education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 תכנית הלימודים במולדת חברה ואזרחות, תשס"ג
 
 

למי מיועדת התכנית?

התכנית מיועדת למורים המלמדים מולדת חברה ואזרחות ולמדריכים ומנחים בתחום. יחד עם זאת ימצאו בה עניין מורים ומדריכים המלמדים ומנחים תחומי דעת אחרים בבית הספר היסודי ויוכלו ליצור אינטגרציה ושילובים בין התכניות השונות.

 

 

להלן קובצי התכנית:

 

 מבוא

 

 חלק ראשון: התפיסה הרעיונית

מטרות, עקרונות, תחומי הדעת

 

 חלק שני: מבנה התכנית

צירי האורך והמודולות הבונות אותם

הציר  – לחיות בסביבות משתנות

                                    הציר – אנחנו אזרחים במדינת ישראל

                                    הציר – משפחות ויישובים בראי תולדות ארץ ישראל

                                            מסלול א'

                                            מסלול ב'

                                            מסלול ג'

                                   מיפוי המודולות בצירים לפי דרגות הכיתה

 

 חלק שלישי: הערכה משולבת בהוראה-למידה

 

 חלק רביעי: תדריך יישומי לבניית תכנית הוראה בית ספרית

                                  הצעה לארגון רצף יחידת הוראה למידה לכיתה ב'

                                  הצעה לארגון רצף יחידת הוראה למידה לכיתה ג'

                                  הצעה לארגון רצף יחידת הוראה למידה לכיתה ד'

                                  רקע עיוני למורים

                                  רשימה ביבליוגרפית

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/04/2009