education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.2 חינוך מיוחד

(תשע) 1.2-1  יישום חוק החינוך המיוחד – השתתפות משרדנו במימון שירותי הזנה, תוספת שירותי היקף וניקיון במהלך שנה"ל התש"ע
 

1.   השתתפות משרדנו במימון שירותי הזנה

1.1  סוגי הכיתות שבהן הוארך יום הלימודים ומשרדנו משתתף במימון שירותי ההזנה

קוד החריגות הכיתתית

הכיתות בבתיה"ס ובגנים לחינוך מיוחד

כיתות החינוך המיוחד בבתיה"ס של החינוך הרגיל

21

אוטיסטים/P.D.D.

אוטיסטים/P.D.D.

28

בעלי הפרעות נפשיות קשות

בעלי הפרעות נפשיות קשות

19

משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות

משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות

12

עיוורים/לקויי ראייה רב-בעייתיים

 

11

חירשים/כבדי שמיעה רב-בעייתיים

 

15

בעלי פיגור בינוני רב-בעייתיים

בעלי פיגור בינוני ר"ב

26

בעלי פיגור בינוני מורכב

בעלי פיגור בינוני מורכב

24

בעלי פיגור קשה/עמוק/סיעודיים

בעלי פיגור קשה/עמוק/סיעודיים

 

1.2  מימון שירותי הזנה

בשנת הלימודים התש"ע השתתפות משרדנו במימון שירותי ההזנה היא 10.40 ש"ח לתלמיד ליום. במגזר היהודי ימומנו 182 ימי לימוד, ובסך הכול 1,892 ש"ח לתלמיד בשנה. במגזר הערבי והבדואי ימומנו 193 ימי לימוד, ובסך הכול 2,007 ש"ח לתלמיד בשנה. במגזר הדרוזי ימומנו 195 ימי לימוד, ובסך הכול 2,028 ש"ח לתלמיד לשנה.

       להלן פירוט מספר הימים שבהם המימון ניתן לפי החודשים:

החודש

המגזר היהודי – מס' הימים

המגזר הערבי והבדואי – מס' הימים

המגזר הדרוזי – מס' הימים

ספטמבר

19

22

22

אוקטובר

15

21

21

נובמבר

22

22

22

דצמבר

18

17

17

ינואר

21

16

16

פברואר

19

20

20

מרס

13

18

18

אפריל

15

13

15

מאי

18

22

22

יוני

22

22

22

סה"כ

182

193

195

 

הערה: לא ימומנו שירותי הזנה בחופשות ובימי הבחירה.

התקציב אינו מיועד למימון נוסף הנדרש לתלמידים שיש להם בעיות תזונה חריגות. כמו כן לא יממן משרדנו ארוחות למסגרות חינוך המשולבות בבתי חולים, במסגרות הצמודות למוסדות בריאות ובמסגרות פנימייתיות.

התשלומים עבור שירותי ההזנה יועברו באמצעות מערכת התשלומים המאוחדת של המשרד. מסגרות פנימייתיות הקולטות גם תלמידים אקסטרניים יכולות להגיש בקשה לאגף לחינוך מיוחד למימון שירותי ההזנה עבור תלמידים אלה על פי התעריף שפורט לעיל.

 

2.   השתתפות משרדנו במימון תוספת שירותי היקף וניקיון

2.1  השתתפות משרדנו בהוצאות על תוספת שירותי היקף וניקיון בשנת הלימודים התש"ע תהיה כדלקמן:

          2.1.1   במוסדות חינוך שפועלת בהם לפחות כיתה אחת עד השעה 16 לתלמידים עם הפרעות נפשיות – סוג כיתות 28: לבית ספר 814 ש"ח לחודש ולכיתות גן 693 ש"ח לחודש.

       2.1.2   במוסדות חינוך שפועלת בהם לפחות כיתה אחת עד השעה 16.45 לתלמידים אוטיסטים – סוג כיתה 21: לבית ספר 1,314 ש"ח לחודש ולכיתות גן מסוג זה 1,093 ש"ח לחודש.

       2.1.3   מוסדות וגני ילדים הפועלים עד השעה 14.30 אינם זכאים למימון תוספת שירותי היקף וניקיון.

2.2  החישוב בגין תוספת שירותי היקף וניקיון נעשה עבור עשרה חודשים.


 

לפרטים אפשר לפנות אל האגף לחינוך מיוחד, טל' 5603267/9–02.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/1, י"ב באלול התשס"ט, 01 בספטמבר 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014