education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
פיזה 2012
 

מחקר פיזה נערך על ידי הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי ה-OECD, במחזוריות של אחת ל-3 שנים. מטרת המחקר היא לבדוק באיזו מידה תלמידים בני 15 "מוכנים לחיים הבוגרים" - רכשו כלי חשיבה כלליים והבנה באופן המאפשר התמודדות טובה ויעילה עם סביבתם. המחקר בישראל נערך בחודש מרץ 2012 בקרב מדגם מייצג של 5,055 תלמידים, רובם לומדים בכיתה י'.


המחקר בודק, באופן קבוע, את רמת האוריינות בשלושה תחומי אוריינות – מתמטיקה, קריאה ומדעים. במחקר פיזה 2012 הושם דגש על אוריינות מתמטיקה. בנוסף, ישראל נבחנה לראשונה באמצעות מחשב באוריינות מתמטיקה, באוריינות קריאה דיגיטלית ובאוריינות פתרון בעיות. ישראל השתתפה גם בתחום אוריינות פיננסית. 


פרסומים בישראל

 

אוריינות פיננסית

 

תוצאות מתחום האוריינות הפיננסית, מתוך מחקר פיזה 2012

 

 תקציר

 פרק אוריינות פיננסית

 

 

פתרון בעיות

 

תוצאות מיומנות פתרון בעיות, מתוך מחקר פיזה 2012

 

 תקציר

 פרק פתרון בעיות

 

 

פרסום תוצאות מחקר פיזה 2012


 תקציר     תקציר
 דוח         דוח 
 מצגת    

 תרגום המסגרות המושגיות

 

פרסומים בינלאומיים

 

אתר המחקר 

מסגרת מושגית

 

 

 

 


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/07/2015    

עדכוני rss