education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.2 חינוך מיוחד

(תשעד) 1.2-1  לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד וקיצור יום הלימודים במועדים מיוחדים בשנה"ל התשע"ד
 

1.      כללי

שנת הלימודים התשע"ד תיפתח בכל מערכת מוסדות החינוך המיוחד ביום שלישי, כ"א באלול התשע"ג, 27 באוגוסט 2013, בשעה הראשונה.

לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנת הלימודים התשע"ד מבוסס על לוח החגים והמועדים למגזרים השונים המפורט בחוזרי המנכ"ל. סעיף זה עומד בזיקה לסעיף 1.2-34 בחוזר הוראות הקבע סד/5(א), "הארכת שנת הלימודים – תכניות הפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות – חוק החינוך המיוחד התשמ"ח".

בגין קיצור חמישה ימי הפעלה בחופשה בחודש אוגוסט (תכנית ההפעלה מסתיימת ב-10 באוגוסט ולא ב-15 באוגוסט) יוחזרו הימים במסגרות החינוך המיוחד ללקויות המורכבות בהתאם למפורט בלוח הפעלת תכניות בחופשות.

 להלן הנחיות לבניית לוח מועדי ההפעלה השנתי לכלל מסגרות החינוך המיוחד:

1.     יש לתכנן את לוח מועדי הפעלת תכניות החופשה השנתי טרם פתיחת                  שנת הלימודים.

2.     יש לבחור דגם של עבודה בחופשה למהלך השנה כולה על פי חוזר מנכ"ל, באישור המפקח על החינוך המיוחד ובתיאום עם הרשות המקומית.

3.     יש לתכנן את הצבת כוח האדם לעבודה במסגרת הפעלת תכניות החופשה לשנת הלימודים כולה, בתיאום עם אנשי הצוות ובאישור הפיקוח.

4.     יש למסור דף מודפס של לוח מועדי הפעלת תכניות החופשה המוסדי, ובכלל זה הימים שבהם יקוצר יום הלימודים (ראה הנחיות בהמשך), להורים ולרשות המקומית בטרם פתיחת שנת-הלימודים או מיד עם תחילתה. מומלץ גם לפרסמו באתר המוסד החינוכי.

2.      לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד במגזר היהודי

 

מועדי החופשה בכלל מסגרות החינוך

 מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד

מספר ימי הפעלת התכנית בחופשה        (על פי דגם של שישה ימי עבודה)

ראש השנה

יום רביעי, כ"ט באלול התשע"ג – יום שבת, ג' בתשרי התשע"ד,

4-7.9.2013

 

לא מופעלת תכנית חופשה

 

__

יום הכיפורים וסוכות

יום שישי, ט' בתשרי התשע"ד – יום שבת, כ"ד בתשרי התשע"ד,

13-28.9.2013

טרום סוכות:

יום ראשון, י"א בתשרי התשע"ד –  יום שלישי, י"ג בתשרי התשע"ד,

15-17.9.2013

חול-המועד סוכות:

יום שישי, ט"ז בתשרי התשע"ד –  יום שלישי, כ' בתשרי התשע"ד,
20-24.9.2013

3 ימים (על חשבון קיצור תכנית ההפעלה באוגוסט)

 

 

4 ימים (חול המועד)

סה"כ: 7 ימים

חנוכה

יום חמישי, כ"ה בכסלו התשע"ד –יום חמישי, ב' בטבת התשע"ד,  28.11-5.12.2013

יום חמישי, כ"ה בכסלו התשע"ד –  יום חמישי, ב' בטבת התשע"ד,           28.11-5.12.2013

יום אחד (28.11.13 – על חשבון  קיצור תכנית ההפעלה באוגוסט) + 6 ימים

סה"כ: 7 ימים

פסח

יום ראשון, ו' בניסן התשע"ד –יום שלישי, כ"ב בניסן התשע"ד,
6-22.4.2014

טרום פסח:

יום ראשון, ו' בניסן התשע"ד – יום ראשון, י"ג בניסן התשע"ד,  
6-13.4.2014

סה"כ: 7 ימים

הערה: בחוה"מ ובאסרו חג לא מופעלת תכנית חופשה

יום העצמאות (נדחה)

יום שלישי, ו' באייר התשע"ד, 6.5.2014

לא מופעלת תכנית חופשה

__

ל"ג בעומר

יום שני, י'"ט באייר התשע"ד, 19.5.2014

יום שני, י'"ט באייר התשע"ד, 19.5.2014

1 ימים –  (על חשבון קיצור  תכנית ההפעלה באוגוסט)

חג השבועות

יום שלישי, ה' בסיוון התשע"ד – יום שישי, ח' בסיוון התשע"ד, 3-6.6.2014

 

לא מופעלת תכנית חופשה

 

__

 

 

יולי

 

גני ילדים ובי"ס יסודי

יום שלישי, ג' בתמוז התשע"ד – יום חמישי, ד' באב התשע"ד,

1-31.7.2014

יום שלישי, ג' בתמוז התשע"ד –

יום חמישי, ד' באב התשע"ד,

1-31.7.2014

 

סה"כ 27 ימים

אוג'

גני ילדים ובי"ס יסודי

יום שישי, ה' באב התשע"ד – יום שלישי, ל' באב התשע"ד,

1-26.8.2014

יום שישי, ה' באב התשע"ד – יום ראשון, י"ד באב התשע"ד,
 1-10.8.2014

 

סה"כ 8 ימים

יולי

 

חטיבת ביניים וחטיבה עליונה

יום שבת, כ"ג בסיוון התשע"ד – יום חמישי, ד' באב התשע"ד,       21.6-31.7.2014

במסגרות חינוך מיוחד כוללני:

יום שבת, כ"ג בסיוון התשע"ד –

יום חמישי, ד' באב התשע"ד,
21.6-31.7.2014

 

סה"כ 35 ימים

 

 

בכיתות חינוך מיוחד ללקויות מורכבות המשולבות בחינוך הרגיל:

אפשרות 1 להפעלה:

יום שבת, כ"ג בסיוון התשע"ד – יום חמישי, ד' באב התשע"ד,

 21.6-31.7.2014

אפשרות 2 להפעלה:

א. יום שבת, כ"ג בסיוון התשע"ד –  יום שני, ב' בתמוז התשע"ד,

21-31.6.2014

אין הפעלת תכנית חופשה (חופשה לתלמידים ולצוות)

 

ב. החל מיום שלישי, ג' בתמוז התשע"ד – יום חמישי, ד' באב התשע"ד,                    1-31.7.2014

חזרה להפעלת תכנית חופשה.

 

 

 

 

סה"כ 35 ימים ברצף

 

 

 

 

 

סה"כ 27 ימים (8 ימי הפעלה נוספים יינתנו בחודש אוגוסט, כמפורט להלן)

אוג'

 

חטיבת ביניים וחטיבה עליונה

יום שישי, ה' באב התשע"ד – יום שלישי, ל' באב התשע"ד,

1-26.8.2014

 

 

במסגרות חינוך מיוחד כוללני:

יום שישי, ה' באב התשע"ד –  יום ראשון, י"ד באב התשע"ד,

1-10.8.2014

בכיתות חינוך מיוחד ללקויות המורכבות המשולבות בחינוך הרגיל:

ג. המשך אפשרות 2 להפעלה:

יום שישי, ה' באב התשע"ד –  יום ראשון, י"ד באב התשע"ד,

1-10.8.2014

 

סה"כ 8 ימים

 

 

 

 

סה"כ 8 ימים

 

3.      לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי

 

 

המגזר

מועדי החופשה בכלל מסגרות החינוך

מספר ימי הפעלת תוכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד

(על פי דגם של חמישה ימי עבודה)

חופשת החורף

ערבי

יום שלישי, כ"א בטבת התשע"ד – יום שישי, ט' בשבט התשע"ד,

24.12.2013-10.1.2014

יום שלישי, כ"א בטבת התשע"ד – יום שישי, ט' בשבט התשע"ד,

24.12.2013-10.1.2014

 

סה"כ 13 ימי הפעלה

(2 ימים על חשבון קיצור תכנית ההפעלה)

חופשת החורף

דרוזי

יום שלישי, כ"א בטבת התשע"ד – יום שישי, ט' בשבט התשע"ד, 24.12.2013-10.1.2014

יום שלישי, כ"א בטבת התשע"ד – יום שישי, ט' בשבט התשע"ד,

24.12.2013-10.1.2014

 

סה"כ 13 ימי הפעלה

(2 ימים על חשבון קיצור תכנית ההפעלה)

חופשת האביב

ערבי

יום שישי, ד' בניסן התשע"ד –     יום שלישי, כ"ב בניסן התשע"ד,

4-22.4.2014

יום שישי, ד' בניסן התשע"ד – יום שלישי, כ"ב בניסן התשע"ד,

4-22.4.2014

 

סה"כ 13 ימי הפעלה

(2 ימים על חשבון קיצור תוכנית ההפעלה באוגוסט)

חופשת האביב

דרוזי

יום חמישי, י' בניסן התשע"ד–    יום חמישי, כ"ד בניסן התשע"ד,

10-24.4.2014

יום חמישי, י' בניסן התשע"ד – יום חמישי, כ"ד בניסן התשע"ד,

10-24.4.2014

 

סה"כ 11 ימי הפעלה

(2 ימים על חשבון קיצור תוכנית ההפעלה באוגוסט)

יולי

 

גני ילדים ובי"ס יסודי

ערבי

דרוזי

יום שלישי, ג' בתמוז התשע"ד – יום חמישי, ד' באב התשע"ד,

1-31.7.2014

המסגרות יופעלו בין התאריכים

יום שלישי, ג' בתמוז התשע"ד – יום חמישי, ד' באב התשע"ד,

1-31.7.2014

 

סה"כ 23 ימי הפעלה

אוג'

גני ילדים ובי"ס יסודי

ערבי

דרוזי

יום שישי, ה' באב התשע"ד –      יום שלישי, ל' באב התשע"ד,

1-26.8.2014

המסגרות יופעלו בין התאריכים

יום שישי, ה' באב התשע"ד – יום ראשון, י"ד באב התשע"ד,

1-10.8.2014

סה"כ 6 ימי הפעלה

יולי

 

חטיבת ביניים וחטיבה עליונה

ערבי

דרוזי

יום שבת, כ"ג בסיוון התשע"ד –יום חמישי, ד' באב התשע"ד,

21.6-31.7.2014

מסגרות חינוך מיוחד כוללני יופעלו בין התאריכים

יום שבת, כ"ג בסיוון התשע"ד – יום חמישי, ד' באב התשע"ד,

21.6-31.7.2014

סה"כ 30 ימי הפעלה

כיתות לחינוך מיוחד ללקויות מורכבות המשולבות בחינוך הרגיל:

 

אפשרות 1 להפעלה:

יום שבת, כ"ג בסיוון התשע"ד – יום חמישי, ד' באב התשע"ד,

21.6-31.7.2014

סה"כ 30 ימי הפעלה

 

אפשרות 2  להפעלה:

א. יום שבת, כ"ג בסיוון התשע"ד – יום חמישי, ד' באב התשע"ד,

21.6-31.7.2014

אין הפעלת תוכנית חופשה (חופשה לתלמידים ולצוות)

 

ב. יום שלישי, ג' בתמוז התשע"ד –

יום חמישי, ד' באב התשע"ד,

1-31.7.2014

סה"כ 23 ימי הפעלה (6 ימי הפעלה נוספים יינתנו בחודש אוגוסט כמפורט להלן)

אוג'

 

חט"ב וחט"ע

 

ערבי      דרוזי

יום שישי, ה' באב התשע"ד –      יום שלישי, ל' באב התשע"ד,       

1-26.8.2014

מסגרות חינוך מיוחד כוללני יופעלו בין התאריכים

יום שישי, ה' באב התשע"ד – יום ראשון, י"ד באב התשע"ד,

    1-10.8.2014

סה"כ 6 ימי הפעלה

כיתות חינוך מיוחד ללקויות המורכבות המשולבות בחינוך הרגיל

המשך אפשרות 2 להפעלה:

ג. יום שישי, ה' באב התשע"ד – יום ראשון, י"ד באב התשע"ד,

 1-10.8.2014

סה"כ  6 ימי הפעלה

 

בגין קיצור חמישה ימי פעילות בחופשה בחודש אוגוסט במסגרות החינוך המיוחד ללקויות המורכבות יוחזרו הימים בחופשת החורף ובחופשת האביב (הימים כלולים בסך הימים המצוין בטבלה). יודגש כי יש לבנות את תכניות ההפעלה בחופשות בתכנון שנתי, טרם פתיחת שנה"ל.

 

4.      הנחיות לקיצור יום הלימודים באירועים, חגים, ימי זיכרון, צומות וחגיגות מוסדיות

4.1     פתיחת שנת הלימודים

על כל מסגרת חינוכית לקבל את אישור הפיקוח על תכנית העבודה בחופשות ועל התאריכים שבהם יתקצר יום הלימודים. לאחר מכן, כל מסגרת חינוכית מתבקשת להודיע מראש להורים, כבר בראשית שנת הלימודים, מהי תכנית העבודה בחופשות ובאילו תאריכים יתקצר יום הלימודים.

אם הוחלט על ידי הפיקוח והרשות, ובהסכמת ההורים בכתב, על יום חופשה נוסף, יש להחזיר יום זה ביום חופשה אחר.

·     קליטה מדורגת בתחילת שנת לימודים

ככלל, לתלמידים במסגרות החינוך המיוחד אין הליך של קליטה מדורגת בתחילת שנת הלימודים, וימי הלימודים הראשונים הם במתכונת מלאה, להוציא את גילי שלוש הנקלטים לראשונה במערכת החינוך.

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות רגילות מתנהלים בהתאם להנחיות מערכת החינוך הרגיל.

 

4.2     ימי צום

מערכת החינוך המיוחד פועלת בכל ימי הצום החלים בימי עבודה במהלך השנה כולה.

אין לקצר את יום הלימודים במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם לקויות קשות: פיגור בינוני ועמוק, פיגור בינוני מורכב, אוטיסטים, הפרעות נפשיות וחולי נפש, נכויות פיזיות קשות ושיתוק מוחין, חרשים ולקויי שמיעה, עיוורים ולקויי ראייה.

בכדי להקל על אנשי צוות שצמים אפשר לחלק ביניהם את יום העבודה בהתאם לצורך ובאישור הפיקוח.

במסגרות דתיות, שבהן רוב אנשי הצוות צמים, אפשר לסיים את יום הלימודים בשעה 13:00 באישור הפיקוח.

 

4.3     פורים

אין לקצר את יום הלימודים ביום שלפני החופשה.

 

4.4     יום הלימודים אחרי אסרו חג

יום הלימודים אחרי אסרו חג של שלושת הרגלים: סוכות, פסח ושבועות, הוא יום לימודים מלא.

 

4.5     יום הזיכרון לחללי צה"ל

אפשר לסיים את הלימודים בשעה 12:00 בכל המסגרות.

4.6     חגיגות ומסיבות סוף שנה

בימים שבהם מתקיימות חגיגות ומסיבות מוסדיות במהלך הלימודים אין לקצר את יום הלימודים.

בימים שבהם מתקיימות חגיגות ומסיבות מוסדיות בשיתוף בני משפחה בשעות אחר-הצהריים אפשר לקצר את יום הלימודים. במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם לקויות קשות  לא יסתיים יום הלימודים לפני השעה 14:30. במסגרות החינוך המיוחד ללקויות קלות לא יסתיים יום הלימודים לפני השעה 13:30.


 

בשאלות אפשר לפנות אל אגף החינוך המיוחד, דוא"ל special_education@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/1, כ"א באלול התשע"ג, 27 באוגוסט 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014