education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
PISA 2015
 

פורסם פרק מיומנות פתרון בעיות שיתופי

 

בהמשך לפרסום מכסלו תשע"ז (דצמבר 2016) אודות הישגי ישראל במתמטיקה, קריאה ומדעים במחקר הבין-לאומי פיזה 2015, מפורסמות תוצאות ראשונות מתחום פתרון בעיות שיתופי.

 

 פרק מיומנות פתרון בעיות שיתופי    PDF

 תקציר פתרון בעיות שיתופי             PDF

 

קישור ליחידה לדוגמה בעברית

קישור ליחידה לדוגמה בערבית

קישור ליחידה לדוגמה בשפות שונות מתוך אתר OECD

 

 

מחקר פיזה 2015 נערך בישראל במהלך חודש מרץ 2015. לצורך ביצוע המחקר נדגמו באופן אקראי כ-200 בתי ספר. בכל בית-ספר נדגמו באופן אקראי כ-46 תלמידים, מכלל הכיתות והשכבות בבית הספר. התלמידים שנדגמו, השיבו על מבחן ושאלון רקע, ומנהל בית הספר שנדגם השיב על שאלון. מחקר פיזה הוא מחקר ממוחשב במלואו - הן המבחנים והן שאלוני הרקע הועברו באופן ממוחשב.

 

המחקר בדק את שלושת תחומי האוריינות (מדעים, קריאה ומתמטיקה) עם דגש על תחום אוריינות המדעים. בתחום זה שולבו שאלות עם הנפשות והדמיות (סימולציות) של ניסויים מדעיים. לצד שלושה תחומים קבועים אלו, נבדק במחקר תחום אורח: פתרון בעיות שיתופי (Collaborative problem solving), בו תלמידים מתמודדים בפתרון בעיות במשותף עם עמיתיהם. 

פרסומים בישראל

דוח פיזה 2015 כולל פרק פתרון בעיות שיתופי

 דוח פיזה 2015                 דוח פיזה 2015

מדעים, קריאה ומתמטיקה

 תקציר פיזה 2015             תקציר פיזה 2015

 Summary PISA 2015    Summary PISA 2015 

 מצגת פיזה 2015

 

שאלות לדוגמה

קישור

 

פרסומים בינלאומיים

קישור לאתר המחקר הבינלאומי

 

 

מסגרות מושגיות:

 

 

אוריינות מדעים

אוריינות קריאה

אוריינות מתמטיקה

פתרון בעיות שיתופי

אנגלית

קישור

תרגום לעברית

קישור

קישור

קישור

קישור

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/12/2017    

עדכוני rss