education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.2 חינוך מיוחד

1.2-37  תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות

 
1. מבוא

1.1
תמצית

חוזר זה מפרט את ההנחיות ליישום תכנית השילוב של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל, בהתאם להוראות פרק ד1 בחוק החינוך המיוחד, התשס"ג-2002 (תיקון מספר 7 לחוק החינוך המיוחד 1988). החוק מעניק לוועדת השילוב במוסד החינוך הרגיל סמכות לקבוע את זכאותם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים לתמיכה במסגרת תכנית השילוב. התמיכה תינתן על-ידי צוות החינוך המיוחד המתמחה בטיפול בתלמידים בעלי לקויות שונות, בהלימה לצורכי התלמיד ובהתחשב במשאבים הזמינים באותה מסגרת חינוכית (שעות ההוראה, כוח-האדם והתנאים הפיזיים). התמיכה כוללת הוראה מתקנת, טיפולים ביצירה ובהבעה, טיפולים פרא-רפואיים, סייעת ושירותים פסיכולוגיים - הכול על-פי תכנית חינוכית יחידנית שתוגדר לכל תלמיד ואשר מטרתה לאפשר לו להמשיך ללמוד במסגרת החינוך הרגיל ולהשתלב בו.

החוזר כולל הוראות בדבר קביעת הזכאות של תלמיד לשילוב, עקרונות לבניית תכנית השילוב המוסדית, עקרונות להגדרת תכנית שילוב יחידנית, הוראות בנוגע לתפקידי המתי"א, פירוט של סוגי התמיכה הקיימים והקצאתם והוראות בדבר שירותים הניתנים על-ידי מרכזים טיפוליים.

 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 בנובמבר 2007
החל ב-1 בנובמבר 2007

ב. התחולה:  כלל הצוותים החינוכיים והטיפוליים במוסדות החינוך המשלבים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

ג. הסטטוס: חדש

ד.  חוזרים קודמים בנושא

    - סעיף 1.2-35 בחוזר הוראות הקבע סה/9(ב), "תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות " - מבוטל
    - סעיף 1.2-32 בחוזר הוראות הקבע סג/10(ב), "תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד" - מבוטל


ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים

    - סעיף 1.2-3 בחוזר הוראות הקבע נח/9(א), "מרכז תמיכה יישובי-אזורי ליישום חוק החינוך המיוחד" - בתוקף
    - סעיף 1.2-8 בחוזר הוראות הקבע נח/10(ג), "סייעות במסגרות החינוך המיוחד" - בתוקף
    - סעיף 1.2-12 בחוזר הוראות הקבע נט/6(ב), "יישום חוק החינוך המיוחד - ועדות השמה וערר, עקרונות כלליים" - מבוטל
    - סעיף 1.2-22 בחוזר הוראות הקבע נט/10(א), "קווים מנחים לעבודתם של מטפלים פרא-רפואיים במסגרות החינוך המיוחד" - בתוקף
    - סעיף 1.2-29 בחוזר הוראות הקבע סב/6(א), "יישום חוק החינוך המיוחד: ועדות השמה וערר - תיקון לסעיף 1.2-13 בחוזר נט/6 (ב) " - מבוטל
    - סעיף 1.2-30 בחוזר הוראות הקבע סב/6(א), "תיקונים לסעיף
1.2-16 בחוזר הוראות הקבע נט/6(ב) - "יישום חוק החינוך המיוחד: ועדות השמה וערר - נספחים" מבוטל
    - סעיף 3.7-30 בחוזר הוראות הקבע סג/7(א), "השירות הפסיכולוגי-החינוכי - 'סל שירותים' - רשימת השירותים הפסיכולוגיים" - בתוקף
    - סעיף 3.7-32 בחוזר הוראות הקבע סג/9(א), "השירות הפסיכולוגי-החינוכי - 'סל שירותים' - רשימת השירותים הפסיכולוגיים - תיקון לסעיף 30-3.7 בחוזר הוראות הקבע סג/7(א)" - בתוקף
    - סעיף 1.2-36 בחוזר הוראות הקבע סו/8 (ב), "יישום חוק החינוך המיוחד, ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה וועדת ערר" - בתוקף, למעט סעיף קטן 2, "ועדת השילוב המוסדית", שהוא - מבוטל
    - סעיף 1.2-1 בחוזר "הודעות ומידע" סז/1, "תיקון לטבלה לאפיון חריגויות בחוזר הוראות הקבע סו/8 (ב) בנושא ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה, ועדת ערר, בנספחים 1-ו-7 " - בתוקף
    - סעיף 2.2-6 בחוזר הוראות הקבע נט/4(א), "סוכרת נעורים" - בתוקף
    - סעיף 2.2-13 בחוזר הוראות הקבע תשס/2(א), "תלמידים נשאים או חולים באיידס" - בתוקף
    - סעיף 2.2-24 בחוזר הוראות הקבע סב/2(א), "הנחיות לטיפול בילדים הסובלים ממחלת האפילפסיה" - בתוקף
    - סעיף 2.2-36 בחוזר הוראות הקבע סג/4(א), "תלמידים חולים במחלות מעי דלקתיות" - בתוקף
    - סעיף 2.2-38 בחוזר הוראות הקבע סג/6 (א), תלמידים חולים בסוכרת נעורים - תיקון לסעיף 2.2-34 בחוזר הוראות הקבע סג/4 (א)" - בתוקף
    - סעיף 2.2-40 בחוזר הוראות הקבע סד/1(א), "תלמידים החולים בסיסטיק פיברוזיס, CF " - בתוקף
    - סעיף 2.2-43 בחוזר הוראות הקבע סד/5(א), "מחלת הספחת (פסוריאזיס)" - בתוקף
    - סעיף 2.2-52 בחוזר הוראות הקבע סה/1(א), "רגישות יתר למזון בקרב ילדים" - בתוקף
    - סעיף 2.9-1 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "אבדנות ילדים ובני נוער - מניעה והתערבות" - בתוקף

 
1.3
המשנה החינוכית

  חלק ניכר מהתלמידים בעלי הצרכים המיוחדים יכולים להשתלב במסגרת הכיתה הרגילה ולהפיק תועלת רבה מכך, הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית. הימצאותם של תלמידים בעלי מגוון צרכים מיוחדים בכיתה מזמנת אתגר חינוכי-חברתי הן לצוותי החינוך והן לתלמידים. מנקודת מוצא זו מורה חוק החינוך המיוחד להעניק זכות קדימה להשמתו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת החינוך הרגיל על פני השמתו במסגרת החינוך המיוחד. בכך יש משום "הכרה ביכולתם של כל התלמידים ללמוד, וזכותם ללימודים, מתוך הכרה וקבלה של שונות בין בני אדם כמרכיב בסיסי וטבעי" (מתוך דוח ועדת מרגלית לבחינת יישום חוק החינוך המיוחד, תמוז התש"ס - יולי 2000).

מערכת החינוך המיוחד מאפשרת לתלמידים משולבים לקבל תמיכות במסגרת תכנית השילוב (שהיא תוספת לתכנית הלימודים הניתנת להם במסגרות החינוך הרגיל) כדי לאפשר את השתלבותם.

מטרות תכנית השילוב הן:
  א. לקיים אורח חיים סובלני בכל מערכת החינוך ולחנך לקבלת השונה על בסיס העיקרון של ההדדיות
  ב. לעודד ראייה מערכתית יישובית (או אזורית) של דרכי הטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
  ג. לטפח את שיתוף הפעולה בין מערכת החינוך הרגיל לבין מערכת החינוך המיוחד לקידום תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
  ד. להעניק תמיכה חינוכית-טיפולית לתלמיד הזכאי להיכלל בה, בנוסף לתמיכה הניתנת לו על-ידי הצוות החינוכי הרגיל של בית-הספר או של גן הילדים
  ה. לאפשר למוסד החינוכי גמישות מרבית בבניית המענה לצרכים המשתנים של אוכלוסיית התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים.
  כדי להגשים את המטרות על המוסד החינוכי לקיים אורח חיים המחייב -
  - שיתוף ידע בין מורי החינוך הרגיל למורי החינוך המיוחד;
  - ארגון הסביבה הלימודית, הפיזית והטכנולוגית בהתאם לצורכי התלמידים;
  - התאמות ושינויים של חומרי הלמידה, ההוראה וההיבחנות;
  - פיתוח תכניות חדשות או שימוש בתכניות קיימות המעודדות את שילובם של תלמידים אלה;
  - שיתוף ההורים (הן של התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים והן של שאר תלמידי המסגרת החינוכית) למימוש אורח חיים זה;
  - שיתוף הקהילה הרחבה (המתנ"ס, מוסדות הבריאות והרווחה, המשטרה ומוסדות תרבות) במימוש אורח החיים במסגרת החינוכית;
  - יצירת תנאים לשותפויות חינוכיות וחברתיות שתאפשרנה את שילובם של תלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד הנפרדות בתוך מסגרות חינוכיות רגילות ובקהילה.

 
1.4
התפוצה

מפקחים, מנהלי מוסדות חינוך, עובדי הוראה במוסדות החינוך, רשויות מקומיות, שפ"ח ויועצים, בכל שלבי הגיל ומכל המגזרים.

 
1.5
יישום ומעקב
 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל: 

האגף לחינוך מיוחד


ב. בעל התפקיד: 

המפקח הארצי הממונה על השילוב


ג. מספר הטלפון: 

02-5603280


ד. כתובת הדוא"ל: 

special@education.gov.il.

 
1.7
נספחים

  נספח 1: פרמטרים מנחים לקביעת מסגרת הלימודים לתלמיד בעל צרכים מיוחדים
  נספח 2: טופס לאפיון חריגויות
  נספח 3: הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף חוק החינוך המיוחד: שילוב, השמה, ערר
  נספח 4: אישור ההורים להפניית ילדם לאבחון פסיכולוגי
  נספח 5: אישור ההורים להפניית ילדם לאבחון דידקטי
  נספח 6: שאלוני הפניה
6.1 שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדות שילוב/השמה
6.2 שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת שילוב בית ספרית
6.3 תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידים לקויי ראייה - שאלון לרופאי העיניים ולמרפאות לראייה ירודה
6.4 תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי גן לקויי שמיעה
6.5 תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי יסודי ועל יסודי לקויי שמיעה
  נספח 7: טופסי הזמנה להורים ולתלמיד
7.1 הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת השילוב המוסדית
7.2 הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת השמה ביושבה כוועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדית
  נספח 8: טופס הצהרה של המשתתפים בוועדת שילוב/השמה/ערר על שמירת סודיות
  נספח 9: פרטיכולי הדיונים
9.1 פרטיכול ועדת השילוב המוסדית
9.2 פרטיכול ועדת ההשמה/ועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר
  נספח 10: טופסי החלטה
10.1 הודעה להורים על החלטת ועדת השילוב המוסדית
10.2 הודעה להורים על החלטת ועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדית
  נספח 11: סייעות
11.1 תיאור רמת התפקוד לצורך קביעת זכאות לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים המשולבים בחינוך הרגיל
11.2 טופס בקשה לתמיכה מסוג סייעת לתלמיד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל
  נספח 12: שעות הכנה לגננות ולמורי השילוב ומספר התלמידים שייתמכו על ידם
  נספח 13: פתיחת גן משולב

 

2.  ועדת השילוב המוסדית

סעיף זה מבוטל

למעבר להוראה המעודכנת

2.1 סמכות הוועדה

בסמכותה של ועדת השילוב המוסדית לקבוע את זכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים ובעל לקות משמעותית להיכלל בתכנית השילוב במוסד החינוך הרגיל כמוגדר בסעיף 20ד לחוק החינוך המיוחד, בהתאם למסגרת התקציבית הנקבעת מדי שנה.
2.2 העניינים שהוועדה תדון בהם ותקבל החלטה לגביהם
א. זכאות להיכלל בתכנית השילוב: הוועדה תדון בזכאותו של התלמיד לקבל שירותי חינוך מיוחד במסגרת תכנית השילוב בשל לקות משמעותית הגורמת להגבלה ביכולתו להתנהגות מסתגלת. בהתאם לזכאות זו תיקבע תכנית חינוך יחידנית (תח"י) על ידי הצוות הבין-מקצועי. אם יחול שינוי בתפקודו של תלמיד או בנסיבות תוכל הוועדה להתכנס שוב ולשנות את החלטתה.
ב. זכאות לתמיכה מסוג סייעת לגבי תלמידים שעונים על הקריטריונים שיפורטו בהמשך, בפרק "שירותי התמיכה - תמיכה מסוג הסייעת": מתן סיוע זה כחלק ממגוון השירותים של תכנית השילוב לתלמיד ייקבע על-ידי צוות בין-מקצועי, בהתאם לרמת התפקוד של התלמיד.
ג. פתיחת גן משולב: ועדת השילוב המוסדית לגני הילדים תקבל החלטה בדבר פתיחת גן משולב על פי המפורט בנספח 9.


3.  הגדרת התלמיד המשולב

סעיף זה מבוטל

למעבר להוראה המעודכנת


"תלמיד משולב" הוא ילד בעל צרכים מיוחדים הזכאי לחינוך חינם לפי סעיף 6(א) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, אשר ועדת שילוב, כאמור בסעיף 20ד לחוק החינוך המיוחד, החליטה על זכאותו לתוספת של הוראה ולימוד ולשירותים מיוחדים במוסד לחינוך רגיל. "ילד בעל צרכים מיוחדים" הוא "אדם ... עם לקות משמעותית שבשלה מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לחינוך מיוחד" (מתוך חוק החינוך המיוחד). הלקות היא משמעותית ואינה קושי רפואי זמני להשתלב עקב מגבלות פיזיות.


4.  אוכלוסיית היעד
סעיף זה מבוטל

למעבר להוראה המעודכנת

4.1 תכנית השילוב תחול על תלמידים בגיל חינוך חובה כהגדרת המונח "גיל" בסעיף 11 לחוק חינוך חובה התש"ט-1949 בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות, וכן בגני ילדים לגיל 4-3 ברשויות החינוך המקומיות הנכללות בצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט-1999 והתשס"א-2001 בלבד, הן במוסדות חינוך רשמיים והן במוסדות מוכרים שאינם רשמיים בכל המגזרים. יישום החוק יתבצע בהדרגה והוא כפוף למגבלות התקציב.
4.2 הוועדה תדון בעניינם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים כמפורט להלן:
א. תלמיד בעל לקות משמעותית שיש לגביו מסמך קביל שנקבע על ידי גורמים מקצועיים בלבד (כמפורט בנספח 3)
ב. תלמיד שהוחלט בוועדת השמה או ערר שהוא ילמד במסגרת חינוכית רגילה, בליווי הוראות בדבר שילובו
ג. תלמיד שהועבר ממסגרת החינוך המיוחד למסגרת חינוך רגילה על פי חוות הדעת המקצועית של צוות בית הספר ובהסכמת הוריו.
4.3 תלמידים בני 4-3 שאינם גרים ביישובי הצו, במשפחות שיש בהן שני תלמידים או יותר בעלי לקויות שאינן שכיחות באוכלוסייה - אוטיסטים, משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות, עיוורים ולקויי ראייה, חירשים ולקויי שמיעה, בעלי הפרעות נפשיות, בעלי פיגור (למעט פיגור קל) - אשר אינן נכללות ביישום באותה שנה, יוכלו לפנות באמצעות האגף לחינוך מיוחד לוועדת חריגים במינהל הפדגוגי. הוועדה תשקול כל מקרה לגופו ותחליט אם להפנות את העניין לדיון בוועדת השילוב המוסדית.
4.4 תלמיד שיש לגביו חשד סביר לקיום לקות משמעותית ואין בנמצא מסמכים קבילים והוא נמצא בהליכי אבחון/הערכה - ועדת השילוב רשאית לקבוע מועד לדיון המשך לגביו ולהפנותו להמשך בירור אבחוני, עד קבלת מסמכים קבילים בפרק זמן סביר ולא יותר מתום שנת הלימודים שבה התקיים הדיון.


5.  הרכב ועדת השילוב

סעיף זה מבוטל

למעבר להוראה המעודכנת

5.1 בבתי הספר
א. מנהל בית-הספר הרגיל - יו"ר
ב. מחנך הכיתה של התלמיד
ג. עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד, כגון מנהל המתי"א או נציגו, בתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד
ד. פסיכולוג המוסד החינוכי מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי ביישוב או יועץ חינוכי (בבית ספר שיש בו פסיכולוג ויועץ יהיה הפסיכולוג חבר; בבית ספר שאין בו פסיכולוג אך יש בו יועץ יהיה היועץ חבר; בבית ספר שאין בו פסיכולוג ואין בו יועץ יפנה מנהל בית-הספר למנהל השירות הפסיכולוגי ברשות או ליועץ בכיר במחוז כדי שישלחו נציג מטעמם)
ה. בעל מקצוע נוסף שיקבע המנהל, אם יידרש, לפי העניין (מומלץ להזמין מומחה בתחום הלקות או מומחה שאבחן את הילד או בעל מקצוע נוסף העובד עם הילד כגון עובד פרא-רפואי וכד', אם הדבר אפשרי, מעשי ואינו כרוך בעלויות נוספות).
5.2 בגני-הילדים
א. המפקח הכולל על גני-הילדים ביישוב או נציגו - יו"ר (על פי מינוי של מנהל המחוז)
ב. גננת האם של התלמיד (מנהלת הגן)
ג. עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד, כגון מנהל המתי"א או נציגו או גננת השילוב, בתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד
ד. פסיכולוג מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי ביישוב הפועל במערכת גני ילדים או יועץ חינוכי לגני ילדים (בגן ילדים שיש בו פסיכולוג ויועץ יהיה הפסיכולוג חבר; בגן ילדים שאין בו פסיכולוג אך יש יועץ יהיה היועץ חבר; בגן ילדים שאין בו פסיכולוג ואין בו יועץ תפנה מנהלת הגן למנהל השירות הפסיכולוגי ברשות או ליועץ בכיר במחוז כדי שישלחו נציג מטעמם)
ה. בעל מקצוע נוסף שיקבע יו"ר הוועדה, אם יידרש, לפי העניין (מומלץ להזמין את נציג הרשות המקומית מהיחידה לגני ילדים, מומחה בתחום הלקות, מומחה שאבחן את הילד, עובד פרא-רפואי העובד עם הילד וכד', אם הדבר מעשי ואינו כרוך בעלות תקציבית נוספת).


6.  מקום התכנסותה של ועדת השילוב

סעיף זה מבוטל

למעבר להוראה המעודכנת

6.1 ועדות השילוב תתקיימנה בתוך המוסד החינוכי: בבתי הספר - בבית הספר שבו התלמיד לומד; בגני הילדים - במתי"א, במרכז הפסגה או באשכול הגנים, בתנאי שיש למוסד סמל מוסד.
6.2 ביישובים גדולים אפשר למנות לגני ילדים יותר מוועדת שילוב מוסדית אחת.


7.  לוח הזמנים לעבודת הוועדה

סעיף זה מבוטל

למעבר להוראה המעודכנת

7.1 הבקשות לדיון בוועדות השילוב תוגשנה לא יאוחר מבסוף חודש אפריל בכל שנה.
7.2 הדיונים בוועדות השילוב המוסדיות בעניינו של תלמיד לקראת שנת הלימודים העוקבת יתחילו בכל שנת לימודים בחודש מרס ויסתיימו לכל המאוחר ב-15 במאי. ההחלטה תיושם בשנת הלימודים העוקבת.
7.3 החלטת ועדת השילוב המנומקת תישלח להורי התלמיד לא יאוחר מ-10 ימים מיום קבלת ההחלטה, כמפורט בנספח 10, ס"ק 10.1.
7.4 ההודעה על החלטת ועדת השילוב תכלול החלטה עקרונית בנושא הזכאות לשילוב ונימוקים רלוונטיים. לגבי תלמידים העונים על הקריטריונים של תמיכה מסוג סייעת (כמפורט ב-15.5 להלן) ושהוחלט במעמד ועדת השילוב שיקבלו תמיכה מסוג סייעת - תכלול ההודעה גם התייחסות לזכאות זו. הצוות הבין-מקצועי יקבע את התכנית החינוכית היחידנית (תח"י) של התלמידים ואת רמת התפקוד, כמפורט בסעיף ב-14 בחוזר זה ובנספח 11, ס"ק 11.1, לא יאוחר מב-15 במאי בכל שנה.
7.5 א. במעברים בין שכבות כיתה - לגבי תלמידים העוברים מגן החובה לכיתה א' ומכיתה ו' לכיתה ז' ומחטיבת הביניים לחטיבה העליונה ולגבי תלמידים חדשים במערכת החינוך יש לקיים דיון מחודש במעמד ועדת שילוב לצורך בחינה מחודשת של זכאותם. מומלץ לקיים את הדיון מוקדם ככל האפשר, בהסכמת ההורים, כדי לשמור על רצף התמיכה לפני פתיחת השנה. בכל מקרה דיונים אלה יתקיימו לא יאוחר מבסוף חודש אוקטובר.
ב. תלמידים בעלי לקות משמעותית, אשר קיבלו תמיכה מסוג סייעת בשנת הלימודים השוטפת ועומדים בפני מעבר מגן חובה לכיתה א', מכיתה ו' לכיתה ז' ומחטיבת הביניים לחטיבה העליונה, המוסד החינוכי שהם עוברים ממנו יעביר, בהסכמת ההורים, מידע זה במועד הרישום למוסד החינוכי שהם נרשמים אליו.

ועדת השילוב המוסדית תתקיים במוסד החינוכי שהתלמיד נרשם אליו לא יאוחר מב-15 במאי, כדי שיישמר רצף התמיכה. רצוי להזמין נציג של המסגרת הקודמת לדיונים אלו.
ג. הצוות הבין-מקצועי יסיים את קביעת רמת תפקודו של התלמיד בהתאמה לתכנית החינוכית שתיבנה עבור התלמיד לא יאוחר מב-15 במאי.
7.6 יש לוודא כי מועדים אלו יובאו לידיעת כל הגורמים המפנים לוועדות השילוב.


8.  ההפניה לוועדות השילוב המוסדיות

סעיף זה מבוטל

למעבר להוראה המעודכנת

8.1 הוראות כלליות טרם ההפניה
א. הפניית תלמיד לוועדת שילוב מוסדית תיעשה לאחר שהמוסד החינוכי ימצה את אפשרויות ההתערבות החינוכית, ובכלל זה היוועצות עם גורמים מקצועיים נוספים הקשורים למסגרת - היועץ, הפסיכולוג, מדריכים מקצועיים - והתערבות באמצעות תכניות חינוכיות אחרות הקיימות טרם ההפניה לוועדת שילוב.
ב. מחנך הכיתה או גננת-האם (מנהלת הגן) ישתפו את הורי התלמיד בכל אחד מניסיונות ההתערבות החינוכיות שנעשו במטרה למצוא דרכי פעולה מותאמות לקידומו של ילדם טרם ההפניה לוועדת השילוב.
ג. שיתוף התלמיד במטרות ההתערבויות החינוכיות, בהבנת רמת תפקודו ובהערכתה, ובכלל זה שמיעת רצונותיו והבהרת זכויותיו, הוא מרכיב חשוב בהצלחתה של תכנית ההתערבות.
ד. יש להקפיד שהפניית תלמיד עולה חדש לוועדת שילוב תהיה על רקע לקות משמעותית, המגובה באבחנה על ידי גורם קביל, ולא על רקע של קשיי קליטה ושפה בלבד.
ה. הורה לתלמיד הלומד במסגרת חינוך מיוחד המבקש לשלבו במסגרת חינוכית רגילה בניגוד לחוות הדעת של הצוות הבין-מקצועי במסגרת החינוכית יוכל לפנות לוועדת השמה ברשות המקומית לכל המאוחר עד 15 באפריל בכל שנה, בבקשה לדון בעניינו של ילדו.
ו. ועדת ההשמה ביישוב, שהחליטה להפנות עניינו של תלמיד לדיון בוועדת שילוב מוסדית, תפנה בצירוף טופס החלטה (ראה את חוזר הוראות הקבע סו/8(ב) המעודכן בנושא ועדות השמה וערר).
8.2 הגורם המפנה

סעיף 20-ד לחוק החינוך המיוחד קובע כי הגורמים המפנים לוועדת השילוב הם אלו:
א. הורה (בכל מקום שכתוב "הורה" הכוונה גם לאפוטרופוס החוקי)
ב. ועדת ההשמה ביישוב, לאחר דיון בעניינו של התלמיד, בצירוף טופס החלטתה
ג. עובד חינוך מהסגל הפדגוגי במוסד החינוך הרגיל
ד. רשות החינוך המקומית הרלוונטית.
8.3 המסמכים הנדרשים לוועדת השילוב
א. הגורם המפנה לוועדת השילוב יצרף לבקשתו חוות דעת חינוכית והערכה החתומה על ידי הגורם המקצועי שקבע את הלקות בהתאם לנספח 3, "הגורמים המקצועיים שאבחנתם קבילה", כמפורט להלן:
1) חוות דעת חינוכית
  א) שאלון ההפניה שהגננות או המחנכות ממלאות מתאר את קשיי תפקודו של התלמיד בתחום הלימודי, החברתי וההתנהגותי-רגשי. הערכה תפקודית זו תתבסס על דיווח עדכני לתקופה של ששת החודשים האחרונים שלפני הדיון לפחות (להוציא תלמידים חדשים, שאין לגביהם תיעוד ארוך טווח).
  ב) בגני הילדים תמלא גננת האם את השאלון בעניינו של התלמיד כמפורט בנספח 6, ס"ק 6.1 בחוזר זה, ובבתי הספר תמלא המחנכת את השאלון בעניינו של התלמיד כמפורט בנספח 6, ס"ק 6.2. לתלמיד כיתה א' שעניינו יידון בראשית השנה (בחודשים ספטמבר-אוקטובר) יש למלא את השאלון של גני הילדים.
  ג) לגבי ילדים עיוורים ולקויי ראייה וילדים חירשים ולקויי שמיעה יש לקבל מידע נוסף מהפיקוח המקצועי על תחומים אלה:
    - לתלמידים לקויי ראייה ועיוורים יש לצרף שאלון חוות דעת רפואית על גבי טופס סטנדרטי, כמפורט בנספח 6, ס"ק 6.3.
    - לתלמידים לקויי שמיעה וחירשים יש לצרף לחוות הדעת החינוכית תוספת לשאלון ההפניה לוועדת השילוב לתלמידי גן לקויי שמיעה על גבי טופס סטנדרטי, כמפורט בנספח 6, ס"ק 6.4, וביסודי ובעל יסודי כמפורט בנספח 6, ס"ק 6.5.
2) הערכות
  א) הוועדה תדון בעניינו של תלמיד בעל לקות משמעותית שיש לגביו מסמך קביל. אבחנה או אבחנה משוערת של הלקות תיעשה אך ורק על ידי גורמים מומחים קבילים, כמפורט בנספחים 2 ו- 3.
  ב) אחד המסמכים הנדרשים לדיון הוא אבחון או הערכה פסיכולוגית, על פי שיקול דעתו המקצועית של הפסיכולוג. ההערכה הפסיכולוגית, אם יש בה צורך לאחר דיון עם השירות הפסיכולוגי של הרשות המקומית, תיעשה בהתאם לנוהלי משרדנו בנושא זה: יש לקבל הסכמה בכתב מההורים להפניית ילדם להערכה פסיכולוגית על גבי טופס סטנדרטי המובא בנספח 4 .
  ג) אם יש בידי ההורה ממצאי אבחון/הערכה נוספים, עליו להמציאם לוועדה.
  ד) לאחר ההערכה הפסיכולוגית יזמן הפסיכולוג את הורי התלמיד לשיחה וידווח על ממצאיו .
  ה) הפסיכולוג ימסור להורים עותק של חוות דעתו שתימסר על ידי ההורים ליו"ר הוועדה.
  ו) הוועדה תדון בחוות דעת נוספות על סמך מסמכים קבילים, החתומים על ידי הגורמים המקצועיים המוסמכים, כמפורט בנספח 3.
  ז) במקרים שנדרשים בהם אבחון/הערכה על ידי גורם מקצועי אחר, כגון גורמים רפואיים או ועדת האבחון לאדם המפגר, יפנה הצוות החינוכי את ההורים לגורמים המקצועיים המוסמכים, כדי שאלה ישקלו את הצורך לערוך אבחון או הערכה וישיבו על כך בכתב.
ב. הורה המבקש לדון בעניינו של ילדו בוועדת השילוב יצרף לבקשה כל מסמך שיש ברשותו אשר יכול לסייע ולתרום לדיון. אם הילד אובחן/טופל על ידי גורם רפואי כגון קופת חולים או המכון להתפתחות הילד או המרפאה לבריאות הנפש או גוף פרטי, על ההורה להמציא את סיכום האבחון/הטיפול. במקרים שבהם הפנייה לוועדת השילוב המוסדית היא ביזמת ההורים ולא ביזמת המסגרת החינוכית, על ההורים להמציא את המסמכים ואת האבחונים הנדרשים.
8.4 עיון ההורים במסמכים המשמשים את ועדת השילוב
א. ככלל ההורים רשאים לקבל לפני הדיון עותק של כל מסמך המובא לפני ועדת השילוב, לרבות חוות הדעת הפסיכולוגית והחינוכית ולמעט מקרים חריגים שבהם נקבע, מטעמים מיוחדים שיירשמו בנפרד, כי מסמכים מסוימים יהיו חסויים בפני ההורים בשל חשש ממשי לפגיעה בילד או באדם אחר.
ב. לאחר ההערכה הפסיכולוגית ימסור הפסיכולוג החינוכי להורים את עותק הסיכום של חוות הדעת שלו שיימסר ליו"ר ועדת השילוב.
ג. מנהל בית הספר/הגננת ימסרו להורים העתק של שאלון ההפניה החתום אשר יישלח לוועדת השילוב לפני הדיון בוועדה.
ד. בכל מקרה שבו הובא לפני הוועדה מסמך שהוכן על-ידי גורם חיצוני למערכת החינוך יביא יו"ר הוועדה לידיעת כותב המסמך את האפשרות שהמסמך יימסר לעיונם של ההורים, אם הם יבקשו זאת.
ה. כותב המסמך יתבקש לחוות את דעתו אם יש מניעה לחשוף את המסמך לפני ההורים בשל חשש ממשי שהדבר יפגע בילד או באדם אחר.
ו. אם כותב המסמך יטען שאכן יש מניעה כזאת, תתכנס ועדת השילוב לצורך דיון בחיסיון המסמך ותביא לידיעת ההורים את דבר קיומו של מסמך החסוי בפניהם ואת הנימוקים לחיסיון.
8.5 שמירת המסמכים

כל המסמכים שהובאו לפני ועדת השילוב והמשמשים אותה יישמרו במוסד החינוכי, בתיקו האישי של התלמיד, ועותק של כל המסמכים יועבר בידיעת ההורים לשירות הפסיכולוגי. לגבי גני הילדים ירוכזו המסמכים על ידי יו"ר ועדת השילוב ויימסרו בתום הוועדה יחד עם הפרטיכול ועם סיכום ההחלטה לשירות הפסיכולוגי ברשות שבה התלמיד לומד.
8.6 הליך ההפניה
א. הורה המבקש לדון בעניינו של ילדו יפנה בקשה כתובה ליו"ר ועדת השילוב (בביה"ס - להנהלת בית הספר, ובגני הילדים - למפקח הכולל). עליו לצרף לבקשה כל מסמך שיש ברשותו אשר יכול לסייע ולתרום לדיון בעניינו של ילדו. ההורה יצרף לבקשה את המסמכים הקובעים שהתלמיד הוא בעל לקות משמעותית, כמפורט בנספח 3.
ב. בגני הילדים יימסרו השאלונים לחתימת ההורים על ידי הגננת ויופנו באמצעותה עד 1 במרס בכל שנה לשירות הפסיכולוגי ולחתימת המפקח הכולל. העתק של השאלון החתום על ידי המפקח יימסר להורים על ידי הגננת טרם הדיון בוועדה ויישאר בידיהם. חתימת ההורים אינה הסכמה לתוכן השאלון. אם ההורים מסרבים לחתום על השאלון, תציין הגננת על גבי השאלון את הסיבה לכך.
ג. בבתי הספר יימסרו השאלונים לחתימת ההורים ויועברו לחתימתו של המפקח הכולל להמשך טיפולו. העתק של השאלון החתום על ידי המפקח הכולל יימסר להורים טרם הדיון בוועדה ויישאר בידיהם.
ד. יו"ר הוועדה ירכז, בפרק זמן סביר, את המסמכים המתאימים המצביעים על הלקות ועל רמת התפקוד של התלמיד המופנה על ידי המערכת החינוכית לדיון בוועדת השילוב. מסמכים אלה יהיו חתומים על ידי הגורמים המקצועיים, כמפורט בנספח 3.


9.  סדרי עבודתה של הוועדה

סעיף זה מבוטל

למעבר להוראה המעודכנת

9.1 ההיערכות לקראת הדיון בוועדה
א. האחריות לארגון עבודת הוועדה, לזימון המשתתפים בה ולניהול ישיבותיה מוטלת על יו"ר ועדת השילוב המוסדית.
ב. היו"ר יזמין את ההורים ואת התלמיד שעניינו יידון בוועדה. ההזמנה תישלח בדואר רשום, לפחות 10 ימים לפני מועד הדיון. טופס זימון ההורים והתלמיד מובא בנספח 7, ס"ק 7.1
ג. יש לעשות את כל האפשר כדי להימנע מקיום דיון ללא הורים, ולכן יש לוודא שההורים אכן קיבלו את הזימון לפני שהוחלט לקיים את הדיון שלא בנוכחותם.
ד. הורה המבקש לדחות את הדיון מסיבות מוצדקות יפנה ליו"ר הוועדה, והיו"ר יקבע מועד אחר לדיון.
9.2 מהלך הדיון
א. יו"ר הוועדה יפתח את הדיון על ידי הצגת מטרתו לכלל הנוכחים.
ב. יו"ר הוועדה יציג להורים את הנוכחים בישיבה ואת תפקידיהם.
ג. בתחילת הדיון יוצגו על ידי יו"ר הוועדה הרקע להפניית התלמיד לדיון בוועדת השילוב והמסמכים המובאים לפני הוועדה.
ד. יו"ר הוועדה יזמין את ההורים ואת התלמיד להשמיע את דבריהם לפני הוועדה. ההורים זכאים לבקש להשמיע את דבריהם בנוכחות חברי הוועדה בלבד. כמו כן ההורים יכולים למנות מישהו מטעמם שישמיע את דבריהם.
ה. במקרים שבהם התלמיד משתתף בדיון תדאג הוועדה לאפשר לו תנאים נאותים להשמעת דבריו בהתאם לצרכיו האישיים וההתפתחותיים.
ו. יו"ר הוועדה ינהל את הדיון תוך שימת דגש על הצגת מידע רב-תחומי אודות רמת תפקודו של התלמיד ויתייחס לנקודות החוזק והקושי המאפיינות את תחומי התפקוד השונים של התלמיד. זאת תוך התייחסות למיצוי של תכניות ההתערבות שנעשו בעניינו טרם ההפניה לוועדת השילוב.
ז. יו"ר הוועדה ינהל את הדיון ויוודא כי כל משתתף מביע את עמדתו ואת חוות דעתו.
ח. ההורים יוכלו להציג לוועדה מסמכים נוספים שהם רלוונטיים לדיון, והוועדה תתחשב במסגרת שיקוליה גם במסמכים אלה.
ט. יו"ר הוועדה יוודא שהמונחים המקצועיים השונים יהיו מובנים להורים.
י. יו"ר הוועדה יאפשר דיון נאות בדילמות ובמחלוקות העשויות להתעורר במהלך הדיון תוך זימון שאלות הבהרה תוך כדי השיח.
יא. לפני דיון עם הורים חירשים או לקויי שמיעה או עם הורים שאינם דוברי עברית יש לדאוג למתרגם שיתרגם להם את מהלך הדיון לשפה המובנת להם. אפשר לבקש מהם להביא לדיון מישהו מטעמם.
יב. בדיון עם הורים עיוורים או לקויי ראייה יש לקרוא לפניהם את המסמכים המוצגים בדיון.
יג. מומלץ להזמין לדיון, במידת הצורך, מומחים מתוך המערכת החינוכית לליקויי חושים וללקויות ששכיחותן נדירה באוכלוסייה, אם הדבר אפשרי ומעשי ואינו כרוך בעלויות נוספות.
יד. ועדת השילוב תבחן אם רמת תפקודו של התלמיד בתחומים השונים מצדיקה מתן זכאות לתכנית שילוב בנוסף לתכניות ההתערבות הקיימות במסגרת החינוכית הרגילה שהוא משתתף בהן, וכן אם שילובו יאפשר חינוך אפקטיבי עבורו.
טו. במהלך הדיון יירשם פרטיכול כמפורט בנספח 9, ס"ק 9.1 בחוזר זה.
טז. יו"ר הוועדה ידאג להחתים את המשתתפים בוועדת השילוב על טופס הצהרה בנוגע לשמירת סודיות המובא בנספח 8.
9.3 פרטיכול הדיון
א. רישום הפרטיכול של ועדת השילוב חייב להיות מדויק ומהימן ולשקף את מהלך הדיון.

הפרטיכול יכלול את הסעיפים האלה:
1) פרטי התלמיד: הפרטים האישיים ופרטי המסגרת שהוא לומד בה
2) הנוכחים בדיון: פרטי החברים בוועדה ופרטי המוזמנים אליה
3) הנעדרים מהדיון (אם ההורים לא הגיעו לדיון יש לצרף לפרטיכול את העתק המכתב הרשום שנשלח אליהם ואת תיעוד השיחה שביררה את סיבת היעדרם)
4) המסמכים: פרטי המסמכים שהובאו לפני הוועדה
5) מהלך הדיון בהשתתפות ההורים והתלמיד: ובכלל זה רישום עמדת ההורים ועמדת התלמיד
6) מהלך הדיון בהשתתפות חברי הוועדה בלבד
7) פרטי ההחלטה
8) הנימוקים להחלטה
9) הערות
10) אישור על רישום הפרטיכול - חתימות ותאריך.
ב. יו"ר ועדת השילוב יאשר את הפרטיכול בחתימתו ויעבירו לאישורם של כל חברי הוועדה.
ג. אפיון החריגות הוא חלק חשוב בדיון, והוא ייקבע על ידי פסיכולוג הוועדה בהיוועצות עם כל חבריה. בהיעדר פסיכולוג חבר בוועדה ייקבע האפיון על ידי יו"ר הוועדה בהיוועצות עם חבריה.
ד. אם ההורים יבקשו את פרטיכול הדיון יש להעבירו לאישור כל חברי הוועדה ולחתימתם לפני שהוא יימסר לידי ההורים. ההורים יקבלו את הפרטיכול למעט החלק של הדיון שהתקיים בהרכב חברי הוועדה בלבד.
9.4 סיכום הדיון והחלטת הוועדה
א. סיכום הדיון וההחלטה של ועדת השילוב יתקבלו בנוכחות חברי ועדת השילוב בלבד ועל ידם. החלטות הוועדה תתקבלנה ברוב קולות. היו הקולות שקולים, יהיה ליו"ר קול נוסף.
ב. ועדת השילוב תחליט בעניינו של התלמיד על פי האפשרויות כדלקמן:
1) התלמיד זכאי להיכלל במסגרת תכנית השילוב.

במסגרת החלטה זו בסמכות הוועדה להחליט גם על זכאות לתמיכה מסוג סייעת על פי הנהלים המפורטים ב-15.2 בחוזר זה.

רמת התפקוד תיקבע על ידי הצוות הבין-מקצועי במוסד החינוכי כחלק מהכנת התח"י, כמפורט ב-13, וב-14 בחוזר זה.
2) התלמיד אינו זכאי להיכלל במסגרת תכנית השילוב.

אם קבעה הוועדה שהתלמיד אינו זכאי להיכלל במסגרת תכנית השילוב, עליה לנמק את קביעתה על פי האפשרויות שלהלן:
א) התלמיד ילמד במסגרת החינוך הרגיל, ללא תמיכה מתכנית השילוב, וצרכיו החינוכיים יקבלו מענה במסגרת תכניות הקיימות במוסד החינוכי.
ב) התלמיד יופנה לדיון בוועדת ההשמה, שכן יש לו בעיות מורכבות וכוללניות משמעותיות בתחומי תפקוד שונים, ובעיותיו מצריכות טיפול כוללני, רב-מקצועי, בתחומי תפקוד שונים במשך מרבית שעות הלימודים. במקרים אלו על הוועדה להפנות את עניינו לדיון בוועדת ההשמה לא יאוחר מ-14 יום ממועד קבלת ההחלטה של ועדת השילוב.
ג. לאחר סיום הדיונים ישלח היו"ר את העתק ההחלטה המנומקת להורי התלמיד בדואר רשום לא יאוחר מ-10 ימים מיום קבלת ההחלטה, על גבי טופס סטנדרטי, כמפורט בנספח 10, ס"ק 10.1 בחוזר זה. בגן הילדים יישלח העתק ההחלטה גם לגננת.
ד. זכאותו של התלמיד להיכלל בתכנית השילוב תישמר לתקופה של עד 3 שנים באותה מסגרת חינוכית, בכפיפות לשיקול הדעת של הצוות הבין-מקצועי, כמפורט להלן. בתום 3 שנים יובא עניינו לדיון מחודש בוועדת השילוב המוסדית.
ה. בסוף כל שנה, ולא יאוחר מב-15 במאי, יעריך הצוות הבין-מקצועי מחדש את צורכי התלמיד. אם יוחלט שבשנת הלימודים שאחריה לא ייכלל התלמיד בתכנית השילוב, יביא מנהל המסגרת את הנושא לדיון במעמד ועדת השילוב כדי להפסיק את התמיכה מתכנית השילוב. אם החליטה ועדת השילוב על הפסקת הזכאות לתלמיד, יודיע יו"ר ועדת השילוב על כך להורים בכתב. תלמיד שנתמך מתכנית השילוב ולאחר דיון בצוות הבין מקצועי הוחלט להפנותו לוועדת ההשמה, אפשר להפנותו לוועדת ההשמה ללא קיום דיון בוועדת השילוב.
ו. תלמיד שעבר ללמוד בבית ספר אחר באותה רשות או עבר להתגורר ברשות אחרת, תהיה זכאותו תקפה למשך אותה שנת לימודים.


10.  ערר על החלטת ועדת השילוב

סעיף זה מבוטל

למעבר להוראה המעודכנת

10.1 הורה או תלמיד רשאי להגיש בקשת ערר בכתב על החלטת ועדת השילוב המוסדית ועל רמת התפקוד שקבע הצוות הבין מקצועי אך לא על היקף התמיכה מתכנית השילוב.
10.2 את הערר יש להגיש בכתב לוועדת ההשמה תוך 21 יום מהיום שבו קיבלו ההורים את ההודעה על החלטת ועדת השילוב ולא יאוחר מב-5 ביולי בכל שנה.
10.3 יו"ר ועדת ההשמה במחלקת החינוך ברשות המקומית יקבל את פרטיכול ועדת השילוב המוסדית ואת החלטתה מהמוסד החינוכי.
10.4 יו"ר הוועדה יזמין לדיון בערר נציג מהמוסד החינוכי שבו התלמיד לומד וישמע את דעתו. המשך הדיון בוועדה יהיה ללא נוכחות הנציג מהמוסד החינוכי.
10.5 יש להקפיד שבוועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר לא יימצא חבר ועדה שהשתתף בוועדת השילוב המוסדית בעניינו של התלמיד הנדון.
10.6 יו"ר הוועדה יזמין את הורי התלמיד ואת התלמיד להשמיע את דבריהם בדיון בערר (ראה נספח ,7 ס"ק 7.2 בחוזר זה).
10.7 מהלך הדיון יירשם בפרטיכול (ראה נספח 9, ס"ק 9.2 בחוזר זה).
10.8 החלטת הוועדה תתקבל בנוכחות חבריה בלבד.
10.9 ועדת ההשמה ביושבה כערר רשאית -
א. לקבל את הערר;
ב. להחזיר את העניין לוועדת השילוב המוסדית לדיון נוסף, עם הוראות ובלעדיהן;
ג. לדחות את הערר.
10.10 ועדת ההשמה תיתן את החלטתה תוך 21 יום מהיום שבו הוגש הערר (זולת אם האריכה את המועד מטעמים מיוחדים שיירשמו).
10.11 ההחלטה המנומקת של ועדת ההשמה ביושבה כערר תישלח להורי התלמיד ולמוסד החינוכי שהוא לומד בו על גבי טופס ההחלטה (ראה נספח 10, ס"ק 10.2 בחוזר זה).
10.12 החלטת ועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר היא סופית.


11.  העקרונות להפעלת תכנית השילוב

11.1 במסגרת החינוכית
א. לכל מסגרת חינוכית הנכללת בתכנית השילוב תוקצה מכסה של שעות שילוב: שעות השילוב לגני ילדים שבפיקוח המחוז תוקצינה לתקן המתי"א המשמש מסגרת חינוכית אחת לגני ילדים אלה. שעות השילוב לגני ילדים שבפיקוח האגף המוכר שאינו רשמי תוקצינה לבעלות שתשמש מסגרת חינוכית אחת לגנים אלה.
ב. התמיכה בשעות השילוב מיועדת אך ורק לתלמיד שזכאותו נקבעה על ידי ועדת השילוב המוסדית. אין להקצות שעות שילוב לצרכים אחרים, כמו שעות עזר, מילוי מקום, תמיכה בתלמידים הלומדים בכיתת החינוך המיוחד וכדומה.
ג. מכסת השעות המוקצית במסגרת החינוכית היא המכסה העומדת לרשות ועדת השילוב המוסדית, ועליה לבסס את החלטותיה על סמך מידע זה.
ד. שעות השילוב המוקצות בעבור גני הילדים תשמשנה גם לפתיחת גנים משולבים, כמפורט בנספח 13 .
ה. המסגרת החינוכית תתמוך בתלמיד המשולב על ידי אחת או יותר מסוגי התמיכות המפורטים בסעיף 15 להלן, "שירותי התמיכה במסגרת תכנית השילוב", בקבוצה או באופן פרטני, על פי החלטת הצוות הבין-מקצועי (ראה ב-14 להלן).
ו. מנהל המתי"א יסייע למנהל המסגרת החינוכית בתחום המקצועי והארגוני.
ז. התמיכה בתלמיד משולב משעות השילוב, ובכלל זה טיפולים פרא-רפואיים, תהיה בהיקף של עד שליש משעות הלימודים השבועיות באופן קבוצתי ו/או פרטני.
ח. בשעות השילוב יועסקו אך ורק מורי החינוך המיוחד ששובצו במסגרת החינוכית על ידי המפקח על החינוך המיוחד. תנאי העסקתם מפורטים בנספח 12.
ט. שיבוץ כוח האדם של החינוך המיוחד בשעות השילוב, במסגרת החינוכית, יאושר על ידי המפקח לחינוך מיוחד. עובדי הוראה פרא-רפואיים ישובצו במסגרות החינוכיות כל שנה מחדש.
י. מנהל המסגרת החינוכית יתכנן את מערך התמיכה הבית-ספרי באופן שיוכל לתת מענה לתלמידים המצטרפים בראשית השנה, כגון במעבר מהגן לכיתה א', מכיתה ו' לכיתה ז' ומחטיבת הביניים לחטיבה העליונה. ועדות השילוב לתלמידים אלה תסתיימנה בסוף חודש אוקטובר לכל המאוחר.
יא. מנהל המסגרת החינוכית יפנה, במידת הצורך, למנהל המתי"א לצורך השאלת עזרים מסייעים מבין העזרים המצויים במתי"א, כחלק מהתכנית החינוכית היחידנית (רשימת העזרים פורסמה בתכנית האב להצטיידות של מכון ברוקדייל הנמצאת במתי"א) .
11.2 במסגרת מרכזי תמיכה יישוביים / אזוריים (מתי"אות)
א. המתי"א היא מסגרת חינוכית, מקצועית-ארגונית האחראית לריכוז התמיכה בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים במוסדות הרשמיים ובמוסדות המוכרים שאינם רשמיים.

השעות לריכוז ולתמיכה במסגרות הרשמיות תוקצינה לתקן המתי"א ותופעלנה בתיאום עם המפקח לחינוך מיוחד.

השעות לריכוז ולתמיכה במוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים תופעלנה בתיאום עם המפקח לחינוך מיוחד באגף לחינוך המוכר שאינו רשמי ועם המתי"א.
ב. ניצול השעות יהיה כדקלמן:
1) לקיום פעילויות ויזמות מיוחדות עבור תלמידים משולבים, בהתאם לשיקולי הדעת של מפקחי החינוך המיוחד, בתיאום עם גורמים מקצועיים אחרים
2) להעסקת עובדי הוראה מומחי תחום, אשר יסייעו לביצוע ההתאמות הנדרשות בחומרי הלמידה או בהתאמת הסביבה הלימודית, על פי החלטת המפקח על החינוך המיוחד ומנהל המתי"א, בתיאום עם המסגרת החינוכית
3) לשירות מערכתי עבור מסגרת חינוכית לאותם שירותים שלא יעיל לפתחם במסגרות חינוכיות נפרדות, בתיאום עם גורמים מקצועיים אחרים
4) לתגבור מסגרות חינוך רגילות, שבשנת לימודים נתונה יש בהן ריכוז גדול של תלמידים בעלי לקויות ששכיחותן באוכלוסייה נמוכה (התגבור יהיה דיפרנציאלי, בהתאם להיקף התמיכות וההתאמות המקצועיות הנדרשות לקבוצת התלמידים ולרמת תפקודם)
5) לתגבור מסגרת חינוך רגילה, המשלבת תלמיד בעל צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה, שעל אף החלטת ועדת ההשמה / הערר על השמתו בחינוך מיוחד הוא שולב, על פי החלטת הרשות, במסגרת רגילה בשל הקושי להסיעו למסגרת חינוך מיוחד מסיבות ביטחוניות או בשל העדר מסגרת חינוך מיוחד הולמת ברדיוס של 35 ק"מ
6) לתגבור בית ספר חדש בשנת הלימודים הראשונה.

העברת שעות מהמתי"א למסגרת חינוכית איננה משנה את שעות הניהול לשילוב המוקצות למסגרת החינוכית.
ג. תפקידי המתי"א כמרכז את תכנית השילוב
1) הנחיית גני-הילדים ובתי-הספר במיפוי הצרכים של התלמידים בכיתות הרגילות הזכאים להיכלל בתכנית השילוב ושל תלמידים בכיתות חינוך מיוחד
2) הנחיה שוטפת של המורים והגננות של השילוב ושל מנהלי מסגרות החינוך בכל הקשור לעבודה בתכנית השילוב
3) הנחיית הגננות והמורים של השילוב בבניית תכנית חינוכית-טיפולית יחידנית (תח"י) ומעקב שוטף אחר ביצועה
4) סיוע למנהל המסגרת החינוכית בבדיקת תכניות העבודה של כל מורי השילוב ומעקב אחר ביצוען
5) ריכוז נתונים אודות תלמידים שנמצאו זכאים להיכלל בתכנית השילוב, מעקב אחר הפניית מכסת שעות השילוב למתן מענה לתלמידים אלה, ובכלל זה ריכוז שעות הסיוע מסוג סייעת וטיפול בהן
6) ייזום קבלת משוב ממסגרות החינוך על תרומתם של הגננות והמורים של השילוב לשיפור ההישגים של התלמידים ויכולתם להשתלב בכיתה הרגילה
7) קיום קשר רצוף עם מנהלי מוסדות החינוך הרגיל לבדיקת צרכים, לתיאום של הפעלת תכנית השילוב ולקבלת משוב לגביה
8) גיוס ממלאי מקום לגננות שילוב הנעדרות מעבודתן
9) הפעלה וביצוע של יזמות על-פי הנחיות הביצוע של מפקח החינוך המיוחד על המתי"א
10) הפעלה וביצוע של מכסת שעות השילוב לגני הילדים על-פי הייעודים שקבעה ועדת השילוב המוסדית לגני-ילדים ועל-פי הנחיות הביצוע של מפקח החינוך המיוחד על המתי"א
11) תיאום הקצאת השירותים של שעות השילוב עם המרכז הטיפולי, על-פי המדיניות
12) ייזום וביצוע של פעולות השתלמות לגננות ולמורים של השילוב במטרה להעמיק ולהעשיר את הידע המקצועי שלהם בכל הקשור לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות החינוך הרגיל, על-פי הנחיות מפקח החינוך המיוחד על המתי"א
13) גיוון והעשרה של תחומי ההתמחות של צוות השילוב
14) ארגון פעולות עבור הצוותים החינוכיים במסגרות החינוך הרגיל, ככל שיידרשו על-ידי ועדת השילוב היישובית
15) ייזום תכניות חינוכיות-טיפוליות חדשות והכנסת שינויים בתכניות הקיימות המופעלות במסגרת תכנית השילוב, בהנחיית מפקח החינוך המיוחד על המתי"א ובהתייעצות עם מנהלי מוסדות החינוך ועם גורמים מקצועיים הנוגעים בדבר
16) ריכוז עבודתה של ועדת השילוב היישובית (ראה ב-12 להלן, "ועדת השילוב היישובית") על-פי הנחיות מפקח החינוך המיוחד על המתי"א, בתיאום עם יו"ר ועדת השילוב היישובית, והשתתפות בישיבותיה
17) ביצוע מדיניות ועדת השילוב היישובית בכל הקשור להפעלת תכנית השילוב ובכפיפות להוראות המשרד בנושא זה ולהנחיות המפקח על המתי"א
18) הכנת דוחות לוועדת השילוב היישובית בכל נושא שיידרש על-ידה הקשור להפעלת תכנית השילוב היישובית (הדוחות יאושרו על-ידי מפקח החינוך המיוחד על המתי"א)
19) ייזום וריכוז יזמות לשילוב חלקי או הדרגתי של תלמידים (יחידים וקבוצות) הלומדים במסגרות לחינוך מיוחד - במסגרות החינוך הרגיל ובמסגרות החינוך הלא פורמאלי בקהילה, בתיאום עם מנהלי בתי-ספר והגנים הנוגעים בדבר ועם הרשות המקומית
20) מעקב אחר יזמות השילוב.
הערה: הנהלים לאבטחת המידע ולשמירת הסודיות במוסדות החינוך יחולו גם במתי"א.
11.3 במרכזים הטיפוליים
א. שעות השילוב למרכזים טיפוליים קיימים, עם סמלי מוסד, שבפיקוח המחוז, תוקצינה משעות השילוב היישוביות ותחולקנה באופן יחסי בין מוסדות החינוך ביישוב. שעות אלה מיועדות אך ורק לתלמידים שנמצאו זכאים לתמיכה מתכנית השילוב.

מנהלי מסגרות חינוכיות שבפיקוח האגף המוכר שאינו רשמי יכולים לקנות שירותים ממרכזים טיפוליים.

השירות הניתן לתלמיד משולב באמצעות שעות השילוב יינתן ללא תשלום.
ב. להלן עקרונות ההפעלה של שעות השילוב במרכזים הטיפוליים:
1) הגורם המפנה תלמיד משולב למרכז טיפולי יהיה מנהל המסגרת החינוכית שהתלמיד לומד בה. המרכז הטיפולי לא יקבל תלמידים לטיפול במסגרת שעות השילוב ללא הפניה ממנהל המסגרת החינוכית שבה התלמיד לומד.
2) מנהל המסגרת החינוכית יפנה תלמיד למרכז הטיפולי רק לאחר קבלת הסכמה בכתב מהוריו.
3) הטיפול במרכז הטיפולי הוא חלק מהתכנית החינוכית היחידנית שנקבעה על ידי הצוות הבין-מקצועי במסגרת החינוכית שבה התלמיד לומד. על כן מנהל המרכז הטיפולי ומנהל המסגרת החינוכית יקיימו קשר שוטף כדי לעקוב אחר ביצועה של התכנית החינוכית היחידנית ואחר התקדמותו של התלמיד.
4) המרכז הטיפולי יקיים קשר עם ההורים, בידיעת מנהל המסגרת החינוכית שבה התלמיד לומד ובתיאום מוקדם עמו. רצוי לקיים את הפגישות עם ההורים במסגרת החינוכית ובשיתוף המחנכת/הגננת.
5) מנהל המרכז הטיפולי יתאם את פעולות המרכז עם מנהל המתי"א, על-פי הנחיות המפקח על החינוך המיוחד. צוות המרכז הטיפולי, בהיותו חלק מכלל מורי השילוב ביישוב, ישתתף בכל פעילויות התמיכה המקצועית היזומות על-ידי המתי"א.
6) המרכז הטיפולי ירחיב את מגוון האסטרטגיות הזמינות לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים וייתן מענה הולם במקרים כדלקמן:
  • כאשר הטיפול בתלמיד מחייב סביבה טיפולית ייחודית, שאי-אפשר ליצור אותה במסגרת החינוכית שהוא לומד בה
  • כאשר הצוות הבין-מקצועי של בית הספר או של גן הילדים מחליט שיש לקיים את הטיפול בתלמיד בשעות שלאחר הלימודים, משום שאי אפשר לתת לו טיפול אפקטיבי בתוך הכיתה שהוא לומד בה ולא רצוי להוציאו לטיפול מחוץ לכיתה במהלך הלימודים
  • כאשר נדרש טיפול קבוצתי לתלמידים בודדים הלומדים במסגרות שונות והנזקקים לאותו סוג טיפול
  • כאשר נדרש טיפול פרטני מסוג מסוים לתלמידים בודדים הלומדים במסגרות רבות ושונות, וריכוז הטיפול בתלמידים אלה במקום אחד יביא לניצול יעיל יותר של שעות השילוב באופן משמעותי בהשוואה לנדידת המטפל בין מספר גדול מאוד של מסגרות.
7) לתלמידים לקויי שמיעה ולתלמידים לקויי ראייה משולבים ניתנת תמיכה ייחודית במסגרת שעות שילוב הקיימת בכל מחוז, כדלקמן: לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה השעות מאוגמות במרכזי תמיכה (מתי"א) המתמחים בנושא זה. לתלמידים חירשים וכבדי שמיעה השעות מאוגמות במתי"א או במרכזי "שמע" ובמיח"א (מרכז טיפולי עם סמל של משרד החינוך).

הצוות הבין-מקצועי במסגרת החינוכית יכול להוסיף לתלמידים לקויי חושים שעות לטיפולים פרא-רפואיים ולטיפולים ביצירה ובהבעה על-פי הצרכים של התלמיד ובמסגרת התקציב העומד לרשות המסגרת החינוכית.


12.  ועדת השילוב היישובית

12.1 ועדת השילוב היישובית תסייע בגיבוש מדיניות יישובית/אזורית לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות החינוך הרגיל ובהתאמתה עם תכניות אחרות המופעלות על-ידי אגפים שונים של משרד החינוך, על-ידי הרשות המקומית ועל-ידי משרדי ממשלה אחרים. כמו כן היא תיזום, תבחן ותקדם דגמים שונים של טיפול ותכניות חדשות.
12.2 ועדת השילוב היישובית תהיה בראשות מפקח כולל, ויהיו חברים בה: מפקח על החינוך המיוחד, מנהל המחלקה לחינוך של הרשות המקומית ומנהל השירות הפסיכולוגי-החינוכי ברשות המקומית (או נציגיהם). מנהל המחוז ימנה מפקח כולל ליו"ר הוועדה ומפקח חינוך מיוחד לחבר בה.
12.3 בישיבות ועדת השילוב ישתתף מנהל המתי"א. בעלי תפקידים נוספים יוזמנו על-פי שיקול דעת הוועדה ועל פי העניין הנדון. ביישובים שקיימים בהם בתי ספר ממלכתיים-דתיים יוזמן לישיבות הוועדה גם מפקח מהחינוך הדתי. ביישובים שקיימות בהם מסגרות חינוכיות ממגזרים שונים יוזמנו המפקחים על פי המגזרים.
12.4 ברשויות מקומיות קטנות, שיש להן מתי"א משותף, תוקם ועדת שילוב בכל רשות מקומית בנפרד.


13.  תכנית חינוכית יחידנית

13.1 לכל תלמיד משולב תיבנה תכנית יחידנית (תח"י) על ידי הצוות הבין-מקצועי של המסגרת החינוכית ועל סמך בדיקה מעמיקה של מצב תפקודו של התלמיד. תכנית זו תכלול את כל שירותי החינוך המיוחד שיינתנו לתלמיד במסגרת שעות השילוב. יושם דגש על תיאום בין כל השירותים הנכללים בה. התכנית תהיה אינטגרטיבית, ותיבנה בהלימה, ככל האפשר, לתכנית הלימודים בכיתה הרגילה, בהתחשב ביכולות התלמיד. מומלץ לכלול בה גם שירותים הקיימים במסגרת החינוכית ובקהילה.
13.2 בתכנית החינוכית היחידנית יפורטו -
- רמות ותחומי התפקוד החזקים של התלמיד במסגרת החינוכית ונקודות החולשה שלו;
- מטרות התכנית לטווח של שנת לימודים אחת;
- היעדים הלימודיים לתקופת התמיכה המתבססים על תכנית הלימודים הרגילה הנהוגה בכיתה, תוך פירוט המטלות הנדרשות מהתלמיד המשולב;
- דרכי פעולה ותכנית עבודה המתייחסות לנושאים/להיבטים שיטופלו על-ידי המחנכת/הגננת והצוות הבין-מקצועי, ובכלל זה הגדרת תחומי האחריות של כל אחד מחברי הצוות (גם הגדרת תפקידי הסייעת אם נקבעה זכאות לסייעת);
- פרקי הזמן להשגת היעדים;
- האמצעים להשגת היעדים;
- אמות המידה להשגת היעדים (משוב והערכה).
13.3 לצורך הכנת התכנית הבסיסית יוכל הצוות הבין-מקצועי לקבל מהמתי"א ומהמרכז הטיפולי שירותי ייעוץ והדרכה באבחון דידקטי ובבניית תכנית חינוכית-יחידנית.
13.4 התכניות המיועדות לתלמידים לקויי ראייה ולקויי שמיעה תובאנה לאישור מוקדם של הפיקוח המקצועי או של המדריכים המקצועיים על לקויות אלה.
13.5 בשלב של תכנון התכנית החינוכית היחידנית יוזמנו התלמיד והוריו להשמיע את דבריהם, והם רשאים להביא מישהו מטעמם. העתק התכנית החינוכית היחידנית יועבר להורי התלמיד. בשלב זה תובא לידיעת ההורים ההחלטה בדבר זכאותו של ילדם לסיוע ובדבר רמת התפקוד שנקבעה.
13.6 בסיום שנת הלימודים יקבלו הורי התלמיד המשולב מהגננת או ממחנך הכיתה הערכה בכתב על מידת התקדמותו של התלמיד בתחומים השונים שהוא טופל בהם בהתייחס לתכנית החינוכית היחידנית.


14.  הצוות הבין מקצועי

סעיף זה מבוטל

למעבר להוראה המעודכנת

14.1 הרכב הצוות בגן הילדים

מנהל המתי"א או נציג מטעמו העובד בגני הילדים ירכזו את עבודת הצוות של גני-הילדים לתלמידים המשולבים בהם. חברי הצוות יהיו גננת האם וגננת השילוב, עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד ובעל מקצוע נוסף אם נדרש. מומלץ להזמין את מנהל המתי"א או את נציגו, את פסיכולוג המוסד החינוכי ואת המפקחת על גני-הילדים או את נציגתה. ברשות שיש בה מרכז טיפולי מומלץ להזמין גם את מנהלת המרכז או את נציגתה.

ביישובים גדולים אפשר להקים כמה צוותים, בהתאם למאפייני היישוב.
14.2 הרכב הצוות בבית הספר

בכל בית ספר יפעל צוות בין-מקצועי אשר יארגן את תכנית השילוב במוסד החינוכי לתלמידים משולבים. המורה לחינוך מיוחד, שימונה על ידי מנהל בית הספר בתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד, יארגן את עבודת הצוות הבין-מקצועי בבית הספר. חברי הצוות יהיו המחנך, עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד ובעל מקצוע נוסף, אם נדרש. מומלץ להזמין גם את פסיכולוג המוסד החינוכי ויועץ, את מנהל המתי"א או את נציגו וכל גורם נוסף, על פי החלטת המנהל. ברשות שיש בה מרכז טיפולי מומלץ להזמין גם את מנהל המרכז או את נציגו.
14.3 תפקידי הצוות הבין מקצועי
א. קביעת התכנית החינוכית היחידנית

הצוות הבין מקצועי במסגרת החינוכית, באחריות המחנכת, יקבע את התכנית החינוכית היחידנית של התלמיד המשולב, בהתאם למצב תפקודו של התלמיד, למהות התמיכה ולתועלת שהוא יכול להפיק ממנה. כחלק מהתכנית החינוכית היחידנית יקבע הצוות -
1) את סוגי התמיכה, את אופן מתן התמיכה ואת השעות שיינתנו לתלמיד מתוך הטיפולים הזמינים במסגרת החינוכית;
2) את דרגת התפקוד של התלמיד לצורך תמיכה מסוג סייעת, אם ועדת השילוב קבעה שהתלמיד זכאי לתמיכה כזו, על פי ההנחיות המפורטות ב-15.5 להלן ובהתאם לנספח 11, ס"ק 11.1 ובהתייחס לתכנית החינוכית היחידנית (מנהל ביה"ס יידע את הורי התלמיד על דרגת התפקוד שנקבעה לילדם).
ב. מעקב אחר הביצוע וההתקדמות של תכנית השילוב

הצוות הבין-מקצועי יעקוב אחר ביצוע תכנית השילוב של כלל התלמידים הזכאים. לקראת סוף כל שנת לימודים יקיים הצוות הערכה על התכנית וימליץ על המשך/הפסקת זכאותם של התלמידים בשנת הלימודים הבאה, בהתאם להתקדמותם. תלמיד שאינו זקוק להמשך תמיכה מתכנית השילוב, יודיעו המנהל או הגננת על כך להורים בכתב.
ג. המלצה על הפניה לשירות הפסיכולוגי-החינוכי

הצוות הבין-מקצועי ימליץ על פנייה לשירות הפסיכולוגי-החינוכי ביישוב לצורך התייעצות בנוגע למתן שירותים פסיכולוגיים. שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים יינתנו באמצעות השירות הפסיכולוגי-החינוכי ביישוב על פי החלטת הפסיכולוג, בהתאם לסל השירותים ובהתחשב בהמלצת הצוות הבין-מקצועי.


15.  שירותי התמיכה במסגרת תכנית השילוב

15.1 כללי

חוק החינוך המיוחד הגדיר את תוספת ההוראה והלימוד ואת השירותים המיוחדים (עזרים מסייעים, שירותי סיוע, שירותים פסיכולוגיים ושירותים פרא-רפואיים) לתלמיד המשולב. תוספת זו תינתן בהלימה לצרכיו של התלמיד ובהתחשב במשאבים הזמינים (שעות ההוראה, כוח-האדם והתנאים הפיזיים) של המסגרת חינוכית.

השעות תיקבענה בתכנית חינוכית יחידנית, על-ידי הצוות הבין-מקצועי במסגרת החינוכית שבה התלמיד המשולב לומד. תלמיד משולב יהיה זכאי לתמיכה מסוג הוראה לכל היותר עד שליש משעות הלימודים בשבוע באופן קבוצתי ו/או פרטני, באחד או ביותר מסוגי התמיכות שתפורטנה בהמשך.

שירותי התמיכה מסוג הוראה יינתנו על ידי מורים מוסמכים לחינוך מיוחד. שירותים אלה יכולים להיות בתחומים כגון אלו: הוראה מתקנת (חשבון, אנגלית, קריאה ואסטרטגיות למידה); מטפלים ביצירה ובהבעה; עובדים פרא-רפואיים - קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים; מורים מומחים לניתוח התנהגותי; מאבחנים דידקטיים; מורים מומחים לעיוורים וללקויי ראייה ולחירשים וללקויי שמיעה.

עובדי הוראה המתמחים בטיפולים פרא-רפואיים ובטיפולים ביצירה ובהבעה יוכלו לעבוד בתחום התמחותם, על-פי הצרכים, רק אם יש להם אישור בר-תוקף של משרד הבריאות.

אבחונים דידקטיים הם חלק בלתי נפרד מתהליך ההפניה של תלמיד משולב ומהתמיכה בו. מורה לחינוך מיוחד שהתמחה באבחון דידקטי יבצע אבחונים במסגרת החינוכית כחלק מעבודתו כמורה שילוב במסגרת החינוכית ולא יותר מאשר בשליש ממשרתו. במידת הצורך, אם אין במסגרת החינוכית מורה לחינוך מיוחד שהתמחה באבחון דידקטי, יפנה המנהל למתי"א. המנהל יקצה שעות מתקן המסגרת החינוכית עבור שירות זה. העסקתו של מורה לחינוך מיוחד שהתמחה באבחון דידקטי, ובכלל זה היקף העסקתו, יהיו באישור המפקח על החינוך המיוחד ובתיאום עם המתי"א.

במסגרת תכנית השילוב קיים ומתפתח מגוון רחב של אסטרטגיות תמיכה בתלמידים משולבים. שלב הגיל ורמת התפקוד משפיעים על השונות בסוגי התמיכה, באופן התמיכה, בהיקפם וכדומה. המטרות והיעדים של התכנית החינוכית היחידנית של התלמיד יפורטו בתכנית ויקבעו את הסוגים, את האופן, את המקום, את המועד, את המשך ואת האינטנסיביות של התמיכה.

מימוש המטרות והיעדים ייעשה במגוון האמצעים העומדים לרשותה של המסגרת. הצוות החינוכי יפעל למימוש המטרות באמצעים חלופיים העומדים לרשות המסגרת, אם אין בנמצא אחד או יותר מסוגי האמצעים או השירותים המיוחדים הנדרשים.

הצוות הבין-מקצועי יקבע ויתאים את התמיכה בילדים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בכיתה הרגילה מאחד או יותר מסוגי התמיכה המפורטים להלן.
15.2 תמיכה מהסוג של הוראה ולימוד

תמיכה מהסוג של הוראה ולימוד עיקרה תמיכה של עובד הוראה מהחינוך המיוחד בתלמיד והבניה שיטתית של תכנית הלימודים יותר מהנדרש לבני גילו או כיתתו; לדוגמה:
א. הוראה קבועה: הוראה על ידי מורה לחינוך מיוחד על פי מערכת קבועה ובהתאמה לחומר הנלמד בכיתה, וכן תמיכה על ידי מטפלים פרא-רפואיים ומטפלים ביצירה ובהבעה על פי מערכת קבועה, בהתאמה לצרכיו של התלמיד וכתמיכה בפיתוח היכולת להשתלבותו הלימודית והחברתית (להבדיל מטיפול קליני)
ב. אבחון, התאמה ומעקב: ביצוע אבחון דידקטי לתלמיד, התאמת תכנית חינוכית עבורו (בתיאום עם הגורמים המקצועיים האחרים התומכים בתלמיד), הדרכת הצוות המטפל בו ומעקב קבוע על פי לוח זמנים שייקבע על ידי הצוות הבין-מקצועי (הפניית התלמיד לאבחון תיעשה לאחר קבלת אישור מהורי התלמיד; ראה בנספח 5)
ג. אבחון ומעקב על ידי צוות רב-מקצועי בין-תחומי: ביצוע הערכה רב-תחומית לתלמיד על ידי גורמי מקצוע בין-תחומיים (מספרם ותחומי מומחיותם ייקבעו על פי צרכיו של התלמיד), התאמת תכנית חינוכית עבורו, הדרכת הצוות המטפל בו ומעקב, על פי לוח זמנים שיקבע הצוות הבין-מקצועי
ד. הוראה משולבת על בסיס דו-שבועי/חודשי: ביצוע הערכה ותצפית תוך כדי הוראה, הוראת הדגמה (modeling) והנחיית המחנכת המשלבת בתדירות שתיקבע בצוות הבין-מקצועי
ה. תמיכה בתחום הרגשי/ההתנהגותי/הנפשי על ידי מומחים: ביצוע אבחון ותצפית תוך כדי הוראה בתחומים אלה על ידי מומחים בתחום בריאות הנפש - פסיכולוג המסגרת ו/או אנשי הצוות הטיפולי, הוראת הדגמה (modeling) והנחיית המחנכת המשלבת בתדירות שתיקבע בצוות הבין-מקצועי.
15.3 תמיכה מסוג התאמות

עיקרה של תמיכת ההתאמה הוא בשינוי בסביבה, בציוד ובפעילויות; לדוגמה:
א. התאמת תכנית הלימודים: התאמה של תכנית הלימודים הכיתתית לתלמיד על ידי מורה לחינוך מיוחד, בשיתוף המחנך/מורה מקצועי והתלמיד
ב. סיוע ותמיכה בשימוש במכשירים מיוחדים: שימוש בטלוויזיה במעגל סגור, במכשירי שמיעה, בסדים וכדומה.
ג. תמיכה במעברים: הוראה, ייעוץ והכוונה של המורה לחינוך מיוחד במעבר בין מסגרות, בין נושאי לימוד ובין פעילויות במסגרת החינוכית.
15.4 שילוב של תמיכה מסוג הוראה ולימוד ותמיכה מסוג התאמה

הכוונה לתמיכה משולבת - תמיכה לימודית ותמיכת התאמה - שעיקרה שילוב של שתי התמיכות יחד; לדוגמה:
א. הוראה בסביבה מיוחדת: תמיכה בתלמיד בסביבה חינוכית המאורגנת ומותאמת לצרכיו: התאמה פיזית או התאמה טכנולוגית מיוחדת וכדו', כגון הוראה במרכזים טיפוליים או במרכזי למידה
ב. הוראה באמצעים מיוחדים: תמיכה על ידי הוראה המתקיימת באמצעים מיוחדים, כגון אמצעים מתוקשבים ושירותי תרגום ללקויי שמיעה
ג. מודל משולב: הוראה לתלמידים בסביבה ייחודית המתקיימת על ידי מורים עמיתים מתחומים שונים (מורה מיוחד עם מורה רגיל) ולמידה המתקיימת עם תלמידים עמיתים בעלי יכולת שונה ("רגילים" עם "מיוחדים"), כגון גן משולב או קבוצת תלמידים משולבים הלומדים בכיתה רגילה בחלק משעות הלימוד או בחלק מנושאי הלימוד.
15.5 תמיכה מסוג סיוע
א. שירותי הסיוע, והסייעת בכללם, הם חלק מהאמצעים להשגת המטרות והיעדים החינוכיים שייקבעו בתכנית החינוכית היחידנית של התלמיד, כדי לקדם את מידת עצמאותו ואת יכולתו לשמור על תקשורת ישירה עם הצוות החינוכי ועם חברת התלמידים.

סיוע זה הוא חלק ממערך התמיכה הכולל, והוא יינתן אך ורק אם יימצא כי רמת התפקוד של התלמיד מחייבת זאת. ההחלטה על מתן הסיוע צריכה להיות מנומקת, בדגש על תפקוד התלמיד ועל האופן שבו יתרום סיוע זה לקידומו.

עמדת גורמי המקצוע במשרד החינוך, המבוססת על מחקרים מהארץ ומחו"ל, היא כי תפקידה של הסייעת, באותם המקרים שבהם אכן הוחלט להקצות סייעת לתלמיד בעל צרכים מיוחדים, לסייע לתלמיד להשתתף בתכנית הלימודים ולהבין את חומרי הלמידה ואת המטלות הניתנות בשיעור. באופן זה יוכלו המחנך ומורי הכיתה לעבוד עם התלמידים כולם, גם התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים. עם זאת, יש להביא בחשבון, במכלול השיקולים, גם היבטים העלולים לגרום לתלות התלמיד במבוגר ולפגום במידת השתתפותו הלימודית והחברתית.


המורה, בעזרת הצוות הבין-מקצועי, יוביל את התהליך הלימודי- טיפולי ויכוון את הפעילות בכיתה, ובכלל זה את פעילות הסייעת, כדלקמן:
1) מחנך הכיתה, בעזרת הצוות הבין-מקצועי, ייקח אחריות על הלמידה ועל התכנון של מהות התמיכה ויישומה במסגרת תכנית לימודים יחידנית.
2) הצוות החינוכי יעקוב אחר התקדמותו של התלמיד בהתאם לתח"י, שבו יפורטו תפקידי הסייעת, תוך שמירה על רציפות הקשר המקצועי מורה-סייעת-תלמיד.
3) כל הפעילויות של התלמיד תהיינה חלק בלתי נפרד מהפעילויות המבוצעות במסגרת החינוכית בתחום הלימודי.
4) המערך החברתי של התלמיד עם בני כיתתו יהיה חלק אינטגרלי מהמערך החברתי בכיתה.
5) פעילות הסייעת תשאף לקדם את התלמיד מתלות לעצמאות. מחנך הכיתה יהיה אחראי למתן הדרכה מובנית והנחיות מפורטות למתן סיוע.
6) חשוב שהגורמים החינוכיים, לרבות הסייעת, יאפשרו לתלמיד אוטונומיה.
ב. התנאים לקבלת זכאות לתמיכה מסוג סייעת
1) לקבלת תמיכה מסוג סייעת זכאים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה, בגיל 4-3, בגני-ילדים המוכרים והמפוקחים על-ידי משרד החינוך, ביישובים שבהם חל חוק לימוד חובה על פי צווים שהתקין שר החינוך, ותלמידים בגיל 18-5 (סוף כיתה י"ב) בכל מערכת החינוך הרשמי והמוכר שאינו רשמי.
2) תמיכה מסוג סייעת תאושר לתלמיד אך ורק אם הוא עונה על כל התנאים שלהלן:

תלמיד משולב בעל לקות משמעותית אשר רמת תפקודו, כמפורט בנספח 11, ס"ק 11.1, מחייבת סיוע מסוג זה ויש ברשותו מסמך קביל שנקבע על-ידי גורמים מקצועיים בלבד (כמפורט בנספח 3). להלן סוגי הלקויות:
א) משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות (קוד חריגות 59)
ב) עיוורים ולקויי ראייה (קוד חריגות 61)
ג) אוטיסטים (קוד חריגות 56)
ד) בעלי פיגור בינוני (קוד חריגות 53)
ה) בעלי הפרעות נפשיות (קוד חריגות 57)
ו) תלמידים שיש להם תסמונות ומחלות נדירות והזקוקים להשגחה מתמדת על פי האישורים של המוסד לביטוח לאומי (קוד חריגות 98).
3) לגבי תלמידים הסובלים ממצבי בריאות מחלתיים, כגון רגישות יתר למזון, אפילפסיה, סוכרת, ספחת (פסוריאזיס), סיסטיק פיברוזיס, מחלות מעי דלקתיות ואיידס יש לנהוג על פי הוראות הפיקוח על הבריאות שהתפרסמו בחוזרי המנכ"ל של משרדנו (ראה במבוא, ב-1.2-ה). רצוי להזמין מומחה מתחום הבריאות כדי להסביר לצוות את מהות המחלה, את הדרכים להתמודד אתה ואת האופן שיש לנהוג בו במקרה חירום. יש לתעד את ההנחיות ולהביאן לידיעת כל אנשי הצוות. אין להקצות סייעת לתלמידים אלה.
4) במקרים שבהם נדרש מלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות (כהגדרתן בחוזר המנכ"ל של משרד הבריאות 16/04), כגון שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטומי, חיבור וניתוק ממכונת הנשמה לצורך שאיבת הפרשות, צנתור שלפוחית השתן, האכלה דרך זונדה או גסטרוסטום, מתן חמצן, ביצוע חוקן - במקרים אלה תפנה הרשות המקומית/ המועצה/העמותה/ הלשכה לבריאות / המשפחה אל מנהל השירות לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות בבקשה לאשר מלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות.

אם בנוסף נדרשת מתכנית השילוב תמיכה מסוג סייעת, תוגדר זכאותו של התלמיד לתמיכה מסוג זה כחלק מהתכנית החינוכית היחידנית. מטרות הסיוע, מערכת השעות של עבודת הסייעת ופעולותיה מתוקף תפקידה זה תירשמנה בתכנית החינוכית היחידנית של התלמיד. חשוב להפריד באופן ברור בין הסיוע החינוכי ובין הסיוע הרפואי. סך כל שעות הסיוע לאותו תלמיד לא יעלה על שעות הלימוד.

תלמיד שנפגע בתאונת דרכים והוא מוגבל זמנית אינו מוגדר כתלמיד בעל צרכים מיוחדים לעניין תכנית השילוב.
5) מצא יו"ר ועדת השילוב כי מדובר בנסיבות מיוחדות, יפנה, בצירוף נימוקים לפנייה, אל הממונה על השילוב באגף לחינוך מיוחד לצורך קבלת המלצה אם יש מקום להכיר בזכאותו של התלמיד. הממונה על השילוב יהיה רשאי לבקש חוות דעת של מומחה או להקים ועדה לצורך קבלת החלטה.

הפנייה תיעשה לא יאוחר מבחודש אוקטובר של אותה שנת לימודים. ההחלטה תינתן לא יאוחר מחודש מיום הפנייה.
6) לאחר שקבעה ועדת השילוב את זכאותו של תלמיד לתמיכה מסוג סייעת, ידון הצוות הבין-מקצועי של המסגרת החינוכית בשילוב הסיוע כחלק אינטגרלי של התכנית החינוכית היחידנית ויקבע את דרגת התפקוד של התלמיד. מומלץ כי בדיון זה ישתתף מומחה בתחום הלקות.
ג. עקרונות להפעלת תמיכה מסוג סייעת
1) מטרת התכנית החינוכית היחידנית היא לפתח את עצמאותו של התלמיד ולצמצם מדי שנה, ככל האפשר, את היקף הסיוע.
2) מנהל המסגרת החינוכית יבדוק אם שירותי הסיוע המבוקשים הם חלק ממכלול התכנית החינוכית שנקבעה לתלמיד וידאג שהסייעת תונחה על ידי גורם מקצועי. נוכחותה של סייעת אינה פוטרת את יתר אנשי הצוות החינוכי מתפקידם. במקרים של חשש להתנהגות אבדנית יש לנהוג על פי ההוראות בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), סעיף 2.9-1, "אבדנות ילדים ובני נוער - מניעה והתערבות".
3) מנהל המסגרת החינוכית יבדוק כיצד אפשר לשלב בסיוע לתלמיד אמצעים שונים הקיימים בבית הספר, כמו למידת עמיתים וסיוע של מתנדבי השירות הלאומי, של חונכים, של סייעת הקיימת כבר בבית הספר וכיו"ב. כמו כן יבדוק המנהל אם אפשר ורצוי יותר, לטובתו של התלמיד, להיעזר בשירותי הסיוע האחרים, וייתן עדיפות (גם אם באופן חלקי) לשימוש בסוג זה של סיוע, עם אפשרות של השלמת שעות סייעת.
4) שעות הסיוע על ידי סייעת הן השלמה לתמיכה הלימודית. אי לכך, הזכאות לשעות סיוע תהיה בראייה כוללנית, והיקף התמיכה כולה לא יעלה על מספר שעות הלימודים. במקרים כמו נכות פיזית ממשית קשה יהיה אפשר לאשר סייעת, במידת הצורך, למלוא היקף שעות הלימודים.
5) בכיתה שיש בה יותר מתלמיד אחד הזקוק לסיוע תוקצה סייעת אחת עד למלוא היקף שעות הלימודים ולא יותר מאשר למלוא היקף שעות הלימודים. כמו כן אפשר להקצות סייעת משותפת לכמה תלמידים הלומדים בבית הספר אשר תפקודם מאפשר זאת.
6) התמיכה מסוג סייעת תידון במסגרת החינוכית מדי שנה על-ידי הצוות הבין-מקצועי ובאופן שוטף במהלך שנת-הלימודים, כחלק מעבודת המעקב. ההיקף ייקבע במתי"א בהתאמה לקריטריונים ולהנחיות שצוינו לעיל ובמסגרת התקציבית שתועמד לנושא זה כל שנה.
7) הסייעת היא עובדת הרשות המקומית, ושכרה ישולם על-פי ההסכמים הקיבוציים המחייבים בלבד. מתכונת ההעסקה של הסייעת מפורטת בחוזר המנכ"ל של מרכז השלטון המקומי 363 מחודש יולי 1999 ובהודעה בענייני עובדים 838/99. על פי הוראת המנכ"ל של משרדנו מיום 19 במרס 2006, החוזרת על הוראות קודמות, אין להעסיק סייעות על חשבון הורים. בנוסף אין להורים אפשרות להשלים שעות סייעת מעבר למספר השעות שאושרו על-ידי משרדנו ואין לאפשר להורים להוסיף על שכר הסייעת המתקבל מהמעסיק (הרשות מקומית/הבעלות). בנוסף אין אפשרות שאחד ההורים ישמש בתפקיד סייעת. משרד החינוך קבע את מספר שעות הסייעת הרצוי משיקולים פדגוגיים, ואין להוסיף על שעות אלה גם כדי למנוע אפליה אסורה בין ילדים להורים בעלי אמצעים לבין ילדים להורים שידם אינם משגת וכדי לא להפריע לפעילותו התקינה של בית הספר.
8) העסקת סייעת כמתנדבת תהיה בהתאם להוראות משרדנו. אין אפשרות להעסיק סייעת המועסקת כסייעת אישית או סייעת כיתתית כמתנדבת באותה מסגרת חינוכית שבה היא משמשת כסייעת.
9) עבודת הסייעת תתבצע במסגרת החינוכית שהתלמיד לומד בה ובפעולותיה. לא תאושר העסקת סייעת לתמיכה בתלמיד מחוץ למסגרת זו. לפנים משורת הדין, רשות מקומית/בעלות רשאיות לאשר את העסקת הסייעת בחופשת הקיץ בקייטנות המתבצעות מטעמה ומפוקחות על ידה.
10) סייעת לתלמידים משולבים בגני ילדים תאושר אך ורק אם הגן נמצא בסטטוס "פעיל".
11) הסייעת לא תלווה תלמיד בהסעה על חשבון שעות הסיוע שאושרו לו במסגרת החינוכית.
ד. תקציב השעות לתמיכה מסוג סיוע
1) בכל שנה תחולק מכסת שעות הסיוע שתעמוד לרשות המשרד בהתאם למספר התלמידים שנמצאו זכאים לתמיכה מסוג סיוע על פי קריטריונים שנקבעו בחוזר זה, עבור מסגרות החינוך שהתלמידים לומדים בהן.
2) מכסת השעות תחושב על פי שני פרמטרים:
- מכסה דיפרנציאלית: לתלמידים שנמצאו זכאים לתמיכה מסוג סיוע באותה השנה תוקצינה שעות המינימום ברמת התפקוד שנקבעה להם
- מכסה סטטיסטית: מכסת שעות נוספת, המחושבת סטטיסטית, תוקצה למתי"א בהלימה למספר התלמידים שנמצאו זכאים לתמיכה מסוג סיוע באזור השירות של המתי"א. מתוך מכסה זו יהיה אפשר להוסיף שעות, במידת הצורך, לאותם תלמידים שקיבלו הקצאה דיפרנציאלית בגבולות רמת התפקוד שנקבעה להם.
3) למתי"א תוקצה מכסת שעות על פי הפילוח הזה:
א) לתלמידים הלומדים במסגרות החינוך הרשמי ולחינוך המוכר שאינו רשמי שבפיקוח המחוז
ב) לתלמידים הלומדים במסגרות לחינוך מוכר שאינו רשמי המפוקח על ידי האגף הבכיר המוכר שאינו רשמי בירושלים.
4) למינהל לחינוך התיישבותי תתקבל מכסת השעות על פי הפרמטרים המפורטים לעיל, עבור תלמידים הלומדים במסגרות החינוך ההתיישבותי.
5) נוסף למכסה שתוקצה למתי"א תוקצה למחוזות (ובנפרד למוסדות המוכרים שאינם רשמיים ולמינהל לחינוך התיישבותי) מכסת שעות עבור תלמידים חדשים. מכסה זו מיועדת לתלמידים שלא למדו בעבר במסגרת חינוכית המפוקחת על ידי משרדנו או לתלמידים שלא היו זכאים לתמיכה מסוג סיוע בשנה הקודמת.
ה. נוהל האישור
1) ועדת השילוב המוסדית תקבע את זכאות התלמיד לתמיכה מסוג סייעת, והצוות הבין-מקצועי יקבע את רמת התפקוד של התלמיד.
2) יו"ר ועדת השילוב המוסדית ימלא טופס בקשה לסייעת לכל אחד מהתלמידים בעלי הצרכים המיוחדים שנקבעה להם זכאות לתמיכה זו (ראה בנספח 11, ס"ק 11.2) ויצרף את הפרוטוקול מהדיון של הצוות הבין-מקצועי שבו יפורטו הנימוקים לקביעת רמת התפקוד. לבקשה יצורפו המסמכים הקבילים. מוסד חינוכי רשאי להמליץ על הפסקת התמיכה מסוג סיוע או על שינוי ברמת התפקוד בהתאם למצבו ולרמת תפקודו של התלמיד באותה עת.

על יו"ר ועדת השילוב לדווח מיידית על תלמיד שמסיבות שונות הוחלט על ביטול זכאותו לסייעת.

אם קבע הצוות הבין מקצועי שינוי בדרגת התפקוד של התלמיד יש למלא טופס בקשה לשינויים המצוי במתי"א ולצרף פרוטוקול מהדיון של הצוות הבין-מקצועי שבו יפורטו הנימוקים לשינוי רמת התפקוד.
3) יש להקפיד על מילוי מדויק של כל הפרטים ולהעביר את הטפסים למתי"א (מסגרות חינוך המשתייכות למינהל החינוך ההת- יישבותי יפנו ישירות אל הפיקוח על החינוך המיוחד במינהל החינוך ההתיישבותי), בצירוף המסמכים הקבילים, עד 30 במאי לכל המאוחר. לגבי תלמידים חדשים, שוועדת השילוב שלהם התקיימה בתחילת שנת הלימודים, אפשר להעביר את הטפסים עד 30 באוקטובר.
4) טיפול בבקשות לתלמידים ממשיכים: מנהלי המתי"א והפיקוח על החינוך המיוחד במינהל לחינוך התיישבותי יקבלו בחודש אפריל טופס ממוחשב ובו רשימת כל התלמידים שקיבלו שעות סייעת באותה שנת-לימודים ומכסת השעות לתלמיד על פי רמת התפקוד שנקבעה לו באותה השנה. הרשימות ממוינות על-פי רשויות מקומיות. אין צורך למלא עבור אותם תלמידים טפסים חדשים. על גבי טופס זה תמולאנה הבקשות לתלמידים שאושרה להם זכאות לשנת הלימודים הבאה, ובכלל זה כל השינויים, כגון שינויים בסמלי המוסד, בדרגת התפקוד, במכסת השעות להקצאה, בזכאות לתמיכה מסוג סיוע וכיוצא בזה, בהסתמך על טופסי הבקשה שימולאו עבור אותם תלמידים בוועדות השילוב המוסדיות ובצוותים הבין- מקצועיים.

לגבי תלמידים המופיעים בטופס הממוחשב שאושרה להם זכאות לתמיכה מסוג סיוע ויעברו ללמוד במוסד חינוכי שאינו באזור המתי"א או במוסדות של המנהל ההתיישבותי או שהופסקה זכאותם לתמיכה מסוג סייעת מסיבה כלשהיא - יש לגרוע את מכסת השעות שהוקצתה עבורם מהמכסה הכללית של המתי"א ואין לעשות שימוש במכסת שעות זו. על הטופס הממוחשב יש לציין הערה על המעבר הצפוי של התלמיד. מכסה זו תחזור לקופת האגף לחינוך מיוחד.

בסמכותו של המפקח על החינוך המיוחד להקצות לתלמידים תוספת שעות מעבר למכסת המינימום של דרגת התפקוד שנקבעה לתלמיד. כל תוספת מעבר לשעות המינימום של דרגת התפקוד תהיה לאותה שנת לימודים או לחלקה על פי שיקול דעתו של המפקח. התוספת לאותה שנת לימודים תהיה ממכסת השעות שהועמדה לרשות המתי"א/ המינהל לחינוך התיישבותי. המפקח יוודא שאין חריגה מהמכסה שהועמדה לעניין זה ושהופחתה מכסת השעות של תלמידים העוברים מאזור שירות המתי"א ותלמידים שהופסקה זכאותם.
5) טיפול בבקשה לתלמידים שלמדו במערכת החינוך אך לא הוקצתה להם בעבר תמיכה מסוג סיוע או תלמידים חדשים כל הבקשות המתייחסות לתלמידים שלא קיבלו בעבר סייעת תרוכזנה על גבי טופס מרכז במתי"א בהתאם למעמד המסגרות החינוכיות, במיון על פי רשויות מקומיות.

יש להחתים את כל הגורמים הנזכרים בטפסים המרכזים את פרטי התלמידים שלא קיבלו תמיכה מסוג סיוע בעבר ובטפסים הממוחשבים המעודכנים, שבהם מרוכזים התלמידים שאושרה להם סייעת באותה שנה ונמצאו זכאים לסייעת גם בשנה שלאחר מכן. חתימתן של הרשויות המקומיות מאשרת את הסכמתן להעסיק את הסייעות עבור התלמידים המתגוררים באותה רשות ולממן 30% מעלותן.

יובהר כי יחסי העבודה הם בין הרשות המקומית ובין הסייעות. מומלץ כי נציג הרשות המקומית יהיה שותף לתהליך. ברשות מקומית שבה תעוכב החתימה על גבי הטפסים יינתן האישור להעסקת הסייעות מיום החתימה.
6) הטפסים המלאים והחתומים יועברו ליו"ר ועדת הסייעות במחוזות עד 10 ביוני באותה שנה. במסגרות חינוך מוכרות שאינן רשמיות, המפוקחות על-ידי האגף הבכיר המוכר שאינו רשמי בירושלים, יש להעביר את הטפסים למנהל האגף.

במסגרות החינוך המפוקחות על ידי המינהל לחינוך התיישבותי ירוכזו הטפסים על ידי המפקח לחינוך המיוחד שבמנהל.

יו"ר ועדת הסייעות במחוז (מפקח על חינוך מיוחד) יאשר את הטפסים לאחר בדיקה שהבקשות הוגשו בהתאם לנהלים ושאין חריגה תקציבית ברמת כל מתי"א ובהפחתת סך מכסת השעות של תלמידים העוברים או שהופסקה זכאותם. כמו כן הוא יאשר לאחר בדיקה את הקצאת השעות לתלמידים החדשים. הקצאת השעות תהיה מהמכסה המחוזית שהועמדה לרשות המחוז ותכלול את ההקצאה על פי רמת התפקוד ואת תוספת השעות, וכל זאת בהתאם למכסה התקציבית העומדת לרשות המחוז. יו"ר ועדת הסייעות רשאי לאשר מכסת שעות לתלמיד חדש שאינה בהלימה לדרגת התפקוד אם התלמיד משתלב בכיתה שלומדים בה תלמידים נוספים שאושרה להם תמיכה מסוג סיוע באופן שסך כל השעות המאושרות לתלמידים משולבים באותה כיתה לא יעלה על סך שעות הלימודים של הכיתה.
7) הטפסים המאושרים יועברו לאחראי על הסייעות במחוז עד 30 ביוני. העתק של שתי הרשימות המרוכזות יועבר אל המתי"א ואל המפקח הארצי על השילוב באגף לחינוך מיוחד. יו"ר ועדת הסייעות יביא לידיעת המתי"א והאגף לחינוך מיוחד כל שינוי שנעשה לאחר מועד זה, על גבי הטפסים המרכזים.
8) האחראי על הסייעות יבדוק שאין חריגה תקציבית ברמת המתי"א וברמה המחוזית, ימספר את טופסי הבקשה ואת מספר תעודת המשלוח בטופס ויעביר את הבקשה למנהל אגף אמח"י עד 20 ביולי.

אגף אמח"י ינפיק אישורים, באמצעות המחוזות, לרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר, עם העתק למתי"א שבה התלמיד לומד, לבית הספר, למפקח על החינוך המיוחד ולאחראי על הסייעות במחוז עד 10 באוגוסט.
9) הקצאת תמיכה מסוג סיוע תיעשה אך ורק לתלמידים העונים לכל הקריטריונים. אם נמצא כי התלמיד אינו עונה על כל הקריטריונים, יודיע המפקח על החינוך המיוחד על כך בכתב ליו"ר ועדת השילוב, עם עותק למפקח הכולל של המוסד החינוכי ולמנהל המחוז. יו"ר הוועדה יכנס את ועדת השילוב, והיא שתבחן מחדש את החלטתה לגבי הזכאות לתמיכה מסוג סיוע. יו"ר הוועדה ינמק את החלטתו בכתב. שינוי ההחלטה לעניין הסיוע אינו מבטל בהכרח את הזכאות לתמיכה מתכנית השילוב.

המפקח יוודא כי החלטת ועדת השילוב עומדת בקריטריונים שנקבעו. אם נמצא שלא כך הדבר, לא תתאפשר העברת תקציב ליישום החלטתה של ועדת השילוב.

אם נמצא כי רמת התפקוד שנקבעה איננה בהלימה לתפקודו של התלמיד, יורה המפקח לחינוך מיוחד בכתב לכנס את הצוות הבין מקצועי לדיון מחודש.
10) התאריכים הקובעים לתחילת העסקתה של הסייעת הם כדלקמן:
- טפסים מאושרים שיגיעו לאגף אמח"י על-ידי האחראים על הסייעות במחוזות עד סוף חודש אוקטובר ידווחו רטרואקטיבית מ-1 בספטמבר.
- טפסים שיגיעו מ-1 בנובמבר ואילך, ההקצאה תהיה מתאריך הגעת הטופס לאגף אמח"י.
- טפסים שיגיעו לאחר 15 בדצמבר ועד 31 בינואר יאושרו מתחילת שנת התקציב החדשה - 1 בינואר.
יש להקפיד על העברת הטפסים מוקדם ככל האפשר. אין לאשר העסקת סייעת ללא מכתב אישור של אגף אמח"י.
11) האישור לסייעת לתלמיד במסגרת הרגילה הוא לשנת לימודים אחת בלבד. בכל שנה יש לחדש את הבקשה אם קיים עדיין הצורך.


16.  לוח זמנים להיערכות היישובית והבית ספרית

סעיף זה מבוטל

למעבר להוראה המעודכנת

התחום/הפעולה     

הגורם האחראי/המבצע

המועד

העברת שאלונים על ידי מחנך הכיתה למנהל ביה"ס

מחנך הכיתה

 

1 במרס

 

העברת שאלונים חתומים על ידי הגננת למתי"א ולשירות הפסיכולוגי

הגננת

1 במרס

 

דיונים בוועדות השילוב –

– בבתי"ס

– בגנים

 

 

– מנהל בית-הספר

– יו"ר הוועדה: מפקחת

   כוללת של גנ"י

 

מרס-15 במאי

 

הכנת מטרות התח"י (תחומי

המטרות של התמיכה, קביעת רמת התפקוד, כולל הסייעת),  ובכלל זה יידוע ההורים בכתב בדבר ההחלטה על זכאות ילדם לסייעת ועל דרגת התפקוד שלו

צוות בין-מקצועי, בתיאום

עם מנהל המתי"א

 

עד 15 מאי

 

שליחת הטופס לבקשת סייעת אל המתי"א

מנהל ביה"ס, לאחר חתימת הרשות

עד 30 במאי

גמר היערכות המתי"א לביצוע תכנית השילוב והעברת טופסי הריכוז של הסייעות למחוזות 

מפקח החינוך

המיוחד ומנהל המתי"א

 

עד 10 ביוני

 

סיום קביעת דרכי היישום של התח"י והעברת התכנית הכתובה להורי התלמיד

הגננת, מחנך הכיתה

 

עד סוף חודש אוקטובר

 

 

הגשת בקשה לסייעת לתלמידים חדשים שנקבעה זכאותם לתמיכה מסוג סייעת

מנהל המסגרת החינוכית/ מנהל המתי"א, על פי החלטת הצוות הבין-מקצועי

עד 30 באוקטובר17.  מוקדי מידע
17.1 הרשויות המקומיות תקיימנה מוקדי מידע שיאוישו בידי עובדי הרשויות המקומיות הבקיאים בנושאי החינוך המיוחד.
17.2 מוקדי המידע ינחו את ההורים לילדים בעלי הצרכים המיוחדים אשר יבקשו להסתייע בהם, ויספקו להם מידע על אפשרויות הקליטה במסגרות החינוך המיוחד או השילוב, כאמור בסעיף 7(א1)2 לחוק החינוך המיוחד.
17.3 הרשות המקומית תפרסם מידע על פעילותו של מוקד המידע שבתחומה, ובכלל זה מידע על ימי עיון והסברה להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, אשר יאורגנו על ידי צוות מוקד המידע ברשות המקומית ונציגי משרד החינוך, בשיתוף עם ארגוני הורים.

 

18.  נספחים 
נספח 1: פרמטרים מנחים לקביעת מסגרת הלימודים לתלמיד בעל צרכים מיוחדים
נספח 2: טופס לאפיון חריגויות
נספח 3: הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף חוק החינוך המיוחד: שילוב, השמה, ערר
נספח 4: אישור ההורים להפניית ילדם להערכה פסיכולוגית
נספח 5: אישור ההורים להפניית ילדם לאבחון דידקטי
נספח 6: שאלוני הפניה 
  6.1 שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדות שילוב/השמה
  6.2 שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת שילוב בית ספרית
  6.3 תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידים לקויי ראייה - שאלון לרופאי העיניים ולמרפאות לראייה ירודה
  6.4 תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי גן לקויי שמיעה
  6.5 תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי יסודי ועל-יסודי לקויי שמיעה
נספח 7: טופסי הזמנה להורים ולתלמיד 
  7.1 הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת השילוב המוסדית
7.2 הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת השמה ביושבה כוועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדית
נספח 8: טופס הצהרה של המשתתפים בוועדת שילוב/השמה/ערר על שמירת סודיות
נספח 9: פרטיכולי הדיונים 
  9.1 פרטיכול ועדת השילוב המוסדית
  9.2 פרטיכול ועדת ההשמה / ועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר
נספח 10: טופסי החלטה 
  10.1 הודעה להורים על החלטת ועדת השילוב המוסדית
  10.2 הודעה להורים על החלטת ועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדית
נספח 11: סייעות 
  11.1 תיאור רמת התפקוד לצורך קביעת זכאות לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים המשולבים בחינוך הרגיל
  11.2 טופס בקשה לתמיכה מסוג סייעת לתלמיד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל - התשס__ (יש לשלוח עד 15 במאי ולתלמידים חדשים עד 30.10)
נספח 12: שעות הכנה לגננות ולמורי השילוב ומספר התלמידים שייתמכו על ידם
נספח 13: פתיחת גן משולב

 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/3(ד), כ' במרחשוון התשס'ח, 01 בנובמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  30/11/2022