education - חינוך מערכת ניהול משתמשים - דלגציה
   


  • מערכת ניהול משתמשים והרשאות מאפשרת לשייך גורמים בבית הספר לתפקידים במערכות משרד החינוך. לדוגמא – שיוך רכז הבגרויות בבית הספר לתפקיד יישומי במערכת ניהול סיסמאות, לצורך הפצת סיסמאות לתלמידים ואנשי סגל בית הספר.
  • בחודש דצמבר 2012, עברה מערכת עבודות גמר להזדהות אישית. באמצעות מערכת "ניהול משתמשים והרשאות", יכול מנהל בית הספר לשייך גורם בבית הספר לתפקיד "מזין הצעות" במערכת.
  • בחודש דצמבר 2012 נוספה למערכת מדב"ס/אופקית אפשרות כניסה בהזדהות אישית. עד לחודש מרץ 2013  ניתן להיכנס גם בהזדהות מוסדית, החל ממועד זה ניתן יהיה להיכנס למערכת בהזדהות אישית בלבד. באמצעות מערכת "ניהול משתמשים והרשאות", יכול מנהל בית הספר להסמיך גורם נוסף בבית הספר שידווח במערכת.



מיהו הגורם המוסמך להאציל סמכויות בבית הספר באמצעות מערכת ניהול משתמשים והרשאות?
ברוב המקרים מנהל בית הספר הוא הגורם המוסמך להחליט מי מאנשי סגל בית הספר רשאי לעבוד בכל אחת ממערכות משרד החינוך.
מהו תפקיד יישומי?
תפקיד יישומי הוא שם כללי לאוסף פעילויות  אותם מורשה המשתמש לבצע במערכת  נתונה.
מנהל בית ספר יכול לשייך משתמש לתפקיד יישומי במערכות האינטרנט השונות של משרד החינוך.
דוגמא: מפיץ סיסמאות במערכת ניהול סיסמאות.
עבור איזה מערכות ניתן לשייך משתמשים לתפקיד יישומי?
שיוך משתמשים לתפקיד יישומי יכול להיעשות עבור מערכות אינטרנט של משרד החינוך, שההזדהות אליהם היא הזדהות אישית (עם קוד וסיסמא אישיים של המשתמש).
מהו תפקיד ארגוני בבית הספר?
התפקיד הארגוני משקף את התפקיד אותו ממלא המשתמש בבית הספר, על פי הדיווחים המגיעים למשרד החינוך. דוגמא: רכז שכבה, מחנך.
אין אפשרות למנות משתמשים לתפקיד ארגוני במערכת זו: מינוי אנשי סגל בית הספר (עובדי הוראה / עובדים מנהליים) לתפקידים ארגוניים יעשה במערכות כ"א המתאימות ובהתאם לדיווחים המועברים למשרד החינוך.


 
כניסה למערכת ניהול משתמשים והרשאות


טלפון מוקד תמיכה :
6552*
שעות פעילות:
07:30-19:00



  • דפדפן אקספלורר 8 ו-9 ומעלה / פיירפוקס גרסא 3 ומעלה / כרום
  • Win 2000,  Win xp  
  • אקרובט 7
 
 

מערכת ניהול משתמשים והרשאות  מאפשרת למשרד החינוך לבצע ניהול מרכזי של חשבונות המשתמשים והרשאותיהם במערכות המחשוב השונות, בסביבת האינטרנט, תוך שמירה על אחידות ואכיפת נהלי אבטחת המידע הנהוגים במשרד.

באמצעות המערכת ניתן לשייך ולהסיר עובדי הוראה ואנשי סגל בבית הספר לתפקידים יישומיים במערכות האינטרנט השונות של משרד החינוך.

דוגמא: מינוי גורם בבית הספר שיהיה מורשה לניהול הסיסמאות במערכת ניהול סיסמאות;

מינוי רכז עבודות גמר בבית הספר במערכת עבודות גמר.

 

שימו לב! בגלל רגישות המידע ושיקולי אבטחת מידע, הגישה למערכת תותר רק לגורמים שיוסמכו על ידי משרד החינוך, ותחייב הזדהות אישית וחזקה: בנוסף להזדהות האישית תדרשו להזין קוד זיהוי, שישלח אליכם באמצעות מסרון לטלפון הנייד.



    תאריך עדכון אחרון:  30/08/2018