education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
חוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016
התקבל בכנסת ביום י"ד באדר א' התשע"ו (23 בפברואר 2016)
 

הרחבת סמכויות למשפחת האומנה - בחוק האמנה

 חשוב לציין כי יש צורך להביא את עיקרי החוק לידיעת ציבור המנהלים, המפקחים ומנהלי מחלקות החינוך בכל הנוגע לרישום ושיבוץ תלמידים, וועדות השמה ועוד.


להלן סעיפי חוק רלוונטיים למערכת החינוך:

סעיף 33 - מדבר על מעמד האומנים וסמכותם לקבל מידע (לרבות מידע ממוסדות חינוך)
 
סעיף 36- מדבר על שת"פ עם מערכת החינוך לשם הכנת תוכנית טיפול לילד שהושם באומנה
 
סעיף 42 - דן בסמכויות של משפחת אומנה בכל עניין הקשור בחיי היום יום של הקטין. בתוספת הראשונה והשנייה לחוק הורחבו הסמכויות המנויות בסעיף 42
ונקבע כי למשפחת האומנה סמכויות גם בנושאים הבאים: 

תוספת ראשונה (סעיף 43)
 1. מתן הסכמה לבדיקה רפואית ולטיפול רפואי, לרבות נטילת תרופות, ביצוע בדיקות גם וקבלת חיסונים הניתנים לכלל ילדי ישראל, ולמעט טיפול רפואי המנוי בתוספת לחוק זכויות החולה;
 2. מתן הסכמה לאבחון התפתחותי ולטיפול מקובל בליקויים, ובכלל זה בליקוי התפתחותי, בליקויי למידה, שמיעה או דיבור או במוגבלות פיזית או חושית אחרת;
 3. מתן הסכמה לבדיקות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות ולטיפול פסיכולוגי, בהתאם לתכנית הטיפול ולפי הנחיית מנחה האומנה שמונה לילד, בכפוף להוראות חוק הנוער וחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991;
 4. הפניה לוועדת השמה לפי חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988, בהתאם לתכנית הטיפול, ולפי הנחיית מנחה האומנה שמונה לילד;
 5. בחירת בית הספר, גן הילדים, מעון יום, מעון יום שיקומי או מסגרת חינוכית אחרת, שבהם ילמד הילד, ואולם בחירת בית הספר או גן הילדים תהיה כפופה, ככל האפשר, לבחירת הורה הילד בהתחשב באורח חייו ודרכו החינוכית, בסוג מוסדות החינוך כלהלן: ממלכתי, ממלכתי-דתי, מוכר שאינו רשמי, מוסד במעמד פטור או מוסד חינוך תרבותי-ייחודי; לא בחר הורה הילד בסוג מוסד חינוך, תיעשה הבחירה בידי האומן באישור מנחה האומנה שמונה לילד, בהתחשב באורח החיים ובדרך החינוכית שבהם גדל הילד עד השמתו;
 6. בחירת חוגים שבהם ישתתף הילד בעת שהייתו בבית הספר או בשעות הפנאי שלו, לרבות השתתפות בפעילות תנועת נוער;
 7. אישור להשתתפות בטיולים, במחנות ובפעילויות בארץ, וכן בכפוף לפרט 11 – בחוץ לארץ;
 8. תספורת לילד;
 9. רישום בקופת חולים;
 10. לימוד נהיגה ומתן הסכמה לקבלת רישיון נהיגה;
 11. הוצאת דרכון וחידושו ויציאת הילד מישראל לתקופה שאינה עולה על שבועיים, באישור מנחה האומנה שמונה לילד.
תוספת שנייה (סעיף 43)
 1. ברית מילה;
 2. בחירת סוג מוסד החינוך: ממלכתי, ממלכתי-דתי, מוכר שאינו רשמי, מוסד במעמד פטור או מוסד חינוך תרבותי-ייחודי;
 3. מתן הסכמה לטיפול רפואי המנוי בתוספת לחוק זכויות החולה;
 4. מתן הסכמה לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז פסיכיאטרי, ובכלל זה לטיפול באמצעות תרופות פסיכיאטריות;
 5. יציאת הילד מהארץ לתקופה העולה על שבועיים, באישור מנחה האומנה שמונה לילד.

 

 

  להורדת התיקון לחוק האומנה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/08/2016