education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
ט"ו בשבט בגן הילדים
 

  "כל אילנות להנאת הבריות נברו" (בראשית רבא, י"ג)
  "אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: אף על פי שתמצאו את הארץ מלאה כל טוב לא תאמרו: נשב ולא ניטע, אלא כשם שנטעו אחרים לכם כך היו נוטעים לבניכם" (ויקרו רבא, כ"ח)

  תוכן הפעילות
  ההורים והילדים ישתתפו בפעילויות הקשורות בט"ו בשבט, והילדים יקבלו שתילים לביתם.

  ההיערכות לקראת המפגש
   הכנת כרטיסי הנחיה לקבוצות
   הכנת פנס קסם וגיליונות נייר מתאימים
   הכנת השיר "פלא פלא עץ" מאת לאה גודלברג (מתוך: מה עושות האיילות)
   הכנת הבריסטולים לפעילות של קבוצה ג' המתוארות להלן
   הכנת קלטת ובה שירי ט"ו בשבט.
   הכנת ניירות ציור וצבעים
   הכנת שתילים לחלוקה לילדים.

  מהלך הפעילות
   תיאור הפעילות המתוכננת
   התפזרות לפעילות בקבוצות.

  קבוצה א'
  לפניכם הסיפור "האורן הבודד"
   עבדו אותו להצגה בפנס קסם.
   לרשותכם דפים המתאימים לפנס הקסם, וצבעים
   התכוננו להציג במליאה את הסיפור שעיבדתם להצגה בפנס הקסם.

  קבוצה ב'
  לפניכם השיר "פלא פלא עץ" מאת לאה גולדברג
   
  קראו את השיר וציירו את "עץ הפלא" של קבוצתכם.
   התכוננו להציג את הציור הקבוצתי לפני המליאה.

  קבוצה ג'
  לרשותכם קלטת ובה מנגינות ושירי -חג
   בחרו מנגינה או שיר מתוכה.
   חברו "ריקוד ט"ו בשבט" למנגינה או לשיר שבחרתם.
   התכוננו להופיע בריקוד לפני המליאה.

  קבוצה ד'
  לפניכם פירות מפרי הארץ.
  הכינו סלט פירות גדל שנכבד בו את כל המשתתפים בחגיגית ט"ו בשבט.

  לסיום - "הפנינג" במליאה:
  1. כל קבוצה תציג את תוצרי פעילותה.
  2. קבוצה ד' תכבד את המשתתפים בסלט פרות.

  הילדים יקבלו שתילים.

 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  29/10/2008