education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.2 חינוך מיוחד

(תשע) 1.2-1  יישום חוק החינוך המיוחד – מועדי ההפעלה של תכניות החופשה בהתשע"א, התעריפים של השתתפות המשרד בהוצאות נלוות ובפעולות העשרה ותעריף ההזנה בהתשע"א
 

1.

לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנת הלימודים התשע"א

החופשה

המגזר

מתאריך –

עד תאריך (כולל) –

מס' ימי הלימוד

סוכות

יהודי

יום רביעי, ט"ז בתשרי התשע"א

(24 בספטמבר 2010)

יום רביעי, כ"א בתשרי התשע"א

(29 בספטמבר 2010)

5

חנוכה

יהודי

יום שישי, כ"ו בכסלו התשע"א

(3 בדצמבר 2010)

יום חמישי, ב' בטבת התשע"א

 (9 בדצמבר 2010)

6

פסח

יהודי

יום ראשון, ו'  בניסן התשע"א

(10 באפריל 2011)

יום ראשון,י"ג בניסן התשע"א

(17 באפריל 2011)

7

חופשת החורף*

ערבי

יום שישי, י"ז בטבת התשע"א

 (24 בדצמבר 2010)

יום שבת, ג' בשבט התשע"א

 (8 בינואר 2011)

10

___________

* ייתכנו שינויים במועדים.

 

החופשה

המגזר

מתאריך –

עד תאריך (כולל) –

מס' ימי הלימוד

חופשת החורף*

דרוזי

יום שישי, י"ז בטבת התשע"א

 (24 בדצמבר 2010)

יום ראשון, ד' בשבט התשע"א

 (9 בינואר 2011)

11

חופשת האביב*

ערבי

יום ראשון, ו' בניסן התשע"א

(10 באפריל 2011)

יום שלישי, כ"ב בניסן התשע"א

 (26 באפריל 2011)

13

חופשת האביב*

דרוזי

יום שלישי, ח' בניסן התשע"א

(12 באפריל 2011)

יום שישי, כ"ה בניסן התשע"א

 (29 באפריל 2011)

13

חודש יולי

יהודי

יום שישי, כ"ט בסיוון התשע"א

 (1 ביולי 2011)

יום ראשון, כ"ט בתמוז התשע"א

(31 ביולי 2011)

26**

 

ערבי ודרוזי

21

חודשים  יוני-
יולי –  חינוך על-יסודי  וחטיבות עמלניות

יהודי

יום שלישי, י"ט בסיוון התשע"א

 (21 ביוני 2011)

יום רביעי, י"ח בתמוז התשע"א

 (20 ביולי 2011)

26

ערבי ודרוזי

22

חודש אוגוסט

יהודי

יום שני, א' באב התשע"א

(1 באוגוסט 2011)

יום שני,ט"ו באב התשע"א

(15 באוגוסט 2011)

13

ערבי ודרוזי

11

חודשים יולי-אוגוסט – חינוך על-יסודי וחטיבות עמלניות

יהודי

יום חמישי, י"ט בתמוז התשע"א

 (21 ביולי 2011)

יום שישי, ה' באב התשע"א

 (5 באוגוסט 2011)

14

ערבי ודרוזי

12

 

הערות

1)

ביום הזיכרון יתקיימו הלימודים והטקסים בבתי הספר ובמרכזים הטיפוליים עד שעות הצהריים. בכל מקרה לא יעזבו התלמידים את בית הספר לפני השעה 12.

2) ט' באב הוא יום בחירה.

___________

* ייתכנו שינויים במועדים.

** יש להפחית 12 שעות בודדות (למעט ממסגרות לתלמידים בעלי אוטיזם).

2.

השתתפות משרד החינוך במימון שירותי הזנה

2.1 סוגי הכיתות שבהן הוארך יום הלימודים ומשרדנו משתתף במימון שירותי ההזנה

קוד החריגות הכיתתית

הכיתות בבתיה"ס ובגנים לחינוך מיוחד

כיתות החינוך המיוחד בבתיה"ס של החינוך הרגיל

21

אוטיסטים/P.D.D.

אוטיסטים/P.D.D.

28

בעלי הפרעות נפשיות קשות

בעלי הפרעות נפשיות קשות

19

משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות

משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות

12

עיוורים/לקויי ראייה רב-בעייתיים

 

11

חירשים/כבדי שמיעה רב-בעייתיים

 

15

בעלי פיגור בינוני רב-בעייתיים

בעלי פיגור בינוני ר"ב

26

בעלי פיגור בינוני מורכב

בעלי פיגור בינוני מורכב

24

בעלי פיגור קשה/עמוק/סיעודיים

בעלי פיגור קשה/עמוק/סיעודיים2.2

מימון שירותי הזנה

בשנת הלימודים התשע"א השתתפות משרדנו במימון שירותי ההזנה היא 10.40 ש"ח לתלמיד ליום. במגזר היהודי ימומנו 182 ימי לימוד, ובסך הכול 1,892 ש"ח לתלמיד בשנה. במגזר הערבי והבדואי ימומנו 193 ימי לימוד, ובסך הכול 2,007 ש"ח לתלמיד בשנה. במגזר הדרוזי ימומנו 192 ימי לימוד, ובסך הכול 1996 ש"ח לתלמיד לשנה.

להלן פירוט מספר הימים שבהם המימון ניתן לפי החודשים:

החודש

המגזר היהודי – מס' הימים

המגזר הערבי והבדואי – מס' הימים

המגזר הדרוזי – מס' הימים

ספטמבר

13

22

22

אוקטובר

21

21

21

נובמבר

22

22

22

דצמבר

17

17

17

החודש

המגזר היהודי – מס' הימים

המגזר הערבי והבדואי – מס' הימים

המגזר הדרוזי – מס' הימים

ינואר

22

17

16

פברואר

20

20

20

מרס

21

23

23

אפריל

7

7

7

מאי

20

22

22

יוני

19

22

22

סה"כ

182

193

192

הערה: לא ימומנו שירותי הזנה בחופשות ובימי הבחירה.

התקציב אינו מיועד למימון נוסף הנדרש לתלמידים שיש להם בעיות תזונה חריגות. כמו כן לא יממן משרד החינוך ארוחות למסגרות חינוך המשולבות בבתי חולים, במסגרות הצמודות למוסדות בריאות ובמסגרות פנימייתיות.

התשלומים עבור שירותי ההזנה יועברו באמצעות מערכת התשלומים המאוחדת של המשרד. מסגרות פנימייתיות הקולטות גם תלמידים אקסטרניים יכולות להגיש בקשה לאגף לחינוך מיוחד למימון שירותי ההזנה עבור תלמידים אלה על פי התעריף שפורט לעיל.

3.

השתתפות משרד החינוך במימון תוספת שירותי היקף וניקיון

3.1 השתתפות משרד החינוך בהוצאות על תוספת שירותי היקף וניקיון בשנת הלימודים התשע"א תהיה כדלקמן:
3.1.1

במוסדות חינוך שפועלת בהם לפחות כיתה אחת עד השעה 16 לתלמידים עם הפרעות נפשיות - סוג כיתות 28: לבית ספר 814 ש"ח לחודש ולכיתות גן 693 ש"ח לחודש.

3.1.2

במוסדות חינוך שפועלת בהם לפחות כיתה אחת עד השעה 16.45 לתלמידים אוטיסטים - סוג כיתה 21: לבית ספר 1,314 ש"ח לחודש ולכיתות גן מסוג זה 1,093 ש"ח לחודש.

3.1.3

מוסדות וגני ילדים הפועלים עד השעה 14.30 אינם זכאים למימון תוספת שירותי היקף וניקיון.

3.2 החישוב בגין תוספת שירותי היקף וניקיון נעשה עבור עשרה חודשים.


4.

השתתפות משרד החינוך במימון הוצאות נלוות ופעולות העשרה בחופשות במסגרות החינוך המיוחד

4.1 השתתפות משרדנו בהוצאות נלוות היא 108.5 ש"ח לכיתה ליום. בכיתות לאוטיסטים (סוג כיתה 21) התעריף הוא 125 ש"ח לכיתה ליום. תקציב זה מועבר לבעלויות על המסגרות החינוכיות. מתוך תקציב זה יש להקצות למסגרות החינוך 9.5 ש"ח ליום לכיתה לחומרים ולציוד מתכלה.
4.2 השתתפות משרדנו בפעולות העשרה היא 9.40 ש"ח לתלמיד ליום.

 

לפרטים אפשר לפנות אל האגף לחינוך מיוחד, טל' 5603267/9–02.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/10, י"ט בסיוון התש"ע, 01 ביוני 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014