education - חינוך אופק - פרסום חוזרי תשלומי הורים בית ספריים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שאלות נפוצות
 

האם ניתן לגבות תשלומים מהורים למרות חוק לימוד חובה חינם?

חוק לימוד חובה מגדיר את הזכאות ללימוד חינם לילדים הגרים בישראל מגיל 5 - 18 (עד לסיום יב' כיתות) ולנערים בני 16 עד 17. החוק קובע כי המדינה נושאת בתשלומים עבור העסקת מורים, מנהלים, עובדי חינוך ומנהל, ובעבור בניה ואחזקה של מוסדות חינוך. אולם הרשות המקומית או בית הספר רשאים לבקש מההורים תשלומים עבור אספקת שירותים נוספים, שאושרו ע"י ועדת החינוך של הכנסת.

 

מהם תשלומי חובה?

תשלום חובה כשמו כן הוא - חובה לשלמו. גובה התשלום נקבע מדי שנה ע"י ועדת החינוך של הכנסת בשיתוף עם ועד ההורים הארצי. קיים  סוג תשלום  חובה אחד: תשלום בגין ביטוח תאונות אישיות.

 

מהם תשלומי רשות?

משרד החינוך מתיר לבתי הספר לבקש מההורים תשלום בגין שירותי חינוך ותרבות המומלצים על-ידו במטרה להעשיר את עולמם התרבותי-ערכי של התלמידים. השירותים כוללים: טיולים, מסיבות, סל תרבות, השאלת ספרים, שיעורי שחיה, תל"ן (תוכנית לימודים נוספת), ועד הורים מוסדי וועד הורים ארצי.

 

סל השירותים וגובה התשלומים המקסימלי נקבעים ע"י ועדת החינוך של הכנסת בשיתוף עם ועד ההורים הארצי. התשלום הינו בגדר רשות.באם לא התקבל בעבור התלמיד/ה תשלום הרשות, על בית הספר לשתף את התלמיד/ה בפעילות חליפית.

 

מהי רכישת שירותים מרצון?

שירותים שהם בגדר חוזה מרצון בין ביה"ס להורה והתשלום עליהם הנו בגדר רשות. ועד ההורים המוסדי בשיתוף עם הנהלת בית הספר רשאי לבקש מההורים תשלום בגין שירותים נוספים שאינם נכללים בתשלומי חובה, בתשלומי רשות או בתשלומים האסורים לגביה. מטרתם להעשיר את עולמם התרבותי-ערכי של התלמידים (לדוגמה: חוגים, עלון כיתה) או להוזיל עלויות ע"י רכישת שירותים משותפת (לדוגמה תלבושת אחידה, ספרי לימוד). במידה והשירות הנו פעילות המתבצעת אחר שעות הלימודים, בית הספר יכול שלא לכלול את התלמיד/ה בפעילות זו.

 

מדוע אני לא מצליח לאתר את חוזר התשלומים של בית הספר בו לומד ילדי?

כל חוזרי התשלומים המפורסמים באתר הם חוזרים שנשלחו על ידי בתי הספר באמצעות מערכת אפיק ואושרו ע"י הפיקוח של משרד החינוך. במקרים בהם בית ספר טרם שלח את חוזר התשלומים לאישור או טרם קיבל אישור לחוזר התשלומים לא ימצא פרסום  עבור אותו מוסד.

 

מהן תרומות לועד הורים?

חוזר תרומות של ועד ההורים נועד לאפשר להורים לתרום כסף עבור רכישות שמטרתן שיפור פני בית-הספר (כגון מזגנים, גינת נוי ועוד). אין לבקש כתרומה שירותים הנכללים בתשלומי חובה, תשלומי רשות או תשלומים אסורים לגביה.

 

אין לחייב הורה להרים תרומה ואין למנוע את השירות מהתלמיד/ה בעקבות אי-מתן תרומה.

 

לבית הספר אסור לגבות מההורים תרומות, ולכן הבקשה לתרומה יכולה להיכלל רק בחוזר נפרד, מטעם ועד ההורים בלבד.

 

איך אדע אילו תשלומים מותר לבקש ממני בשנת הלימודים הנוכחית?

משרד החינוך מפרסם בכל שנה במסגרת חוזר מנכ"ל בנושא תשלומי הורים את תשלומי החובה המותרים לגביה ואת תשלומי הרשות אותם מותר לבית הספר לבקש. כמו כן, משרד החינוך מוסיף ומפרט שירותים עבורם אין לגבות תשלום מההורים. סעיף זה נקרא "אסור לגביה".


האם מותר לבקש מההורים תשלום מעל הסכום המרבי שנקבע?

משרד החינוך מפרסם בכל שנה את הסכומים המותרים לגביית תשלומי חובה, את הסכומים המרביים המותרים לגבייה עבור שירותים הנכללים ב"שירותי רשות", ואת רשימת שירותים אסורים לגביה. הסכום המרבי לגביה בגין תשלומי חובה ותשלומי רשות נקבע בסיכום בין ועדת החינוך של הכנסת, מרכז השלטון המקומי, ארגון ההורים הארצי וגורמים נוספים. אסור לגבות יותר מאשר הסכום המרבי המפורט בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך, אפילו אם ההורים מסכימים לכך.

 

עבור רכישת שירותים מרצון אין סכומים מומלצים וסכומים מרביים. מומלץ, לפיכך, לבדוק שהתשלומים המתבקשים אינם בגדר שירותים אסורים לגביה, ולשקול האם המחירים המתבקשים סבירים.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/02/2011    

עדכוני rss