education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
פיזה 2012
 

מחקר פיזה נערך על ידי הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי ה-OECD, במחזוריות של אחת ל-3 שנים. מטרת המחקר היא לבדוק באיזו מידה תלמידים בני 15 "מוכנים לחיים הבוגרים" - רכשו כלי חשיבה כלליים והבנה באופן המאפשר התמודדות טובה ויעילה עם סביבתם. המחקר בישראל נערך בחודש מרץ 2012 בקרב מדגם מייצג של 5,055 תלמידים, רובם לומדים בכיתה י'.


המחקר בודק, באופן קבוע, את רמת האוריינות בשלושה תחומי אוריינות – מתמטיקה, קריאה ומדעים. במחקר פיזה 2012 הושם דגש על אוריינות מתמטיקה. בנוסף, ישראל נבחנה לראשונה באמצעות מחשב באוריינות מתמטיקה, באוריינות קריאה דיגיטלית ובפתרון בעיות. במחזור זה ישראל השתתפה גם בתחום אוריינות פיננסית. 

 

במחקר מועברים לצד מבחני האוריינות גם שאלוני רקע, עמדות ותפיסות של תלמידים בנוגע לנושאים העומדים במרכז המחקר. במסגרת שאלונים אלו נכלל שאלון העוסק באמצעי תקשוב.  


פרסום בנושא שימוש באמצעי תקשוב

 

תלמידים ומחשבים

 

דוח

 

Word

PDF

תקציר  

Word 

 

 PDF

 

קישור לדוח הבינלאומי באתר ה-OECD

 

 

דוח פיזה 2012

גרסה ראשונה פורסמה בדצמבר 2013

 

הדוח המלא

 

Word

PDF

פרק 1: מבוא

Word

PDF

פרק 2: המסגרת המושגית באוריינות מתמטיקה במחקר פיזה ותכנית הלימודים במתמטיקה בישראל

Word

PDF

פרק 3: הביצוע של מחקר פיזה 2012

Word

PDF

פרק 4: ההישגים במבחן המודפס ובמבחן הממוחשב במתמטיקה במחקר פיזה 2012

Word

PDF

פרק 5: ההישגים באוריינות קריאה ובאוריינות קריאה דיגיטלית במחקר פיזה 2012

Word

PDF

פרק 6: ההישגים באוריינות מדעים במחקר פיזה 2012

Word

PDF

פרק 7: ההישגים במיומנויות פתרון בעיות במחקר פיזה 2012

Word

PDF

פרק 8: ההישגים באוריינות פיננסית במחקר פיזה 2012

Word

PDF

 

 

תקצירים - מחקר פיזה 2012

 

הישגים בקריאה, במדעים ובמתמטיקה - תקציר

ההישגים במיומנויות פתרון בעיות - תקציר

ההישגים באוריינות פיננסית - תקציר

 

מצגות:

 

מצגת - ממצאים ראשונים ממחקר פיזה 2012

 

 מצגת - פתרון בעיות

 

 

מסגרות מושגיות:

 

קישור למסגרות מושגיות

 

 

פרסומים בינלאומיים:

 

אתר המחקר

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/03/2016    

עדכוני rss