education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תוכנית הסברה – זכויות בני נוער בעבודה
 

משרד החינוך בשיתוף עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מציעים תוכנית הסברה לבני נוער בנושא זכויות בעבודה הכוללת סדנאות בכיתות והפצת כרזות לבתי הספר. הסדנאות והכרזות נועדו לתת בידי התלמידים כלים לפעולה במצבים בהם זכויותיהם מופרות במקומות העבודה שלהם והדרך לתקן את העוולות שחוו.

 

הסדנאות עוסקות בלמידה של חוקי עבודה וזכויות בעבודה הרלוונטיים לבני נוער. מטרתן היא להעלות את המודעות של בני הנוער למימוש או להפרה של זכויותיהם בסביבות עבודה שונות – זכויות עליהן לא ניתן להתנות!

 

הסדנאות מיועדות לתלמידים בכיתות ט'–י"ב בכל המגזרים ולמועצות נוער רשותיות ומחוזיות. הן ניתנות ע"י מפקחים ממשרד העבודה בליווי צוותי ההדרכה שלנו בתיאום מראש וללא תשלום. 

 

בשבוע זכויות הילד/ה, תופץ לכל מוסד חינוכי ערכת כרזות המציינות את זכויות הנוער בעבודה ופרטי פנייה למידע נוסף או היוועצות במצבי הפרה של זכויות.

 

  הנגשת זכויות בני נוער בעבודה - حقوق الشباب العامل

 

לרישום ללא תשלום – 

 

    טופס רישום לבתי ספר - סדנאות הסברה בנושא זכויות נוער בעבודה

 

למידע ופרטים נוספים אפשר לפנות אל – 

 

גב' טובה בן ארי, מפקחת ארצית ליישום חוק זכויות התלמיד
דוא"ל -
tovabe@education.gov.il

 

גב' דניאלה פרידמן, הפיקוח על הוראת מדעי החברה והמטה לחיים משותפים
דוא"ל -
danielaf@education.gov.il

 

יוסי מיכל, מנהל ההשתלמויות הארציות לזכויות התלמיד/ה
דוא"ל -
yossimic@education.gov.il

 

גב' יעל קוטון, ממונה ארצית מנהיגות צעירה
דוא"ל -
yaelku@education.gov.il

 

 

  חזרה לזכויות תלמידים תשע"ט

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/11/2018