education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הערכה מסכמת של שנת ההתמחות
 

מתן הערכה מסכמת על תפקודך במהלך שנת הלימודים מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך הכניסה למערכת החינוך, ומשמשת כתנאי לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה.
תהליך ההערכה מנוהל בעזרת מערכת ממוחשבת, אשר דרכה מועברים נתוני ההערכה אל אגף התמחות וכניסה להוראה. המערכת תעלה לשימוש בראשית חודש מאי.
 
להלן קישורים אודות הערכה מסכמת:

 כניסה למערכת הערכת מתמחים - הקישור הינו אותו קישור לקדם יסודי ולבתי הספר

 

אגרת למנהל לקראת הערכה מסכמת

 

מכתב למתמחה אודות הערכה מסכמת

 

הסבר בנושא קבלת סיסמא לעובדי הוראה

 

 הערכת מתמחים בהוראה- מצגת

 

הפקת מכתב בסיום תהליך ההערכה

 

צפיה בתוצאות הערכה מקוונת

במערכת הערכת מתמחים- מופיע בתפריט: דוחות הערכה. -ניתן לצפות בדו"ח ולהדפיסו.

 

סרטון הדרכה הערכת מתמחים

 

סרטון הדרכה הערכה עצמית למתמחה

 

בקשת רישיון לעיסוק בהוראה

 

 

הערכה מסכמת של מתמחים בחינוך ה"קדם-יסודי" תערך באופן מקוון.

ההערכה המסכמת מתבצעת בסיום שנת ההתמחות על ידי הגננת החונכת ועל ידי המפקחת. מטרת ההערכה המסכמת היא לתת משוב מסכם על תפקודה של הגננת במהלך השנה. הערכה זו היא  תנאי לקבלת רישיון  לעיסוק בהוראה.

אגרת למפקחת לקראת הערכה מסכמת בקדם יסודי

אגרת למתמחה לקראת הערכה מסכמת בקדם יסודי

הערכה מסכמת בקדם יסודי

ערכת הערכה מסכמת למתמחים בקדם יסודי בחינוך המיוחד -באישור חריג

 כלי הערכה לגננות מתמחות, הוחל החל משנת תשע"ז על כלל המתמחות הגננות בישראל. 

כלי להערכת גננות מתמחות בחינוך המיוחד

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/05/2019