education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
דיון באירועים מחיי בית הספר
כתיבה: צוות הדרכה של היחידה לזכויות התלמיד בהנחיית טובה בן-ארי
 

הפעילות מעלה לדיון אירועים מחיי בית הספר כגירוי להעלאת פתרונות ודרכים ליישום תרבות של זכויות.

הפעילות מתקיימת בקבוצות משימה: לכל קבוצה סיפור אירוע.

בקבוצות ידונו בהיבטים השונים של הזכויות, הבאים לידי ביטוי בסיפורי האירוע. התלמידים יתנסו בניסוח חוקים הנותנים מענה לכל משתתפי האירוע. עבודת הקבוצות תוצג במליאה.

 

מטרות הפעילות:

א. בעת הדיון בסיפור האירוע הלקוח מחיי בית הספר יעלו לדיון:

  • מערכות יחסים בכיתה וכן דיון בכללים של מותר ואסור.
  • הזכויות הבאות לידי ביטוי באירוע של משתתפיו השונים.
  • תשומת לב המשתתפים תופנה למקרים בהם מתנגשות זכויות של אותו תלמיד או שלו עם אנשים נוספים, המעורבים באירוע. התלמידים ינסו למצוא פתרון כולל לכל המעורבים.

ב. התלמידים יתנסו בניסוח הצעות לחוק זכויות התלמיד בבית הספר על ההיבטים שהאירועים דנו בהם. החוק אמור לתת מענה הולם ומנומק לאירוע על כל שותפיו.

ג.    התלמידים יציגו עבודתם במליאה.

 

פעילויות:

סיפורי אירוע מחצר בית הספר- דיון בדילמה

להלן סיפורי אירוע אמיתיים שהתרחשו בבתי ספר שונים בארץ והובאו לדיון בבתי הספר בשיתוף התלמידים וההורים, הצוות המקצועי של בית הספר, הפיקוח הכולל, המפקחת - הממונה על זכויות תלמידים וצוות ההדרכה.

אירועים אלו נכתבו על ידי תלמידים, מורים והורים ומופיעים ללא זהות הכותבים או מקום האירועים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מומלצים לקריאה ברשת:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2009