education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.2 חינוך מיוחד

(תשעו) 1.2-1  לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנה"ל התשע"ו
 

1.      כללי

שנת הלימודים התשע"ו תיפתח בכל מוסדות החינוך המיוחד ביום שלישי, י"ז באלול התשע"ו, 1 בספטמבר 2015, בשעה הראשונה (לפי מערכת השעות הקבועה).

לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנת הלימודים התשע"ו מבוסס על לוח החגים והמועדים למגזרים השונים המפורט בחוזרי המנכ"ל. הנחיה זו עומדת בזיקה לסעיף 1.2-34 בחוזר הוראות הקבע סד/5(א), "הארכת שנת הלימודים – תכניות הפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות – חוק החינוך המיוחד התשמ"ח".

להלן הנחיות לבניית הלוח השנתי של תכניות ההפעלה לכלל מסגרות החינוך  המיוחד:

א.      יש לתכנן את לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה השנתיות בטרם פתיחת שנת הלימודים או מיד עם תחילתה. בעת התכנון יש לעבוד על-פי הכללים האלה:

·     לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה מחייב את כלל מסגרות החינוך כמפורט להלן.

·     תוספת ימי בחירה להפעלת תכניות החופשה על-פי ההנחיות המופיעות בס"ק 3 בסעיף 1.2-34 בחוזר הוראות הקבע סד.5(א), "הארכת שנה"ל – תכניות הפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות – חוק החינוך המיוחד התשמ"ח".

ב. יש לבחור דגם של עבודה בחופשה (5 או 6 ימים בשבוע) לכל השנה  על פי סעיף 1.2-34 בחוזר הוראות הקבע סד/5(א), באישור המפקח על החינוך המיוחד ובתיאום עם הרשות המקומית ועם ההורים. בדגם הנבחר יש להקפיד על משך יום הלימודים בהתאם לתכנית החופשה ואין להפחית משעות הלימודים הנדרשות.

ג.       יש לתכנן את מערך כוח האדם לעבודה במסגרת הפעלת תכניות החופשה לשנת הלימודים כולה בתיאום עם אנשי הצוות ובאישור הפיקוח.

ד.       יש למסור דף מודפס של הלוח המוסדי של מועדי הפעלת תכניות החופשה הכולל גם את  ימי הבחירה, בטרם פתיחת שנת-הלימודים או מיד עם תחילתה, להורים ולרשות המקומית. מומלץ גם לפרסמו באתר המוסד החינוכי.

 

2.      לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד במגזר היהודי

 

החופשה

מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד הזכאיות

חול המועד סוכות

 מיום שלישי, ט"ז בתשרי התשע"ו,

עד יום שישי, י"ט בתשרי התשע"ו,

29.9.2015-2.10.2015

 

חנוכה

 מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשע"ו,

עד יום שני, ב' בטבת התשע"ו,

8.12.2015-14.12.2015

 

טרום פסח

 מיום רביעי, ה' בניסן התשע"ו,

עד יום חמישי, י"ג בניסן התשע"ו,
13.4.2016-21.4.2016

 

חופשת יולי בגני הילדים     ובבתי הספר היסודיים

במסגרות החינוך המיוחד הכוללני

 מיום שישי, כ"ה בסיוון התשע"ו,

עד יום ראשון, כ"ה בתמוז התשע"ו,

1.7.2016-31.7.2016

 

 

בכיתות החינוך המיוחד ללקויות בשכיחות נמוכה המשולבות בחינוך הרגיל*

 מיום שישי, כ"ה בסיוון התשע"ו,

עד יום ראשון, כ"ה בתמוז התשע"ו,

1.7.2016-31.7.2016

 

חופשת אוגוסט בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים

במסגרות החינוך המיוחד הכוללני ללקויות בשכיחות נמוכה*

מיום שני, כ"ו בתמוז התשע"ו,

עד יום שני, י"א באב התשע"ו,

1.8.2016-15.8.2016

 

בכיתות החינוך המיוחד ללקויות בשכיחות נמוכה, המשולבות בחינוך הרגיל*

 מיום שני, כ"ו בתמוז התשע"ו,

עד יום שני, י"א באב התשע"ו,

1.8.2016-15.8.2016

 

חופשת קיץ בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות

פירוט לגבי חופשת הקיץ יפורסם במהלך שנת הלימודים

 

 

*   מועד סיום ההפעלה של התכנית בחופשות הינו בהלימה לסוג הלקות, כמפורט בחוזר הוראות הקבע סד/5(א), "הארכת שנת הלימודים – תכניות הפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות – חוק  החינוך המיוחד התשמ"ח".

 

3.      לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי

החופשה

מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד הזכאיות

חופשת החורף

מגזר ערבי

 מיום רביעי, י"א בטבת התשע"ו,

עד יום שישי, כ"ז בטבת התשע"ו,

23.12.2015-8.1.2016

 

מגזר דרוזי

 מיום חמישי, י"ב בטבת התשע"ו, 

עד יום שישי, כ"ז בטבת התשע"ו,

24.12.2015-8.1.2016

 

חופשת האביב

מגזר ערבי

 מיום רביעי, י"ג באדר ב' התשע"ו, 

עד יום שני, ג' בניסן התשע"ו,

23.3.2016-11.4.2016

 

מגזר דרוזי

 מיום שישי, ט"ו באדר ב' התשע"ו, 

עד יום שישי, כ"ט באדר ב' התשע"ו,

25.3.2016-8.4.2016

 

חופשת יולי בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים

במסגרות החינוך המיוחד הכוללני

 מיום שישי, כ"ה בסיוון התשע"ו, 

עד יום ראשון, כ"ה בתמוז התשע"ו,

1.7.2016-31.7.2016

 

בכיתות החינוך המיוחד ללקויות בשכיחות נמוכה, המשולבות בחינוך הרגיל*

 מיום שישי, כ"ה בסיוון התשע"ו, 

עד יום ראשון, כ"ה בתמוז התשע"ו,

1.7.2016-31.7.2016

 

חופשת אוגוסט בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים

במסגרות החינוך המיוחד הכוללני ללקויות בשכיחות נמוכה*

 מיום שני, כ"ו בתמוז התשע"ו, 

עד יום שני, י"א באב התשע"ו,

1.8.2016-15.8.2016

 

בכיתות החינוך המיוחד ללקויות בשכיחות נמוכה, המשולבות בחינוך הרגיל*

מיום שני, כ"ו בתמוז התשע"ו,  

עד יום שני, י"א באב התשע"ו,

1.8.2016-15.8.2016

 

חופשת קיץ בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות

פירוט לגבי חופשת הקיץ יפורסם במהלך שנת הלימודים

 

 

*   מועד סיום ההפעלה של תכנית החופשות הינו בהלימה לסוג הלקות כמפורט בחוזר הוראות הקבע סד/5(א), "הארכת שנת הלימודים – תכניות הפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות – חוק החינוך המיוחד התשמ"ח".


 

בשאלות אפשר לפנות אל אגף החינוך המיוחד, 
דוא"ל
special_education@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/1, י"ז באלול התשע"ה, 01 בספטמבר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/09/2015