education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
זכויות הילד במשפחה
כתבה: טובה בן-ארי
 

עיקרון טובת הילד מנחה את זכויות הילדים במשפחה:

 

 
"...זכותו הראשונה והבלתי ניתנת לערעור של הילד היא להביע את מחשבותיו ולקחת חלק פעיל בשיקולינו ובפסיקותינו על אודותיו. כאשר נגדל לכדי כבוד ואמון, כאשר הילד עצמו ייתן אמון ויאמר מה זכותו – תהיינה פחות חידות ושגיאות."
 
יאנוש קורצ'אק
 


כל בני האדם שווים ולכל הילדים הזכות לקבל יחס כבני אדם המכובדים בחברה, תוך שוויון בין אם הם בנות או בנים עם רגשות, רעיונות ורצונות משלהם.לכל המבוגרים והילדים הזכות לשמור על כבודם,על כבודו של האחר ובמיוחד על החופש שלהם.

 

מתבגרים שגדלו כנושאי זכויות יהיו אחראים יותר לזכויותיהם של אחרים,של הגדולים מהם או הקטנים מהם,יגדלו לאזרחות אחראית ומשפיעה.

אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד – היא אחד מניירות עמדה מכוננים של החברה הדמוקרטית – הבונה לעצמה קודים חברתיים ערכיים והומניסטיים.

 

 

דוגמאות לזכויות הילדים במשפחה:

 

 זכות הילדים לקיום - הבטחת עצם החיים, הבטחת הקיום של הילדים:

 • זכותם של ילדים לחיות.
 • זכותם של ילדים לחיות בבית.
 • זכותם של ילדים לחיות במשפחה ולהרגיש שייכים אליה.
 • זכותם של ילדים לקבל מזון בצורה סדירה.
 • זכותם של ילדים להרגיש רצויים ואהובים.
 • זכותם של ילדים לא לצאת להילחם עד להיותם בני שמונה עשרה.

 

זכות הילדים להשתתפות - בקבלת החלטות הנוגעת לחייכם:

 • הזכות להישמע- אם ילדה או מבוגר רוצים לומר משהו – זו זכותם, וחובת המאזינים להתייחס לדבריהם.
 • הזכות לחוש שייכות ואהבה  במשפחה.
 • זכותם של הילדים לשוחח עם הוריהם ואחיהם ולהגיע איתם להבנות משותפות בכל הקשור לסדרי הבית.
 • הזכות לבטא אהבה וחיבה לכל אחד מההורים, מבלי לדכאה מחשש להתנגדות ההורה האחר.
 • הזכות להיות  מנותקים מהמאבק בין ההורים ובעיותיהם.
 • זכותם של ילדים לקבל מההורים חיזוקים חיוביים על עצמם, כישוריהם  ובחירתם.
 • הזכות ל"חופש הביטוי" של ילדים - זכותם לומר מה שהם רוצים, תוך התחשבות בזולת ובתנאי שהוא לא פוגע באחרים.
 • בזכות לחופש הביטוי – חבויה הזכות ל"הורים קשובים", אחריות ההורים 
 • להקשבה ולהתייחסות- בלימת אפשרויות הביטוי לתסכול ולצבירת כעסים
 • הזכות לקבל תשובות כנות על שאלות.

 

זכות הילדים להגנה - יש להבטיח הגנה על הילדים מפני כל צורה של ניצול,

התאכזרות והתעללות:

 • הזכות לגדול באווירה תומכת  החופשית מניצול, התעללות או הזנחה.
 • זכויות הילדים ל ביטחון עצמי אחריות ההורים לפיתוח "בנק" של חוויות חיוביות של הצלחה אישית וחברתית.
 • זכות הילדים לפרטיות במשפחתם – אחריות ההורים לכבד את רצונם ולא לספר את סודותיהם לאחרים.
 • זכות הילדים להיות מוגנים –אחריות ההורים לחנכם בסבלנות ובסובלנות. 
 • זכות הילדים להיות מוגנים מכל תופעה של אלימות פיזית או מילולית.
 • זכות הילדים במשפחה ליחס שווה מצד המבוגרים בביתם/ במשפחתם.
 • זכותם של הילדים לשמור על זהותם, לרבות אזרחותם, שמם וקשרי המשפחה שלהם.
 • זכותם של ילדים לעבוד בעבודות המותרות לצעירים ולצעירות (מעל גיל 15) עד 8 שעות ביום.

 

זכות הילדים להתפתחות - הבטחת איכות החיים הדרושה להתפתחות

מרבית של הילד:

 • זכותם של הילדים לקבל טיפול מתמשך משני הוריהם.
 • זכותם של ילדים  לתמיכה רגשית מהמשפחה התומכת בהם.
 • זכותם של ילדים לקבל החלטות עצמאיות (חופש הבחירה) ולהתמודד עם תוצאותיהן.
 • זכות הילדים לבקש את אשר הם רוצים (בדרך מכבדת), בידיעה שזכותו של האחר לסרב.
 • זכותם של הילדים שלא לדעת נושא ולא להבינו, אחריות ההורים להסביר לילדים.
 • זכותם של הילדים  לשעות פנאי- לבלות, לשחק ולהשתתף בפעילויות חברה, תרבות, ספורט  ואמנות ,ע"פ נטיותיהם האישיות.
 • זכותם של ילדים "להתאמן" במיומנויות חברתיות,לשגות בבחירות שלהן-אחריות ההורים לכוון אותם.
 • זכותם של הילדים לבנות להם מסגרות חברתיות אחרות בהן נעים להם לשהות ולהתפתח.
 • זכותם של הילדים להגשים את חלומם-אחריות ההורים לדאוג להם לאפשרויות יישום.
 • זכותם של כל הילדים והמבוגרים למחשבה חופשית ולהבעת דעות עצמיות.
 • זכותם של ילדים להתנהג ע"פ התרבות עליה התחנכו בביתם, אחריות הילדים והמבוגרים בחברה לכבד כל תרבות כמוצא להבנת תרבויות אחרות.
 • זכותם של הילדים לשירותי בריאות ומעקב על התפתחותם הגופנית.
 • זכותם של ילדים לשעות פנאי לעיסוקיהם או תחביביהם השונים.
 • זכותם של הילדים שלא יופרדו מהוריהם בניגוד לרצונם, אלא אם כן קבעו הגופים המוסמכים לכך כי הפירוק נדרש לטובת הילד. לילד המופרד תהיה זכות לשמור על קשר ישיר על בסיס סדיר עם שני ההורים, אלא אם הדבר יפגע בו (אמנה לזכויות הילד,סעיף9).
 • זכותם של ילדים שכושרם הגופני או הנפשי לקוי ליהנות מחיים מלאים והוגנים בתנאים המבטיחים כבוד, מקדמים עצמאות, מקלים על ההשתלבות בחיי הקהילה ותורמים להתפתחות האישית (האמנה סעיף 23).

 

אחריות ההורים:

 • אחריות ההורים להעניק אהבה ובית חם לילדיהם.
 • אחריות ההורים לשתף את ילדיהם בכל ההחלטות הנוגעות לחייהם.
 • אחריות ההורים לדאוג לרווחתם הרגשית של  ילדיהם.
 • אחריות ההורים להיות קשובים לצרכים של ילדיהם.
 • אחריות ההורים לפנות אל ילדיהם ברמה הלשונית המותאמת להתפתחותם.
 • אחריות ההורים  לשוחח עם ילדיהם ע"מ לפתח בהם את כישורי השיח.
 • אחריות ההורים לטפח בילדיהם  את המודעות של הילדים לעצמם ולחברתם.
 • אחריות ההורים לפנות את ילדיהם בנימוס,תוך שמירת הכבוד אליהם.
 • אחריות ההורים לאפשר לילדים  לשחק.
 • אחריות ההורים להעניק מחמאות לילדיהם.
 • אחריות ההורים  לשוחח עם ילדיהם ע"מ לפתח בהם את כישורי השפה.
 • אחריות ההורים לספק הגנה לילדיהם.
 • אחריות ההורים לדאוג לבריאות ילדיהם.
 • אחריות ההורים לחנך את ילדיהם לסובלנות חברתית.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2009