבתו בתולדות רומא, ובייחוד בתולדות הפרובינקיות המזרחיות של האימפריה ובהן ארץ-ישראל. הוא מגדולי האפיגרפים בעולם ומהבודדים מבין הקלאסיקאים המשלבים שליטה מקצועית מובהקת במקורות של ההיסטוריונים והסופרים היוונים והרומים ובממצאים הארכיאולוגיים. הוא נשען במחקריו גם על אינפורמציה רלוונטית שמקורה בספרות התלמודית לענפיה. השילוב של המקורות המגוונים הללו וחקירתם היסודית תרמו תרומה חשובה וייחודית לחקר האימפריה הרומית, ותחומים אחרים בעולם העתיק.

 

כל מחקר של פרופ' איזק מתבצע מתוך בחינה מעמיקה וחדשנית של המקורות המביאה פעמים רבות למסקנות שונות מאלה שהיו מקובלות לפני המחקר. פרופ' איזק הוא אחד העורכים הראשיים בפרויקט בין-לאומי של גיבוש קורפוס הכתובות בארץ-ישראל מהתקופה היוונית והרומית, כששת אלפים טקסטים בשפות שונות.

 

בספרו המקיף על גבולות האימפריה הרומית במזרח פרופ' איזק מנתח באופן מעמיק ושיטתי, על סמך שלל מקורות, את דרכי השליטה הרומית במזרח התיכון ובחלקים אחרים של האימפריה. ספרו האחרון, שפורסם בהוצאה לאור של אוניברסיטת פרינסטון, עוסק בשורשיה של הגזענות בעולם העתיק. הוא בוחן את יחסם של היוונים והרומאים כלפי עמים ומיעוטים ואת חדירתה של הגזענות אליהם מתוך חיפוש אחר מודלים וגישות השכיחים בתקופות מאוחרות יותר. כמו כן, הוא בודק בספר זה את היחס בין דעות קדומות כלפי זרים לבין האידיאולוגיות האימפריאליסטיות מהמאה החמישית לפני הספירה ועד לתקופה הביזנטית. לספר מעמיק זה יש השלכות מרחיקות לכת בחקר תולדות הגזענות.

 

באמצע שנות השבעים החל פרופ' איזק, יחד עם פרופ' ישראל רול, לחקור את מערכת הכבישים הרומיים בארץ ישראל. בעבודה זו שולבו סקרים ארכיאולוגיים, מקורות ספרותיים לסוגיהם ואפיגרפיה. למחקר הדרכים הרומיות יש ערך רב להבנת ההיסטוריה המדינית, הצבאית, הכלכלית והחברתית של התקופה. מחקר זה הניב עד כה שני ספרים ומאמרים רבים.

 

עוד בהיותו בן 51 נבחר פרופ' איזק לחבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. הוא חוקר בעל מעמד בין-לאומי מרשים ביותר, שמשתקף, בין השאר, בבחירתו לחבר האקדמיה האמריקנית למדעים ובכנסים שנערכו לרגל פרסום ספריו. על אף גדולתו הוא איננו "אינדיבידואליסט", והוא מתייחד ביכולתו לבצע מחקר משותף עם עמיתים.

פרופ' איזק הוא מורה מעולה, המעמיד לתלמידיו דרישות מדעיות קפדניות בדרכי נועם ומנחה אותם לפריצת נתיבים חדשים במחקרם. הוא ידוע בשיקול הדעת המדעי הקפדני שלו בלי לשאת פנים לאיש, בצניעותו ובנועם הליכותיו.

 

על הישגיו המחקריים המעולים, על תרומתו הייחודית למדע, על מעמדו הבין-לאומי המובהק, על מסירותו הרבה לעבודתו האקדמית ולהוראה – על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' בנימין איזק ראוי לפרס ישראל בחקר ההיסטוריה הכללית לשנת תשס"ח.

 

השופטים:

פרופ' אברהם גרוסמן, יו"ר

פרופ' אפרים דוד

פרופ' שולמית וולקוב

פרופ' שמואל פיינר

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012