education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 
 

פרופ' דוד הלבני הוא מהגדולים בחוקרי התלמוד בדורנו. הוא ממזג באישיותו, בלימודו ובמחקרו את הלמדנות של בית המדרש הישן עם שיטות המחקר המודרניות במדעי היהדות. הוא סלל דרך חדשה בחקר התלמוד הבבלי, ומחקריו בעשרות השנים האחרונות מסמנים תפנית חשובה, בעיקר בזכות פירושו המדעי לתלמוד הבבלי, "מקורות ומסורות". חיבור זה, ההולך ונשלם, הוא למעשה החיבור היחיד המציע לחוקר וללומד המודרני פירוש מדעי שיטתי לתלמוד הבבלי כולו ­– מסכת אחר מסכת, דף אחרי דף. מאז הופעת הכרך הראשון, לפני כארבעים שנה, נעשה הספר הזה לספר יסוד ולכלי עזר חיוני לכל העוסק בתלמוד הבבלי בגישה מדעית. בחיבור זה פיתח פרופ' הלבני את שיטתו המיוחדת בדבר העריכה המסיבית של התלמוד הבבלי בדורות שלאחר האמוראים על ידי חכמים אלמונים - "סתמאים" לפי המונח שטבע הלבני.

 

לבד מן החיבור המונומנטלי הזה חיבר הלבני שורה של ספרים ומחקרים בסוגיות יסוד של חקר התלמוד ומדעי היהדות. בכולם מתבלטת גישתו החדשנית והמקורית למקורות היהודיים ולתולדותיהם. במכלול מחקריו אלה הרים פרופ' דוד הלבני תרומה שאין ערוך לחשיבותה להבנתנו את מהותה של התרבות היהודית התלמודית ואת דרכי המחשבה המהפכניים שלה ואת כור ההיתוך של הספרות התלמודית בהתהוותה. 

 

פרופ' הלבני מסמל בחייו את הישרדותה ואת תחייתה של יהדות אירופה המסורתית. הוא עבר את אימי השואה הנוראים, וכאוד מוצל מאש הצליח לשקם את חייו לאחר המלחמה ולהגיע להישגים אקדמיים ומחקריים מופתיים באוניברסיטאות מובילות בארץ ובארצות הברית.

 

פרופ' הלבני העמיד תלמידים הרבה השונים ומפתחים את תורתו. הוא אינו מתגדר במגדל השן האקדמי ונענה בנפש חפצה לכל מבקש תורה ומלמד בחוגים שונים ורחבים של הציבור הישראלי. 

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' דוד הלבני ראוי לפרס ישראל בחקר התלמוד לשנת תשס"ח.

 

 

השופטים:

פרופ' דניאל שפרבר, יו"ר

פרופ' שלמה נאה

פרופ' אהרן קירשנבאום

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012