education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
קול  ההורים
כתבה: טובה בן- ארי
 

תמצית

 

המינהל החינוכי הוא ארגון רחב ויציב, בעל הסדרים קבועים ויעילים לקבלת החלטות. עובדיו הם בעלי ניסיון רב בגיוס משאבים ותמיכה ציבורית לביצוע החלטותיהם. ההורים, לעומת זאת, הם גוף בלתי מאורגן, החסר מידע אידיאולוגי משותף,הבא ממקום תרבותי אחר,לא מוכר למנהל המוסדי ולצוות החינוכי. ההורים מונחים ע"י תפיסות תרבותיות,אידיאולוגיות ומערכת ערכים שלא נמצאים לעיתים בהלימה לערכים ולמניפסט החינוכי בו לומד ילדם.
וועד ההורים רואה בתהליכי החינוך בביה"ס תהליך אידיאולוגי  אזרחי שעיקרו -הוא בתפיסה כי מותר לאזרחים להשתתף בקביעת אופי החינוך שמקבלים ילדיהם.

 

חשוב לנו לעודד פיתוח מסגרת הארגונית שבה מתנהלת פעילות-הגומלין בין ההורים, כפרטים, כקבוצה  ו/ או כגוף ציבורי (וועד הורים , הנהגת הורים...וכו'), לבין מערכת החינוך על דרגיה השונים, ולבחון את הגורמים היכולים להסביר את מידת מעורבות ההורים בנעשה בחינוך.
הורים הם שותפים משמעותיים בחינוך הילד גם בביה"ס ועל כן ראוי לנו לפתח מערכת של יחסים הדוקים יותר בין הבית וביה"ס ולא כמטרה חד פעמית(אירוע),כאשר הדגשים יהיו:מודעות לתרבויות בביה"ס , פיתוח האמון של הילדים בהוריהם, פיתוח מיומנויות הורים להאמין בילדיהם ובצוותים החינוכיים,פיתוח עמדת ההורים והמורים כמגנים על ילדים ,ואלה תוך פיתוח של תוכניות העוסקות במעורבות של ההורים לאורך זמן שיהיו  ברי קיימא וארוכי טווח.
אם ההורים הם שותפים, צריך להתנהל איתם בשוויוניות. זו התפישה העכשווית של היחסים בין ההורים לבין בית הספר.
אחת המטרות החשובות היא : האמונה בוועד/הנהגת  הורים כמקור לעזרה ,קביעת ערכים  משותפים ומחוייבות משותפת לחינוך הדור הצעיר. קשר טוב עם וועד ההורים יכול להעניק למורים סיוע מעשי ואף תמיכה רגשית אשר תפחית את שחיקתם המקצועית ותשפר את אקלים  הכיתה/ בית הספר. באותה מידה, תחושתם של ההורים כלפי בית הספר צריכה להיות של כבוד ואמון בסיסיים, בסיס הבניית תרבות זו היא פיתוח מבנים דיאלוגים בהם הזכות לחופש ביטוי היא חלק מהותי במארג היחסים  המיוחד בין הבית לכיתה/ביה"ס.

 

שיתוף אמיתי עם ההורים  בא להזכיר שרק בדרך זו אנו מרוויחים אלה את אלה.
 כדי להביא הורים בכלל וועד ההורים בפרט לרמת אחריות לחינוך הראוייה ולמחויבות לערכים המשותפים שייקבעו במערך הבית ספרי שומה עלינו להיות אוריינים לרב תרבותיות של קהלי ההורים בכיתות ובבתי הספר,להתחשב במגוון התרבויות ,תפיסות החיים והאידיאולוגיות המנחות כל בית.

 

מתוך הנחה שההורים והתלמידים הם שותפים מלאים בהחלטות שמשפיעות על תלמידים ומשפחות אחרות בקהילת ביה"ס יש לזרז תהליכי שיתוף  כאלה. שותפויות יעילות מתפתחות כאשר כל שותף מכובד ומורשה להשתתף בהחלטות  הבונות תהליכים חינוכיים
    כדי ליצור שותפויות משמעותיות בחינוך יש לפתח רגישות מקצועית  להתחשבות בצרכים של ההורים,במערך האמונות שלהם,ברצונות, ואפילו בחלומות שלהם לגבי ילדיהם, כמו כן יש לספק להורים במקביל מידע לגבי מכלול הנושאים הקשורים לחינוך,פדגוגיה עדכנית,זכויות הורים,זכויות
תלמידים, שיטות הוראה, ואף נתונים סטטיסטיים כלליים.סוגים שונים של מעורבות הורים יוצרים יתרונות שונים אצל ילדים ומתבגרים.

 

מורים- הורים-תלמידים... בונים הסכמות


תלמידים והורים נדרשים, למעשה, לשים את מבטחם במורה, ולתת אמון .המורה, מצידו, חייב לשקול את ההשלכות של פעולותיו על האינטרסים של התלמיד ועל רווחתו,על רגישות לצרכים משתנים של התלמידים ועל שמירת זכויותיהם, בצד יצירת אמפתיה  עם ההורים והתרבות אותה הם מייצגים. אשר על כן, עקרונות של צדק, הגינות וכנות, בצד ערכים מוסריים, ערכי יסוד הומניים של שוויון וחירות, הם מן המעלות הנדרשות מהמורים והמנהלים..

 

בקרב אנשי החינוך, קיימת הסכמה על חשיבותו הגדולה של החינוך ליצירת תרבות של זכויות-אדם. חינוך שיספק כלים הן להעלאת המודעות לזכויותינו ולזכויות של אחרים.
תהליך "בונים הסכמות" מושתת על מעגלי הידברות בין כל הקבוצות המהוות את המוסד החינוכי. הערכים המובילים בתהליך בניית ההסכמות הם: אמון, אחריות הדדית ,נתינה  וזכויות אדם, תוך שימת הדגש עלה רווחה הרגשית של כל השותפים בקהילת המוסד החינוכי (תלמידים, הורים, מורים). מאחר והמוסד החינוכי מפגיש "שונים" עליו לאפשר מרחב המכבד את זכויותיהם של כלל חברי קהילת המוסד החינוכי .הזכויות הם החומר והלבנים שמהם בנויים כל הדיונים המתקיימים במפגשי ההסכמות.    המציאות המשתנה מחייבת אותנו להתאים את עצמנו למערכת של כללים ונוהלים, ולשוב ולהגדיר כללים אלו מחדש במערכות היחסים בתרבות הבית ספרית.
אחד מהיתרונות הבולטים של התהליך הוא גיבוש נוהלים וכללים = הסכמים, הנותנים מענה לאינטרסים של הצדדים  ולמימוש זכויותיהם.
להבדיל מהתהליך משפטי תהליך זה מוליך לפתרונות של הסכמה – consensual solutions כתרבות חיים בבית הספר,בקהילה וכו'.
 מהות קבוצה זו (מורים,תלמידים,הורים) היא בקידום ערכיה בשותפות ובהסכמות תוך התייחסות אדיבה לכל חבריה. הקבוצה קובעת לעצמה את המאפיינים הייחודיים ואת האפשרויות ליצור ביחד קשרים קונסטרוקטיביים לרווחת השותפים ולמימוש ההחלטות המשותפות.
     עוצמתו תהליך זה הוא בבניית הסכמות המקשרות את ההורים,התלמידים, המורים,המנהלים צוות הפיקוח ואחרים לעבודת ביה"ס ויעדיו.
כל מי שנעשים שותפים אמיתיים בבניית הסכמות  נהנים מתחושה של שייכות,חשיבות ומשמעות אישית. ההשתתפות בתהליך יוצרת הרגשה של השתייכות למשהו מיוחד, ומקדמת את גיבושה של הזהות המשותפת של המוסד בחינוכי.
זהו מבנה ארגוני המקדם "מועצה ציבורית-פדגוגית- מייעצת" בבית הספר לה שותפים מורים,הורים ותלמידים צריך לתמוך ולשקף את השינויים המתרחשים במהלך,מה שדורש עקביות והלימה עם
חזון משותף וכיוון משותף, שהוא חלק מתהליך התפתחות מתקדם של מערך חינוכי הנותן מענה למארג יחסים מורכב,תוך בניית נוהלים שקופים וסמכות חינוכית מובילה.
הקשר הבין-אישי, הנוצר במהלך המפגשים החינוכיים הוא משמעותי ביותר להורים, למחנכים ולתלמידים. לקשר  יש השפעה מיידית על איכות תהליכי הלימוד ותוצאותיהם לטווח ארוך.
  בצד שיפור יכולתם של המורים לניהול המפגש עם הילד והוריו ועם המערכת הוא תנאי לקיומו התקין של התהליך החינוכי. מנהלים,מורים ,גננות ואנשי חינוך יכולים לחלוק שפה משותפת של ידע פדגוגי,לבטים ודילמות  עם ועד ההורים והתלמידים רק כאשר הם מאמינים באמת שבדרך של דיאלוג  ניתן יהיה לערוך שינוי בהתנהגות המצופה במצבים שונים בחיי הגן,הכיתה ובית הספר.
הכיבוד הדדי בין ההנהלה ,המורים,התלמידים וההורים  אינו עניין של נימוסים תקינים והנהגה טובה, אלא הוא חיוני לקיומה של מערכת בית ספרית תקינה,המצמיחה מחנכים ולומדים.

 

בונים הסכמות- בדרך  לבניית  קודים  התנהגותיים

 

 קביעת קודים התנהגותיים- מהלך הממקד את התהליך הבית ספרי מהגנה למניעה בפגיעה בכבודו של כל אדם  בביה"ס.
במעגלי ההידברות יינתן  ביטוי מעשי לכבוד לזכויות-אדם והגנה עליהן ,מה שצריך להוות קריטריון לשיפוט איכותו של קוד התנהגותי  של מבוגרים וצעירים.
קביעת קודים התנהגותיים  לכל אחת מהקבוצות השותפות ע"י חברי הקבוצה תיצור הסכמות לגבי מסגרת השיתוף בחינוך. הקוד יתבסס על הפילוסופיה הערכית-חינוכית של ביה"ס.
 זהו תהליך  המונע התנהגות הפוגעת בזכויות הורים,ו/או מורים ו/או תלמידים מחד, ומאידך מגדיל את המחויבות והאחריותיות של צוות ההסכמות בביה"ס.
הצורך בקביעת קוד התנהגותי מוסכם בא מתוך התובנה שאוכלוסיית ביה"ס מורכבת מאנשים הבאים מרקע תרבותי והתנהגותי מסוים, קיימת סברה שהם יפעלו ע"פ התרבות המוכרת להם מסביבות חייהם, ולאו דווקא בהתחשבות בהשלכות האתיות של מעשיהם .
מכיוון שאי אפשר לפקח על מה שעושה כל מורה,הורה או תלמיד בכל מקום ובכל זמן בביה"ס, חשוב שתיווצר בו תרבות המעודדת את השותפים הללו לחשוב בעצמם על ההשלכות האתיות
 של מעשיהם לפני שהם עושים אותם, ויותר מזה,שייקחו אחריות על תוצאות מעשיהם.
כך כל באי ביה"ס  ידברו באותה שפה - המחויבות לאתיקה, שפה שתקל עליהם את שיתוף הפעולה.
הקוד ההתנהגותי  מכיל דרכי פעולה וכללים המסבירים להנהלה,להורים  ולמורים אלו מעשים ראוי שלא ייעשו.
חשוב לזכור שבבניית קוד התנהגותי מוסכם יש לתת מענה לצרכים ולבעיות העולות מכל השותפים: התלמידים, המורים, ההורים, ההנהלה,הפקוח וכו'.
ההסכמה ליישומו תחייב את כל הדרגים בביה"ס ובסביבות חייו, ותחייב את פרסומו ברבים.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2009