education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.2 חינוך מיוחד

(תשעד) 1.2-2  לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד וקיצור יום הלימודים במועדים מיוחדים בשנה"ל התשע"ה
 

1.      כללי

שנת הלימודים התשע"ה תיפתח בכל מערכת מוסדות החינוך המיוחד ביום שני, ו' באלול התשע"ד, 1 בספטמבר 2014, בשעה הראשונה (לפי מערכת השעות הקבועה).

לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנת הלימודים התשע"ה מבוסס על לוח החגים והמועדים למגזרים השונים המפורט בחוזרי המנכ"ל. סעיף זה עומד בזיקה לסעיף 1.2-34 בחוזר הוראות הקבע סד/5(א), "הארכת שנת הלימודים – תכניות הפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות – חוק החינוך המיוחד התשמ"ח".

 

להלן הנחיות לבניית לוח תכניות ההפעלה השנתי לכלל מסגרות החינוך המיוחד:

1.       יש לתכנן את לוח מועדי הפעלת תכניות החופשה השנתי טרם פתיחת שנת הלימודים.

בעת התכנון יש לעבוד על-פי הכללים האלה:

א.     לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה מחייב את כלל מסגרות החינוך כמפורט להלן.

ב.     תוספת ימי בחירה להפעלת תכניות החופשה על-פי ההנחיות המופיעות בס"ק 3, בסעיף 1.2-34 בחוזר הוראות הקבע סד/5(א) , "הארכת שנת הלימודים – תכניות הפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות – חוק החינוך המיוחד התשמ"ח".

 

  2.     יש לבחור דגם של עבודה בחופשה (5 או 6 ימים בשבוע) למהלך השנה כולה על פי חוזר מנכ"ל סד/5(א), באישור המפקח על החינוך המיוחד ובתיאום עם הרשות המקומית ועם ההורים.

  3.     יש לתכנן את מערך כוח האדם לעבודה במסגרת הפעלת תכניות החופשה לשנת הלימודים כולה, בתיאום עם אנשי הצוות ובאישור הפיקוח.

  4.     יש למסור דף מודפס של הלוח המוסדי של מועדי הפעלת תכניות החופשה ובכלל זה ימי הבחירה והימים שבהם יקוצר יום הלימודים (ראה הנחיות בהמשך), בטרם פתיחת שנת-הלימודים או מיד עם תחילתה, להורים ולרשות המקומית. מומלץ גם לפרסמו באתר המוסד החינוכי.

 

2.      לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד במגזר היהודי:

 

מועדי החופשה בכלל מסגרות החינוך

מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד

מספר ימי הפעלת התכנית בחופשה (על פי דגם של שישה ימי עבודה  בשבוע)

סוכות

יום רביעי, י"ד בתשרי התשע"ה – יום שישי, כ"ג בתשרי התשע"ה,

8-17.10.2014

 

חול המועד סוכות:

יום שישי, ט"ז בתשרי התשע"ה – יום שלישי, כ' בתשרי התשע"ה,
10-14.10.2014

 

סה"כ 4 ימים

חנוכה

יום שישי, כ"ז בכסלו התשע"ה –יום שלישי, א' בטבת התשע"ה,
19-23.12.2014

 

יום שישי, כ"ז בכסלו התשע"ה – יום שלישי, א' בטבת התשע"ה, 19-23.12.2014

 

 

 

סה"כ 4 ימים

טרום פסח

יום ראשון, ט' בניסן התשע"ה – יום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ה, 29.3-12.4.2015

 

יום ראשון, ט' בניסן התשע"ה – יום חמישי, י"ג בניסן התשע"ה, 29.3-2.4.2015

ובנוסף, כ"ג בניסן התשע"ה,12.4.2015

 

סה"כ 6 ימים

 

 

 

חופשת הקיץ

בגני ילדים ובבתיה"ס היסודיים

 יולי:  

יום רביעי, י"ד בתמוז התשע"ה – יום שישי, ט"ו באב התשע"ה,
1-31.7.2015            

 

 

 

 

בכלל מסגרות החינוך המיוחד הכוללני:

יום רביעי, י"ד בתמוז התשע"ה – יום שישי, ט"ו באב התשע"ה, 1-31.7.2015

 

בכיתות חינוך מיוחד ללקויות בשכיחות נמוכה, המשולבות בחינוך הרגיל:

יום רביעי, י"ד בתמוז התשע"ה – יום שישי, ט"ו באב התשע"ה,  1-31.7.2015

 

 

 

 

יולי

סה"כ 27 ימים

 

אוגוסט: 

יום שבת, ט"ז באב התשע"ה – יום שני, ט"ז באלול התשע"ה,
1-31.8.2015

 

 

במסגרות החינוך המיוחד הכוללני ללקויות בשכיחות נמוכה:   
יום ראשון, י"ז באב התשע"ה – יום שישי, כ"ט באב התשע"ה, 
2-14.8.2015

 

בכיתות חינוך מיוחד ללקויות בשכיחות נמוכה, המשולבות בחינוך הרגיל:

יום ראשון, י"ז באב התשע"ה – יום שישי, כ"ט באב התשע"ה, 2-14.8.2015

 

 

 

 

 

אוגוסט

סה"כ 12 ימים

חופשת הקיץ

חטיבת ביניים וחטיבה עליונה*

 

 

 

יוני-יולי:

יום ראשון, ד' בתמוז התשע"ה – יום שישי, ט"ו באב התשע"ה,

21.6.2015-31.7.2015

 

אוגוסט:            

יום שבת, ט"ז באב התשע"ה – יום שני, ט"ז באלול התשע"ה, 
1-31.8.2015

במסגרות חינוך מיוחד כוללני:**

 

יולי:

יום ראשון, ד' בתמוז, התשע"ה עד יום שישי, ט"ו באב התשע"ה               21.6.2015-31.7.2015

 

אוגוסט:

יום ראשון, י"ז באב התשע"ה עד יום שישי, כ"ט באב התשע"ה               2.8.2015-14.8.2015

 

 

 

 סה"כ 36 ימים

 

 

סה"כ 12 ימים

 

 

בכיתות חינוך מיוחד ללקויות בשכיחות נמוכה, המשולבות בחינוך הרגיל :

 

אפשרות 1 להפעלה:
יום ראשון, ד' בתמוז התשע"ה - יום שישי, כ"ט באב התשע"ה,   
21.6-4.8.2015

אפשרות 2 להפעלה:
יום רביעי, י"ד בתמוז התשע"ה - יום שישי, כ"ט באב התשע"ה,  1.7-14.8.2015

 

 

                  

 

 

 

 

 

 


 

 

3.      לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי

 

המגזר

מועדי החופשה בכלל מסגרות החינוך

מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד

(על פי דגם של חמישה ימי עבודה בשבוע)

חופשת החורף

ערבי

יום רביעי, ב' בטבת התשע"ה –

 יום חמישי, י"ז בטבת התשע"ה,

24.12.2014-8.1.2015

המסגרות יופעלו בין התאריכים

יום רביעי, ב' בטבת התשע"ה –

יום חמישי, י"ז בטבת התשע"ה,

24.12.2014-8.1.2015

סה"כ 12 ימי הפעלה בין התאריכים שלעיל

 

חופשת החורף

דרוזי

יום רביעי, ב' בטבת התשע"ה – יום שלישי, ט"ו בטבת התשע"ה,

24.12.2014-6.1.2015

המסגרות יופעלו בין התאריכים

יום רביעי, ב' בטבת התשע"ה –

יום שלישי, ט"ו בטבת התשע"ה,

24.12.2014-6.1.2015

סה"כ 10 ימי הפעלה בין התאריכים שלעיל

 

חופשת האביב

ערבי

יום שלישי, י"א בניסן התשע"ה –יום שבת, כ"ט בניסן התשע"ה, 31.3-18.4.2015

המסגרות יופעלו בין התאריכים

יום שלישי, י"א בניסן התשע"ה -   

 יום שבת, כ"ט בניסן התשע"ה,

31.3-18.4.2015

סה"כ 13 ימי הפעלה בין התאריכים שלעיל

 

חופשת האביב

דרוזי

יום שישי, י"ד בניסן התשע"ה –יום שישי, כ"א בניסן התשע"ה,

3-10.4.2015

המסגרות יופעלו בין התאריכים

יום שישי, י"ד בניסן התשע"ה –  

יום שישי, כ"א בניסן התשע"ה,

3-10.4.2015

סה"כ  5 ימי הפעלה בין התאריכים שלעיל

 

 

 

חופשת הקיץ

בגני ילדים ובבתיה"ס היסודיים

 

 

 

ערבי

דרוזי

יולי:                

יום רביעי, י"ד בתמוז התשע"ה – יום שישי, ט"ו באב התשע"ה,
1-31.7.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוגוסט:           

יום שבת, ט"ז באב התשע"ה – יום שני, ט"ז באלול התשע"ה, 1-31.8.2015

בכלל מסגרות החינוך המיוחד הכוללני:

יום רביעי, י"ד בתמוז התשע"ה -  

יום שישי, ט"ו באב התשע"ה,
1-31.7.2015

סה"כ 22  ימי הפעלה בין התאריכים שלעיל

 

בכיתות חינוך מיוחד ללקויות בשכיחות נמוכה המשולבות בחינוך הרגיל:  

יום רביעי, י"ד בתמוז התשע"ה - 

יום שישי, ט"ו באב התשע"ה, 
1-31.7.2015

סה"כ 22  ימי הפעלה בין התאריכים שלעיל

 

במסגרות החינוך המיוחד הכוללני ללקויות בשכיחות נמוכה:

יום שבת, ט"ז באב התשע"ה –

יום שבת, ל' באב התשע"ה,
1-15.8.2015

סה"כ 10  ימי הפעלה בין התאריכים שלעיל

 

בכיתות חינוך מיוחד ללקויות בשכיחות נמוכה המשולבות בחינוך הרגיל :

יום שבת, ט"ז באב התשע"ה –

יום שבת, ל' באב התשע"ה, 

1-15.8.2015

סה"כ 10  ימי הפעלה בין התאריכים שלעיל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חופשת הקיץ

חטיבת ביניים וחטיבה עליונה*

 

ערבי

דרוזי

 

 

יולי:

יום ראשון, ד' בתמוז התשע"ה – יום שישי, ט"ו באב התשע"ה,

21.6-31.7.2015

 

 

אוגוסט:         

יום שבת, ט"ז באב התשע"ה –

יום שני, ט"ז באלול התשע"ה,

1-31.8.2015

 

במסגרות חינוך מיוחד כוללני:**

 

יולי:

יום ראשון, ד' בתמוז, התשע"ה  עד יום שישי, ט"ו באב התשע"ה                 21.6.2015-31.7.2015

סה"כ 30 ימים

 

 

אוגוסט:

יום שבת, ט"ז באב התשע"ה עד יום שבת, ל' באב התשע"ה                1.8.2015-15.8.2015

סה"כ 10 ימים

בכיתות חינוך מיוחד ללקויות בשכיחות נמוכה, המשולבות בחינוך הרגיל:

אפשרות 1 להפעלה:

יום ראשון, ד' בתמוז התשע"ה - יום שני, י"ח באב התשע"ה, 21.6.2015-3.8.2015

אפשרות 2 להפעלה:

יום רביעי, י"ד בתמוז התשע"ה - יום שבת, ל' באב התשע"ה, 1.7.2015-15.8.2015

סה"כ 32 ימי הפעלה בין התאריכים שלעיל

 

בכיתות חינוך מיוחד ללקויות בשכיחות נמוכה, המשולבות בחינוך הרגיל :

אפשרות 1 להפעלה:

יום ראשון, ד' בתמוז התשע"ה -  יום שני, י"ח באב התשע"ה,

21.6-3.8.2015

אפשרות 2 להפעלה:

יום רביעי, י"ד בתמוז התשע"ה – יום שבת, ל' באב התשע"ה,

1.7-15.8.2015

סה"כ 32 ימי הפעלה בין התאריכים שלעיל

 

4.      הנחיות לקיצור יום הלימודים באירועים, חגים, ימי זיכרון, צומות וחגיגות מוסדיות

4.1     פתיחת שנת הלימודים

על כל מסגרת חינוכית לקבל את אישור הפיקוח על תכנית העבודה בחופשות ועל התאריכים שבהם יתקצר יום הלימודים. לאחר מכן, כל מסגרת חינוכית מתבקשת להודיע מראש להורים, כבר בראשית שנת הלימודים, מהי תכנית העבודה בחופשות ובאילו תאריכים יתקצר יום הלימודים.

אם הוחלט על ידי הפיקוח והרשות על יום חופשה נוסף, ובתנאי שההורים הסכימו לכך בכתב, יש להחזיר יום זה ביום חופשה אחר.

·     קליטה מדורגת בתחילת שנת לימודים

ככלל, לתלמידים במסגרות החינוך המיוחד אין הליך של קליטה מדורגת בתחילת שנת הלימודים, וימי הלימודים הראשונים הם במתכונת מלאה, חוץ מגילי שלוש הנקלטים לראשונה במערכת החינוך.

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות רגילות מתנהלים בהתאם להנחיות מערכת החינוך הרגיל.

 

4.2     ימי צום

מערכת החינוך המיוחד פועלת בכל ימי הצום החלים בימי עבודה במהלך השנה כולה.

אין לקצר את יום הלימודים במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם לקויות קשות: פיגור בינוני ועמוק, פיגור בינוני מורכב, אוטיזם, הפרעות נפשיות ומחלות נפש, נכויות פיזיות קשות ושיתוק מוחין, חרשות וליקויי שמיעה, עיוורון וליקויי ראייה.

בכדי להקל על אנשי צוות שצמים אפשר לחלק ביניהם את יום העבודה בהתאם לצורך ובאישור הפיקוח.

במסגרות דתיות, שבהן רוב אנשי הצוות צמים, אפשר לסיים את יום הלימודים בשעה 13:00 באישור הפיקוח.

 

4.3     פורים

אין לקצר את יום הלימודים ביום שלפני החופשה.

 

4.4     יום הזיכרון לחללי צה"ל

אפשר לסיים את הלימודים בשעה 12:00 בכל המסגרות.

 

4.5     חגיגות ומסיבות סוף שנה

בימים שבהם מתקיימות חגיגות ומסיבות מוסדיות במהלך הלימודים אין לקצר את יום הלימודים.

בימים שבהם מתקיימות חגיגות ומסיבות מוסדיות בשיתוף בני משפחה בשעות אחר-הצהריים אפשר לקצר את יום הלימודים. במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים עם לקויות קשות אין לסיים את יום הלימודים לפני השעה 14:30. במסגרות החינוך המיוחד ללקויות קלות אין לסיים את יום הלימודים לפני השעה 13:30.

 

* חל שינוי בנוגע למועדי הפעלת תכנית החופשות בתאריך 17.5.2015.

** מועד סיום תכנית הפעלת החופשות הינו בהלימה לסוג הלקות כמפורט בחוזר הוראות הקבע סד/5(א) - "הארכת שנת הלימודים -  תכניות הפעלה במסגרות החינוך המיוחד בחופשות - חוק החינוך המיוחד התשמ"ח".

 


 

בשאלות אפשר לפנות אל אגף החינוך המיוחד, דוא"ל special_education@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/10, י"ב בסיוון התשע"ד, 10 ביוני 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  22/01/2016