education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.2 חינוך מיוחד

(תשסח) 1.2-3  תיקונים לחוזר סח/3(ד), סעיף 1.2-37, בנושא 'תכנית השילוב במסגרת החינוך הרגיל – לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות'
 

להלן שני תיקונים לחוזר סח/3(ד), סעיף 1.2-37:

1.    סעיף קטן 4.4 שונה, ולהלן הנוסח המתוקן:

      4.4  תלמיד שיש לגביו חשד סביר לקיום לקות משמעותית ואין בנמצא מסמכים קבילים והוא נמצא בהליכי אבחון/הערכה, ועדת השילוב רשאית לקבוע מועד לדיון המשך לגביו ולהפנותו להמשך בירור אבחוני, עד קבלת מסמכים קבילים בפרק זמן סביר ולא יותר מתום שנת הלימודים שבה התקיים הדיון.

2.    בנספח 3, "הגורמים שאבחנתם קבילה  בוועדות מתוקף חוק  החינוך המיוחד: שילוב, השמה, ערר", נפלה טעות. להלן הנספח המתוקן:

 

  

 

נספח 3    הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף חוק החינוך המיוחד: שילוב, השמה, ערר

אפיון החריגות

הגורם המקצועי שאבחנתו קבילה לצורך אפיון חריגותו של התלמיד

משכל גבולי

פסיכולוג חינוכי/פסיכולוג התפתחותי

פיגור קל-סיעודי

ועדת האבחון של השירות למפגר

      הפרעות התנהגותיות

      הפרעות רגשיות

      AD(H)D

         פסיכולוג חינוכי/התפתחותי/קליני/פסיכיאטר לילד ולנוער

        פסיכולוג חינוכי/התפתחותי/קליני/פסיכיאטר לילד ולנוער

         פסיכולוג חינוכי + נוירולוג ילדים/פסיכולוג חינוכי + רופא ילדים עם ניסיון בהתפתחות הילד/פסיכיאטר לילד ולנוער

אוטיזם/PDD

פסיכיאטר לילד ולנוער/פסיכולוג קליני/מנהל מכון להתפתחות הילד המוכר ע"י משרד הבריאות/רופא מומחה בנוירולוגיית ילדים

הפרעות נפשיות

פסיכיאטר לילד ולנוער

         לקות למידה רב-בעייתית

      AD(H)D

         פסיכולוג חינוכי/פסיכולוג מומחה שהוכשר בנושא לקויות למידה/פסיכולוג ומאבחן דידקטי במסמך אחד או במסמכים נפרדים

         פסיכולוג חינוכי + נוירולוג ילדים/פסיכולוג חינוכי + רופא ילדים עם ניסיון בהתפתחות הילד/פסיכיאטר לילד ולנוער

שיתוק מוחין/נכות פיזית

נוירולוג ילדים/רופא ילדים בעל ניסיון בהתפתחות הילד

חירשות/כבדות שמיעה

קלינאי תקשורת שהוסמך לאודיולוגיה

עיוורון/לקות ראייה

ועדת האבחון של השירות לעיוור במשרד  העבודה והרווחה או רופא עיניים

עיכוב התפתחותי

פסיכולוג חינוכי/פסיכולוג התפתחותי/נוירולוג ילדים/רופא ילדים בעל ניסיון בהתפתחות הילד

עיכוב שפתי

פסיכולוג חינוכי+קלינאית תקשורת/פסיכולוג התפתחותי+קלינאית תקשורת/רופא ילדים בעל ניסיון בהתפתחות הילד+קלינאית תקשורת

מחלות נדירות

רופא ילדים בעל ניסיון בהתפתחות הילד, בצירוף אישור בכתב של הביטוח הלאומי המעיד שהילד זכאי לגמלת ילד נכה ולניידות וזקוק להשגחה מתמדתעדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/4, כ''ב בכסלו התשס''ח, 02 בדצמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  30/11/2022