education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
בשביל הזכויות - דיון בדילמות מוסריות וחברתיות
שיעורים - דיון באמנת זכויות הילד בהיבטים מוסריים וחברתיים - בחינוך העל יסודי
 

תרבות של זכויות נוקטת בשוויון כלפי כל הפרטים בחברה, במיוחד הצעירים שבהם, ורואה בהם נושאי זכויות מתוקף היותם בני אדם. זכויות האדם קיימות מכוח המוסר ומכוח כללי המשפט הבינלאומי, הן קיימות ב "חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו" ועם אשרור האמנה בדבר זכויות הילד על ידי מדינת ישראל.
"האמנה הבינלאומית לזכויות הילד שמדינת ישראל התחייבה להכניס למערכת החקיקה כחובה בסיסית עבור ילדיה ולא רק כערכים מובילים, מטילה את כל כובד האחריות על המדינה, מוסדותיה ושליחיה.... פרופ גדעון דורון ז"ל.

 

"ההחלטה לקדם אינטרסים המיוחדים לילד למען עתידו אינה רק החלטה מוסרית כי אם גם החלטה שיש בצידה חישוב תועלת: ההגנה על הילד והעשייה הפעילה לקידום האינטרסים שלו מתורגמת לשפת הזכויות;
הזכויות הללו מבטיחות כי אם ימומשו, תצמח מכך תועלת הן לילד האינדיבידואל, והן לחברה כולה..." דו"ח השופטת רוטלוי .

 

החוברת שנשלחה לבתי הספר העל יסודיים היא דו לשונית .

 

  מכתב לצוות בית הספר

 

  להורדת חוברת הפעילויות בעברית

 

  להורדת חוברת הפעילויות בערבית في درب الحقوق, المسؤولية المدنية, حوار ونقاش حول المفاهيم الأخلاقية الاجتماعية في معاهدة حقوق الولد

 

  כריכת החוברות בעברית ובערבית


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/03/2016