education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
"האחר הוא אני"- מהלך ערכי חברתי
 

מתוך מכתבה של מנהלת המינהל הפדגוגי

אל מנהלי מחוז, מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות, מנהלי מינהלים במטה משרד החינוך, מפקחי מחוז, מפקחים כוללים, מנהלי מוסדות חינוך והגננות

 

אני שמחה לבשר על תחילתו של המהלך הערכי חברתי אותו מובילים מטה, מחוזות ומוסדות החינוך -

"האחר הוא אני"

במסגרת המהלך הרב שנתי נרצה לקדם את הערכים הנבחרים: כבוד אדם, שוויון, צדק, סובלנות, קבלה והכלה, דמוקרטיה, זהות ושייכות.

 

בידכם לבחור במה תרצו להתמקד, על מה יושם הדגש ולאן יופנה הזרקור הייחודי של כל מחוז, רשות, מסגרת חינוכית פורמלית ובלתי פורמלית.

מטה משרד החינוך יעמיד לרשותכם, החל מהיום, מרכז ידע אינטרנטי בו יונגשו חומרים הנוגעים למהלך הערכי; כלי שהוא מתווה ליצירת תהליך ההתערבות, מערכי שיעורי חינוך, מערכים בתחומי הדעת השונים, סרטים, מאמרים, ניירות עמדה, חומרים שנאספו מהמחוזות ועוד.

 

מרכז הידע הוא "דו-כיווני"- נשמח לקבל מהשטח מידע וחומרים רלוונטיים, יוזמות, תכנים אותם נעלה לאתר מרכז הידע.


בנוסף, בימים הקרובים ישלח האוגדן "האחר הוא אני", הן באמצעות יונת הדואר והן בעותק קשיח לכל הנוגעים בדבר.

אנשי הקשר במטה: מירי נבון- 02-5603099 – מינהל פדגוגי
לילי רוסו- 02-5603981 – מינהל עו"ה

תודה לכל השותפים והעושים במלאכה

 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  26/07/2014