education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מחקר פיזה - שאלות לדוגמה
 

שאלות לדוגמה מתוך מחקר פיזה 2015 - מבחן  ממוחשב:

 

עברית

 

ערבית

 

אוריינות מדעים

נדידת ציפורים

קישור

קישור

ריצה במזג אוויר חם

קישור

קישור

חקר מדרונות

קישור

קישור

מטאורואידים ומכתשים

קישור

קישור

חוות דגים לגידול בר-קיימא

קישור

קישור

קובץ שאלות הכולל מחוונים

קישור

קישור

דוגמאות נוספות ממחקר החלוץ

קישור

קישור

פתרון בעיות שיתופי 

קסנדו (Xandar)

קישור לאתר OECD

סרטון המחשה

 

קישור

קישור

 

 

 

 

 

שאלות לדוגמה מתוך פיזה 2012 - מבחן ממוחשב:

 

מחקר פיזה מחקר פיזה

 

 

 

דוגמאות של שאלוני רקע*:

 

עברית

ערבית

 

שאלון לתלמיד

 

קישור

קישור

שאלון למנהל בית הספר

 

קישור

-

* במסגרת המחקר, השאלונים מועברים באופן ממוחשב.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/11/2017    

עדכוני rss