education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.2 חינוך מיוחד

(תשסט) 2–1.2  סייעות במוסדות החינוך המיוחד
 

1.    עבודת הסייעות היא חלק ממכלול השירותים הניתנים לתלמיד באופן אינטגרטיבי על-ידי צוות רב-מקצועי מגוון, על-פי תכנית הלימודים האישית שנקבעה לתלמיד, ואיננה עומדת בפני עצמה. במוסדות לחינוך מיוחד מוקצות סייעות בהקצאה אוטומטית על פי הקריטריונים הקבועים שפורסמו בסעיף 8–1.2, בחוזר הוראות הקבע נח/10(ג) "סייעות במסגרות החינוך המיוחד". בכיתות לחינוך המיוחד ממקור 06 מוקצית סייעת למספר שעות כמספר שעות הלימודים בתוספת שעה ביום לקליטת התלמידים בבוקר ולפיזורם בסוף יום הלימודים.

2.    אפשר לתגבר את המוסד החינוכי בשעות סיוע נוספות (ב"סייעות תגבור") על-פי שיקול דעתו של המפקח על החינוך המיוחד במחוז. כמו כן, אפשר לתגבר כיתות לחינוך מיוחד שאין בהן הקצאה אוטומטית של שעות סיוע. הקצאת שעות התגבור לסיוע למסגרת החינוך המיוחד תיעשה במסגרת מכסת השעות שתוקצה למחוז בכל שנה. המפקח על החינוך המיוחד ומנהל המוסד החינוכי (במידת הצורך בתיאום עם הפיקוח הארצי ללקויי חושים) ייקחו בחשבון את מספר התלמידים הלומדים בפועל בכיתות, את סוג החריגות הכיתתית, את מערך כוח האדם הכולל העומד לרשות המסגרת ואת רמת תפקודם של התלמידים. במקרים חריגים אפשר לייעד ממכסת סייעות התגבור סייעת אישית לתלמיד סיעודי רב-נכותי אשר לו נכות פיזית קשה, שבנוסף לוקה בנכויות מורכבות נוספות, והוא חריג באופן קיצוני משאר התלמידים במוסד החינוכי שהוא לומד בו, ועיקר התמיכה בו היא השגחה, סיעוד וטיפול בחלק הארי משעות השהייה במוסד החינוכי. בנקודות זמן שבהן אין לתלמיד צורך בסייעת (כגון כאשר התלמיד מצוי בטיפול יחידני מקצועי רפואי או פארא-רפואי או בעת הוראה יחידנית של מחנך הכיתה, או כאשר התלמיד נעדר מבית הספר), תופנה הסייעת על ידי מחנכת הכיתה/הגננת לסייע לתלמידים אחרים בכיתה. בנסיבות של היעדרות הסייעת הנותנת תמיכה אישית לתלמיד יסתייע התלמיד במי מן הסייעות האחרות בכיתה שהמחנכת/הגננת ייעדה אותה לתפקיד זה.

       הקצאת הסייעת האישית לתלמיד תיעשה לתקופה קצובה (עד שנה), ותותאם לצרכים המשתנים של התלמיד. הצוות הרב מקצועי, ובראשו הרופא המלווה את בית הספר/הגן לחינוך מיוחד, יבחן מדי שנה את השינויים שחלו במצבו של התלמיד, ובהתאם לכך תיקבע מסגרת הסיוע הנדרש.

       מובהר בזאת כי עבודתה של הסייעת תתבצע אך ורק בתוך המוסד החינוכי ולא תאושר העסקת סייעת לתמיכה בתלמיד מחוץ למסגרת זו. כמו כן, מובהר כי הסייעת תבצע את תפקידיה אך ורק כפי שהוגדרו בחוזר הוראות הקבע נח/10(ג), סעיף 8–1.2, ס"ק 2.

       כדי למנוע ספק, אף שמדובר בתלמידים שעיקר התמיכה בהם היא השגחה, סיוע וטיפול, הצוות החינוכי, ובכלל זה הסייעת, אינו מורשה לבצע טיפולים פולשניים. תפקיד זה תבצע  אך ורק אחות בית הספר/הגן על פי הנחיה של הרופא המטפל בתלמיד ובאישור הרופא של המוסד החינוכי.

3.    לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות שהם זכאי שילוב אפשר לאשר "תמיכה מסוג סיוע" כחלק מתכנית השילוב, כמפורט בחוזר הוראות הקבע סח/3(ד), סעיף 37–1.2, ס"ק 15.5, מתקציבי תכנית השילוב.

הערות

א.   ההבהרות לעיל מחליפות את המושג "סייעות כיתתיות חריגות", שהופיע בסעיף 8–1.2 בחוזר הוראות הקבע נח/10(ג), ס"ק 1.4 ואילך, במושג "סייעות תגבור".

ב.   ההבהרות לעיל מחליפות את ההוראות לגבי "סייעות לתלמידים בודדים" שהופיעו בסעיף הקטן שהוזכר בהערה א לעיל ומבטלות אותן.

בקרוב יצא חוזר הוראות קבע חדש בנושא סייעות במוסדות החינוך המיוחד שיחליף את חוזר הוראות הקבע נח/10(ג) שהוזכר לעיל.


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' לאה שקד, מפקחת ארצית ממונה על שירותי חינוך מיוחד, טל' 03-6896101.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/3, ד' במרחשוון התשס"ט, 02 בנובמבר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014