education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים בערבית לכיתה ז'
 

 

 

מקור שנה ונוסח המבחן

 עיתוי מתאים להעברה

ערכת-מבחן:

כל הנדרש

להעברה, לבדיקה ולהפקת לקחים מהמבחן

 

החומש  תשס"ח

שליש ראשון כיתה ז'

ערכת-המבחן

החומש תשס"ז -א'

שליש ראשון כיתה ז'

מפרט

מבחן

מחוון

 

החומש תשס"ז -ב'

שליש ראשון כיתה ז'

מפרט

מבחן

מחוון

 

החומש תשס"ו - א'

שליש ראשון כיתה ז'

מפרט

מבחן

מחוון

 

החומש תשס"ו - ב'

שליש ראשון כיתה ז'

מפרט

מבחן

מחוון

 

החומש תשס"ה -א'

שליש ראשון כיתה ז'

מפרט

מבחן

מחוון

 

החומש תשס"ה -ב'

שליש ראשון כיתה ז'

מפרט

מבחן

מחוון

 

החומש תשס"ד

שליש ראשון כיתה ז'

מפרט

מבחן

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/05/2008    

עדכוני rss