education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הזכות להשתתפות ולהבעת עמדה
 

השנה יעמוד שבוע  זכויות הילד בסימן הזכות להשתתפות מתוך אחדות לשינוי בחברת הצעירים. השבוע הבינלאומי לזכויות הילד בישראל יתקיים בתאריכים י'- ט"ו בכסלו התשע"ט, 18-23 בנובמבר 2018. הפעילות תתמקד ביישום האמנה במערכת החינוך בסעיפים 2, 12 ו-13: מניעת אפליה, הזכות להישמע והזכות להשתתפות.


עקרון ההשתתפות הוא עקרון מרכזי המנחה את יישום הזכויות המצוינות באמנה לזכויות הילד. יישומו מקדם שיח מכבד ומשמעותי בין ילדים ובני הנוער ובין מבוגרים, ותורם ליצירת שייכות, אחדות ושותפות תוך מתן ביטוי לייחודיות של כל אחד ואחת מהם.

 

מדיניות משרד החינוך, כשל משרדי ממשלה אחרים, היא לשמוע את דעתו של הילד ולהתחשב בה בעניינים המשפיעים עליו. חוקים, חוזרי מנכ"ל והליכים מנהליים נוטים להמליץ, ואף במקרים מסוימים לחייב, כי דעתו של הילד תישמע לפני קבלת החלטה הנוגעת לו.

 

יש להתייחס להשתתפות של ילדים ובני נוער כתהליך חינוכי שמטרתו לעודד ולחזק את היכולות שלהם להשתתף בקבלת החלטות עבור עצמם ובעבור אחרים בקבוצת השווים ובקהילה, ובגיבוש קווי מדיניות רלבנטיים ואפקטיביים לטובת הפרט והחברה.


יצירת מסגרת להשתתפות משמעותית של ילדים ובני נוער תכלול את הממדים הבאים –  

  • לקבל מידע: זכותם של ילדים ונוער לקבל מידע בנוגע לנושאים הקשורים אליהם בהתאם לעקרונות הבאים: הזכות לדעת, אי-אפליה, טובת הילד, שוויון וזכותם של כל הילדים להתפתחות.
  • להביע דעות: זכותם של ילדים ונוער ליצור ולבטא את עמדותיהם, להעלות רעיונות בנושאים שונים , בכתב, בעל פה, באמצעות ציורים או בעזרת סימנים - כל צורות התקשורת תקפות.
  • להישמע: זכותם של ילדים ונוער להשמיע את קולם. מבוגרים צריכים לספק להם את הזמן, המידע  והמרחב לכך,  תוך התחשבות בציפיות ובתנאים.
  • לעודד הזדמנויות: עידוד התנסויות של ילדים ונוער בשיתוף מהוות הזדמנויות לשינוי, ומקדמות דרכים נוספות לתקשורת עם בני גילם, בני הדורות האחרים והקהילה.
  • להשפיע על קבלת החלטות: הזכות להביא בחשבון את דעותיהם של הילדים כאשר מקבלים החלטות בנושאים הקשורים אליהם, בהלימה לעקרונות שהובאו לעיל.

 

חומרי למידה, סרטי תלמידים ומערכי שיעור בנושא הזכות להישמע ולהשתתפות מפורסמים באתר זכויות התלמיד

 

 

  חזרה לזכויות תלמידים תשע"ט

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/11/2018